НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА" для студентів ІV курсу заочної форми навчання


Скачати 166.23 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА" для студентів ІV курсу заочної форми навчання
Дата16.03.2013
Розмір166.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліні

"ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"

для студентів ІV курсу

заочної форми навчання

спеціальність «Економіка підприємства»

Павлоград

2007

Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл. , доцент кафедри економіки підприємства Ю.М. Могилов. – Павлоград, 2007.


Рецензент:

Новікова Л. М. проректор з навчально-методичної роботи, к. п. н., ЗПІЕУ
Затверджено на засіданні кафедри (Протокол №10 від 19.06.07 р.).


В C Т У П
Дисципліна “Організація виробництва” в процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто систему взаємопов'язаних елементів: працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота та високі техніко-економічні результати.

Мета дисципліни – формування системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення теорії та сучасної практики організації виробництва;

- набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у виробництві;

- закріплення умінь самостійного виконання техніко-економічного обґрунтування параметрів раціональної організації виробничих систем;

- розвиток дослідницьких та організаторських здібностей у процесі підготовки організаційних проектів виробництва та їх реалізації.

Предмет дисципліни: пізнання та свідоме використання сучасних закономірностей, зв'язків і відносин між елементами виробничої системи, що відображають сутність і зміст організації процесів проектування, освоєння та виготовлення продукції на підприємстві.

Об'єктами організації виробництва на підприємстві є виробничі системи різних рівнів, до яких входять люди та підпорядковані їм засоби праці, їх технічна і соціальна єдність, обумовлена технологією виготовлення продукції чи надання послуг.

Зміст дисципліни за темамиТема 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА

Співвідношення та взаємозв'язок понять “виробництво”, “організація”, “організація виробництва”, “управління виробництвом”, “операційний менеджмент”, “виробничий менеджмент”.

Організація виробництва в ринкових умовах як об'єкт вивчення. Предмет курсу, методологічні особливості його викладання. Мета, завдання та зміст дисципліни. Зв'язок з іншими дисциплінами.

Основні терміни і поняття: виробництво, організація, організація виробництва, управління виробництвом, операційний менеджмент, виробничий менеджмент.

Студент повинен знати і вміти: предмет, мету та зміст курсу; визначати методи та умови для досягнення завдань організації виробництва.

Контрольні питання:

 1. Чому провідна роль в організації виробництва належить технології?

 2. Що спонукає постійно вдосконалювати організацію виробництва?

 3. Які напрями повинна включати організація виробництва і чому?

 4. У чому полягають особливості, що відрізняють дисципліни «Організація виробництва», «Операційний менеджмент» та «Виробничий менеджмент»?

Література: 2, 8, 9, 11, 14.

Тема 2. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

Фактори виробництва.Цілі і завдання виробництва.

Виробництво як відкрита система. Характеристика її елементів. Зовнішнє середовище виробничої системи, система інформаційного обслуговування виробництва.

Особливості створення та функціонування виробничих (операційних) систем.. Взаємовідносини підрозділів та служб підприємства в системі організації виробництва. Сучасні концепції виробництва.

Основні терміни і поняття: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, організація виробництва, технологія, інфляція.

Студент повинен знати і вміти: елементи виробничої системи; структуру виробничої системи; представляти підприємство як складну виробничу систему.

Контрольні питання:

 1. Чому виробництво розглядається як система? Охарактеризуйте його структуру та елементи.

 2. Назвіть чинники виробництва та стисло їх охарактеризуйте.

 3. Розкрийте сутність основних ознак, властивостей виробничої системи.

 4. Охарактеризуйте принципи організації виробничих систем.

Література: 2, 11, 14.

Тема 3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТИПИ ВИРОБНИЦТВА

Поняття виробничого процесу. Основні і допоміжні процеси. Процеси обслуговування. Технологічні операції та процеси, їх характеристика; правила і порядок розробки.

Принципи раціональної організації виробничого процесу. Типи виробництва: поняття та кількісні межі типів виробництва, їх організаційно-економічні характеристики.

Сучасні підходи до розв'язання суперечностей економічності виробництва і ринкових потреб.

Основні терміни і поняття: виробнича операція, виробничий процес, масовий тип, одиничний тип виробництва, процес, серійний тип виробництва, технологічна операція, технологічний процес, тип виробництва.

Студент повинен знати і вміти: принципи раціональної організація виробничого процесу; визначати коефіцієнт закріплення операцій та тип виробництва; розраховувати коефіцієнт ритмічності роботи.

Контрольні питання:

 1. Дайте визначення виробничого процесу та охарактеризуйте його складові.

 2. Назвіть і поясніть сутність сучасного застосування принципів раціональної організації виробничого процесу.

 3. Що таке коефіцієнт закріплення операції? Поясніть його призначення.

 4. Дайте стислу характеристику типів виробництва та їх показників.

Література: 2, 8, 9, 11, 14.

Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ

Поняття трудових процесів. Класифікація трудових процесів. Проектування і раціоналізація колективних трудових процесів.

Класифікація і організація робочих місць. Елементи організації робочих місць: оснащення, планування, обслуговування.

Основні терміни і поняття: зміст праці, кооперація праці, організація праці, організація трудового процесу, робоче місце, суміщення професій, трудовий процес, умови праці.

Студент повинен знати і вміти: підходи до проектування організації трудового процесу; розраховувати параметри багатоверстатного обслуговування.

Контрольні питання:

 1. Чи можливе ефективне функціонування підприємства, що не розробляє та не вдосконалює проекти робочих місць, карт організації трудового процесу? Який взаємозв'язок між ними та яка їхня роль в організації виробництва?

 2. Раціоналізація методів роботи й нормування праці — умови організаційного розвитку. Як вони здійснюються та впливають один на одного?

Література: 2, 6, 10, 18.

Тема 5. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Суспільний характер виробництва і об’єктивна необхідність нормування праці. Ефективність виробництва і оптимізація витрат усіх видів ресурсів.

Міра праці та її конкретний вираз – норма праці. Сутність і зміст процесу нормування затрат живої праці.. Практичне значення нормування праці на виробництві.

Основні принципи нормування праці, їх сутність і обумовленість економічними законами. Характеристика основних функцій організації і нормування праці..

Основні терміни і поняття: норма виробітку, норма керованості (кількість підлеглих), норма обслуговування, норма часу (трудомісткість операцій), норма чисельності, нормоване завдання, нормування праці, фотографія робочого дня, штучно-калькуляційний час, або повна норма часу.

Студент повинен знати і вміти: об’єкт нормування та структуру трудових норм; визначати норму штучного часу та норму штучно-калькуляційного часу.

Контрольні питання:

 1. У чому полягає зв'язок нормування й організації праці?

 2. Якими особливостями характеризуються складові технологічної структури операції?

 3. Чим відрізняються трудова й технологічна структури операцій?

 4. За якими принципами здійснюється розподіл об'єктів нормування? Охарактеризуйте їх.

 5. Для чого здійснюється аналіз трудового процесу?

Література: 1, 2, 6.

Тема 6. ПОБУДОВА ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Технологія виробництва, територіальне зосередження та розміщення засобів виробництва і робочих місць.

Особливості створення і реформування виробничих підрозділів. Напрямки вдосконалення виробничих систем і проблеми вибору раціональної структури. Шляхи реструктуризації великих: підприємств та єднань.

Основні терміни і поняття: виробнича структура підприємства, виробнича структура цеху, організація виробничого процесу у просторі.

Студент повинен знати і вміти: виробничу структуру підприємства, цеху; здійснювати класифікацію цехів і господарств на основне і допоміжне у вигляді схеми.

Контрольні питання:

 1. У чому полягають просторові зв’язки у виробничому процесі?

 2. З яких елементів формується структура виробничої системи?

 3. Які відомі види виробничої структури?

Література: 2, 8, 9, 11, 12, 14, 18.

Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ

Поняття та склад виробничого циклу, його тривалості. Розрахунки операційного циклу за різних способів поєднання операцій, форм організації виробництва, типів виробництва та видів продукціїВплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства.

Основні терміни і поняття: виробничий цикл, операційний цикл, партія, технологічний цикл.

Студент повинен знати і вміти: структуру виробничого циклу та особливості впливу її елементів на тривалість циклу; визначати тривалість технологічного циклу за послідовного, паралельного та послідовно-паралельного поєднання операцій.

Контрольні питання:

 1. Від яких основних чинників залежить тривалість виробничого циклу? Поясніть їхній взаємозв'язок.

 2. В якому типі виробництва застосовується послідовно-паралельний вид поєднання операцій і в чому його переваги порівняно з іншими видами руху?

 3. Якими способами здійснюється синхронізація операцій та які її наслідки для виробничого циклу?

 4. Що обумовлює розрахунок виробничого циклу складного виробу?

Література: 2, 8, 9, 10, 11, 14, 16.

Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ

Виробнича інфраструктура: поняття та складові, роль і значення у системі організації виробництва. Системи експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту устаткування.

Енергетичне виробництво: цілі, завдання, структура. Система енергетичного забезпечення виробництва. Види енергії і розрахунок їх затрат.

Електроремонтне виробництво: цілі, завдання, структура. Система експлуатаційного, технічного обслуговування та ремонту електрообладнання.

Основні терміни і поняття: виробнича інфраструктура, енергетичне господарство, інструментальне господарство підприємства, інфраструктура підприємства, міжремонтний період, норми витрат енергії та пального, ремонт, ремонтна одиниця, ремонтне господарство, структура міжремонтного циклу, технічне обслуговування, тривалість міжремонтного циклу.

Студент повинен знати і вміти: розвиток і адаптацію інфраструктури до внутрішніх та зовнішніх змін виробництва; визначати обсяг річної витрати інструменту та потребу підприємства у ньому.

Контрольні питання:

 1. Які цілі, завдання та системи технічного обслуговування виробництва?

 2. Який загальний склад інструментального господарства на машинобудівних підприємствах серійного виробництва?

 3. Яка система забезпечення робочих місць інструментом у масовому виробництві є прогресивною, у чому її сутність?

Література: 2, 8, 9, 10, 11, 16.

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ГОСПОДАРСТВ

Обслуговуючі господарства виробничого призначення:

- Транспортне обслуговування: цілі, завдання, структура. - Матеріальне обслуговування: система забезпечення підприємства матеріальними ресурсами та їх переміщення. - .

- Інформаційне обслуговування: цілі, завдання, структура. Види інформації, характер доступу, отримання.

Основні терміни і поняття: вантажний потік, вантажообіг, поїздка, рейс, склад.

Студент повинен знати і вміти: транспортне обслуговування виробництва; матеріальне обслуговування виробничих процесів; визначати потребу у транспортних засобах; розраховувати засоби матеріального обслуговування виробництва.

Контрольні питання:

 1. Як впливає на показники діяльності підприємства транспортне обслуговування виробництва?

 2. Які можливі напрями вдосконалення внутрішньозаводських перевезень?

 3. Чим відрізняються системи MRP і MRP-2?

Література: 2, 8, 10, 14, 18.

Тема 10. ОДИНИЧНИЙ І ПАРТІОННИЙ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Організаційні типи виробництва.

Структура затрат робочого часу в залежності від типу виробництва для окремих типів устаткування.

Основні терміни і поняття: метод організації виробництва, одиничний (одинично-технологічний) метод організації виробництва, партіонний метод організації виробництва, предметно-замкнена дільниця.

Студент повинен знати і вміти: сучасні методи організація виробництва; визначати необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми.

Контрольні питання:

 1. В яких сферах діяльності доцільно застосування одиничного методу організації виробництва?

 2. Що є передумовою партіонного методу організації виробництва?

 3. У чому полягають відмінності організації предметно-групових та предметно-замкнених дільниць?

Література: 2,3,10, 13, 14.

Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО І АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Поняття методів організації виробництва. Чинники, що впливають на вибір методів організації виробництва.

Непотокове виробництво та його характеристика

Потокове виробництво: класифікація видів, основні ознаки та ефективність.

Об'єкти і засоби механізації й автоматизації виробництва. Організація автоматизованого виробництва.

Основні терміни і поняття: автоматизація виробництва, автоматична лінія, автоматична роторна лінія, гнучка виробнича система, гнучке автоматизоване виробництво, потокова лінія, потокове виробництво, потоковий метод організації виробництва, промисловий робот, такт.

Студент повинен знати і вміти: організацію потокового та автоматизованого виробництва; визначати такт лінії, кількість робочих місць, коефіцієнт завантаження та необхідну кількість робітників.

Контрольні питання:

 1. Проаналізуйте можливості застосування потокових методів за різних організаційних типів виробництва.

 2. Що спонукає розвиток автоматизованого виробництва?

 3. Визначте особливості організації та експлуатаційні переваги автоматичних роторних ліній.

Література: 2, 8, 9, 10. 11.

Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Поняття якості, показники і методи оцінки. Система забезпечення якості та її елементи.. Система стандартів якості продуктів (процесів). Нагляд і контроль якості продукції, його види, методи: запобіжний, статистичний.. Зарубіжний досвід управління якістю продукції. Конкурентоспроможність, її зв'язок з якістю. Сертифікація продукції. Міжнародні системи сертифікації.

Основні терміни і поняття: оцінка технічного рівня продукції, показник якості, процесний підхід, сертифікація, стандарти, стандартизація, технічний контроль, якість .

Студент повинен знати і вміти: контроль якості та випробування продукції; визначати коефіцієнт вибірковості контролю; шляхи підвищення якості продукції.

Контрольні питання:

 1. Чи існує єдина система показників якості продукції?

 2. Чи існує взаємозв'язок між категоріями «споживна вартість», «корисний ефект», «якість продукції», «конкурентоспроможність продукції»?

 3. Чи можливе застосування міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах?

Література: 2, 8, 10, 11, 17.

Тема 13. КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ДО ВИПУСКУ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сутність комплексної підготовки виробництва, її роль, значення та складові частини в сучасних умовах.

І. Науково-технічна підготовка виробництва; сутність та особливості виконання.

Передпроектні дослідження. Проектно-конструкторська підготовка.Технологічна подготовка

ІІ. Організаційно-економічна підготовка виробництва

Організаційна підготовка: сутність та завдання

Економічна підготовка: функціонально-вартісний аналіз, розрахунки показників економічності виробів (процесів), що проектуються, оцінка і вибір варіантів.

Екологічна підготовка: екологічна експертиза на проектних стадіях виробів (процесів), моніторинг впливу технології виробництва на довкілля

ІІІ. Організація освоєння нового продукту (технології): сутність і етапи здійснення.

Основні терміни і поняття: екологічна підготовка виробництва, життєвий цикл виробу, комплексна підготовка виробництва, освоєння нової продукції, проектно-конструкторська підготовка виробництва, технологічна підготовка виробництва .

Студент повинен знати і вміти: систему створення та освоєння нової продукції; визначати економічні показники прискорення освоєння нового виробу.

Контрольні питання:

 1. Які існують сучасні організаційні форми й технічні засоби комплексної підготовки виробництва?

 2. Які способи формування наукових ідей, прогресивні форми та методи організації досліджень вам відомі?

Література: 2, 8, 9, 11, 15, 18.

Тема 14. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Стратегія продукту та виробничої системи. Вплив економічної стратегії на асортиментну політику і диверсифікацію виробництва.

Діагностика виробничої системи. Оцінка виробничого потенціалу і його відповідності техніко-технологічним характеристикам конкурентоспроможних продуктів (процесів).

Підходи та методи здійснення структурних змін у виробничій системі. Процеси проектування і раціоналізації виробничих систем.

Основні терміни і поняття: організаційний проект, організація виробництва, проектування організації виробництва .

Студент повинен знати і вміти: процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем; розробляти програму освоєння організаційного проекту виробничого підрозділу.

Контрольні питання:

 1. Які існують тенденції та особливості сучасного проектування виробництва?

 2. Які методичні підходи використовуються в оргпроектуванні? Розкрийте їхню сутність.

 3. Наскільки універсальною є структурно-логічна схема оргпроекту виробничої системи ?

Література: 2, 3, 4, 8, 14, 15, 18.

ЛІТЕРАТУРА1. Нормування праці: Підручник / За ред.. В. М. Данюка, В.М. Абрамова. – К.: 1995. – 208 с.

2. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 500 с.

3. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк.., 1995. – 265 с.

4. Гупалов В. К. Управление рабочим временем. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.

5. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред.. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.

6. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

7. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 367 с.

8. Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 334 с.

9. Новицкий Н. И. Организация производства: Учеб.-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

10. Новицкий Н. И. Основы менеджмента: Организация и планирование производства (Задачи и лабораторные работы). М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

11. Организация производства на предприятии: Учебник для технических и экономических специальностей / Под ред. О.Г.Туровца , Б.Ю.Сербиновского. – Ростов-на-Дону: Изд. центр МарТ, 2002. – 464с.

12. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. вправ. – Л.; Держ. ун-т “Львівська політехніка” (Інформ.-видав. центр “ІНТЕЛЕКТ+”; Ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 258 с.

13. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт. – М.: ПРИОР, 1998. – 320 с.

14. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минск.: ДизайнПРО, 1997. – 320 с.

15. Стивенсон Вильям Дж. Управление производством: Пер. с англ. – М.: ООО «Изд-во "Лаборатория Базовых Знаний"», ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998. – 928 с.

16. Управління виробничою інфраструктурою / За ред. М.А.Бєлова. – К.: КНЕУ, 1997. – 208 с.

17. Управління якістю продукції. Навч. посібник / О.Й.Запунний.- К.: ІЗМН, 1998.

18. Фатхудинов Р.А.Организация производства: Учебник. –М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка