Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007


НазваРедакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Сторінка1/4
Дата03.04.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4Луцький державний технічний університет

Кафедра філософії
Правознавство

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2007

УДК 34 (07)

ББК 67я7

З - 51
Правознавство. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. - Земко Алла Михайлівна. - Луцьк: ЛДТУ, 2007. - 44 с.
Посібник містить програму курсу, тематичне планування семінарських занять, методичні поради, ситуаційні завдання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури.


Укладач

Земко Алла Михайлівна,

к. ю. н., доцент


Рецензент:

Степко Іван Палладійович

старший викладач кафедри

філософії ЛДТУВідповідальний за випуск

Ситник Олександр Іванович,

завідувач кафедри філософії

ЛДТУ


Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ, протокол № 10 від

“22” червня 2007 р.


Рекомендовано до друку радою інституту управління та бізнесу ЛДТУ, протокол № 10 від 22 червня 2007 р.


Затверджено на засіданні кафедри філософії ЛДТУ, протокол № 13 від

1 червня 2007 р.

ЗМІСТ
Передмова........................................................................................4

Вступ................................................................................................5

II. Тематичне планування курсу....................................................6

III. Планування семінарських занять............................................6

IV. Ситуаційні завдання...............................................................25

V. Перелік питань до екзамену....................................................33

VI. Короткий словник юридичних термінів…………………...36

VII. Список рекомендованої літератури.....................................40

ПЕРЕДМОВА
В умовах розбудови та становлення в Україні правової держави все більшого значення набуває правова культура та правова освіта населення.

Знання громадянами України своїх конституційних прав та обов’язків , як основних чинників поведінки, забезпечує особі не тільки вибір правомірної поведінки, правових взаємин між собою, а також вибір правових форм відносин з державою і суспільством. Для вибору варіанту можливої поведінки, який би відображав свободу і вільний розвиток своєї особистості, як це гарантує Конституція України, а також відповідав інтересам суспільства, людина повинна бути переконана в унікальності та цінності права, що є необхідною умовою реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

Сьогодні складно уявити спеціаліста, висококваліфікованого фахівця, керівника різного рівня без знань головних норм законодавства України. Саме тому студенти в розрізі дисципліни “Правознавство” вивчають окремі галузі права: державне (конституційне) право України, адміністративне право, цивільне, трудове, кримінальне, сімейне, земельне та житлове право.

Головною метою вивчення правничих дисциплін є не тільки глибоке знання студентами правових норм тієї чи іншої галузі права, а й можливість застосувати та використати теоретичні знання на практиці. А тому є доцільним розв’язування студентами юридичних ситуаційних задач з різних галузей права. Це дає можливість студенту не лише узагальнити вивчений теоретичний матеріал, а також, використавши Кодекси з відповідних галузей права, знайти юридично правильний вихід з конкретної спірної правової ситуації.

Семінарські заняття є однією з основних форм роботи студентів при вивченні курсу “Правознавство”. Вони дають змогу засвоїти основні положення теорії держави і права та окремих галузей права. Обговорення та осмислення питань курсу на семінарських заняттях дозволяє формувати у студентів високий рівень правового виховання та правової культури.
В основі вивчення студентами дисципліни “Правознавство”, лежить принцип вибору юридично обґрунтованого варіанту та способу вирішення правових проблем, що можуть виникнути при виконанні ними в майбутньому не тільки своїх службових обов’язків в професійній діяльності, а й в повсякденному житті.

Вступ
1.1. Мета та завдання курсу є формування у студентів високого рівня правосвідомості та правової культури і освіти. Вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність повинні стати необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України. Програма передбачає поглиблення знань студентами — прав і свобод людини і громадянина, її правовий захист, вміння орієнтуватися в системі чинного законодавства та його застосування в професійній діяльності.
1.2. Предмет навчальної дисципліни - вивчення основних положень різних галузей права: державного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного права тощо, вивчення законодавства, яке регулює відносини у цих сферах та застосування його при вирішенні конкретних задач.
1.3. Вимоги до знань і вмінь студентів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні законодавчі положення різних галузей права, а також зв’язки між галузями, вміти користуватись і застосовувати окремі правові норми в своїй практичній діяльності.
1.4. Форми контролю

При вивченні студентами курсу „Правознавство” передбачається два види контролю: поточний і підсумковий.

Поточний контроль здійснюється шляхом індивідуального опитування студентів, тестових завдань, колоквіуму тощо.

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться при умові проходження студентами всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання екзаменаційного білету.

II. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ
2.1. Таблиця тематичного планування навчальної дисципліни


№ п/п

Назва теми

1.

Основи державного права України
пра права.

2.

Адміністративне право України.

3.

Цивільне право (загальна частина).

4.

Цивільне право (частина друга). Зобов’язальне, авторське, спадкове право.


5.

Трудове право України.

6.

Кримінальне право України.

7.

Сімейне право України.

8.

Земельне право України.

Житлове право.


III. ПЛАНУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА 1. Основи державного права (2 години)

План

 1. Загальна характеристика держави. Державний суверенітет. Поняття і риси правової держави.

 2. Форми держави.

 3. Загальна характеристика права. Поняття норм права. Джерела права. Нормативно-правовий акт і його види.

 4. Система права. Предмет і метод правового регулювання.

 5. Державне право України. Апарат держави як система державних органів.

6. Конституція України – основний закон держави.

7. Верховна Рада України - орган законодавчої влади в Україні. Статус народного депутата України.

8. Правове положення Президента України та Кабінету Міністрів України.

 1. Органи місцевого самоврядування в Україні.


Теми рефератів:

  1. Поняття та риси правової держави.

  2. Поняття та види джерел права.

  3. Історичні та правові етапи утворення Української держави.

  4. Загальна характеристика держави, її функції, форми, державний суверенітет. Поняття і риси правової держави.

  5. Загальна характеристика права, поняття норм права, джерела права, нормативно-правовий акт і його види. Система права, предмет і метод правового регулювання.

  6. Державна влада в Україні та система державних органів.Питання самоконтролю

 1. Що таке держава і чим вона відрізняється від інших політичних та соціальних утворень?

 2. Що входить в державний апарат?

 3. Чим відрізняється держава від правової держави?

 4. Що лежить в основі розмежування права на галузі та інститути?


Методичні рекомендації

В перших двох питаннях студенти повинні ознайомитись з поняттями „держава”, „суверенітет”, „правова держава”, зрозуміти їх сутність, охарактеризувати ці поняття та дати визначення; дати визначення форм держави: форми правління, форми державного устрою та політичного режиму, класифікувати держави за цими формами.

Розглядаючи третє та четверте питання студенти повинні звернути увагу на поняття права, норм права, дати визначення джерел права та охарактеризувати їх, навести приклади держав, джерелами права яких є правовий прецедент, правовий звичай та нормативно-правовий акт, дати визначення закону і підзаконного акту та вказати на їх відмінності; дати визначення системи права, предмету і методу правового регулювання, галузей та інститутів права.

Розкриваючи п’яте питання, студенти повинні охарактеризувати державне (конституційне) право України, вказати на його місце в системі галузей права, охарактеризувати відносини, які ним регулюються, розкрити систему державних органів.

У шостому питанні слід розкрити поняття Конституції України, визначити її місце в системі нормативно-правових актів України, розкрити порядок прийняття та внесення змін до Конституції України, коротко охарактеризувати її розділи.

При розгляді останніх трьох запитань необхідно вказати на місце Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в системі державних органів, вказати на їх компетенцію та порядок обрання чи призначення, розкрити статус народного депутата України; визначити правове положення та компетенцію органів місцевого самоврядування.
Література

 • Основи держави і права України. /За ред.М.Костицького, М.Настюка. - Львів. 1993.

 • Конституція України.

 • Декларація про державний суверенітет. 16.07.90р.

 • Акт проголошення незалежності України. 24.08.91р.

 • Основи конституційного права України. - К: 1997.

 • Правознавство. Навчальний посібник. -К: 1999.

 • Правознавство. /За ред. М.Настюка. - Львів. 1995.

 • Основи держави і права України. /За ред. І.Усенко. - К. 1993.

 • Основи держави і права. О.Михайленко. - Київ. 1995.

 • Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

 • Закон України „Про місцеве самоврядування” від 27.05.1997 р.

 • Закон України „Про вибори Президента України” від 05.03.1999 р.

 • Закон України „Про статус народного депутата” від 22.03.2001 р.


ТЕМА 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (2 години)

План

 1. Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. Адміністративні правовідносини.

 2. Державне управління. Суб’єкти адміністративного права.

 3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

 4. Суть і види адміністративних стягнень.

 5. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності.

 6. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.


Теми рефератів:

 1. Форми та методи управлінської діяльності.

 2. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців

 3. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.

 4. Поняття адміністративної відповідальності. Суть і види адміністративних стягнень.

 5. Порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Питання самоконтролю

 1. Кого можна віднести до суб’єктів адміністративного права?

 2. Що таке адміністративне правопорушення?

 3. Які ви знаєте види адміністративних стягнень?

 4. Які заходи застосовуються до неповнолітніх, що здійснили адміністративні правопорушення?


Методичні рекомендації
В першому питанні необхідно дати визначення адміністративного права як галузі права, охарактеризувати адміністративні правовідносини, адміністративно-правові норми та розкрити їх структуру.

При розкритті другого питання необхідно зупинитись на суб’єктах господарського права, вказати на їх місце в адміністративно-правових відносинах, розкрити їх правосуб’єктність.

Розкриваючи суть державного управління, необхідно вказати на те, що це виконавчо-розпорядча діяльність органів державного управління, яка охоплює всі сторони життя суспільства. Виконавчо-розпорядча діяльність є завжди підзаконною, оскільки закони визначають її направленість, засоби досягнення поставлених цілей, компетенцію органів управління, форми та методи їх роботи. Суб’єкти управління застосовують норми законодавчих актів до конкретних обставин, що виникають в управлінні. Їх реалізація здійснюється через правотворчу діяльність, тобто видання правил поведінки, що деталізують, конкретизують вимоги відповідного закону.

Розкриваючи поняття адміністративного правопорушення студенти повинні розкрити його ознаки: протиправність, суспільну шкоду, провинність, адміністративну карність, а також елементи: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону.

При розгляді четвертого питання необхідно вказати на адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законами, що встановлюють адміністративну відповідальність, а також на заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

Розглядаючи два останніх запитання необхідно вказати та охарактеризувати органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок притягнення особи до адміністративної відповідальності цими органами.
Література

 • В.К.Колпаков. Адміністративне право України. К; 1999.

 • Л.Коваль. Адміністративне право. К: 1994.

 • Кодекс про адміністративні правопорушення.ТЕМА 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) (2 години)

План

 1. Цивільне право як галузь права. Предмет і метод правового регулювання.

 2. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

 3. Поняття і види угод (правочинів).

 4. Форми угод (правочинів).

 5. Поняття та строки позовної давності.

 6. Право власності.

 7. Захист права власності. Поняття віндикаційного та негаторного позовів.


Теми рефератів:


 1. Правосуб’єктність юридичної особи.

 2. Об’єкти цивільних прав.

 3. Право інтелектуальної власності.

 4. Зміст цивільно-правових відносин. Правосуб’єктність сторін.

 5. Поняття, види і форми цивільно-правових угод (правочинів).

 6. Поняття і зміст права власності, форми та захист права власності.


Питання для самоконтролю

 1. Які відносини регулює цивільне право?

 2. Що слід розуміти під правоздатністю та дієздатністю?

 3. Ким і чим підтверджується факт недієздатності особи?

 4. Визначте групи громадян за обсягом дієздатності.

 5. Розкрийте правові ознаки юридичної особи.

 6. Що таке правочини?

 7. Які встановлені вимоги для чинності правочинів?

 8. Які існують підстави припинення права власності?


Методичні рекомендації

В першому питанні необхідно з’ясувати що таке цивільне право і яке воно займає місце в системі права, розмежувати предмет і метод правового регулювання, а також вказати на специфіку методу.

При розгляді другого питання необхідно охарактеризувати цивільно-правові відносини, детально зупинитись на понятті правоздатності та дієздатності фізичних осіб, розкрити їх суть, виникнення та припинення правоздатності, охарактеризувати види дієздатності, а також розкрити правосуб’єктність юридичних осіб.

Розкриваючи третє та четверте питання необхідно розкрити поняття та види право чинів, вказати на вимоги, додержання яких є необхідним для чинності право чинів, назвати форми право чинів, розкрити правові наслідки недотримання передбаченої законом форми право чинів.

В п’ятому питанні потрібно дати поняття позовної давності, розкрити суть загальної та спеціальної позовної давності, вказати на випадки зупинення її перебігу та переривання і наслідки спливу.

Розкриваючи шосте питання, слід охарактеризувати право власності, її набуття та припинення, вказати на передбачені законом випадки вилучення майна у власника; розкрити форми власності, об’єкти та суб’єкти права різних форм власності.

При розгляді останнього питання треба розкрити право власника на витребування майна з чужого незаконного володіння від добросовісного та недобросовісного набувача та право власника вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном.
Література

 • Цивільний Кодекс України (набрав чинності з 01.01.2004 року)

 • Правознавство. Навчальний посібник. /За ред. П. Пилипенка/ - Львів: 2003.

 • Цивільний процесуальний кодекс України

 • Закон України „Про власність” від 07.02.1991р. зі змінами і доповненнями.  1   2   3   4

Схожі:

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТзОВ «Кромберг енд Шуберт», Луцького підприємства електротранспорту, Волинського управління ЗАТ «Електро», Луцького національного...
Про педагогічну практику з 10. 10. 2007 по 18. 11. 2007
ПТЕФН Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Іщук Олесі
Перший проректор Луцького національного технічного університету,...
Ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор
Асистент кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання Луцького...
В статті розглядається питання соціальної інтеграції інвалідів зору в сучасному інформаційному суспільстві, проаналізовані особливості...
1. Україна під час Другої світової війни
Навчально-методичний посібник. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Маяки Луцького району, – Луцьк 2013. – 63 с
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Н. І. Ройко, вчитель географії Луцького навчально-реабілітаційного центру (м. Луцьк)
Анотація. В статті розглядається виховне значення мистецтва для розвитку особистості слабозорих школярів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка