НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
Сторінка1/11
Дата25.02.2016
Розмір1.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ

Затверджено

на засіданні кафедри

суспільних наук

Протокол № 6

від 23 лютого 2012р.

КИЇВ – 2012

Укладачі:

Гончарук П.С. – кандидат історичних наук, професор

Путро О.І. – доктор історичних наук, професор

Святненко А.В – кандидат історичних наук, доцент
Рецензенти:

Надольний І.Ф. – доктор філософських наук, професор

Алієва Л.О. – кандидат історичних наук, доцент
Історія України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П.С. Гончарук, О.І. Путро, А.В. Святненко. – К.: НАКККіМ, 2012. – 118 с.
Навчально-методичний комплекс містить робочу програму, плани семінарських занять, теми рефератів, питання та завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації до написання рефератів, тестові модульні завдання, перелік питань, що виносяться на екзамен, критерії оцінювання знань студентів, опорний конспект лекцій, список рекомендованих джерел та літератури для студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нормативна навчальна дисципліна “Історія України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфі-каційного рівня “Бакалавр”, є базовою для вивчення всього циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є: виховання майбутніх фахівців як свідомих громадян України; розвиток почуття патріотизму та глибоких морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної причетності до тисячолітньої історії українського народу; сприяння усвідомленню студентами належності України до європейського історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи.

Предметом вивчення курсу є складний процес історії формування та розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній, суспільно-політичній та культурній сферах з найдавніших часів до сьогодення.

Основним завданням курсу є: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– історичні події, процеси та явища, які відбувалися в соціально-економічному, суспільно-політичному та культурному житті українського народу з найдавніших часів до наших днів;

– витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

– зародження та розвиток української державності;

– пріоритетні напрями розбудови сучасної незалежної української держави;

– діяльність політичних лідерів та політичних партій.

Студенти повинні вміти:

– порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати українські історичні події, процеси і явища та роль і діяльність видатних осіб у їх здійсненні;

– оцінювати роль народних мас в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

– вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

– аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

– самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповіді на семінарські заняття;

– вміти дискутувати, писати наукові студентські роботи.

За змістом і формами організації навчального процесу курс “Історія України” побудовано відповідно до Болонських вимог. Вони спрямовані на зближення національних систем освіти країн Європи та досягнення загальноєвропейських освітніх стандартів. Реалізація цих підходів сприятиме підвищенню мобільності й конкурентоспроможності випускників НАКККіМ на вітчизняному та європейському ринках праці.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма

контролю

Усього

У тому числі

лекція

семінарри

СРС
Вступ. Теоретичні, методологічні засади вивчення історії України

6

2
4
Модуль I. Стародавня й середньовічна історія України (до др. половини XVII ст.)

1

Первісне суспільство. Перші державні утворення на території України

8

2
6
2

Київська Русь. Галицько-Волинська держава

8

2

2

4
3

Українські землі в XIV – першій половині XVII століть

8

2
6
4

Формування українського козацтва

8

2
6

Тестув.

Модуль II. Нова історія України (др. пол. XVII–поч. XX ст.)

5

Українська національно-визвольна революція 1648–1676 років

10

2

2

6
6

Українські землі наприкінці XVII у XVIII столітті

8

2
6
7

Українські землі в ХІХ- на початку XXст.

10

2

2

6

Тестув.

Модуль III. Новітня історія України (XX – поч. XXIст.)

8

Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність. (1905–1907 та 1917–1922 рр.)

10

2

2

6
9

Українські землі в 20–30-х роках XX століття

8

2
6
10

Україна в роки Другої світової війни і повоєнного десятиліття

6

2
4
11

УРСР у другій половині 50-80-х років XX століття

8

2
6
12

Розбудова Української незалежної держави

10

2

2

6

Тестув.
Усього

108

26

10

72

Екзамен


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість годин

Форма контролю

Усього

У тому числі

лекція

семінари

СРС
Вступ. Теоретичні, методологічні засади вивчення історії України

7

1
6
Модуль I. Стародавня й середньовічна історія України (до др. половини XVII ст.)

1

Первісне суспільство. Перші державні утворення на території України

7

1
6
2

Київська Русь. Галицько-Волинська держава

8
2

6
3

Українські землі в XIV – першій половині XVII століть

88
4

Формування українського козацтва

88
Модуль II. Нова історія України (др. пол. XVII – поч. XX ст.)

5

Українська національно-визвольна революція 1648–1676 років

9

1
8
6

Українські землі наприкінці XVII у XVIII столітті

9

1
8
7

Українські землі в ХІХ- на початку XXст.

12
2

10
Модуль III. Новітня історія України ( XX – поч. XXI ст.)

8

Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність. (1905–1907 та 1917–1922 рр.)

9

1
8
9

Українські землі в 20–30-х роках XX століття

8

1
7
10

Україна в роки Другої світової війни і повоєнного десятиліття

88
11

УРСР у другій половині 50–80-х років XX століття

8

1
7
12

Розбудова Української незалежної держави

7

1
6Усього

108

8

4

96

Екзамен


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ. Теоретичні, методологічні засади

вивчення історії України

Предмет і завдання курсу “Історія України”. Історія України в контексті світової історії. Головні джерела історії України. Історіографія історії України.

Методологія вивчення історії України. Сучасні концепції вивчення історії та їх застосування при вивченні історії України.

Періодизація історії України. Геополітичні особливості України.

Поняття про етнос та етногенез. Сучасний український етнос та його розселення. Український менталітет. Інші етноси на терені України. Національна символіка.

Література: 24, 41, 43, 82, 83, 119, 126, 128, 130, 140, 152.

Модуль I.

СТАРОДАВНЯ Й СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
НАКККіМ /уклад. А. В. Святненко; під ред проф. Путро О.І. – К. НАКККіМ, 2011. – 96 с
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка