МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей Рекомендовано Вченою Радою факультету соціології і права Національного технічного університету України "КПІ"


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей Рекомендовано Вченою Радою факультету соціології і права Національного технічного університету України "КПІ"
Сторінка5/6
Дата05.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(домашня контрольна робота, реферат для заочної форми навчання)

Індивідуальні завдання включають в себе перелік тем, які пропонуються для складання ДКР, реферату та самостійного вивчення студентами зазначених тем.

 1. Політологія як система знань про політику.

 2. Політична соціалізація особи: її сутність, рівні та функції.

 3. Політичний процес та його різновиди.

 4. Політична думка Стародавнього світу.

 5. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження.

 6. Фундаментальні політичні ідеї Нового і Новітнього Часу.

 7. Політичні теорії ХХ століття.

 8. Розвиток політичної думки в Україні: з прадавніх часів до ХІХ століття.

 9. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття.

 10. Світові політико-ідеологічні доктрини.

 11. Політичні режими: їх види та умови трансформації.

 12. Українська модель політичного режиму: історія і сучасність.

 13. Політична система суспільства та її складові.

 14. Політичні антитехнології.

 15. Політичний менеджмент і маркетинг: поняття, методологія, функції.

 16. Політика і мораль.

 17. Походження, сутність, ознаки та функції держави.

 18. Форми державного правління та територіального устрою.

 19. Вибори та виборчий процес.

 20. Роль ЗМІ в політиці.

 21. Політична міфотворчість.

 22. Сутність і значення конфліктів в політиці.

 23. Походження, сутність та функції політичних партій.

 24. Політична влада та владні відносини.

 25. Політичний розвиток та модернізація: сутність, етапи, функції.

 26. Політична свідомість: рівні, види та функції.

 27. Політична культура: сутність, типологія, функції.

 28. Політична поведінка: її форми та основні методи регулювання.

 29. Політична еліта: поняття, види, шляхи рекрутування, функції.

 30. Політичне лідерство: типи, стилі, рівні та функції.

 31. Визначення прав і свобод людини.

 32. Політика і особливості розвитку сучасної цивілізації.

 33. Політична криза: сутність, типи, різновиди, шляхи подолання.

 34. Світова політика і система міжнародних відносин.

 35. Національний характер та менталітет.

 36. Україна в сучасному геополітичному просторі.

 37. Національна безпека і національні інтереси України.

 38. Глобальні проблеми сучасності.ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1. Політологія як система знань про політику.

 2. Місце політології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.

 3. Політичний процес: його різновиди та регулятори.

 4. Політична думка Стародавнього світу.

 5. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження.

 6. Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу.

 7. Політичні теорії ХХ століття.

 8. Розвиток політичної думки в Україні: з прадавніх часів до ХІХ століття.

 9. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття.

 10. Світові політико-ідеологічні доктрини.

 11. Демократія у політичному житті світової спільноти.

 12. Українська модель політичного режиму: історія і сучасність.

 13. Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів.

 14. Політичне управління та його соціотехніка.

 15. Політичний менеджмент і маркетинг: поняття, методологія, функції.

16. Творчість і майстерність у професії політика.

17. Походження, сутність, формотворчі ознаки та функції держави.

18. Суспільне самоврядування: історія та сучасність.

19. Політична система суспільства: поняття, сутність, структура, функції.

20. Роль засобів масової інформації в політиці.

21. Сутність і значення конфліктів в політиці.

22. Походження, сутність та функції політичних партій.

23. Політична влада: сутність, форми, функції, суб’єкти і носії.

24. Політичний розвиток та модернізація: поняття, сутність, етапи, функції.

25. Політична свідомість: сутність, рівні, види, функції.

26. Політична культура: сутність, типологія, функції.

27. Політична поведінка: сутність, форми, основні методи регулювання.

28. Політична еліта: поняття, структура, шляхи поповнення, функції.

29. Політичне лідерство: типи, стилі, рівні, функції.

30. Історія визначення прав і свобод людини.

31. Політика і особливості розвитку сучасної цивілізації.

32. Криза політичного розвитку: сутність, типи, різновиди, шляхи подолання.

33. Світова політика і система міжнародних відносин.

34. Менталітет та національний характер.

35. Україна в сучасному геополітичному просторі.

36. Національна безпека і національні інтереси України.

ТЕСТИ ТА ТАБЛИЦЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Тести та таблиця до підсумкового контролю з політології для усіх форм навчання.

Застосовуючи дані тести, необхідно дуже уважно, не поспішаючи, прочитати запитання і варіанти відповідей. Ваш варіант відповіді відмітити у таблиці знаком «+» (табл. 1.1.)

Таблиця 1.1.

Відповіді на тестові завдання до підсумкового контролю


Варіант відповідей

Дата

П І Б, група

Оцінка ECTS

Загальна оцінка

підсумковий
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

а )


б )


в )


г )

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
а )


б )


в )


г )
 1. Дайте визначення політології :

  1. це систематична оцінка реальності і політичної життєздатності альтернативних політик;

  2. це наука, яка вивчає суб’єктивні механізми поведінки людини;

  3. це теорія і практика участі в політичному житті, політичному процесі;

  4. це наука про закономірності розвитку політики, про функціонування політичної системи і влади.

 2. Визначте одне із сполучень категорій політології, що є правильним:

  1. політичні процеси, репресії, інновації;

  2. держава, влада, абсентеїзм;

  3. політичні відносини, природний відбір, політична свідомість;

  4. владні відносини, системний метод, демпінг.

 3. Виокремте функцію політології :

  1. світоглядна;

  2. розподільча;

  3. номінальна;

  4. облікова.

 4. Що таке політика?

  1. одна із форм суспільної свідомості;

  2. організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність;

  3. система встановлених державою правил та норм;

  4. теорія і практика етичних відносин.

 5. Визначте політологічний метод дослідження:

  1. статистичний;

  2. поведінковий;

  3. системний;

  4. комунікативний.

 6. Виокремте основну проблему політології:

  1. розроблення офіційного політичного курсу;

  2. влада та владні відносини;

  3. захист прав і свобод людини;

  4. екологічна політика.

 7. Італійський вчений епохи Відродження Н.Макіавеллі написав:

  1. «Повчання»;

  2. «Левіафан»;

  3. «Слово про закон і благодать»;

  4. «Правитель».

 8. Визначальним елементом політичної системи суспільства, її ядром є:

  1. політична партія;

  2. соціальні групи та класи;

  3. держава;

  4. вибори.

 9. В демократичних країнах відіграють роль «четвертої влади»:

  1. профспілки;

  2. засоби масової інформації;

  3. громадські організації та рухи;

  4. уряд.

 10. Головна ознака держави:

  1. історичні звичаї та традиції;

  2. певна територія з населенням;

  3. спільна мова;

  4. конституція.

 11. Одна з форм державного устрою:

  1. унітарна;

  2. народна;

  3. виборна;

  4. конституційна.

 12. Основна ознака правової держави:

  1. рівність закону для всіх;

  2. контроль влади з боку суспільства;

  3. беззаперечне прийняття існуючих порядків;

  4. безкоштовна освіта.

 13. Визначте один із політичних режимів сучасної класифікації:

  1. стихійний;

  2. інтегративний;

  3. діловий;

  4. тоталітарний.

 14. Демократія у перекладі з давньогрецької означає:

  1. поділ влади;

  2. влада народу;

  3. розвиток людства;

  4. правляча еліта.

 15. Авторитарний політичний режим базується на:

  1. політичній боротьбі;

  2. двопартійної системі;

  3. децентралізації влади;

  4. концепції патерналізму.

 16. Дайте визначення політичної партії:

  1. це система поляризованого плюралізму;

  2. це базована на певних ідеологічних засадах політична організація з власною організаційною структурою;

  3. це організація вільних людей;

  4. це втілення демократичних основ організації суспільства.

 17. Дайте визначення партійної системи:

  1. це наявність лише однієї провідної партії за умов формальної багатопартійності;

  2. це частина політичної системи, сукупність існуючих в державі політичних партій;

  3. це наявність значної кількості дрібних невпливових партій;

  4. це політична та ідеологічна течія, яка орієнтується на парламентський лад.

 18. Найважливіша функція політичного лідера:

  1. належність особи до певної держави;

  2. інтеграція суспільства, об’єднання мас;

  3. тиск на органи законодавчої та виконавчої влади;

  4. конформізм.

 19. У політології розрізняють політичну культуру:

  1. депутата;

  2. політичної опозиції;

  3. особистості;

  4. групи тиску.

 20. Визначте форму вияву політичної свідомості:

  1. синтез інтересів нації;

  2. політичні відносини;

  3. початок національного відродження;

  4. тимчасова угода партій.

 21. Визначте тип легітимності влади, що базується на особистих якостях політичного лідера:

  1. ідеологічна;

  2. харизматична;

  3. традиційна;

  4. зовнішня.

 22. Розташуйте в хронологічному порядку стадії (етапи) розвитку конфлікту:

  1. завершення;

  2. передконфліктна ситуація;

  3. ескалація;

  4. інцидент.

 23. Виокремте наявні виборчі цензи:

  1. майновий;

  2. ценз осілості;

  3. релігійний;

  4. освітній.

 24. Важливим пріоритетом геополітичної стратегії України є:

  1. розвиток рівноправних і взаємовигідних відносин з Російською Федерацією;

  2. інтеграція в азіатські політичні структури;

  3. розвиток стратегічного співробітництва з країнами Балтії;

  4. євроінтеграція.

 25. Назвіть одну із глобальних проблем сучасності:

  1. розпад держав;

  2. екологічна проблема;

  3. волюнтаризм;

  4. проблема корупції.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛУЦЬК 2012
Економічна теорія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм...
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка