«Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота педагогічного колективу щодо її реалізації»


Скачати 170.47 Kb.
Назва«Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота педагогічного колективу щодо її реалізації»
Дата03.11.2013
Розмір170.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Проект

«Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота педагогічного колективу щодо її реалізації»

І. Визначення проблеми і завдань проекту.

Найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя, є здоров’я. Воно є умовою для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. Тому найголовнішим завданням сучасного життя, яке постійно зазнає впливу негативних факторів (фізичних, хімічних, біологічних , психічних) є впровадження у свідомість людей ідей здорового способу життя та практичної реалізації цієї ідеї.

Проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління України належить до найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Сьогодні сферою формування здорового способу життя дітей та підлітків є система освіти. Згідно державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) та «Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток

людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Тому обов’язковим компонентом національної системи освіти мають бути знання про

формування, збереження та зміцнення здоров’я. Зазначена проблема набуває ще більшого значення для сучасної школи, про що свідчать документи Міністерства освіти і науки України. Низкою загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів України набуто цінний досвід освітньо-реабілітаційної та корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на збереження, відновлення та зміцнення здоров’я вихованців. Досліджуваній проблемі було присвячено наукові праці та посібники за такими напрямами: формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі.

Не дивлячись на активну увагу з боку держави та педагогічної громадськості на проблему формування здорового способу життя школярів спостерігається

негативна тенденція щодо погіршення стану здоров’я учнівської молоді. Однією з головних причин цьому є відсутність співпраці педагогічного колективу та

батьків, необізнаність батьків з даної проблеми, відсутність свідомого ставлення до свого здоров’я як школярів, так і їх батьків, неосвіченість вчителів щодо

правильних форм та методів формування, зміцнення та укріплення здоров’я учнів. Тому проблема формування здорового способу життя дітей шкільного віку залишається актуальною та своєчасною. Проект розрахований на період з жовтня 2012 року по жовтень 2013 року.
Мета, завдання проекту:

Мета проекту – дослідити напрями формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі.

 • дослідити і вивчити реальний стан здоров’я підлітків та проблеми, які у зв’язку з цим виникають;

 • сформувати навички здорового способу життя;

 • підвищити рівень соціальної активності учнів;

 • сприяти збереженню і зміцненню організму підлітка, підвищенню психологічного мікроклімату у сім’ї, класному колективі;

 • розробити практичні рекомендації.

У системі освіти загальноосвітня школа є найціннішим скарбом кожного народу. Вона складає фундамент освіченості нації і багато в чому визначає ефективність її наступних сходинок освіти, перш за все вищої. В школах навчально-виховний процес

спрямований на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей тощо. Тому

проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління займає провідне місце в шкільній практиці. Дана проблема активно обговорюється

на державному рівні. Підтвердженням цьому є «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті» , Національна програма «Діти України» , цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» , «Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» що передбачають завдання, спрямовані на зміцнення, формування та збереження здоров’я дітей, молоді та дорослих, формування соціально-активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

Формування здорового способу життя через освіту. Створення здоров’язбережного освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. У цьому контексті завданням сучасної школи є:

- використання здоров’язбережних технологій навчання;

- дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження;

- організація збалансованого харчування;

- заміна авторитарного стилю спілкування на стиль співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери навчання;

- формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, культивування здоров’я тощо ;
ІІ Створення команди і вивчення проблеми

На даний час ведеться активна робота педагогічних колективів у створенні сприятливого для здоров’я учнівського середовища, відбувається засвоєння учнями валеологічних знань не лише в школі, а й за її межами, навчання школярів умінням та навичкам здорового способу життя, проводиться просвітницька робота серед батьків. Більшість педагогів наполягають на тому, що тільки об’єднавши спільні зусилля педагогів та батьків можна виробити навички здорового способу життя школярів , тому до розробки і реалізації цього проекту ми залучаємо батьків, лікарів, а також психологів і вчителів. Завдяки такій команді ми отримаємо змогу розглядати проблему з різних точок зору, розкрити різні аспекти організації здорового способу життя.
Вивчення проблемиЗміст


Термін виконання

Відповідальний

1

Дослідити стан здоров’я учнів класу

До 15.09.

Класний керівник, психолог, медсестра

2

Створити банк даних про стан здоров’я учнів класу

До 20.09.

Класний керівник

3

Розробити каталог відео матеріалів, літератури, газетних публікацій щодо здорового способу життя

Протягом року

Бібліотекар, класні керівники, ЗДВР

4

Провести соціальне дослідження «Що таке здоровий спосіб життя?»

Протягом року

Психолог

Реалізація проекту

Одним із компонентів здорового способу життя та правильного його формування є фізичне виховання. Фізичне виховання стимулює не лише стан здоров’я, але пробуджує в людях прагнення жити, рухатись, робити добро, бути активним членом здорового суспільства. В процесі навчання молоді потрібно постійно виробляти не лише потреби, але й навички здорового способу життя. Фізична культура – це не лише спорт,

перемоги та змагання, але й спосіб підтримання духовного життя людини, її прагнення до досконалості та здоров’я . Нові вимоги до фізичного виховання школярів викладені в удосконаленій навчальній програмі з фізичної культури (цільова комплексна

програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»). У ній поставлене завдання виховувати в учнів звичку самостійно займатися фізичними вправами, озброювати їх знаннями, уміннями й навичками, необхідними для цього. Це завдання послідовно здійснюється протягом усього періоду навчання в школі .Використання засобів фізичної культури у шкільній програмі займає основне місце в системі профілактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров’я, рівень якого, у зв’язку з наслідками урбанізації, негативними впливами екології, стресовими чинниками та іншими факторами, різко знижується . Важливо, щоб школярі усвідомлювали важливість занять фізичною культурою, відчували потребу в них, тому що фізична культура поступово зводиться до безглуздої фізичної вправи, взятої з культури, спорту, гри, щирого спілкування і відносин. Звідси зниження інтересу до занять фізичними вправами, недостатня готовність дітей перейти до організації самодіяльних форм занять фізичною культурою . Фізична культура є яскравим прикладом не тільки теоретичних знань з формування здорового способу життя. На відміну від таких шкільних предметів як валеологія та безпека життєдіяльності, що містять знання про формування, збереження та зміцнення здоров'я, фізична культура дає можливість «займатись» формуванням здоров’я на практиці.

Широкого розмаху в школі в останні роки набуває позакласна діяльність. Вона стає невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості учня, соціальній адаптації та самореалізації людини в суспільстві. Діяльність позашкільних закладів регламентується цілою низкою державних документів, серед яких, Закон України «Про освіту», Національна програма «Діти України», Концепція позашкільної освіти та виховання , закон України «Про

позашкільну освіту», «Положення про позашкільний навчальний заклад» .

Основною метою позакласної діяльності є задоволення інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності, формування здорового способу життя. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику, який є передусім організатором позакласних виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на досягнення певної виховної мети),

діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи. Педагогічними умовами виховання основ здорового способу життя учнів у позакласній діяльності є:

 • організація факультативних і гурткових занять, різноманітних виховних заходів з основ здорового способу життя у позаурочний час;

 • залучення кожного учня до різноманітної виховної діяльності з урахуванням вікових та психофізичних особливостей;

 • запровадження режиму дня та систематичне дотримання його підлітками як моделі здорового способу життя .

Для успішного та вдалого формування здорового способу школярів у навчальних закладах необхідно вирішити наступні завдання:

1.Об’єднати увесь педагогічний колектив для розв’язання завдань щодо формування освіти про здоровий спосіб життя в школярів.

2.Довести всі елементі навчально-виховного процесу у відповідність із станом здоров’я і психофізіологічними можливостями учнів і педагогів.

3.Здійснювати оздоровче супроводження навчально-виховного процесу, передбачати такі напрямки роботи як:

оздоровче обґрунтування та експертиза навчально-виховної роботи, діагностика й корекція здоров’я учнів, профілактичні заходи, допомога в розвитку дітей .

Система позашкільної освіти – це освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний час; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, фізкультурні та спортивно-оздоровчі заклади.

Саме позашкільна освіта спроможна частково компенсувати недоліки у вихованні та розвитку дитини в сім'ї, запропонувати змістовне дозвілля, зайнятість за інтересами у позаурочний час.

Основною формою позашкільної діяльності школярів є вільний час, а саме дозвілля. Дозвілля є своєрідною формою позаурочного часу, який може бути використаний учнями для поглиблення своїх знань з усіх навчальних предметів, для задоволення і розвитку інтересів, запитів та нахилів, духовного зростання, вдосконалення фізичних якостей та відпочинку.

Проблема дозвілля школярів, а також проблема формування здорового способу життя під час дозвілля має роздвоєний характер: з одного боку відсутність контролю з боку школи за позашкільною діяльністю дітей, з іншого боку відбувається майже повний контроль за діями школярів з боку сім'ї. Тому думка про те, що у позашкільній діяльності чітка взаємодія школи й сім'ї у сфері проведення школярами дозвілля досить часто є безсистемною – не вірна. Раціонально сформувавши використання школярами дозвілля, а саме з максимальним включенням до нього фізкультурно-спортивних заходів, сприяє формуванню, зміцненню та укріпленню їхнього здоров’я . Цього можна досягти лише у тісній співпраці педагогічного колективу та батьків. Ще однією формою позашкільної діяльності школярів, окрім фізичної культури є гра. Це перше проявлення активної діяльності дитини, яка служить для неї засобом пізнання навколишнього світу. Вони ви-

являють дуже сильну загальну фізіологічну дію на організм, гарно зміцнюючи їх нервово-м’язову систему, поліпшуючи дихання, кровообіг, травлення, та підвищуючи обмін речовин. Участь у правильно організованих іграх розвиває у дітей вольові якості, творчу ініціативу, винахідливість, відчуття товариства. Дитина стає дисциплінованою, у неї виховується самовладання, вміння стримувати свої егоїстичні пориви. У

колективних іграх у дітей стають більш розвинутими організаторські здібності і наполегливість у досягненні мети, відповідальність перед товаришами за свої дії. Рухливі ігри, особливо на свіжому повітрі, виявляються кращою формою проведення дозвілля, гарним активним відпочинком після навчання та гарним засобом для покращення розвитку та здоров’я дітей. Поряд з рухливими іграми усім дітям корисно по можливості кожного дня займатись спортивними розвагами на свіжому повітрі: зимою кататися на санчатах, ковзанах, лижах, а літом плавати, кататися на човні,

велосипеді .

Відомо, що формування здорових звичок найбільш ефективно проводити з дитинства. Чим менший вік, тим безпосереднє сприйняття, тим більше дитина довіряє своєму вихователю. Це створює найбільш сприятливі можливості для формування потрібних для збереження здоров’я якостей і властивостей особистості. Чим раніше розпочато виховання, тим стабільніші виникають навики й установки, які необхідні дитині в її

подальшому житті. Наскільки успішно будуть сформовані й закріплені у свідомості навички здорового способу життя в молодшому віці, залежить потім реальний спосіб життя, що перешкоджає чи сприяє розкриттю потенціалу особистості. Зміна ставлення до свого здоров’я передусім проблема виховання. Тому саме системі освіти дає суспільство соціальне замовлення – посилити роботу з оздоровлення шкільного

середовища, зміцнення здоров’я дітей і формування у них здорового способу життя. Цю проблему повинна розв’язувати школа, але з залученням батьків.

Здорова особистість формується у двох соціальних інститутах: сім’ї та школі. На сьогоднішній день школа не повністю реалізує головну мету виховання

– формування здорової особистості, здатної зберегти своє здоров’я, а отже існує необхідність у залученні родини до вирішення проблеми формування здорового способу життя школярів. Перед тим, як займатися проблемами формування здорового способу життя учнів, необхідно вивчити ставлення сім’ї до цієї проблеми: як батьки піклуються про своє здоров’я та здоров’я дітей, чи вміють і прагнуть дотримуватися правил здорового способу життя, наскільки вони обізнані з цих питань, чи дотримуються певних моделей здорового життя . Тому одним з завдань школи є активна просвітницька робота з батьками з досліджуваної теми.

Ще одним з позаурочних видів діяльності у школи є культурно-просвітницькі форми роботи, що передбачають відвідування мистецьких виставкових заходів, художніх музеїв і галерей на тему здоров’я, спорту, фізичної культури. Серед них слід виділити

роботи відомих художників (О.Дейнека, Є.Лисицький, Ю.Пименов, А.Родченко та ін.), які пропагували ідеї проведення вільного часу на природі, заняття народними і спортивними іграми та гімнастичними вправами. До цього слід додати виконані майстрами портрети відомих кумирів спорту і фрагменти ігор спортивних

команд та інш. Звісно, що не всі школярі можуть позитивно сприяти зазначені заходи. І у цьому аспекті важлива роль відводиться класному керівнику.

Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров’я людей, як необхідної умови для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках. Для здорового способу життя важливе значення має організована боротьба зі шкідливими звичками, які дезорганізовують людину, послабляють її волю, знижують працездатність, порушують здоров’я і скорочують тривалість життя. Великого значення для формування здорової особистості школяра має рухова активність.

Вченими доведено, що здоровий спосіб життя в більшості залежить від рухової активності школярів, від віку та режиму дня, а також ставлення учнів до необхідності вести здоровий спосіб життя .

Проблема вживання підлітками наркотичних речовин є загальнонаціональною, причиною чого стали недостатня інформованість школярів про шкідливий вплив

наркотичних засобів та наслідки їх вживання, формування ставлення до наркотиків як до розваги, що допомагає втекти від реальності. Тому існуюча ситуація може бути виправлена не тільки діяльністю медичних та соціальних працівників, а й педагогічних . Саме тому перед вчителем сучасної школи стоїть чимала кількість проблем, однією з яких є запобігання вживання шкідливих звичок, що потребують невідкладного вирішення. Задля попередження таких проблем, на його думку, слід проводити профілактичну роботу ще й серед населення, в засобах масової інформації, з молодіжними групами ризику за межами школи. Для удосконалення всієї системи виховання з даних проблем можна висунути ряд пропозицій для покращення стану здоров’я школярів: проводити виховну роботу у новостворених сім’ях; удосконалити

процес здобуття моральної освіти; запровадити надзвичайно жорсткий контроль за рекламою в засобах масової інформації; збільшити кількість культосвітніх, спортивних закладів, де б молодь могла реалізувати себе у вільний час; проводити акції пропаганди

здорового способу життя .

У профілактиці вживання шкідливих звичок відіграє важливу роль сім’я, хоча більшість з яких вважає, що цією роботою повинні займатись спеціальні державні заклади, педагоги, медики, міліція тощо . Сучасні батьки повинні брати активну участь у житті дітей, допомагати їм у вирішення актуальних проблем, бути достатньо проінформованими про наслідки вживання наркотичних засобів, про їх шкідливий вплив на здоров’я, про симптоми залежності тощо.

Бакіко І. одним із засобів боротьби зі шкідливими звичками визначив засоби фізичної культури і спорту. За цими дослідженнями заняття фізичними вправами та спортом формують навики здорового способу життя, виробляють негативне ставлення до

шкідливих звичок. Автор пропонує залучати вчителів та батьків школярів до даної проблеми, а саме підвищувати інтерес до занять, розкрити цінності фізичної

культури, організовувати позакласну роботу з елементами фізичної культури, проводити спортивно оздоровчі змагання. Однак через недостатнє фінансування спортивних клубів, туристичних походів та опублікування в пресі статей з метою пропаганди здорового способу життя не в змозі захистити школярів від вживання шкідливих звичок.

Загальновідомий той факт, що засоби масової інформації (ЗМІ) мають найбільший вплив на свідомість підлітків та суспільства взагалі. Сучасні юнаки та дівчата сприймають його в усьому його великому різноманітті. ЗМІ, що стрімко розвиваються та відіграють все більшу роль у житті нашого суспільства, мають великий вплив на старшокласників. Він може бути не стільки прямим, скільки опосередкованим. Це

пов’язано з тим, наскільки підлітки взаємодіють з самим джерелом та наскільки вони ставляться до нього.

Не менш важливим засобом попередження шкідливих звичок є засоби масової інформа-

ції, які, нажаль, найчастіше висвітлюють ці проблеми тільки з однієї сторони – боротьби правоохоронних органів з нелегальним переміщенням наркотичних речовин, рекламою алкогольних та слабоалкогольних напоїв. А проведення засобами масової інформації різних агітацій на формування здорового способу життя школярів, антинаркотична та антиалкогольна пропаганда серед дітей, підлітків та молоді майже не проводиться.

Серед впливових ЗМІ необхідно виділити спортивні телеканали і окремі телепрограми з трансляції спортивних змагань, які є засобом агітації за здоровий спосіб життя. До цього слід додати носії електронної відеоінформації на спортивну тематику, які є у вільному доступі у вигляді CD-DVD дисків та у мережі Інтернет. Важлива роль у виборі зазначених видів інформації певної спрямованості належить сім’ї. Саме

сім’я повинна контролювати і допомагати школярам орієнтуватись у такому багатоаспектному джерелі електронної інформації.
Зміст

Термін виконання

Відповідальний

1

Організувати моніторинг стану здоров’я учнів, їхнього ставлення до занять фізкультурою і спортом

Щорічно

ЗДНВР, медсестра

2

Розробити і проводити комплекс фізкультхвилинок на уроках

Постійно

Фізорг класу

3

Організувати проведення ранкової зарядки

Постійно

Фізорг класу

4

Підготувати і проводити шкільні Дні здоров’я.

Вересень – травень щорічно

Вчитель фізкультури

5

Забезпечити проведення виступів агітбригади з популяризації здорового способу життя

Щоквартально

Педагог - організатор

6

Підготувати і провести:

 • тематичні лінійки;

 • конкурсно – розважальні програми до Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, Всесвітнього дня фізкультури і спорту;

 • туристичні походи;

 • шкільні олімпійські ігри , спортивні змагання між класами;

 • козацькі забави, конкурсно –розважальні програми ;

 • круглі столи, конференції, захист науково-дослідницьких робіт з питань збереження здоров’я, здорового способу життя;

 • тижні здорового способу життя.


Постійно за планом виховної роботи школи


Черговий клас, ЗДВР, класоводи, класні керівники, педагог – організатор, вчитель фізкультури

7

Проводити зустрічі учнів школи зі спеціалістами:

 • наркологом;

 • венерологом;

 • психологом;

 • центру здоров’я м. Слов’янськ

Організовувати зустріч учнів школи з працівниками:

 • Центру соціальних служб для молоді;

 • Кримінальної міліції у справах дітей;

 • Служби у справах дітей.
Постійно за планом виховної роботи школи

ЗДНВР, ЗДВР, класоводи, класні керівники, педагог – організатор, вчитель фізкультури

8

Батьківські збори та наради при директорові

Постійно за річним планом роботи школи

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Очікуваний результат

Після закінчення проекту ми маємо змогу колективно обговорити і поміркувати, що вдалося найкраще, чого навчилися, яких помилок припустились і як їх можна виправити.

Учні і батьки набудуть соціального досвіду в об’єднанні зусиль батьків, дітей і вчителів школи у практичній діяльності й спілкуванні, кожен учень отримає можливість відчути причетність до розв’язання загальної важливої проблеми.

Висновки.

Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я , підвищують продуктивність праці. Це такі форми і способи щодення, відмові від шкідливих звичок, загартуванню, оптимальний руховий

режим. Здоров’я саме дітей і молоді особливо важливе, тому що близько 80% хвороб у дорослих є наслідком неправильного способу життя у дитячі та молоді роки.

Ще одним фактом є абсолютна безграмотність учнів, щодо здорового способу життя та його цінності, тому необхідно створити систему закладів, де підлітки мали б нагоду одержати кваліфіковані консультації з питань збереження здоров’я та його цінності і де б робота проводилась в трьох напрямках:

- робота з батьками;

- робота з вчителями;

- робота з учнями.

Основними напрямками формування здорового

способу життя школярів у навчально-виховному

процесі є такі:

1) навчальний процес;

2) позакласні та позашкільні заходи;

3) робота батьків у своїй родині;

4) заходи влади на місцевому та державному

рівні.

Спрямованість і тематика зазначених напрямків складається і корегується спільними зусиллями школи, сім’ї, представників державних органів влади і приватних структур. Важливу роль при цьому відіграє суспільно-економічний і правовий стан держави від

якого залежить матеріально-технічне забезпечення зазначених вище заходів та обов’язковість їх виконання.

Проект рішення:

 1. Затвердити проект «Концепція виховання в учнів навичок здорового способу життя та робота педагогічного колективу щодо її реалізації» для подальшої реалізації.

 2. З метою виховання в учнів навичок здорового способу життя усім педагогам спрямувати роботу на формування в учнів засад здорового способу життя, організацію корисного дозвілля, реабілітацію і корекцію здоров’я; організувати та провести протягом року:

- батьківські збори;

- виховні години;

- зустрічі з представниками служб, лікарів, психологів і т.д;

- активізувати роботу гуртків за інтересами.

 1. Вважати, що фізичне виховання залишається основним джерелом збереження здоров’я, а також з цією метою затвердити такі форми фізичного виховання:

 • програмного забезпечення;

 • уроків фізкультури;

 • фізичних хвилин (пауз) на уроках;

 • рухливих перерв;

 • організованих фізкультурно – оздоровчих і спортивних заходів;

4. Дослідити і вивчити реальний стан здоров’я підлітків та проблеми, які у зв’язку з цим виникають;

 • підвищити рівень соціальної активності учнів;

 • сприяти збереженню і зміцненню організму підлітка, підвищенню психологічного мікроклімату у сім’ї, класному колективі;

 1. Розробити практичні рекомендації;

Схожі:

Програма формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та...
Формування здорового способу життя – одна з найголовніших тем виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою...
Експрес-гра «Екологічна стежка»
Мета: виховання екологічної культури учнів, пропаганда бережного ставлення до навколишнього середовища, формування навичок здорового...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках основ здоров'я
Воно не повинно зводитися до інформування учнів з питань збереження здоров`я, а має передбачати формування стійкої мотивації щодо...
1. Розділ І. Диктанти по формуванню здорового способу життя учнів
До посібника ввійшли дидактичні завдання, диктанти по формуванню здорового способу життя для учнів 8-9 класів. Всі завдання апробовані...
У КРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
Концепції Сім’я і родинне виховання, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,...
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ...
ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ»
РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя
РОЗДІЛ ІІ Організація профілактичної роботи соціально-психологічних служб навчальних закладів з питань формування здорового способу...
Методичні рекомендації щодо проведення зазначеного уроку додаються
Міжнародного року спорту і фізичного виховання" міністерство рекомендує напередодні Дня фізичної культури і спорту (10 вересня) провести...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка