Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка4/5
Дата22.02.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Медицина > Автореферат
1   2   3   4   5

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії

1. Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні основи організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України : монографія / Олеся Євгенівна Смолінська; [за науковою редакцією проф. Г.П. Васяновича]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 362 с.

2. Смолінська О.Є. Психологічна культура педагога і культурно-освітній простір університету: психодинамічний підхід у дослідженні // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Анохін Є.В., Бедлінський В.О., Бедлінський О.І. та ін.]; відп. ред. Г.Є. Улунова. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – С. 256–270.
Статті у фахових виданнях України

3. Смолінська О.Є. Внесок Якима Яреми в розвиток педагогічної психології / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – С. 130–136.

4. Смолінська О.Є. Етико-естетичні аспекти педагогічного рішення / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 4. – С. 143–150.

5. Смолінська О.Є. Взаємозв’язок організаційної культури вищого навчального закладу та професіоналізму фахівця-випускника / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 4. С. 80–88.

6. Смолінська О.Є. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища школа. – 2010. – № 3 – 4. – С. 51–58.

7. Смолінська О.Є. Культурно-комунікативна складова професійної діяльності викладачів і студентів / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 4. – С. 25–34.

8. Смолінська О.Є. Категорія організаційної культури у вищій педагогічній освіті: проблеми означення / Олеся Євгенівна Смолінська // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2011. – Ч. 2, № 5. – С. 223–228.

9. Смолінська О.Є. Культурологічний аспект інформаційного поля вищих навчальних закладів / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 62–69.

10. Смолінська О.Є. Перспективи розвитку університетської педагогічної освіти: культурологічний аспект / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. LX. – С. 295–298.

11. Смолінська О.Є. Спільні культурологічні та організаційно-педагогічні особливості здійснення педагогічних вимірювань у практиці роботи вищих педагогічних навчальних закладів і середніх шкіл, оцінка їх результативності / Олеся Євгенівна Смолінська // Обрії. – 2012. – № 1 (34). – С. 104–107.

12. Смолінська О.Є. Етнографічний метод вивчення організаційної культури педагогічних університетів / Олеся Євгенівна Смолінська // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 105–110.

13. Смолінська О.Є. Категорія мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті: проблема означення та етичної дієвості / Олеся Євгенівна Смолінська // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2012. – № 2. – С. 9–16.

14. Смолінська О.Є. Організаційна культура вищої педагогічної освіти як суспільна інституція / Олеся Євгенівна Смолінська // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 3. – С. 8–13.

15. Смолінська О.Є. Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури і ґендеру / Олеся Євгенівна Смолінська // Освіта і управління. – 2012. – Том 15, Число 1. – С. 33–41.

16. Смолінська О.Є. Організаційна культура, репутація, імідж, бренд в університетській педагогічній освіті: теоретичний і практичний аспекти / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 10. – С. 86–91.

17. Смолінська О.Є. Особистість майбутнього фахівця в культурно-освітньому просторі педагогічного університету / Олеся Євгенівна Смолінська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2012. – Вип. 16, кн. 3. – С. 181–189.

18. Смолінська О.Є. Організаційна культура педагогічного університету як передумова здійснення підтримки креативної обдарованості школяра / Олеся Євгенівна Смолінська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – Вип. 41. – С. 63–67.

19. Смолінська О.Є. Етичність як фактор розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища освіта України. – 2013. – № 1 (48). – С. 42–49.

20. Смолінська О.Є. Сучасний педагогічний університет, його культурно-освітній простір та педагогічний професіоналізм випускників / Олеся Євгенівна Смолінська // Education and Pedagogical Sciences. Освіта та педагогічні науки. 2013. – № 2. – С. 26–29.

21. Смолінська О.Є. Цілепокладання в культурно-освітньому просторі педагогічних університетів / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища освіта України. – 2013. – № 3. – С. 68–73.

22. Смолінська О.Є. Форми управління в культурно-освітньому просторі педагогічного університету / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – Тематичний випуск “Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу”. – С. 98 – 103.

23. Смолінська О.Є. Антропопсиходинамічний підхід у дослідженні культурно-освітнього простору педагогічних університетів / Олеся Євгенівна Смолінська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – 2014. – № 1. – С. 70–76.

24. Смолінська О.Є. Культуровідповідність як провідний принцип організації культурно-освітнього простору педагогічного університету / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – № 1. – С. 26–36.

25. Смолінська О.Є. Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці / Олеся Євгенівна Смолінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 30–35.

26. Смолінська О.Є. Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету / Олеся Євгенівна Смолінська // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 3. – С. 69–81.

27. Смолінська О.Є. Ідея європейського університету в педагогічному дискурсі / Олеся Євгенівна Смолінська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 4 (76). – С. 94–99.

28. Смолінська О.Є. Еволюційно-функціональний підхід у дослідженні культурно-освітнього простору університетської педагогічної освіти / Олеся Євгенівна Смолінська // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. – 2014. – № 6 (299). – С. 109–113.

29. Смолінська О.Є. Феноменологічно-герменевтичний дослідницький підхід щодо вивчення культурно-освітнього простору педагогічних університетів / Олеся Євгенівна Смолінська // Педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 22. – С. 192–197.

30. Смолінська О.Є. Педагогічні наративи В.О. Сухомлинського / Олеся Євгенівна Смолінська // Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 29. Педагогіка. С. 182–192.

31. Смолінська О.Є. Становлення концепції українського університету / Олеся Євгенівна Смолінська // Вища школа. – 2014. – № 9. – С. 22–31.
Статті у закордонних виданнях

32. Смолинская О.Е. Соотношение и взаимодействие понятий “культурно-образовательное пространство” и “организационная культура” в русле современных тенденций развития университетской науки и образования / Олеся Евгеньевна Смолинская // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. СПб., 2013. – № 155. – С. 136–144.

33. Смолинская О.Е. Идея единства образования и культуры в трудах Ф. Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона / Олеся Евгеньевна Смолинская // Научный диалог. – 2013. – № 8 (20): Педагогика. – С. 36–50.

34. Смолинская О.Е. “Mal de soi” современного университета / Олеся Евгеньевна Смолинская // Вышэйшая школа. – 2013. – № 5. – С. 29–32.

35. Смолинская О.Е. Наука в культурно-образовательном пространстве педагогического университета / Олеся Евгеньевна Смолинская // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2013. – № 5 (14). – С. 103–114.

36. Смолинская О.Е. Принципы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины / Олеся Евгеньевна Смолинская // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2014. – №1. – С. 115–127.

37. Смолинская О.Е. Поиски новой методологии педагогических исследований в вузах Украины / Олеся Евгеньевна Смолинская // Педагогика. – 2014. – № 4. – С. 108–114.

38. Smolinska O.Ye. Cultural and educational space of Pedagogical University as a project of occurrence added educational value in the work of its graduates in mountainous and remote schools / Olesia Yevhenivna Smolinska // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2014. II (13), Is. 26. P. 1719.
Статті в українських виданнях,

включених до наукометричної бази Scopus (h=4)

39. Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури / Олеся Євгенівна Смолінська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3 (69). – С. 129–136.

40. Смолінська О.Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури / Олеся Євгенівна Смолінська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6 (72). – С. 107–114.

41. Смолінська О.Є. Кейс-стаді організаційної культури: методика дослідження і методика викладання / Олеся Євгенівна Смолінська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 1 (79). – С. 51–59.
Навчально-методичні праці (з грифом МОН України)

42. Смолінська О.Є. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / [авт.-уклад. Смолінська О.Є.]. Львів : Сполом, 2012. 205 c.

43. Смолінська О.Є. Комунікативні процеси у навчанні / [авт.-уклад. Смолінська О.Є.]. Львів : Сполом, 2014. 248 с.

Праці апробаційного характеру

44. Смолінська О.Є. Організаційна культура педагогічного університету як передумова здійснення підтримки креативної обдарованості школяра / О.Є. Смолінська // Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості учня : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 23-25 лютого 2011 року). – К. : Інформаційні системи, 2011. – С. 240–242.

45. Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до вивчення й аналізу організаційної культури вищих педагогічних навчальних закладів / О.Є. Смолінська // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України (м. Львів, 25-26 жовтня 2011 року). – Львів : ЛНПЦПТО НАПН України, 2011. – С. 166–168.

46. Смолінська О.Є. Культурологічний підхід до діяльності педагогічного університету як внутрішній резерв підвищення ефективності методичної роботи / О.Є. Смолінська // Январские педагогические чтения. – Симферополь, 2012. – Вып. 10. – С. 29–32.

47. Смолінська О.Є. Герменевтично-етичний підхід до категорії мотиваційної культури в університетській педагогічній освіті / О.Є. Смолінська // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А.С. Макаренка (м. Полтава, 13-14 березня 2012 р.). – Полтава, 2012. – С. 129–130.

48. Смолінська О.Є. Характерологічні ознаки організаційної культури педагогічного університету як базису для розвитку педагогічної освіти / О.Є. Смолінська // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Х Ірпінських Міжнародних науково-педагогічних читань (м. Ірпінь, 29-30 березня 2012 р.). – Ірпінь, 2012. – Ч. І. – С. 167–175.

49. Смолінська О.Є. Реалізація культурологічного підходу в модернізації змісту професійної освіти майбутніх педагогів / О.Є. Смолінська // Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Суми, 2-3 квітня 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 133–134.

50. Смолінська О.Є. Культурно-освітній простір школи як фактор збереження нервово-психічного здоров’я особистості / О.Є. Смолінська // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 149–154.

51. Смолінська О.Є. Культурно-освітній простір педагогічних університетів як методологічна основа неперервності майбутнього професійного вдосконалення випускників / О.Є. Смолінська // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів “Актуальні задачі сучасних технологій” : збірник тез доповідей. – Тернопіль, 2012. – С. 357.

52. Смолінська О.Є. Формування професійної культури майбутніх учителів у культурно-освітньому просторі педагогічного університету / О.Є. Смолінська // Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми, 2012. – С. 114–116.

53. Смолинская О.Е. Профессионализм педагога как феномен культурно-образовательного пространства педагогического университета / О.Е. Смолинская // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : научные труды Международной научной конференции. – М., 2013. – Ч. 1. – С. 309–312.

54. Смолинская О.Е. Экологизм как принцип организации культурно-образовательного пространства педагогического университета / О.Е. Смолинская // Категория “социального” в современной педагогике и психологии : материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием (2-3 апреля 2014 г.) : в 2 частях. Часть 2. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – С. 396–401.

АНОТАЦІЇ
Смолінська О.Є. Теоретико-методологічні засади організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015.

У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до розв’язання проблеми організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України. На основі реалізації міждисциплінарних інтеграційних підходів визначено теоретико-методологічні засади дослідження обраного об’єкта, зокрема охарактеризовані еволюційно-функціональний, феноменологічно-герменевтичний, антропно-психодинамічний і наратологічний дослідницькі підходи. Науково обґрунтовані принципи та зміст організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України, в тому числі – принципи культуровідповідності, екологізму і гомеостатизму та функціональні підсистеми, що складають зміст процесу організації, зокрема – забезпечення дієвості, ідентифікаційна й управлінська.

У дисертації розроблено концептуальну модель організації культурно-освітнього простору педагогічного університету, а також показано ефективність його впливу на процес становлення якісних характеристик педагогічного професіоналізму випускників.

Ключові слова: культурно-освітній простір, педагогічний університет, теоретико-методологічні засади організації, підходи, принципи, функціональні підсистеми, організаційна культура, суб’єкт освіти.
Смолинская О.Е. Теоретико-методологические основания организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко. – Дрогобыч, 2015.

В диссертации предложен новый подход к решению проблемы организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины. На основе реализации междисциплинарных интеграционных подходов определены теоретико-методологические основания исследования объекта, в частности, охарактеризированы эволюционно-функциональный, феноменологически-герменевтический, антропно-психодинамический и нарратологический исследовательские подходы. Научно обоснованы принципы и содержание организации культурно-образовательного пространства педагогических университетов Украины, в том числе – принципы культуросоответствия, экологизма и гомеостатизма, функциональные подсистемы, составляющие содержание процесса организации, в частности – обеспечения действенности, идентификационная и управленческая.

В диссертации разработана концептуальная модель организации культурно-образовательного пространства педагогического университета, а также показана эффективность его влияния на процесс становления качественных характеристик педагогического профессионализма выпускников.

Ключевые слова: культурно-образовательное пространство, педагогический университет, теоретико-методологические основания организации, подходы, принципы, функциональные подсистемы, организационная культура, субъект образования.
1   2   3   4   5

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка