Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ББК 80


НазваМатеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” Збірник наукових праць студентів Полтава 2008 ББК 80
Сторінка3/43
Дата15.04.2013
Розмір5.07 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Література

1. Леонтьев А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999. – 287с.

2. Людина в сфері гуманітарного пізнання. – К.: Український Центр духовної культури, 1998. – 408 с.

Антоненко Юлія

Сумський державний педагогічний

університет ім. А.С.Макаренка

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Гаврило Л.М.
Афектація негативної оцінки у романі Норберта Німанна

Хто як на це дивиться”

Семантична структура прикметника, як ієрархічно підвладна семантичній структурі речення-висловлювання одиниця, розглядається як складний мовний знак, що має системні відношення всередині структури слова (вертикальний рівень) і реалізує семантичні системні відносини (горизонтальний рівень) у рамках семантичної структури висловлювання.

Семантичну структуру прикметника за К.О.Комаровою можна подати у такому вигляді: → об’єктивно-реальне значення (ОРЗ);

прикметник → суб’єктно-соціальне значення (ССЗ);

→ оцінно-емотивне значення (ОЕЗ) [1, с. 32].

В основі реалізації різних комунікативних функцій прикметника (ідентифікуюча, актуалізуюча, корелююча) лежить його семантична спільність із лексичним оточенням висловлювання. У зв’язку з цим слід звернути особливу увагу на взаємодію семантичної структури слова і семантичної структури висловлювання

Взявши за основу семантичної структури слова розкладання і складання компонентів-значень, які мають ієрархічну організацію, можна виявити семантичну надлишковість конкретного компоненту кожного із скомбінованих елементів.

Напр.: нім.: Von seiner Seite war es glühende Liebe.

Glühende Liebe

1. ОРЗ – відчуття 1. ОРЗ – почуття

2. ССЗ – палкий, пристрасний 2. ССЗ – стан щастя

3. ОЕЗ – позитивна оцінка 3. ОЕЗ – позитивна оцінка

Афектація позитивної оцінки

Приклади афектації негативної оцінки розглянемо на матеріалі уривків з роману Норберта Німанна “Хто як на це дивиться” (Norbert Niemann “Wie man’s nimmt”).

“Хто як на це дивиться” – перший роман Норберта Німанна, що мав великий успіх кілька років тому. Норберт Німанн опублікував велику кількість робіт на політичні, журналістські і літературні теми, а також ряд прозових творів. За роман “Хто як на це дивиться” він отримав премію ім. Інгеборг Бахманн, що є найзначнішою відзнакою у новій німецькомовній літературі [2, с. 32].

У третьому розділі цього роману автор описує неохайну, набридливу, з поганими манерами та поганим смаком жінку. Цей опис є влучним та експресивним. Експресивності автор досягає шляхом семантичної надлишковості у семантичній структурі висловлювання, тобто афектацією негативної оцінки.

Отже, розглянемо декілька прикладів:

1. Der häßliche Kopf einer süsser Barbiepuppe, aus dem statt der zu erwartenden hohen Flötentöne heisere Alptraummelodien herauskommen [2, с. 37]. (Бридка голова солодкої ляльки Барбі, з якої замість очікуваних величних мелодій флейти чути кошмарні хрипкі звуки).

Солодка лялька

ОРЗ – смак іграшка

ССЗ – облесливість дівчина

ОЕЗ – негативна оцінка негативна оцінка

↓ ↓

Афектація негативної оцінки

2. Und Schönlein könnte sich bei einem sehr lästigen visionären Vorstoß in die allernächste Zukunft brüllen hören…[2, с. 37] (І Шейнляйну вчувається, як він, не витримавши передбачуваної у найближчі хвилини примарної атаки, горлає …).

Примарна атака

ОРЗ – стан нереальності наступ війська

ССЗ – жах рішуча дія проти кого-небудь

ОЕЗ – негативна оцінка негативна оцінка

↓ ↓

Афектація негативної оцінки

3. In diese glitschige Ekelhaftigkeit ihres Un-Wesens hineingreifen, Lisa berühren können, Lisa formen [2, с. 39] (Силоміць втрутитися в слизьку відразу її антиєства, мати змогу торкатися Лізи, формувати її).

Слизька відраза

ОРЗ – вкрита слизом почуття

ССЗ – двозначність, небезпека, сумнівність почуття огиди

ОЕЗ – негативна оцінка негативна оцінка

↓ ↓

Афектація негативної оцінки

4. Denk dir, nervöse, hektische, kratzige Stecken, wie von hinten, wie plötzlich von hinten auf der Haut deines Rückens…[2, с. 39] (Уяви собі, як ця нервова, холерична, дряпуча жердина тебе ззаду, раптом ззаду по спині, по шкірі…).

Нервова холерична жердина

ОРЗ – викликаний хворобою нервів

тип нервової системи довгий кусок дерева

ССЗ –роздратування неврівноваженість худа людина

ОЕЗ – негативна оцінка негативна оцінка негативна оцінка

↓ ↓ ↓

Афектація негативної оцінки

Таким чином, відома у лінгвістиці лексична надлишковість (афектація позитивної/негативної оцінки), позначена у межах висловлювання прикметником, забезпечує систему змістових відношень як необхідної й надійної передумови для вираження повноти інформації, включаючи її аксіологічне значення.
Література

1. Комарова Е. Типология прилагательного как речемыслительной категории. Харьков: Основа, 1992. − 78 с.

2. Niemann N. Wie man’s nimmt: Auszug // Альманах “Нові часи – нова література?”. – К. Гете-інститут, 1999. – С. 32-41.

3. http://www.norbert-niemann.de

4. http:// www.slovnyk.net/ - 37k -

Артюх Олександр

Полтавський державний педагогічний

університет імені В.Г.Короленка

Науковий керівник – ст. викл. Бардакова Ю.В.
Визначення семантики німецьких економічних термінів

Важливу роль у будь-якій галузі знань відіграє наукова термінологія, адже вона відображає певні поняття в системі найменувань, які застосовуються в конкретній науці. Наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб сучасності. Історія розвитку науки, зміна наукових парадигм, інтеграція та диференціювання наукових дисциплін, культурні зв’язки, вплив лексико-семантичної системи мови – все це відображається на стані як термінологічної системи, так і окремих термінів. Необхідність розпізнавання і розкриття значення термінів і зумовила наше дослідження.

Змінюються терміни, змінюється їх значення і причиною цього процесу є зміни в економічній системі країни. Науково-технічний розвиток активізував інформаційно-комунікативні процеси в суспільстві, що сприяло кількісному зростанню термінів. Розвиток науки і техніки, дослідження у різних галузях знання, міжнародна співпраця вчених, митців, діячів суспільно-політичного напряму, технічне й комерційне співробітництво та інші форми стосунків між народами й державами спричинюють проникнення термінології майже в усі сфери людської діяльності. Нові поняття, що постають у науці, вимагають нових слів для називання. За даними науковців близько 90 відсотків нової лексики становлять тепер у розвинених мовах науково-економічні терміни.

Наше дослідження проводилось на основі 200 економічних термінів, відібраних шляхом суцільної вибірки зі спеціального довідника німецької економічної лексики Ф.Мюльбрадта [2] та словника економічної лексики Р.Ратмайр [3].

Безперечним є той факт, що на сьогодні достатньо розроблені лінгвістичні основи вдосконалення термінології, що є важливою передумовою утворення нових та удосконалення системи наявних термінів різних терміносистем. Проте, цілий ряд проблем ще потребують аналізу, дослідження, вирішення. Серед них важливим є питання про те, як у тексті можна розпізнати термін та, за можливостю, визначити його значення.

Однією із можливостей є використання знань про способи та засоби словотвору. Які б зміни, зумовлені розвитком суспільства, не відбувались у мові, стабільними у ній залишаються певні словотворчі засоби, за якими можна визначати семантику термінів-іменників, утворених за правилами німецького словотвору (більшість термінів становлять іменники, оскільки номінація є носієм найбільш важливих змістів у пізнаванні дійсності). Словотворчими засобами суфіксального, префіксального та суфіксально-префіксального способів словотвору є суфікси, напівсуфікси, префікси, напівпрефікси. Так як економічна термінологія розвивається й нормалізується з урахуванням її національних та міжнародних функцій, має тенденцію до інтернаціоналізації і визначається специфічною рисою – наявністю переважної кількості складних термінів та термінів іншомовного походження, то афікси можуть мати й іншомовне походження [1, с. 31].

Наводимо приклади німецьких та іншомовних суфіксів, напівсуфіксів, префіксів, напівпрефіксів, за якими можна визначити, до якої семантичної групи належить термін:

 • німецькі суфікси -er, -ler,-ner, -ling та запозичені -at, -ent, -ant, -eur, -ar, -or, -är вказують на особу: Angestellter, Arbeitgeber, Arbeitsdirektor, Befrachter, Börsenmakler, Gläubiger, Freimakler, Tischler, Lehrling, Kandidat, Remittent, Kassier, Kommissionär, Akzeptant, Aufsichtsrat, Aktionär, Regierungspräsident;

 • німецькі суфікси -e, -er, -sel, zeug- та запозичені -ator, -at вказують на прилади, інструменти: Leuchte, Kipper, Stöpsel, Hebel, Rektaklausel, Generator, Multiplikator, Aggregat, Automat;

 • німецькі суфікси -e, -ei, -er, -nis, -schaft, -tum та запозичені -age, -ion вказують на процес, стан: Automatisierung, Minderung, Bewertung, Berufsgenossenschaft, Inbetriebnahme, Ergebnis, Wachstum, Kursfeststellung, Lieferung, Marktwirtschaft, Amortisation, Konzession, Drainage, Konzentration, Investition, Fusion, Divisionskalkulation;

 • німецькі суфікси -e, -heit, -keit, -igkeit та запозичені -ismus, -ment вказують на властивість: Länge, Menge, Arbeitslosigkeit, Kürze, Wirksamkeit, Raffinement, Indossament, Keynesianismus, Konnossement, Realignment;

 • німецькі суфікси -schaft, -tum, -heit, -gut, -werk, -zeug та запозичені -ie, -ar вказують на колективність: Aktiengesellschaft, Gemeinschaft, Eigentum, Staatsgut, Werkzeug, Handwerk, Bürgschaft, Fahrzeug, Industie, Mobiliar, Inventar, Makrookönomie;

 • німецькі суфікси -e, -ei, -sel, -nis, -ung, -werk та запозичений tät- вказують на предмети, речі та інше: Analyse, Erzeugnis, Ladung, Produktivität, Konvertibilität, Liquidität;

 • німецькі суфікси -e, -ei, -nis, -ling, -ade, -tät, -at вказують на місце, простір: Barreserve, Bleiche, Schweißerei, Behältnis, Bedürfnis, Annuität, Ballustrade, Kombinat;

 • німецькі префікси über-, fehl- мають негативну оцінку: Fehlfabrikat, Fehlanzeige, Fehlbestand, Fehlbetrag, Fehldruck, Überlast, Fehlkonstruktion, Fehleinschätzung, Überalterung, Überbestand, Überdruck, Überfeinheit, Überhärtung, Überinvestitionen;

 • німецькі префікси haupt-, hoch-, maximal- вказують на вищий ступінь, повноту, самостійність, автономність: Hauptverbraucher, Haupttriebkraft, Hauptstütze, Hauptabnehmer, Hauptauftragnehmer, Hauptdüse, Hochglanz, Maximalprofit, Maximalwert, Maximalstrom, Hochdruckleitung, Hocherhitzung, Hochleistung, Hochspannungsleitung;

 • іншомовні префікси mini-, mikro- вказують на нижчий ступінь, підпорядкування: Minimaldruck, Mikrowelle, Mikroprozessor, Mikrocomputer, Minipreis, Miniformat;

 • німецькі префікси ge-, mit- вказують на колективність: Miteigentümer, Mitbesitzer, Mitarbeit, Mitbegründer, Mithilfe, Mitschnitt, Mitfahrgelegenheit, Mitgliedsausweis, Mitgliedsbeitrag;

 • німецькі префікси auf-, neben- вказують на місце, положення: Aufkauf, Aufkommen, Aufladung, Aufriss, Aufschlagverlust, Aufschlagwechsel, Aufputschmittel, Aufwand, Nebenrad, Nebeneffekt, Nebenerwerb, Nebenverdienst, Nebengebäude, Nebenbetrieb, Nebenprodukt, Nebenkosten;

 • іншомовний префікс di- вказує на склад: Dipol, Dioxyd;

 • іншомовний префікс syn- вказує на з’єднання, контакт: Synthese, Synchrongetriebe, Syntheseprodukt;

 • напівсуфікс -werk вказує на предмети речі: Bauwerk, Gaswerk, Stahlwerk, Elektrizitätswerk, Tragwerk, Flechtwerk;

 • напівсуфікс -einheit вказує на кількість, цілісність: Währungseinheit, Gewichtseinheit, Maßeinheit, Längeneiheit, Rechnungseinheit.

Як висновок зазначимо, що полегшити при перекладі пошук необхідних еквівалентних відповідностей для німецьких термінів в українській мові допомагає не лише знання особливостей економічної термінології, а й знання того, що значення слова може визначатися як за допомогою словника чи за компонентами складеного терміна, так і семантикою словотворчих елементів.
Література

1. Захарчук Е. Греко-латинские элементы в многокомпонентных единицах терминологии предпринимательства // Наука і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2000. – Т.ХХІІ. – Вип. 2. – Ч.2. – С. 262-269.

2 Mühlbradt F. Wirtschaftslexikon. – Berlin, 2002.

3. Rathmayr R. Fachwörterbuch Marktwirtschaft. – Kyiv, 2004.

Багірова Наіла

Горлівський державний педагогічний

інститут іноземних мов

Науковий керівник – к. філол. н., доц. Таукчі О.Ф.
Лінгвістичний статус лексично зумовлених конструкцій

Метою цієї статті є визначення лінгвістичного статусу лексичних одиниць різного рівня складності, а саме: чи є конструкції, які було обрано для аналізу, словами чи словосполученнями. Ми маємо також розглянути точки зору різних науковців з цього приводу.

У різних мовах є конструкції, статус яких досить важко визначити, тому що деякі науковці відносять їх до слів, а деякі – до словосполучень. Такими конструкціями можуть виступати: а) сполучення близьких синонімів; б) сполучення лексем із протилежним значенням (антонімів); в) тавтологічні конструкції та інші.

В англійській мові: bits and pieces (букв. “шматочки та шматочки”) – різний дріб’язок; rags and tatters (букв. “ганчірки і ганчірки”) – лахміття; fuss and bother (букв. “занепокоєння та занепокоєння”) – зайві турботи.

В українській мові: честь і шана, стид і сором, цар і бог, шум і гамір, стежки і доріжки.

У російській мові: честность и порядочность, надежды и ожидания, маг и чародей, ложь и обман, слухи и сплетни.

М.О.Луценко вважає вживання в сурядних синтагмах слів із однаковим або співвідносним значенням “особливим випадком прояву лексичної сполучуваності (та схованої предикації)” [1, с. 67].

З приводу синонімів, які утворюють сурядні конструкції, ми можемо припустити, що елементи такої конструкції треба вважати однорідними як семантично, так і синтаксично. Такі конструкції функціонують у реченні аналогічно до слів, а не до словосполучень [1, с. 15-16].

В англійській мові: to aid and abet (букв. допомагати і сприяти чому-небудь поганому”) – допомагати кому-небудь у здійсненні чогось небажаного:

You seem to assume that I am going to aim and abet you in fooling about with his contraption (J. Wain).

Але з цього приводу є ще одна точка зору. Автори Оксфордського ідіомологічного словника називають такі сполучення фразами з повторюваним елементом (phrases containing a repeated element), тобто відносять їх до розряду словосполучень, не наводячи при цьому яких-небудь пояснень. На наш погляд, цю точку зору не можна вважати основою для повноцінного лінгвістичного аналізу структур зазначеного типу [2, с. 76].

Щодо сполучення антонімів, а також статусу антонімічних конструкцій, лінгвісти також мають різні точки зору.

В.Г.Руделєв відносить ці конструкції до словосполучень. В українській і російській мовах антонімічні конструкції не можуть ні синтаксично, ні семантично являти собою слово. Але вони легко трансформуються в речення, що, з погляду В.Г.Руделева, є єдиною ознакою справжнього словосполучення [1, с. 46]. Наприклад, укр. початок і кінець, старт і фініш:

І кожна мить то може буть кінцем, / То може буть початком перемог; / І кожен фінішце по суті старт (Л. Костенко).

Структурні утворення, що включають у себе дієслова-антоніми, розглядаються авторами Оксфордського словника англійських ідіом як фрази або словосполучення. Такої ж думки дотримуються й дослідники, що аналізують подібні конструкції на матеріалі мов слов’янської групи [3; 4; 5; 6].

Англійська мова: to come and to go приходити та йти; to give and to take – давати та брати.

Таким чином, проблема статусу лексично зумовлених одиниць досить складна та багатоаспектна. У кожному конкретному випадку дослідник вирішує її, виходячи з аналізу певного фактичного матеріалу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

Схожі:

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Барташевської Юлії Миколаївни
Матеріали IV международної науково – практичної конференції “Новости научной мысли− 2008”. – Ч. Экономические науки. – Praha: Education...
Наукових праць Циверенко Ганни Павлівни та студентів спеціальності «Правознавство»
Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції // Матеріали ІV Всеукраїнської наукової...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Статистика учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів

ТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОМИСЛОВОСТІ Збірник матеріалів...

Інформаційний звіт про результати студентської наукової роботи кафедри...
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи»
Сусь Богдан Арсентійович Публікації за останні 5 років
Матеріали всеук­раїнської науково-практичної конференції “Іноваційні технології нав­чання в сучасній дидактиці вищої школи”. – Полтава:...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції...
Матеріали „Ярмарку Проектів” в рамках XV науково-практичної конференції студентів та аспірантів „Дні Науки ФСП” (20-21 квітня 2012р.,...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка