Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді


Скачати 436.1 Kb.
НазваІнтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Сторінка1/4
Дата03.11.2013
Розмір436.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
для загальноосвітніх навчальних закладів

(12-річна школа)

інтегрованого курсу “Основи здоров’я”

5 - 9 класи

Київ - 2004
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

Мета і завдання інтегрованого курсу “Основи здоров’я”


Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання інтегрованого курсу:

 1. формування в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

 2. формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

 3. виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

 4. ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

 5. формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

 6. ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

 7. навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

 8. навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

 9. розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Структура навчальної програми інтегрованого курсу

“Основи здоров’я”


Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно з Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями компетентностей, необхідних для збереження та зміцнення здоров’я, ведення здорового способу життя.

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких: уміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, чинити опір тиску, між особистісних відносин, подолання емоцій та стресу, співчуття, відчуття громадянина.

Зміст програми структуровано за чотирма розділами, що представлені в програмах для кожного класу:

 1. Життя і здоров’я людини.

 2. Фізична складова здоров’я.

 3. Соціальна складова здоров’я.

 4. Психічна і духовна складові здоров’я.

Навчальні досягнення учнів можуть бути оцінені на основі видів навчальної діяльності: учень називає, наводить приклади, розпізнає, характеризує, описує, пояснює, розуміє, порівнює, аналізує, оцінює, спостерігає, використовує, виконує, дотримується правил. Це дає підстави для проведення процесу оцінювання (вчителем) і самооцінювання (учнем) та визначення рівня його навчальних досягнень за 12-бальною шкалою.

До кожної теми визначено перелік практичних занять, які передбачають формування зазначених вмінь.
Організація навчально-виховного процесу

Програма інтегрованого курсу “Основи здоров’я” має прикладний характер, тому його реалізація можлива на основі таких компонентів:

 • мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб);

 • операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);

 • інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складову здоров’я, основні умови і способи його збереження, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Особистісна орієнтованість при вивченні курсу здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням таких методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв’ю, вивчення окремого випадку, екскурсії, робота в групі, вирішення проблеми тощо.

Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації учнів на не лише вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

В ході реалізації програми інтегрованого курсу “Основи здоров’я” зміст кожного компоненту відпрацьовується в логіці поетапного формування особистості відповідно з віковими особливостями всіх складових здоров’я школярів. Навчально-виховний процес спрямований на набуття учнями життєвих навичок, необхідних для збереження та зміцнення здоров’я. У зв’язку з цим необхідне відпрацювання конкретних дій учнів на практичних заняттях, передбачених за програмою.

Успішна реалізація програми інтегрованого курсу “Основи здоров’я” можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:

 1. особистісно орієнтоване навчання;

 2. збагачення змісту інтегрованого курсу емоційним, особистісно значимим матеріалом;

 3. використання інтерактивних методів навчання;

 4. стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовна диференціація та індивідуалізація вивчення цього курсу;

 5. уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

 6. відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

 7. створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;

 8. залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

 9. багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;

 10. залучення до активної співпраці сім’ї та громади.Критерії оцінювання навчальних досягнень

 1. Критеріями для оцінювання учнів є рівень досягнення ними компетентності щодо збереження власного життя і зміцнення здоров’я, дотримання правил і настанов здорового способу життя. Якісно позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивну спрямованість на ведення такого способу життя, його практичні дії, які він виконує при відпрацюванні кожної теми. Кількісне оцінювання відбувається лише при виконанні окремих практичних робіт за темою.

 2. Щонайвище оцінюються: самостійний аналіз учнями інформації щодо збереження життя і здоров’я, правильний вибір вчинків та поведінки, конструктивне вирішення конфліктних ситуацій. Оцінка підвищується й за результатами моніторингу здоров’я учня, який збільшив або зберіг якісні та кількісні показники рівня свого здоров’я.Рівні навчальних досягнень учнів


Бали


Критерії навчальних досягнень учнів


І.Початковий


1

Учень за допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі поняття, що стосуються здоров’я; не виконує елементарних навичок здорового способу життя (ЗСЖ) .

2

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника надає елементарні дані за програмою; за інструкцією і за допомогою вчителя частково виконує навички ЗСЖ.

3

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі дані щодо методів ЗСЖ; за інструкцією і з допомогою вчителя епізодично виконує практичні дії, що входять у ЗСЖ.

ІІ. Середній

4

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника дає визначення окремих понять; неповно характеризує ознаки здоров’я; за інструкцією і за допомогою вчителя виконує практичні дії, пов’язані зі ЗСЖ.

5

Учень самостійно дає визначення окремих понять; за допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, звертаючись за консультацією до вчителя.

6

Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує прості типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, методи збереження життя і зміцнення здоров’я; наводить прості приклади; за інструкцією, звертаючись за консультацією до вчителя, виконує практичні дії ЗСЖ; робить деякі висновки.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, робить неповні висновки.

8

Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я, розв’язує типові ситуаційні завдання, виправляє допущені помилки щодо реалізації ЗСЖ; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, робить нечітко сформульовані висновки.

9

Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує завдання, виправляє помилки щодо ведення ЗСЖ; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; виконує практичні дії ЗСЖ, робить чітко сформульовані висновки.
ІV. Високий

10


Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою курсу; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують ЗСЖ, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; під керівництвом учителя користується наданою інформацією; виконує практичні дії щодо ЗСЖ, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети конкретної оздоровчої діяльності.

11


Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал в межах навчальної програми курсу; самостійно аналізує і розкриває закономірності явища і процесів, що характеризують здоров’я та ЗСЖ, їх сутність; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні дії, пов’язані зі ЗСЖ, робить обґрунтовані висновки.

12

Учень виявляє міцні і глибокі знання за програмою курсу, може вести дискусію з конкретного питання щодо збереження і життя і зміцнення здоров’я з використанням знань суміжних програм, самостійно оцінює та характеризує різноманітні явища і процеси, які розкривають сутність здоров’я і ЗСЖ, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання; самостійно користується різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні навички ЗСЖ, робить обґрунтовані висновки, може впоратися з додатковими завданнями і непередбаченими ситуаціями, володіє життєвими навичками.
  1   2   3   4

Схожі:

Інтегрований курс “Основи здоров’я” передбачає формування мотивації...
Мета інтегрованого курсу: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу...
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках основ здоров'я
Воно не повинно зводитися до інформування учнів з питань збереження здоров`я, а має передбачати формування стійкої мотивації щодо...
Панорама досвіду
Формування культури здоров’я та навичок здорового способу життя на уроках “Основи здоров’я» та «Безпека життєдіяльності”
Районної цільової Програми реалізації в районі державної політики...
ВІЛ- інфекції/СНІДу, формування мотивації молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки та стійкої громадянської позиції...
Програма формування навичок культури поведінки вихованців ліцею та...
Формування здорового способу життя – одна з найголовніших тем виховання юної особистості. Адже здорове молоде покоління є запорукою...
НАКА З
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 р. №14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я...
РОЗДІЛ І Теоретичне обґрунтування проблеми формування здорового способу життя
РОЗДІЛ ІІ Організація профілактичної роботи соціально-психологічних служб навчальних закладів з питань формування здорового способу...
Над якою я працюю,— «Мотивація до здорового способу життя в школярів»....
Цей захід актуальний, тому що одним із завдань сучасної освіти є формування особистості, адаптованої до життя в суспільстві; виховання...
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ...
ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ»
Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської...
Міркування про здоров’я знаходимо у творах таких всесвітньо відомих філософів як Платон та Арістотель, Гіппократ та Ібн Сена (Авіценна)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка