НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011
Сторінка1/6
Дата08.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу
«КРИМІНОЛОГІЯ»
для студентів юридичного факультету

КИЇВ – 2011

Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2011 рік

Укладачі:

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України [Туркевич І.К.];

кандидат юридичних наук, доцент Єфремов С.О.;

кандидат юридичних наук Бахуринська О.О.

Рецензент:
Затверджено кафедрою кримінального права та кримінології

(протокол № ____від «_____»__________ 2011 р.).

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету «____»____________ 2011 р.АА

Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету «____»________2011 р.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація навчально-методичного комплексу курсу «Кримінологія»

Навчально-методичний комплекс включає анотацію навчальної дисципліни «Кримінологія», опис системи контролю знань студента, тематичний план, робочу навчальну програму, плани та вправи до семінарських занять, теми рефератів, методику написання курсових робіт, питання для іспиту, список літератури.

Дисципліна є нормативною, професійно-орієнтованою.

Мета вивчення дисципліни - ознайомлення майбутніх юристів з головними положеннями та висновками кримінологічної теорії, вироблення навичок організації конкретних кримінологічних досліджень та розробки заходів попередження окремих видів злочинів.

Місце дисципліни у навчальному плані

«Кримінологія» читається студентам у 8–му семестрі після того, як вони засвоїли кримінальне, кримінально-виконавче, кримінально-процесуальне право та правову статистику. В свою чергу, засвоєння теоретичних положень даної дисципліни сприятиме вивченню інших дисциплін, насамперед кримінально-правового циклу, у наступних семестрах.

Студенти повинні знати:

- сутність і природу злочинності, характерні особливості та тенденції розвитку злочинності в сучасній Україні,;

 • причини злочинності, окремих її видів і конкретних злочинів;

- специфічні риси особистості злочинця;

 • основні засади протидії злочинності;

 • діючі в Україні концепції та програми боротьби зі злочинністю;

 • особливості окремих найбільш небезпечних видів злочинності та їх попередження (організованої, економічної, злочинності неповнолітніх, рецидивної злочинності, злочинності, пов'язаної з пияцтвом і наркоманією тощо);

 • сутність головних проблем сучасної кримінологічної науки.

При вивчення кримінології студенти повинні набути навичок:

- аналізувати рівень, структуру та динаміку злочинності;

- виявляти і аналізувати причини та умови злочинності, окремих її видів та конкретних злочинів;

- виявляти особливості особистості злочинця по злочинах окремих видів;

- організовувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об'єкті й території.

Вказані знання та навички відповідають рівню вимог, що ставляться професійно-освітньою програмою підготовки юристів-бакалаврів.

Формою підсумкового контролю по дисцпліні є іспит. Навчально-методичний комплекс розроблений у відповідності до системи викладання матеріалу у більшості підручників з кримінології і спрямований на глибоке засвоєння студентами основних положень кримінологічної науки.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНОЛОГІЯ”
Знання та навички студентів, одержані при засвоєнні навчальної дисципліни “Кримінологія”, оцінюються за кредитно-модульною системою. При цьому зміст дисципліни вивчається у межах одного змістового модуля. Формами поточного контролю знань та навичок студентів є: оцінювання усних відовідей та доповнень на семінарських заняттях; оцінювання контрольних письмових робіт, виконаних на семінарських заняттях або вдома; оцінювання рефератів; оцінювання участі студента у науковій роботі.

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів з дисципліни є іспит.
Методика обчислення підсумкової оцінки роботи студента

 1. Підсумкова оцінка роботи студента з вивчення навчальної дисципліни “Кримінологія” обчислюється відповідно до кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.

 2. Складовими, які враховуються при обчисленні підсумкової оцінки, є:

 • поточна успішність, яка включає наступні види роботи студента: 1) усну відповідь на семінарському занятті; 2) доповнення до усної відповіді; 3) поточні контрольні письмові роботи (реферати); 4) наукову доповідь (повідомлення) на семінарському занятті;

 • результат виконання (по завершенню вивчення дисципліни) модульної контрольної роботи

 • іспит.

Максимальні показники вказаних складових: 1) поточна успішність – 30 балів; виконання модульної роботи – 10 балів (всього 40 балів); 2) іспит – 60 бал.

Поточна успішність обчислюється з урахуванням оцінок, одержаних студентом на семінарських заняттях, а у випадку відпрацювання пропущених занять – і оцінок, одержаних за результатами відпрацювання.

Усні відповіді студента на семінарському занятті та поточні контрольні письмові роботи (реферати) оцінюються за 5-бальною шкалою. Після останнього семінарського заняття викладач, який проводив ці заняття, виставляє за 5-бальною шкалою середню оцінку .

Якщо викладач виставляє студенту загальну оцінку поточної успішності “незадовільно” («2»), за його поданням такий студент розпорядженням декана може бути не допущений до складання іспиту.

Доповнення до усної відповіді на семінарському занятті (незалежно від їх кількості) оцінюються в 1 бал, який при підведенні підсумків поточної успішності приєднується до середньої оцінки за усні відповіді та поточні контрольні письмові роботи.

Наукова доповідь студента на семінарському занятті оцінюється так само, як і усна відповідь, з додаванням одного заохочувального бала. Цей бал також додається до середньої оцінки за усні відповіді та поточні контрольні письмові роботи.

Бали, отримані студентом впродовж навчального семестру, переводяться у загальну оцінку поточної успішності шляхом їх множення на коефіцієнт “5”. Тобто, загальна кількість балів, які може отримати студент за поточну успішність, не може перевищувати 35 балів.

Кожне пропущене і не відпрацьоване семінарське заняття зменшує загальну оцінку поточної успішності на 1 бал. Якщо студент не відпрацював 4 і більше пропущених семінарських занять, він за поданням викладача, який проводив ці заняття, розпорядженням декана може бути не допущений до складання іспиту.

Письмова чи усна відповідь студента на іспиті оцінюється за 5-бальною шкалою, із наступним її переведенням у 60-бальну шкалу, при цьому кожна із позитивних оцінок відповідає наступній кількості балів: “відмінно” (5) – 35-45; “добре” (4) – 25-35; “задовільно” – 17-25 бали.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ рефератІВ ТА ДОПОВІДЕЙ 18
Науково-методичний комплекс із спецкурсу: “Порівняльне правознавство” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Програма курсу: “ Історія України” (“Історія державності України”)...
Програма курсу “Історія України” (“Історія державності України”) для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка