МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей Рекомендовано Вченою Радою факультету соціології і права Національного технічного університету України "КПІ"


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей Рекомендовано Вченою Радою факультету соціології і права Національного технічного університету України "КПІ"
Сторінка6/6
Дата05.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ (РСО)

Навчальна дисципліна «Політологія» є окремим кредитним модулем, тому для оцінювання роботи студента розробляється окрема РСО. РСО з дисципліни складається з суми балів за контрольні заходи протягом семестру (Rk ) , додаткових балів, наданих викладачем за участь у конференціях, днях науки, олімпіадах, конкурсах студентських робіт, публікації (Rs) та балів за залікову контрольну роботу (Rz).

Rk складається з балів, які студент отримує за наступні види робіт:

  1. відповіді на практичних заняттях (не менше 2-х на кожного студента за умови, що на одному занятті опитано 7 студентів за максимальної чисельності групи в 30 осіб);

  2. відповіді на питання модульної контрольної роботи (для денної форми навчання) або виконання реферату та його захист (для заочної форми навчання);

  3. наявність та повноту конспекту лекцій;

  4. активність роботи на практичних заняттях.

Rk = 40б (20х2) + 50б + 5б + 5б = 100 балів.
Критерії РСО за відповіді на практичних заняттях

Ваговий бал – 20 балів при відповіді на одне питання. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 20 балів × 2 = 40 балів. При відповіді на кожне питання студент отримує:

1820, якщо при відповіді студент демонструє глибоке знання матеріалу, логічно і послідовно його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує конкретними даними, з легкістю і переконливо відповідає на поставлені питання.

16 18, якщо при відповіді студент демонструє знання матеріалу, послідовно його викладає, дає обґрунтовані висновки, вільно оперує конкретними даними і переконливо відповідає на поставлені питання.

1416, якщо при відповіді студент демонструє знання матеріалу, послідовно його викладає, робить спробу, однак не переконливо, формулювати висновки, оперує даними, без особливих труднощів відповідає на поставлені питання.

1214, якщо студент демонструє певні знання з питання, оперує, однак слабко, даними, непереконливо, із зусиллям відповідає на поставлені питання.

1012, якщо студент слабко демонструє знання матеріалу, не оперує фактологічними даними, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання.

810, якщо студент не демонструє достатніх знань матеріалу, не оперує фактологічними даними, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання.

≤ 8, якщо студент не демонструє знань матеріалу, не оперує фактологічними даними, не відповідає на поставлені питання.
Критерії РСО за відповіді на питання модульної контрольної роботи

За кожну правильну відповідь на питання модульної контрольної роботи студент отримує 2 бали. Ваговий бал 50 балів (2×25 = 50).

Відповідно, за виконання реферату та його захист для заочної форми навчання ваговий бал = 50 балів. Зокрема:

48 ≤ 50, якщо робота має дослідницький характер, характеризується логічним, послідовним викладенням матеріалу, з відповідними обґрунтованими висновками; при захисті роботи студент демонструє глибоке знання теми, вільно оперує даними, з легкістю і переконливо відповідає на поставлені питання;

43 ≤ 48, якщо робота має дослідницький характер, характеризується послідовним викладенням матеріалу з відповідними, однак не завжди обґрунтованими висновками; при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, вільно оперує даними, без особливих труднощів і переконливо відповідає на поставлені питання;

38 ≤ 43, якщо робота має дослідницький характер, містить посилання на джерела та літературу, послідовне викладення матеріалу з висновками, однак не завжди обґрунтованими; при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, оперує даними без особливих труднощів, однак непереконливо відповідає на поставлені питання;

33 ≤ 38, якщо дослідження проблеми, передбаченої темою роботи зводиться до констатації фактів, містить поверхневий аналіз з необґрунтованими висновками, характеризується непослідовним викладенням матеріалу; при захисті роботи студент демонструє певні знання питань теми, оперує, однак слабко, даними, непереконливо, із зусиллям відповідає на поставлені питання.

30 ≤ 33, якщо робота має слабко виражений дослідницький характер, не містить аналізу теми та обґрунтованих висновків; при захисті роботи студент демонструє певні знання питань теми, не оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання;

20 ≤ 30, якщо робота не має дослідницького характеру, не містить самостійного аналізу, обґрунтованих висновків; при захисті роботи студент не демонструє знання питань теми, не оперує даними, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання;

1 ≤ 20, якщо робота не є самостійним дослідженням теми, виконана з відсутнім відпрацюванням наукових джерел; при захисті роботи студент не демонструє знання питань теми, не оперує даними дослідження, не відповідає на поставлені питання. Така робота повертається студенту на доопрацювання.
Критерії РСО за наявність та повноту конспекту лекцій

Ваговий бал – 5 балів.

Конспект відповідає вимогам за змістом та формою – 4-5 балів.

Конспект частково відповідає за змістом та формою – 1-3 бали.

Конспект відсутній – 0 балів.
Критерії РСО за активність роботи на практичних заняттях

Ваговий бал – 5.

Студент приймає активну участь в обговорені питань теми практичного заняття – 4-5 балів.

Студент приймає участь в обговорені питань теми практичного заняття – 1-3 бали.

Студент не приймає участь в обговорені питань теми практичного заняття – 0 балів.

За значення Rk 40 ≤ 60 балів студент виконує обов’язкову залікову контрольну роботу у формі опитування (залікові питання додаються). У даному випадку вступає в силу м’яка система оцінювання, тобто рейтинг студента складається з суми балів проміжного контролю і балів за залікову контрольну роботу (Rk + Rz). Якщо студент отримує за роботу протягом семестру більше 60 балів, він має право отримати залік автоматом з оцінкою, передбаченою системою ECTS (табл.1.2). За бажання студента підвищити оцінку, вступає в силу жорстка система оцінювання, тобто попередні бали анулюються і оцінка виставляється лише за залікову контрольну роботу. При цьому максимальне значення Rz=100 балів.

Допуск до заліку має місце за значення Rk ≤ 40 балів. При отриманні менше, ніж 40 балів, студент має виконати додаткову роботу у формі написання та захисту реферату із заданої викладачем теми.
Критерії РСО залікової контрольної роботи

Залікова контрольна робота має вигляд переліку залікових питань, на які повинен відповісти студент за вибором викладача. Питання є різними за змістом, відповідають тематиці лекцій, семінарів, самостійної роботи, питань з самоконтролю. Рейтингова оцінка (Rz) може варіюватися в межах від 0 до 100 балів (за жорсткою системою оцінювання), або від 0 до 40 балів (за м’якою системою оцінювання).

95 ≤ 100 (за умов жорсткої системи оцінювання), 36 ≤ 40 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент демонструє глибоке знання з питань теми, з легкістю і переконливо відповідає на запитання.

85 ≤ 94 (за умов жорсткої системи), 32 ≤ 36 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент демонструє знання з питань теми, без особливих труднощів і переконливо відповідає на запитання.

75 ≤ 84 (за умов жорсткої системи оцінювання), 28 ≤ 32 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент демонструє знання з питань теми, без особливих труднощів, однак непереконливо відповідає на запитання.

65 ≤ 74 (за умови жорсткої системи оцінювання), 24 ≤ 28 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент демонструє певні знання з питань теми, непереконливо, із зусиллям відповідає на запитання.

60 ≤ 64 (за умов жорсткої системи оцінювання), 20 ≤ 24 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент слабко демонструє певні знання з питань теми, відповідає непереконливо і не на всі запитання.

40 ≤ 59 (за умов жорсткої системи оцінювання), 16 ≤ 20 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент не демонструє знання більшості питань теми, відповідає не переконливо і не на всі запитання.

1 ≤ 39 (за умов жорсткої системи оцінювання), ≤ 16 (за умов м’якої системи оцінювання) – при відповіді студент демонструє слабкі знання з питань теми, не відповідає на поставлені запитання.
Штрафні бали (не більше 10 балів) за пропуски більш ніж 50 відсотків практичних занять.
Заохочувальні бали (Rs 10) за науково-дослідницьку діяльність (участь у конференціях, «днях науки», конкурсах студентських робіт, публікації); участь у факультетських олімпіадах з дисципліни, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни.

Розмір шкали рейтингу (RD)=100б.

RD=Σrk+ Σrs+ Σrz

Схему функціонування РСО подано на рис. 1.1.


Рис 1.1. Схема функціонування РСО
Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до табл. 1.2.

Таблиця 1.2.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS


Значення рейтингу з кредитного модуля RD


Оцінка ECTS та її визначення


Відсо-

ток*


Традиційна екзаменац.(диф.

зал.)оцінка

Традиційна залікова оцінка

95 ≤ 100

А – відмінно

10

Відмінно


Зараховано

85 ≤ 94

В – дуже добре

25


Добре

75 ≤ 84

С – Добре

30

65 ≤ 74

D – Задовільно

25


Задовільно

60 ≤ 64

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,59

Fx – Незадовільно
Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4RF – Незадовільно (потрібна додаткова робота)


Не допущеноПорядок проведення атестаційного контролю

Мінімальне значення шкали до 1-ї атестації (8 тиждень) – 17б

Мінімальне значення шкали до 2-ї атестації (14 тиждень) – 86б

Для складання атестації з дисципліни кожен викладач використовує накопичувальну відомість, в яку заносяться нараховані бали за всі види виконаних студентом аудиторних та самостійних завдань (практичні заняття, реферат, експрес-контроль тощо). Рейтингові бали заносяться у відомості рубіжного контролю (1-а, 2-а атестації) та заліку.

У випадку, якщо цей показник не відповідає вимогам, в атестаційній відомості виставляється «не атестований».

Результати успішності студента (оцінку ECTS та «зараховано») вносяться викладачем в залікову відомість, яка здається до деканату по закінченню залікової сесії. Викладачі повинні чітко дотримуватися вимог «Положення про модульно-рейтинговий контроль успішності студентів з дисципліни», затвердженого завідувачем кафедрою.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка