Сусь Богдан Арсентійович Публікації за останні 5 років


Скачати 134.13 Kb.
НазваСусь Богдан Арсентійович Публікації за останні 5 років
Дата13.04.2013
Розмір134.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Сусь Богдан Арсентійович

Публікації за останні 5 років

147. Козлакова Г.О., Сусь Б.А., Шут М.І. Особливості самостійної навчальної діяль­-

ності студентів в умовах інтег­ра­ційних освітніх процесів / Матеріали всеук­раїнської науково-практичної конференції “Іноваційні технології нав­чання в сучасній дидактиці вищої школи”. – Полтава: Полтавський військовий інститут зв’язку. 2007. – С. 7-8.

148. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Проблемний підхід при вивченні будови атома / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – С.117-119.

149. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.та ін. Хвилі де Бройля з точки зору квантово­-коливної природи матерії . Зб. наук. праць Вій­сь­ового інст. телекому­ні­кацій і інфор­матизації НТУУ “КПІ”. -К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. 2007. -Вип.1. – С. 127-129.

151. Сусь Б.А. , Павелко Т.М. Самостійна навчальна діяльність студентів технічних ВНЗ в умовах інноваційних технологій навчання. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції “Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін”. – Харків. ХДТУБА. 2007. – С. 139-142.

152. Сусь Б.А. , Павелко Т.М. Діяльнісний метод як спосіб активного залучення студентів до творчої роботи в процесі навчання. Збірник наукових праць НТУУ “КПІ”. – К. КИТ. 2007. – С.175-178.

153. Мисліцька Н.А., Сусь Б.А., Шут М.І. Роль самостійної навчальної діяльності студентів ви­щих технічних навчальних закладів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції “Викладання психо­лого-педагогічних дисциплін у технічному університеті. – К.: НТУУ “КПІ”. 2007. – С.30.

154. Сусь Б.А., Шут М.І. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції “Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – С.5-8.

155. Атаманчук П.С., Сусь Б.А., Семерня О.М. Оцінювання якості знань студентів при вивченні фізики в умовах Болонської системи навчання. Матеріали міжнародної інтернет-конференції: «Дидактика фізики і підручники фізики в умовах формування європейського простору вищої освіти». – Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2007. WWW.kpdu.edu.ua

Збір­ник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету: дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2007. Випуск 13. – С. 7–11.

156. Сусь Б.А., Шут М.І., Коломоец В.В., Сусь Б.Б. Непротиворечивое трактование двой­ствен­ной природы света. Материалы международной научно-практической кон­ферен­ции «Форми­рование научной картины мира человека ХХ века». – гг. Бийск, Горно-Алтайск: ПАНИ, 2007. – С.100-105.

157. Сусь Б.А. Метод графічного додавання амплітуд при дифракції світла з точки зору квантово-коливної теорії світла. Збірник наукових праць за матеріалами конференції «Проблеми фізико-математичної і технічної освіти і науки в контексті євроінтеграції («Вища освіта 2006»). – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – С. 299-304.

158. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.та ін. Співвідношення невиз­наченості Гейзенберга з точки зору теорії коливного руху матерії. Зб. наук. праць Вій­сь­ового інст. телекому­ні­кацій і інфор­матизації НТУУ “КПІ”. –К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. 2007. -Вип. №3. – С. 136-139.

159. Сусь Б.А. Квантова фізика. Курс лекцій для самостійної роботи студентів. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. 2007. – 117 с.

160. Сусь Б.А., Шут М.І. Квантово-механічні явища з точки зору теорії коливного руху матерії. / Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Вип.VІІ. т. 2. – С. 229–233.

161. Атаманчук П.С., Семерня О.М., Сусь Б.А., Шут М.І. Цільові орієнтації фізичних знань як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя / Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ. – 2008. – Вип.VІІ.

т. 2. – С. 254–261.

162. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Сусь Б.А. Діяльнісний підхід у навчанні як

засіб виховання умінь і формування професійних навичок студентів / Збір­ник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. – Київ-Вінниця: ВДПУ, 2008. – С. 343-347.

163. В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька, Міночкін А.І., Б.А. Сусь. Електронний посібник для самостійної роботи студентів / Вісник Чернігівського державного педаго­гічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – С.172-176.

164. Сусь Б.А., В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька, Кузьмінський О.В. Засоби форму­вання фахової компетентності майбутніх вчителів фізики.– Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2008. WWW.kpdu.edu.ua

165. Сусь Б. А., Шут М.І. Світло як специфічна форма руху матерії / Збір­ник науко­вих праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань: УДПУ, 2008. – С. 282-288.

166. Богдан Сусь, Володимир Заболотний, Наталія Мисліцька. Проблемний підхід

при вивченні явища дифракції електромагнітних хвиль / Наукові записки. – Випуск 77.

– Серія: педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Ч.1. – C.129-132.

167. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Міночкін А.І., Сусь Б.А. Форми представлення демонстрацій при використанні електронних засобів навчання / Збір­ник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 1. – Херсон: Херсонський держуніверситет. – 2008. – Частина 2. – C. 351-355.

168. Микола Шут, Богдан Сусь. Національно-патріотичне виховання студентів у процесі вивчення фізики у вищій школі / Матеріали міжнародного симпозіуму "Интеграция науки и образования". – Киев: Феникс, 2008. – С. 251-261.

169. Вернидуб Р.М., Друзенко Н.В., Сусь Б.А., Тартачник В.П. Використання ефекту анігіляції позитронів з метою розширення уявлення про властивості античастинок у курсі фізики ВНЗ". Науковий вісник педуніверситету ім. М.П. Драгоманова, серія фіз.-мат. наук. № 5, вип. 13. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2008. – С. 59-66.

170. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Коливання і хвилі: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням. – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2009. – 190 с.

171. В.Ф. Заболотний, Мисліцька Н.А., Сусь Б.А. Мультимедиа как средство орга­ни­зации самостоятельной учебной деятельности студентов / Материалы V Международной научно-практической конфе­ренции "Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии". – Севастополь: Севастопольский національний технічний університет, 2009. – С. 246-248.

172. Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А., Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Обгрунтування механізму гравітації / Вісник Чернігівського державного педаго­гічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – С. 283-286.

173. Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А., Сусь Б.А. Организация самостоятельной

работы студентов по физике средствами мультимедиа / Материалы Х Международной конфе­ренции "Физика в системе современного образования". – С.- Петербург, 2009. – С. 387–389.

174. Сусь Б. А., Шут М.І. Формування особистості і виховання громадянина при викладанні природничих і технічних дисциплін у вищій школі / Збір­ник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 111–116.

175. Мисліцька Н.А., Міночкін А.І., Сусь Б.А. Формування професій­них умінь і навичок студентів на основі діяльнісного підходу / Збір­ник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 116–120.

176. Кам’янець-Подільський. Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Методичні проблеми трактування закону збереження імпульсу при поширенні електромагнітних хвиль / Збір­ник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2009. Випуск 15. – С. 51–52.

177. Сусь Б. А., Шут М.І. Методичні підходи до пояснення явища дифракції / Материали ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Актуальні проблеми викла­дання та навчання фізики у вищих освітніх закладах "Безперервна фізико-математична освіта: пробле­ми, пошуки, перспективи". – Львів, 2009. – С. 53-59.

178. Мисліцька Н.А., Міночкін А.І., Сусь Б.А. . Унаочнення навчального матеріалу з фізики за допомогою електронного посібника / Материали ІІІ міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах "Безперервна фізико-математична освіта: пробле­ми, пошуки, перспективи". – Львів, 2009. – С. 53-59.

179. Сусь Б.А. Роль педагогіки вищої школи у вихованні громадянина як соціально відповідальної особистості / Тези VI міжнародної науково-методичної конфе­ренції "Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університенті: методологія, досвід, перспективи". – К.: НТУУ "КПІ", 2009.

180. Сусь Б. Актуалізація мети педагогіки / Вісник НТУУ “КПІ”: Філосо­фія. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”. 2009. – № 3 (27). – С. 234.

181. Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Методичні підходи до питань релятивістського руху частинок / Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. – Вип.VІІІ. т. 2. – С. 337–342.

182. Сусь Б.А., Міночкін А.І., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Комп'ютерний самоконтроль студентів у системі підготовки до лабораторних занять / Збір­ник наукових праць науково- методичної конфе­ренції “Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів і викладачів”. – Харків: ХДТУБА. 2010. – С. 227-231.

183. Сусь Б.А. Відкрита рейтингова система як засіб оцінювання самостійної робо­ти студентів / Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. – Вип. 22: – К.: НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 463-466.

184. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Міночкін А.І. Тестове оціню­ван-ня навчальних досягнень студентів у системі підготовки до лабораторних занять / Збір-

ник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. – Вип. 22: – К.: НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 459-462.

185. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Міночкін А.І., Сусь Б.А. Комп'ютерний контроль при проведенні лабораторних занять / Материали міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 61.

186. Сусь Б.А. Оцінювання самостійної робо­ти студентів над теоретичним матері­алом при вивченні фізики / Материали міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві". – К.: НТУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С.116.

187. Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Незвичне бачення традицій­них проблем­них питань фізики. Науково-методичне видання. – К.: ВЦ "Просвіта", 2010. – 132 с.

188. Б.А. Сусь, В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька. Методичні проблеми хвильо­вого і корпускулярного підходів при розв'язуванні задач на тему дифракції світла / Вісник Чернігівського державного педаго­гічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – С.312-315.

  1. Сусь Б.А., Садовий М.І., Трифонова О.М. Вивчення поняття синхронної

пульсації матерії у курсі фізики в умовах профільного навчання / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфереренції "Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі". – Херсон: ХДУ. 2010. – С. 95-97.

190. Сусь Б.А., Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А., Миночкин А.И. Деятель- ностный метод как средство формирования профессиональной компетентности будущих учителей физики. Материалы XII международной конференции. – Россия, Горно-Алтайск. 2010. – С. 126-130.

191. Сусь Б.А., Заболотный В.Ф., Мыслицкая Н.А., Миночкин А.И. Обуча-

ющий компьютерный контроль при проведении лабораторных занятий. – Беларусь, Минск. Материалы международной учебно-методической конференции. – Минск: Изд. центр БГУ. 2010. – С. 117-118.

192. Сусь Б.А., Мисліцька Н.А. Модернізація форм організації навчання студентів підчас вивчення дисципліни "Історія фізики" / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. – Ужгород: УНУ, 2010. – С. 230-233.

193. Богдан Сусь, Наталія Мисліцька. Електронне представлення проблемних питань з фізики як засіб активізації навчання учнів профільної школи. – Херсон: ХДУ. 2010. – С. 425-427.

194. Б.А. Сусь , Т.Г. Січкар, М.Є. Чумак. Методичний підхід щодо пояснення

незалежності швидкості світла від руху системи координат / Збір­ник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. університету: Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізико-технічного профілю в умовах євроінтеграції. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2010. Випуск 16. – С. 166–167.

195. Сусь Б.А. Діяльнісний підхід під час навчання з фізики у ВНЗ в умовах сучасного навчального сердовища / Н.А. Мисліцька, А.І. Міночкін, Б.А. Сусь // Матеріали міжнародної VII (XVII) науково-практичної конференції "Засоби і технології сучасного навчального середовища". – Кіровоград, 2011. – С. 123–124.

196. Сусь Б.А., Закон збереження матерії / Б.А. Сусь Б.А. , Сусь. Б.Б. // Вісник Чернігівського державного педаго­гічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 174-175.

197. Сусь Б.А. Непривычное толкование традиционных проблемных вопро­сов физики. Научно-методическое издание / Сусь Б.А., Сусь Б.Б. К.: Просвіта, 2011. 146 с.

198. Сусь Б.А. Метод проблемного навчання і діяль-нісний підхід в дослід¬ницькій діяльності студентів / Б.А. Сусь , М.І. Кравченко // Збір­ник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: – Бердянськ: БДПУ, 2011..№ 4. – С. 282-287

199. Сусь Б.А. Проблемные вопросы физики при их изучении в высшей школе / Б.А. Сусь. Б.Б., Сусь // Материалы XI Международной конференции «Физика в системе современного образования». – Волгоград: «Перемена», 2011. Т. 2. – С. 267-270.

200. Сусь Б.А. Проблемні питання фізики як засіб формування світогляду айбутнього вчителя / Б.А. Сусь , Б.Б. Сусь // Збір­ник наукових праць Кам’янець-Подільського держ. універ­ситету: Інноваційні технологіїуправління компетентністно-світоглядним становленням учителя – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2011. Випуск 17. – С. 67–68.

201. Сусь.Б. А. Проблемные вопросы естествознания в процессе подготовки учителя физики / Сусь.Б. А., Сусь Б.Б., Кравченко О.Б.// Материалы XI Международной конфе­ренции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития»: – Москва, 2012, часть 3. – С. 112-116.

202. Сусь Б.А. Традиційні проблемні навчальні питання фізики як важливий засіб формування наукової картини світу / Б.А. Сусь., Б.Б. Сусь., О.Б. Кравченко // ІІ Всеукра- їнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»: – Суми: 2012. – С. 104-107.203.

203. Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Організація і стимулювання самостійної роботи студентів над теоретичним матеріалом з фізики в умовах модульної системи навчання / Збірник наукових праць. Випуск Х , т. 2. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012 .– С. 259–263.

204. Сусь Б.А. Электронное учебное пособие как средство активизации самосто­ятельной умственной деятельности студентов во время лекционных занятий по физике / Б.А. Сусь, А.И. Миночкин, О.Б. Кравченко // Международная научно-практическая конфе­ренция «Учебники естественно-научного цикла в системе среднего и высшего образования». – Могилев; 2012.

205. Сусь Б.А., Міночкін А.І., Кравченко О.Б. Активізація самостійної розумової діяльності студентів під час лекційних занять // Вісник Черкаського університету. Серія:

Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – № 12 – С. 123-126.

206. Сусь Б.А. Дифракція з точки зору корпускулярної природи світла / Б.А.Сусь,

Б.Б. Сусь, О.Б.Кравченко // Науково-практична конференція «Засоби і технології сучас­ного навчального середовища». – Кіровоград, 2012….

207. Sus' B.A. Unusual interpre­tation of traditional physics problems. The third scientific-methodological edition / B.A. Sus', B.B. Sus', O.B. Kravchenko. Kyiv: PCProsvita”, 2012. 121 pages.

208. Cycь Б.A. Eлeктpикa: нaвчaльний пociбник для сaмocтійнoї poбoти cтyден­тiв, видання третє, доповнене, в елек­тронному пред­став­ленні з мультимедійними додат­ками / Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 148 c.

209. Сусь Б.А. Явище дифракції з точки зору хвильової і корпускулярної природи світла / Б.А. Сусь. // “Фізика та астрономія в школі”. 2012, № 6. - С. 14-15.

210. Сусь Б.А. Исследование диф­ракции как интер­фе­ренции с точки зрения корпус­ку­лярной природы света / Сусь Б.А., Сусь Б.Б., Кравченко О.Б.// Сборник трудов XII международ­ной учебно-методической конфе­ренции «Современный физичес­кий практикум». Москва: МГТУ им. Баумана, 2012. –С. 115-116.

211. Сусь Б.А. Колоквіум як форма організації і контролю самос¬тійної навчальної діяльності студентів / Б.А. Сусь // Матеріали міжнародного форуму фахівців у галузі освітніх вимірювань. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 24-26.

212. Сусь Б.А. Вплив невизна­че­ності означень і жар­гонності в тер­мі­нології на форму­­вання фізичних понять в процесі навчання / Сусь Б.А.// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі». – Херсон: ХДУ. 2012. – С. 75-76.

213. Сусь Б.А. Традиційні проб­лем­ні навчальні пи­тання фізики як важ­ливий засіб фор­мування наукової картини світу / Сусь Б.А., Сусь. Б.Б., Кравченко О.Б.// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: 2012. – С. 150-157.

214. Сусь Б.А. Унаочнення при вивченні фізики за допомогою електронного посібника з електрики / Сусь Б.А., Шут М.І., Кравченко О.Б. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підго­товки вчителів природничо-наукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи». – Умань: 2012. – С. 189-192.

215. Богдан Сусь. Оптимизация образования личности как составляющего элемента общества / Богдан Сусь // Материалы Международной научной конференции  Оптимизация образования для общества, основанного на познании». – Кишинев: ИПН, 2012. – С. 475-477.

216. Сусь Б.А. Мультимедійне забезпечення наочності в електронному навчальному посібнику з електрики / Сусь Б.А., Миночкин А.И., Кравченко О.Б. // Матеріали 4-ї науково-практичної конфе­ренції «Інноваційні компютерні технології у вищій школі. – Львів: «Львівська політехніка, 2012. – С. 175-180.Схожі:

Напівпровідників, а в 1998 р. – докторську дисертацію за спеціальністю...
Богдан Арсентійович Сусь, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету України "КПІ"
Європейські Дні Добросусідства К ОРЧМИН СТАЇВКА
З першої половини 50 років 20 ст церква стала покинута та запущена на наступні 50 років. За останні роки храм відреставровано зусиллям...
О. Л. Бойчук СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючі останні наукові дослідження та публікації можна відзначити зацікавленість вивчення...
О. Л. Бойчук СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючі останні наукові дослідження та публікації можна відзначити зацікавленість вивчення...
Поля. Матерія перебуває в русі. Б. А. Сусь аргументовано доводить,...
Сусь Б. А. у своїй навчальній діяльності не обходить проблемних навчальних питань фізики – вони стають основою проблемного методу...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України
За даними Держстату1 за останній рік кількість населення в Україні скоротилася на 144 900 чол., а за останні 5 років – на 1 012 400...
ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням обласної Експертної комісії НМЦППСР ІППОЧО від
За офіційними даними Департаменту медичної статистики Міністерства охорони здоров’ я України за останні п’ять років рівень дитячої...
Тихо звучить фонограма пісні
Вед. 1 Минають роки, відлітають у вічність Виповнюється 65 років із тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат, запанувала...
ВИДАТНІ ПЕЙЗАЖИСТИ УКРАЇНИ КОЦКА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Тільки за останні 2-3 роки вони зросли більше, ніж на 100%, сягнувши десятків тисяч гривень. Уже кілька років поспіль Коцка твердо...
ВИДАТНІ ПЕЙЗАЖИСТИ УКРАЇНИ КОЦКА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Тільки за останні 2-3 роки вони зросли більше, ніж на 100%, сягнувши десятків тисяч гривень. Уже кілька років поспіль Коцка твердо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка