Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ


НазваНавчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Сторінка1/8
Дата19.04.2013
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Кафедра державно-правових дисциплін

Н.Я. Якимчук


Проблеми фінансового права


Навчально-методичний комплекс

для студентів магістратури

Київ

2012

УДК 346.62
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року).


Якимчук Н.Я. Проблеми фінансового права: навчально-методичний комплекс для студентів магістратури /  Н.Я. Якимчук. – К.: Національна академія прокуратури України, 2012. – 68 с.


Автор

Н.Я. Якимчук – д.ю.н., доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України.

Рецензенти

Т.А. Латковська – д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького факультету Національного університету „Одеська юридична академія”
Л.С. Нецька – к.ю.н., доцент, професор кафедри представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів

© Національна академія прокуратури України, 2012

© Н.Я. Якимчук, 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………4

Тематичний план…………………………………………………………..5

Програма дисципліни ................……………………………….......7

Плани лекцій……………………………………………………………….19

Плани семінарських занять………………………………………….23

Система поточного і підсумкового контролю знань………41

Порядок оцінювання поточної роботи та підсумковий контроль знань у семестрі…….......................................41

Перелік питань, що виносяться на залік...………………..41

Зразок залікового білета………………………………………….44

Список рекомендованої літератури……………………............45

Вступ
Навчальний курс «Проблеми фінансового права» розроблено для підготовки студентів-правознавців за кваліфікаційним рівнем магістра в Інституті підготовки кадрів Національної академії прокуратури України.

Основною метою курсу є поглиблення знань студентів у галузі теорії та практики застосування фінансового права. Студенти вдосконалюють знання щодо форм публічних фондів коштів, щодо правового регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів, щодо особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання, щодо видів та форм публічних видатків і методів їх здійснення, з актуальних питань правового регулювання міжбюджетних відносин та відносин в сфері державного та місцевого боргу (запозичень), особливостей правового регулювання та здійснення фінансового контролю та застосування заходів фінансово-правової відповідальності, регулювання діяльності фінансово-кредитних установ та установ, що надають фінансові послуги, а також щодо особливостей валютно-правового регулювання.

В лекційному курсі викладаються найбільш складні та актуальні для майбутніх працівників прокуратури проблеми финансового права. В свою чергу, семінарські заняття мають за мету поглиблене вивчення під керівництвом викладача найбільш складних і актуальних питань теорії фінансового права і практики застосування його норм, а також покликані сприяти набуттю навиків необхідних у роботі з першоджерелами, спеціальною літературою і діючим фінансовим законодавством. Викладання спецкурсу спрямоване на формування правової свідомості магістрантів щодо неухильного дотримання юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування вимог фінансового законодавства.

Після опанування курсу студент повинен уміти розмежовувати суспільні відносини в сфері публічних фінансів за інститутами фінансового права, знати особливості їх правового регулювання, кваліфікувати види порушень фінансового законодавства, знати види юридичної відповідальності, що настає за їх вчинення, знати суб’єктів, види та порядок здійснення фінансового контролю.

До кожного семінарського заняття перелік нормативно-правових актів і науково-методичної літератури пропонується викладачем із зазначеного в навчально-методичному комплексі та підбирається самостійно студентами.

Проведення підсумкового контролю є останнім етапом перевірки рівня засвоєння курсу „Актуальні питання фінансового права”.

Програма курсу складається з таких підрозділів: вступ; тематичний план дисципліни, програма дисципліни за темами; плани лекцій; плани семінарських занять; рекомендована література до тем семінарських занять; самостійна робота студентів; індивідуально-консультативна робота, методики активізації процесу навчання; система поточного і підсумкового контролю знань; рекомендована література вивчення дисципліни.
Тематичний план

навчальної дисципліни

«Проблеми фінансового права»

для магістрантів денної форми навчання

з/п


Назва темиВсього

Всього аудиторн.Лекції

Семінари

Самостійна робота

Вид контро-

лю


Залік

Іспит

1.

Актуальні питання теорії фінансового права

4

2

2
22.

Правовий режим і види публічних фондів коштів

4

4

2

2


3.

Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин

4

2

2
24.

Загальна та спрощена системи оподаткування, проблеми правового регулювання непрямих податків

6

4

2

2

25.

Актуальні питання правового регулювання справляння прямих податків та зборів.

6

4

2

2

26.

Адміністрування податкових платежів, врегулювання податкових спорів та повернення надміру сплачених податкових платежів

6

4

2

2

27.

Проблеми бюджетного права та бюджетного процесу в Україні

5

3

22

28.

Актуальні питання видатків бюджетів та бюджетного кредитування

5

3

2

29.


Актуальні питання правового регулювання надання публічних гарантій, взяття державних і місцевих запозичень та фінансування публічного боргу

4

2

2
210.

Правовий режим функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, їх доходи та витрати

4

4

2

2


11.

Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері надання банківських послуг

8

6

4

2

212.

Державне регулювання валютних операцій. Проблеми правової регламентації та державного регулювання в сфері надання фінансових (парабанківських) послуг

4

2

2
213.

Проблеми правового регулювання фінансового контролю та нагляду в Україні, їх види

8

6

4

2

214.

Актуальні питання фінансово-правової відповідальності

4

2

2
2


ВСЬОГО

72

48

32

16

24

*


ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1: Актуальні питання теорії фінансового права
Методологічні проблеми вивчення фінансового права. Фінансове право й економічні науки. Фінансове право і наука про фінанси (фінансова наука).

Проблеми сучасного визначення предмета та методу фінансового права.

Фінансове право України в системі національного права. Зв’язок фінансового права з іншими галузями права.

Поняття фінансів та фінансової системи. Значення механізму фінансів в реалізації завдань модернізації економіки. Єдність фінансової системи України та її ланки. Приватні та публічні фінанси.

Публічна фінансова діяльність, її поняття і роль. Законодавче закріплення засад та принципів фінансової діяльності. Фінансова політика держави, АРК та органів місцевого самоврядування. Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями. Цілі та інструменти фінансової політики. Форми та методи публічної фінансової діяльності.

Система фінансового права, її поділ на Загальну та Особливу частини, їх зміст. Підгалузі та інститути фінансового права. Фінансово-правові норми: їх зміст, особливості і види. Імперативність норм фінансового права, їх класифікація. Дія норм фінансового права. Принципи фінансового права. Тенденції розвитку фінансового права в сучасних умовах економічних і політичних перетворень.

Система фінансового законодавства. Конституційні засади фінансового права. Правова та економічна складова нормативно-правових актів у сфері публічних фінансів. Конкуренція фінансово-правових приписів. Міжнародно-правові акти як джерела фінансового права. Акти органів судової влади, судова та фінансова практика (правові звичаї і правові прецеденти) у механізмі фінансово-правового регулювання. Фінансово-правова доктрина і джерела фінансового права.

Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин, проблема представництва у фінансовому праві. Пільги, преференції та заохочення у фінансовому праві. Зловживання фінансовим правом.

Тема 2: Правовий режим і види публічних

фондів коштів
Фінансова система, її склад. Єдність фінансової системи України. Місце публічних фондів коштів у фінансовій системі України.

Співвідношення понять «казна», «публічний фонд коштів», «бюджет». Сучасне поняття та ознаки публічного фонду коштів. Правовий режим позабюджетних фондів коштів, їх види. Проблеми визначення поняття громадського (суспільного) фонду коштів і критерії їх віднесення до публічних фондів коштів.

Сучасне правове регулювання правових режимів фондів коштів публічних організацій. Фінансово-правовий статус юридичних осіб публічного. Проблеми правового режиму фондів коштів і джерела формування фінансових ресурсів публічних організацій.

Проблеми та межі фінансово-правового регулювання приватних фінансів (приватних, громадських фондів коштів).

Правовий режим, методи та форми мобілізації фінансових ресурсів публічних фондів коштів. Поняття і склад публічних доходів, динаміка їх змін. Правова система державних і муніципальних доходів. Методи та форми мобілізації фінансових ресурсів до публічних фондів коштів. Види податкових і неподаткових доходів, їх співвідношення. Види податкових доходів, проблеми їх розмежування між бюджетами. Проблеми не віднесення окремих видів публічних доходів до податкових.

Правовий режим, методи та форми витрачання фінансових ресурсів публічних фондів коштів. Проблеми правового регулювання та розмежування видів витрат публічних фондів коштів. Діяльність органів Державної казначейської служби з обслуговування публічних фондів коштів.

Тема 3: Проблеми правового регулювання податкової системи та статусу суб’єктів податкових правовідносин
Поняття і фінансово-правові основи публічних (державних та місцевих) доходiв публічних фондів в Українi.

Спiввiдношення державних публічних доходiв з доходами Державного і місцевих бюджетів України. Структура і методи забезпечення публічних доходів. Проблеми розмежування податкових та неподаткових доходів.

Виключне право України на встановлення державних доходiв. Права органів мiсцевого самоврядування щодо визначення комунальних доходів. Система публічних (державних і комунальних) доходiв. Податкові і неподаткові доходи. Вiдмiннiсть податкiв вiд неподаткових платежiв.

Податкове право як підгалузь фінансового права. Проблема розмежування податкового права та інших підрозділів фінансового права.

Податкова система України: підходи до поняття, загальна характеристика і структура. Податкова реформа в Україні Реформування системи податків і зборів в Україні. Процес становлення нової податкової системи. Розвиток законодавства про податки і збори та його вплив на їх систему й порядок справляння цих платежів.

Правова природа податку і збору. Економічна суть та публічний характер податків і зборів. Функції податків і зборів. Юридичні ознаки податку. Відмінність податків від інших обов’язкових платежів (зборів, мита, плат, внесків тощо). Поняття і ознаки збору. Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції.

Принципи податкового права. Принципи побудови та призначення системи оподаткування. Система законодавства про податки та місце в ній Податкового кодексу України. Порядок встановлення податків і зборів. Порядок встановлення пільг з податків і зборів. Міжнародно-правове регулювання податкових відносин. Роль міжнародних норм і правил в податковому праві України.

Дія норм податкового права (в часі, просторі та за колом осіб). Співвідношення понять економічна, митна та державна територія.

Суб’єкти податкових правовідносин та їх види. Учасники податкових правовідносин. Платники податків і зборів. Правосуб’єктність платників податків та гарантії захисту їх прав. Фізичні та юридичні особи як платники податків. Відокремлені підрозділи юридичних осіб як платники податків. Фізичні особи-підприємці як платники податків. Представництво в податкових правовідносинах. Податкові агенти. Органи податкового контролю та податкова міліція. Податкові керуючі. Облік платників податків і зборів (обов’язкових платежів). Реєстри платників податків.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
Бухарова Г. Д. Маркетинг в образовании: учеб пособие для студ высш...
Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка