Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)


Скачати 450.47 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до семінарських занять з історії України ( для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)
Сторінка1/13
Дата15.03.2013
Розмір450.47 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

Бобровський А.С., Волошенко В.О.

Методичні рекомендації
до семінарських занять з історії України
(для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)

Макіївка, ДонНАБА - 2012Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


Донбаська національна академія будівництва і архітектури


КАФЕДРА ІСТОРІЇ І ФІЛОСОФІЇ

Бобровський А.С., Волошенко В.О.

Методичні рекомендації
до семінарських занять з історії України
(для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання)


Затверджено

на засіданні кафедри

історії і політології

Протокол № 10 від 23.05.2012 р.

Затверджено

на засіданні ради факультету

гуманітарної підготовки

Протокол № 3 від 25.05.2012 р.


Макіївка, ДонНАБА - 2012

УДК 93(477)
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) / Укладачі.: А.С.Бобровський, В.О. Волошенко. – Макіївка: ДонНАБА, 2012. – 34 с.
Містять комплекс матеріалів, які забезпечують методику проведення семінарських занять і підготовку до них студентів з модуля “Історія України” у відповідності до навчальної програми курсу та вимог кредитно-модульної системи.


Укладачі: к.і.н. доц. каф. історії і філософії А.С. Бобровський

к.і.н., доц., доц. каф. історії і філософії В.О. Волошенко
Рецензенти: к.і.н., доц., доц. каф. історії і філософії В.Г. Коваленко,

к.і.н., доц. каф. виховання та розвитку особистості ДонІППО О.О. ЛаврутВідповідальний за випуск: д.і.н., проф. М.П.Парінов
Деякі загальні зауваження
Вивчення історії України в вузі являє собою продовження історичної освіти, започаткованої в загальноосвітніх навчальних закладах. Для уникнення повторів та для більш глибокого засвоєння історичних знань у вузівському курсі пропонується проблемно-хронологічне висвітлення історичного процесу з виділенням чотирьох тематичних напрямків: державницького, політичного, економічного та соціального в різні історичні періоди. Ці проблеми розглядаються на тлі узагальнюючого питання – місця України в історії світового співтовариства. З цього ракурсу вивчення курсу історії України в процесі підготовки фахівців – справа необхідна й актуальна.

Курс історії України складається з двох частин (кредитів), кожна з яких поділяється на два тематичні блоки. Протягом вивчення матеріалу кожного кредиту студенти повинні підготуватися до комплексних семінарів з історії України. Також, слід опрацювати теми для індивідуальної роботи і представити їх у вигляді наукової доповіді або презентації. Вивчення кожного кредиту закінчується обов’язковим написанням контрольної роботи згідно переліку питань, або складанням тестів. До кожної теми з робочої навчальної програми додаються план семінарського заняття, проблемні питання і завдання, теми для самостійного вивчення і теми повідомлень (як важлива частина індивідуальної роботи). Студент може вважати, що опрацював курс історії України тільки в тому разі, якщо спроможний дати відповіді на всі питання для підсумкового контролю, які також містяться в методичних рекомендаціях. З огляду на професійну спрямованість та специфіку підготовки кожної групи викладач визначає конкретну тематику занять. Питання для самостійного вивчення та проблемні завдання допоможуть краще осягнути специфіку певного історичного періоду. Підсумкова оцінка за модуль історії України становить середньоарифметичне всіх форм роботи.

Список рекомендованої навчальної літератури поданий після «Переліку змістовних модулів». Він поділений на такі розділи: 1) підручники, 2) узагальнюючі й довідкові видання (їх можна використовувати для всіх чи кількох занять відповідно до змісту). Додаткова література подана після всіх видів завдань до кожного з модулів (тем). Література наводиться у такому обсязі з урахуванням рекомендацій викладача, можливостей бібліотеки та студента. Головний орієнтир при підготовці – план заняття; публікації варто підбирати й вивчати таким чином, щоб одержати якомога більш повні відповіді на питання плану. При цьому спиратися слід передусім на поради лектора й викладача, який веде практичні заняття.


ПЕРЕЛІК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ

(Теми курсу)


І. ВСТУП. НА ПОЧАТКУ ІСТОРИЧНОГО ШЛЯХУ

(ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО ДО ХІV ст.)

1.

Вступ

2.

Стародавня історія України

3.

Східні слов’яни. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство
ІІ. ДОБА КОЗАЧЧИНИ. Україна У складі

Російської та Австрійської імперіЙ

4.

Українські землі у складі Литви і Польщі

5.

Українське козацтво (ХV – на початку ХVІІ ст.)

6.

Козацька революція середини ХVІІ ст. Утворення козацької держави

7.

Українські землі у другій половині ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. Політичне становище та економічна ситуація

8.

Економічний, соціальний та суспільно-політичний розвиток підросійської України та західноукраїнських земель у ХІХ ст.

9.

Україна на початку ХХ ст.
ІІІ. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ

(1917-1920 рр.). Україна радянська (1917-1991 рр.)

10.

Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

11.

УСРР у 1920-ті рр.

12.

Економічні і соціальні перетворення в УРСР у 1930-ті рр. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

13.

Україна в період Другої світової війни (1939-1945 рр.)

14.

Україна в післявоєнне десятиліття (1945-1964 рр.)

15.

Економічне, соціальне та політичне життя в Україні у 1960 - 1980-ті рр.
ІV. Україна незалежна (1991 – 2010-ті рр.)

16.

Здобуття незалежності. Розбудова суверенної України

17.

Економічний та соціальний розвиток України (1991 – 2010-ті рр.)РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

Підручники: 1. Паринов М.П. Лекции по истории Украины. – Донецк, 2007.

 2. Парінов М.П., Волошенко В.О., Петров О.О. Історія України. Конспект курсу. Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. – Макіївка: ДонНАБА, 2007.

 3. Бойко О. Д. Історія України: навч. посіб. для студ. Вузів / О. Д. Бойко. – 3-тє вид. – К., 2011. – 688 с.

 4. Історія України: підручник / Г. Д. Казьмирчук (наук.ред.). — 2-ге вид., випр. і допов. — К., 2010. — 648с.

 5. Історія України / Під заг. ред. В.А.Смолія. – К., 1997.

 6. Історія України ХХ – початку ХХІ століття / Під заг. ред. В.А.Смолія. – К., 2004.

 7. Історія України. Курс лекцій. – К., 1991. – Кн.1-2.

 8. Історія України / Під заг. ред. Ляха Р.Д. – К., 1998.

 9. Історія України / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев. Вид 2-ге. – Львів, 1998.

 10. Литвин В. М. Історія України: підручник. — 4-те, доопр. та допов. вид. — К., 2010. — 829с.

 11. Новітня історія України (1900-2000). – К., 2000.

 12. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. /І.Ф. Курас, Ю.І. Шаповал, Ю.А. Левенець та ін. Т.2.: Революції в Україні: політико-державні моделі та (1917-1920): В.Ф. Верстюк, В.Ф. Солдатенко. – К.: Генеза, 2003.

 13. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. /І.Ф. Курас, Ю.І. Шаповал, Ю.А. Левенець та ін. Т.3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938)/ С.В. Кульчицький, В.А. Греченко, Л.В. Гриневич та ін. – К.: Генеза, 2003.

 14. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. /І.Ф. Курас, Ю.І. Шаповал, Ю.А. Левенець та ін. Т 4. Україна у Другій світовій війні (1939-1945)/ В.І. Кучер, В.А. Гриневич, В.С. Коваль. – К.: Генеза, 2003.

 15. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. /І.Ф. Курас, Ю.І. Шаповал, Ю.А. Левенець та ін. Т. 5. Українці за межами УРСР (1918-1940) /В.П. Трощинський, А.А. Шевченко, Р.Г. Симоненко та ін. – К.: Генеза, 2003.

 16. Політична історія України ХХ століття. У 6 т. /І.Ф. Курас, Ю.І. Шаповал, Ю.А. Левенець та ін. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) /О.М. Майборода, В.П. Андрущенко, В.К. Баран та ін. – 2003.

 17. Рибалка І.К. Історія України. – Ч.1-3. – Харків, 1995-2003.Узагальнюючі та довідкові видання: 1. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990.

 2. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. – К., 1996.

 3. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

 4. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. – К., 1994.

 5. Довідник з історії України /За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста – Вид в 3-х т. – К., 1993-1999.

 6. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів, 1991.

 7. Єкельчик С.В. История Украины. Становление современной нации. – К.: «К.И.С.», 2010. – 400 с.

 8. Енциклопедія українознавства / Гол.ред. В. Кубійович. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 рр. – К., 1996.

 9. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

 10. Історія народного господарства Української РСР. У 3-х т. – К., 1985.

 11. История родного края. – Донецк, 1998. – Ч. 1-2.

 12. История рабочих Донбасса. В 2-х т. – К., 1981.

 13. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

 14. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

 15. Нові підходи до історіописання / За ред. П.Перка. – К., Ніка-Центр, 2010. – 368 с.

 16. Панченко П.П., Шмарчук В.А. Аграрна історія України. – 2-ге вид. – К., 2000.

 17. Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі “спільної колиски”. – К.: Академія, 2001. – 152 с.

 18. Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т.1,2. – К., 1992.

 19. Інститут історії НАН України – www.history.org.ua.

 20. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – www.nbuv.gov.ua.

 21. Національна парламентська бібліотека України – www.nplu.kiev.ua


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до семінарських занять з дисципліни «Історія...
Україна володіє великим історичним, духовним, природнім потенціалом, її народ має свої корені та свою історію, з правічних часів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
ПРОГРАМА, ТЕМАТИКА, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка