Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки підприємства НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні


НазваЗахіднодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки підприємства НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні
Дата29.03.2013
Розмір65.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліні

"ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"

для студентів ІV курсу

заочної форми навчання

всіх спеціальностей

Павлоград

2007

Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл. к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства В.Д. Мельничук. – Павлоград, 2007.


Рецензент:

Новікова Л. М. проректор з навчально-методичної роботи, к. п. н., ЗПІЕУ
Затверджено на засіданні кафедри (Протокол №10 від 19.06.07 р.).


В C Т У П
У Західному Донбасі зосереджений значний промисловий потенціал який був орієнтований на забезпечення народногосподарського комплексу СРСР.

В умовах формування економічно незалежної держави, перехід до ринкових умов господарювання вніс істотні зміни в економіку регіону. Виникли проблеми, що зачіпають інтереси всього населення.

Необхідність ознайомлення з економічними і соціальними процесами відбуваються на підприємствах міста, аналізу їх промислового потенціалу, існуючого положення справ і інвестиційної привабливості, стала причиною включення в програму навчання спецкурсу «Основи регіональної промисловості».

Зміст дисципліни за темамиТЕМА 1. ЗАХІДНИЙ ДОНБАС – БАГАТОГАЛУЗЕВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ РЕГІОН

Західний Донбас як регіон Дніпропетровської області. Характеристика промисловості Павлограду. Результати соціально-економічного розвитку міста за 2005 р.

Основні поняття: регіон, промисловий потенціал, галузь, сфера діяльності, економічне зростання, обсяг виробництва, соціально-економічний розвиток.

Базові знання, уміння і навики: знання економічних і соціальних процесів, що відбуваються на підприємствах міста; уміти аналізувати промисловий потенціал і існуюче положення справ; застосовувати одержані знання і уміння в практичній діяльності.

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 9.

ТЕМА 2. ВУГЛЕДОБУВНИЙ КОМПЛЕКС ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

Донецький кам'яновугільний басейн. Історія освоєння. Характеристика Західнодонбаського родовища. Соціально-економічне значення розробки родовища. Видобуток вугілля. Шахти. Інфраструктура.

Основні поняття: вугільний комплекс, фізико-хімічні властивості вугілля, запаси вугілля, видобуток вугілля, гірничо-геологічні умови, шахта, збагачення вугілля.

Базові знання, уміння і навики: роль вугільного комплексу в паливному балансі країни. Балансові запаси вугілля. Марки вугілля. Визначення прейскурантної ціни вугілля.

Література: 1, 4, 5, 6, 9.

ТЕМА 3. МАШИНОБУДУВАННЯ

Роль в створенні матеріально-технічної бази народного господарства держави, області, регіону. Павлоградський механічний завод. ВАТ «Павлоградхіммаш», ВАТ «Завод Палмаш», ВАТ «Станкозавод», ТОВ «Придніпровський шаролітейний завод», ТОВ «Павлоградспецмаш», ТОВ «Геомеханіка».

Основні поняття: машинобудівний комплекс, науково-технічний прогрес, темпи виробництва машинобудівної продукції, структурна перебудова, експортний потенціал.

Базові знання, уміння і навики: необхідно знати, що машинобудування є основою важкої індустрії і виконує вирішальну роль в створенні матеріально-технічної бази народного господарства, а в сучасних умовах йому належить виключно важлива роль в прискоренні науково-технічного прогресу; необхідно уміти застосовувати знаряддя праці, що випускаються машинобудуванням для комплексної механізації і автоматизації виробництва.

Література: 1, 4, 5, 7, 8, 9.

ТЕМА 4. ХІМІЧНА, ХАРЧОВА, ЛЕГКА, ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ ВИРОБІВ

Місце і значення в народному господарстві. ПО «Павлоградський хімічний завод», СП ЗАТ «Софрахім», ВАТ «Павлоградхліб», ТОВ «Молочний будинок», ВАТ «Укрсирпром», ТОВ «Швейна фабрика», ВАТ «Взуттєва фабрика», ГП «Міська друкарня», ГОАО «Завод стройдеталь», ВАТ «Павлограджилстрой», ТОВ «Меблевий комбінат».

Основні поняття: сумішне тверде ракетне паливо, утилізація, продукти харчування, будівництво, перевезення пасажирів і вантажів, оптова і роздрібна торгівля.

Базові знання, уміння і навики: знання видів діяльності і продукції підприємств міста, що випускається, аналіз техніко-економічних показників підприємства.

Література: 1, 2, 3, 9, 10.
ТЕМА 5. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ М. ПАВЛОГРАД

Інвестиційна діяльність. Лізинг. Підприємства промисловості і інших видів діяльності.

Основні поняття: інвестування, інвестиції, інвестиційна діяльність, лізинг, відділ регіонального розвитку і підприємництва, інвестори, співпраця.

Базові знання, уміння і навики: способи вкладення коштів, уміння і здатність зацікавити інвестора до вигідної і надійної співпраці.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 9.

Методичні рекомендації до виконання домашнього індивідуального завдання
Виконання індивідуальної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета індивідуальної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом в процесі вивчення курсу, вироблення уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Індивідуальна робота виконується студентом на базі підприємства, установи та організації, в якій він працює.

В індивідуальній роботі повинні бути висвітлені наступні питання:

1. Вид діяльності підприємства, установи та організації;

2. Історична справка;

3. Техніко-економічні показники за минулий період;

4. Заходи для покращення діяльності;

5. Висновки, рекомендації.

Індивідуальна робота виконується в комп’ютерному варіанті на аркушах формату А4, оформлюється згідно «Вимог до оформлення контрольних, курсових робіт та рефератів».

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після тексту контрольної роботи.

Перед списком літератури в кінці тексту студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Закінчена робота подається студентом на кафедру економіки підприємства у термін, визначений відповідним графіком.

Індивідуальну роботу рецензує викладач кафедри економіки підприємства. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту. Якщо робота написана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання.

Робота зараховується за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Студент допускається до заліку тільки після захисту індивідуального завдання.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бушин В. С. Нариси з історії Павлограда. – Дніпропетровськ: Ліра, 2004. – 304 с.

2. Єпіфанов А.О., Сало І. В. Регіональна економіка – К. : Наук. думка, 2000. – 344 с.

3. Інвестиційна привабливість м. Павлограда: Матеріали підготовлені відділом регіонального розвитку та підприємництва. – Набрано і зверстанопоіграфічним підприємством «ОлДіs», 2004.

4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика). Вид. 6-те,- К.: Європ. ун-т, 2004. - 216 с.

5. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів / М.М. Паламарчук, О. М. Паламарчук.- К.: Знання, 1988. – 416 с.

6. Западный Донбасс. Страницы истории. – Д., ООО «КолорГраф», 2003 – 256 с.

7. Палмаш. Полвека истории… 1954 – 2004. Исторический очерк. – Д., АРТ-ПРЕСС, 2004. – 240 с.

8. Павлоградскому механическому заводу 70 лет (1931 – 2001). - Днепропетровск? Пороги, 2001.

9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є. П. Качана.- К.: ВД «Юридична книга», 2004. – 552 с.

10. 70 лет ПО «Павлоградский химический завод» (Очерки истории завода). – Курск: Павлоград, 1999. – 280 с.

11. Доклад о выполнении программы социально-экономического развития города Павлоград за январь-декабрь 2005 года.

Схожі:

Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Міністерство аграрної політики і продовольства України Подільський...
Лучик Світлана Дмитрівна, д е н., професор, завідувач кафедри соціальної економіки і інформаційних технологій
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка