РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя


НазваРОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя
Сторінка1/10
Дата05.11.2013
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗМІСТ

Анотація___________________________________________________________2

ВСТУП ___________________________________________________________3

РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя.

  1. Нормативна база________________________________________________5-7

  2. Поняття «здоров’я» та «здорового способу життя»___________________8-10

  3. Вплив «способу життя» на здоров’я людини________________________10-12

  4. Психологічна безпека та зміст психологічної профілактики___________12-13


РОЗДІЛ ІІ Організація профілактичної роботи соціально-психологічних служб навчальних закладів з питань формування здорового способу життя.

  1. Загальна організація роботи закладу по

формуванню здорового способу життя_____________________________14-15

  1. Види та методи роботи практичного психолога з проблеми формування здорового способу життя________________________________________15-17

2.3. Робота практичного психолога з профілактики та формування здорового способу життя_________________________________________________17-21

Розділ ІІІ Висновки та рекомендації____________________________________21-24

ЛІТЕРАТУРА______________________________________________________25-26

ДОДАТКИ

Додаток 1 Тест «Какое у тебя здоровье?» (Орлова Т.В.)____________________________ 26-27

Додаток 2 Методика ценностных ориентации М. Рокича _____________________________ 28

Додаток 3 ОПРОСНИК «ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ» (Р.А.Березовская)__________ 29-32

Додаток 4 Тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.)_______________ 33-34

Додаток 5 Психолого-педагогическая квалиметрия здорового образа жизни школьников

(авторы А. С. Галицкий, Е. Ю.Березняк)_______________________________ 35-37

Додаток 6 Шкала Личностной тревожности (А.М. Прихожан)______________________ 38-42

Додаток 7 ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ з елементами проектної діяльності.

«За здоровий спосіб життя___________________________________________ 43-46

Додаток 8 Профілактика тютюнової залежності «Паління ТАК чи НІ?»______________ 47-48

Додаток 9 Рекомендації підліткам

«Що треба знати, щоб відмова від паління була ефективною?»_____________ 49-54

Анотація

Робота обґрунтовує організацію профілактичної роботи соціально-психологічних служб позашкільних закладів з питань формування здорового способу життя, несе в собі практичні рекомендації на види та методи роботи практичного психолога з проблеми формування здорового способу життя.

Дана робота може бути примірником для педагогів, батьків та учнів по формуванню особистісної та соціальної компетентності дітей, установок на здоровий спосіб життя та особистісне самозбереження.

ВСТУП
Проблема здоров’я належить до глобальних проблем, вирішення яких сприяє подальшому розвитку будь-якої держави. Особливої уваги потребує усвідомлення кожною людиною цінності здоров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя та формування на цих засадах індивідуальної поведінки.

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед системою освіти завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям.

Як свідчать результати багатьох досліджень молоді (10-22 років), показники поведінки учнів та молоді, що вже вийшли зі шкільного віку, вказують на відсутність навичок збереження здоров’я. Регулярне заняття фізичною культурою не стає звичною нормою для більшості молодих, людей стрімко поширюється вживання алкогольних напоїв, типовою є часта зміна сексуальних партнерів. З цього робимо висновок, що у переважної частини молоді не сформовано свідоме та відповідальне ставлення до свого життя і здоров’я.

Уваги потребує також факт, що за даними Міністерства охорони здоров’я України в останні десять років зареєстровано підвищення рівня захворюваності й поширення серед молоді хвороб крові та кровотворних органів, недоброякісних новоутворень, хвороб сечостатевої та кістково-м’язової систем та кровообігу; почастішали ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду, наявні вроджені вади розвитку. Залишається високим рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Соціально небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі.

Питання формування позитивного ставлення до здорового способу життя у сучасному суспільстві виникло вже на початку 2000 років. Нажаль це питання не менш гостро стоїть і зараз. Так в Донецької області тенденція негативних проявів поведінки серед дітей і молоді висока. Через низку несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище схильне до вживання алкоголю та наркотичних речовин, до ранніх сексуальних зв’язків, що різко погіршує стан фізичного і психічного здоров’я підлітків. Гостро стоїть проблема репродуктивного здоров’я, ранньої вагітності дівчат-підлітків.

В Україні відзначається щорічне погіршення психічного здоров’я підлітків, насамперед унаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин. Крім того, низький стан здоров’я молоді спричиняється падінням суспільної моралі, значимим соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією.

Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я і розвитку умовах. Він виражає певну орієнтованість діяльності особистості у напрямку зміцнення й розвитку особистого (індивідуального) і суспільного здоров’я.

Для збереження здоров’я не треба сподіватися на якісь чудеса. Передусім необхідна культура поведінки, культура життя і культура думки.

Позашкільний заклад є найефективнішою установою формування позитивного ставлення до здорового способу життя та культури поведінки дітей. Конституція України визначає життя і здоров’я людини найвищими соціальними цінностями.

Актуальність формування позитивного ставлення до здорового способу життя показує, що діяльність у цьому напрямку практичних психологів у закладах освіти вкрай необхідна, адже краще запобігти негативним явищам, ніж констатувати їх наявність.


РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя.


  1. Нормативна база


Проблема людини та її здоров’я – одвічна проблема, стрижнем якої є шлях до вільного гармонійного розвитку людини. Проблема збереження здоров’я має давні традиції в історії розвитку людства. Лише з плинністю часу з’являються все нові й нові фактори, що сприяють руйнації найбільшої цінності людського буття.

Отже, інтерес до здоров’я та здорового способу життя є закономірним. Турбота про здоров’я бере свій початок в народній культурі. Вперше на державне значення питання охорони здоров’я та здорового способу життя звернув увагу М. В. Ломоносов. Також цими питаннями активно займалися перші російські професори – енциклопедисти – С. Г. Забелін; проблему суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу до виховання висвітлено в роботах А. Маслоу, С.Л. Рубінштейна, М.Г. Чобітька, психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т.Є. Бойченко, Г.П. Голобородько. Висвітленню сутності проблем здоров’я та різних аспектів здорового способу життя присвячені дослідження філософів,медичних працівників, соціологів М.М. Амосова, Г.А. Апанасенка, І.І. Брехмана.

Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій половині XX століття як у світі в цілому, так й в Україні.

За роки незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і нормативного забезпечення виховання у молоді здорового способу життя. Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані найвищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

У Цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації» поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у фізичному самовдосконаленні.

Протягом останніх років було видано низку наказів, законів, які були спрямованні на збереження, покращення, охорону, відновлення здоров’я нації, в тому числі, і дітей.

Міністерство освіти і науки України «Молоді та спорту» традиційно реалізує багаторічну цілеспрямовану діяльність щодо формування здорового способу життя дітей, керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», а також багатьма нормативно-правовими актами останніх років, які спеціально спрямовані на розв’язання проблем здоров’я молоді, що навчається. Наявний досвід дозволяє стверджувати про значні напрацювання як на рівні окремих шкіл, областей, так і на рівні національному. Низка наказів Міністерства освіти і науки України «Молоді та спорту» свідчить про постійну увагу галузі до формування здорового способу життя та розвитку життєвих навичок:

- наказ від 05.08.02 № 445 «Про впровадження комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом «Діалог»)»;

- наказ від 17.07.02 № 412/267 (спільно з МОЗ України) «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу — Школи сприяння здоров’ю у 2002/03 навчальному році»;

- наказ від 19.11.02 № 662 «Про розширення мережі експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів» та ряд м..

1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини. Виконання її умов, а також положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української держави, всього суспільства цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на економічний, культурний, оборонний потенціал країни.

Особливого значення Міністерство надає підвищенню рівня інформованості дітей і молоді, формуванню мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки шляхом уведення нових навчальних програм, методик, поширення тренінгової, інтерактивної та індивідуально-консультативної роботи, видання тематичної навчальної літератури, підготовки кадрів для профілактичної діяльності за цим напрямом, покращення системи ранньої профілактики, психолого-педагогічного діагностування, індивідуальної роботи, використання існуючого наукового та методичного потенціалу, вивчення передового досвіду.

У попередні роки з метою формування навичок здорового способу життя та на виконання протокольного рішення засідання Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України та подальшого розвитку міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», МОН України спільно з МОЗ України, у 2002/2003 навчальному році було проведено Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю. Зараз в Україні, за оцінками Міністерства освіти і науки, нараховується близько 2,5 тис. шкіл, які до пріоритетів навчання та виховання включили питання формування здорового способу життя учнів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.02 № 148 «Про підвищення ролі профілактичної роботи серед дітей та молоді щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин» одним з першочергових завдань для органів управління освітою (особливо там, де відзначаються високі темпи зростання немедичного вживання наркотичних засобів дітьми та молоддю) було визначено розробити регіональні програми, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотичних засобів та поширенню наркоманії. Цим наказом Міністерство зобов’язало органи управління освітою підвищити рівень відповідальності керівників навчальних закладів за стан роботи щодо недопущення поширення та вживання наркотичних засобів у навчальних закладах, переглянути і доповнити програми з формування здорового способу життя, розробити нові форми і методики щодо профілактичної роботи з дітьми, які б сприяли виробленню у підлітків негативного ставлення до наркоманії як явища.


  1. Поняття «здоров’я» та «здорового способу життя»


Сучасна наука розглядає здоров’я особистості як складний феномен, що включає філософський, соціальний, економічний, біологічний і медичний аспекти та виступає як індивідуальна та суспільна цінність.

Зараз існують різні визначення поняття - «здоров’я», і вчені, відповідно, висувають різні моделі цього поняття.

Ми в нашій роботі хотіли б взяти за основу визначення поняття «здоров’я», запропоноване ВООЗ.

Здоров’я – це стан повного фізичного, психологічного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Як видно з цього визначення, здоров’я – поняття багатопланове, всі його аспекти однаково важливі і розглядаються у взаємозв’язку. Аспекти здоров’я:

Фізичне здоров’я – це стан організму, який характеризується можливостями пристосування до різних факторів середовища проживання, рівнем фізичного розвитку та функціональною підготовкою організму до фізичних навантажень. Фізичне здоров’я визначають такими факторами, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах існування, генетична спадковість, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

Психічне, емоційне здоров’я – індивідуальні особливості психічних процесів і можливостей людини. Наприклад, збудливість, емоційність. Психічне здоров’я пов’язано з особливостями мислення, характеру, здібностей особистості. Всі ці складові визначають особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації.

Психічне здоров’я визначається показниками:

- Як ми ставимося до себе;

- Як ми ставимося до друзів;

- Як ми вирішуємо життєві проблеми.

До аспектів психічного здоров’я психологи відносять і інтелектуальне

здоров’я – вміння засвоювати інформацію і використовувати її при вирішенні різноманітних розумових завдань.

Хороший стан вищих відділів центральної нервової системи зумовлюють високу розумову працездатність.

Психологічне здоров’я визначає рівень розвитку особистості людини, забезпечує її пристосування (адаптацію) до соціального середовища і душевне благополуччя.

Духовне здоров’я залежить від наповненості внутрішнього світу особистості і визначається його ставленням до морально-етичних цінностей суспільства, релігії, мистецтва, освіти і науки.

Соціальне здоров’я забезпечує ефективну взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Успішні відносини (ідентифікація) особистості зі значущими соціальними групами (сім’єю, трудовим колективом, суспільством).

Деякі автори висувають екологічний аспект здоров’я – ставлення людини до навколишнього середовища.

Професійне здоров’я – це успішність людини в професійній діяльності. Таким чином, в сучасному уявленні здоров’я людини вже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише меншу частину феномена здоров’я.

Узагальнені висновки численних наукових досліджень стверджують, що приблизно 10% усього комплексу впливу припадає на рівень розвитку системи охорони здоров’я, інші 90% припадають на: умови навколишнього середовища-20%, спадковість – 20%, спосіб життя – 50%.

За оцінками медиків практично здоровими закінчують школу близько 5-7% учнів, 30% школярів страждають психічними розладами.

До закінчення 11 класу 42% учнів хронічно хворі, 50% школярів мають порушення в розвитку, будові і функціях різних систем організму.

Такий стан здорова молоді зумовлений тим, що сьогодні діти нераціонально харчуються, живуть в забрудненому навколишньому середовищі, не займаються повноцінно фізичною культурою, постійно відчувають нервові перенапруження.

Ранній початок вживання алкоголю і куріння не може не впливати на стан здоров’я сучасних дітей і підлітків та на їх розвиток в цілому.

За статистикою: 82% юнаків і 72% дівчат до 18 років мають досвід паління. Як і раніше високий рівень вживання алкоголю серед школярів. 88% учнів у віці 13-16 років мають досвід вживання алкогольних напоїв.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програма формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та...
Формування здорового способу життя – одна з найголовніших тем виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках основ здоров'я
Воно не повинно зводитися до інформування учнів з питань збереження здоров`я, а має передбачати формування стійкої мотивації щодо...
1. Розділ І. Диктанти по формуванню здорового способу життя учнів
До посібника ввійшли дидактичні завдання, диктанти по формуванню здорового способу життя для учнів 8-9 класів. Всі завдання апробовані...
ІІ. Теоретичне обґрунтування проблеми
Засвоєння мовних норм як важливий чинник формування комунікативної компетентності учнів
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ...
ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ»
Анкета№1 «Здоровий спосіб життя»
М. Рокича. Анкетованому пропонується список з 15 термінальних цінностей, які необхідно проранжувати відповідно до їх значимості для...
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУППИ Зубкова О. М
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУППИ
«Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота...
Для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. Тому найголовнішим завданням сучасного життя, яке постійно зазнає впливу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка