ВСТУП


НазваВСТУП
Сторінка8/30
Дата02.04.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
Питання для вивчення і обговорення

1. Облік іноземної валюти в касі.

2. Облік іноземної валюти на поточному рахунку.

3. Сутність та поняття курсової різниці.

4. Облік купівлі іноземної валюти.

5. Облік реалізації іноземної валюти.

6. Облік курсової різниці відповідно до П(С)БО.

Завдання 10. Від фірми «Garant» надійшли на валютний транзитний рахунок кошти в сумі 168 800 дол. США (курс НБУ – 8,27 грн за 1 дол. США). Відповідно до доручення на розподіл валюти її розподілено на обов’язковий продаж (курс МБВР – 8,35 грн за 1 дол. США), решту зараховано на поточний валют­ний рахунок (розрахунки провести відповідно до законодав­ства). Кошти від реалізації іноземної валюти за мінусом комі­сійної винагороди (0,05 %) зараховані на розрахунковий раху­нок.

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. Скласти доручення на розподіл валюти.

Завдання 11. Скласти заявку на купівлю 326 600 дол. США для проведення розрахунків з фірмою «Linterra Trading Limitted» і затрат з електронної пошти (20 дол. США), за курсом МБВР 8,31 грн за 1 дол. США і комісійної винагороди 0,6 %. Оформити платіжне доручення на перерахування даної суми з розрахункового рахунку.

Кошти в іноземній валюті зарахувати на валютний рахунок (курс НБУ – 8,28 грн за 1 дол. США).

Скласти платіжне доручення (payment-order) для перераху­вання заборгованості фірми «Linterra Trading Limited» – 326 600 дол. США (курс НБУ – 8,27 грн за 1 дол. США) на раху­нок № 42-07-132338-3:02, банк одержувача – Hellenic Bank Limited, його кореспондуючий рахунок – 543-7-03415, витрати за рахунок відправника, платіжне доручення № 4 від 15.01.200__ р., перерахунок звичайний (протягом дня).

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Домашнє завдання

Завдання 12. Надійшли кошти 22.01 п. р. від фірми «Trading Internation» – 4 624 100 дол. США (курс НБУ – 8,29 грн за 1 дол. США), які підлягають розподілу (відповідно до законодавства): частина підлягає обов’язковому продажу з комісійною винаго­родою (0,05 %), решту зараховано на валютний рахунок.

Операції відобразити в реєстраційному журналі даних аналі­тичного та синтетичного обліку.

Питання для самостійного вивчення

Завдання обліку валютних коштів, іноземних інвестицій та цінних паперів.

Види валютних рахунків і правила відкриття їх в установах банків.

Правила здійснення операцій з іноземною валютою на території України на міжбанківському валютному ринку.

Облік курсових різниць, порядок їх списання.

Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік на валютному рахунку.

Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік валютних коштів у касі.

Завдання 13. Класифікувати статті балансу за ознакою монетарності/немонетарності (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3

Відповідність статей балансу ознаці монетарності/немонетарності

Статті балансу

Вид статті

Іноземна валюта
Фінансові інвестиції в іноземній валюті
Основні засоби
Дебіторська заборгованість, що підлягає погашенню в ін. валюті
Неоплачений статутний капітал
Запаси
Довгострокові і поточні позики
Векселі видані, що виражені в іноземній валюті
Кредиторська заборгованість, що підлягає погашенню в ін. валюті
Розрахунки по авансах
Завдання 14. Необхідно:

  • скласти журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ «Мета» за вересень п. р. (Зразок 1);

  • заповнити облікові регістри по рахунку 31 «Рахунки в банку»: картки аналітичного обліку (Зразок 2), Журнал 1 та відомість 1.2;

  • зробити порівняльний аналіз впливу змін валютного курсу на результати бухгалтерського та податкового обліку.

Зразок 1. Журнал реєстрації господарських операцій за _________ 200__ року.Дата

Зміст господарської операції

Сума

Кореспонденція рахунків

дол. США

євро

грн

дебет

кредит

Зразок 2. Картка аналітичного обліку до рахунку 312 «По­точний рахунок в іноземній валюті»

Назва валюти

Сальдо на початок місяця:

В іноземній валюті

У грн

Дата

Курс на дату здійснення операцій

Оборот по дебету

Оборот по кредиту

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

01.09
...
...
Курсова різниця

×
×
Всього в нац. валюті

×
×
Сальдо на кінець місяця (30.09 п. р.)

Дані для виконання:

Рух валюти по рахунку 31 (таблиця 3.4).

Таблиця 3.4

Вхідні дані для виконання завдання 14Дата

Зміст операцій

Долари США

Євро

сума

курс НБУ

сума

курс НБУ
01.09

Залишок

2 000,00

8,38

3 000,00

9,93

1. Надходження виручки

1.1

03.09

Зарахована виручка по договору № 218,40

40 000,00

9,95

1.2

04.09

Перераховані євро для обов’яз­кового продажу8,41

–20 000,00

9,96

2. Купівля однієї іноземної валюти за іншу

2.1

04.09

Перераховані євро для купівлі доларів8,41

–20 000,00

9,98

2.2

06.09

Отримані долари у разі конвер­сійної операції

18 000,00

8,429,98

3. Розрахунки за претензіями

3.1

04.09

Надійшла оплата штрафу від іно­земного партнера8,41

900,00

9,96

4. Продаж валюти

4.1

05.09

Перерахувати євро для продажу за гривні8,42

2 400,00

9,98

5. Попередня оплата іноземного партнера

5.1

07.09

Надійшла попередня оплата по контракту № 15-1

20 000,00

8,439,98

5.2

08.09

Перераховані долари для обов’язкового продажу

10 000,00

8,449,96

Продовж. табл. 3.4Дата

Зміст операцій

Долари США

Євро

сума

курс НБУ

сума

курс НБУ

6. Погашення кредиторської заборгованості

6.1

10.09

Перераховані кошти за отриману продукцію по контракту № 24

25 000,00

8,459,96

7. Купівля іноземної валюти для виконання контрактних зобов’язань

7.1

12.09

Зараховані придбані за гривні дол. США для оплати по контракту №03

5 000,00

8,439,96

7.2

14.09

Оплата поставки товарів по конт­ракту № 03

9 000,00

8,419,97

7.3

17.09

Продаж залишку валюти уповно­важеним банком

1 000,00

8,409,98

8. Погашення заборгованості по внесках до статутного фонду

8.1

20.09

Погашення заборгованості закор­донного засновника по внесках до статутного фонду

25 000,00

8,399,98

Завдання 15. Скласти заявку на продаж 50 000 дол. США від 28.01 п. р., (курс НБУ – 8,28 грн за 1 дол. США) за курсом 8,31 грн за 1 дол. США, комісійна винагорода 0,6 %.

Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат від реалізації, курсову різницю, витрати від реалізації. Сума коштів від реалізації зарахована на розрахунковий рахунок. Операції відобразити в регістрах бухгалтерського обліку.

Тематика індивідуальних завдань

Завдання 16. Підприємство здійснює продаж 3 000 дол. США. Валютний курс на дату отримання валюти і списання її з валютного рахунку складає 8,22 грн за дол США. Курс продажу валюти на міжбанківській валютній біржі становить 8,26 грн за дол. Відобразити операції в обліку.

Завдання 17. Підприємством були перераховані гривні для придбання 1 000 дол. США по курсу МБВР 8,5 грн за дол. США. Комісійна винагорода банку склала 50 грн, збір до Пенсійного фонду – 1,0 %. На дату надходження валюти курс НБУ був 8,4 грн за дол. США. Відобразити операції в обліку.

Завдання 18. Необхідно: скласти журнал реєстрації госпо­дарських операцій ТОВ «Мета»; зазначити первинні документи, якими оформлюються операції з купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні; здійснити необхідні розрахунки; відобразити в системі бухгалтерського обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій з купівлі іноземної валюти.

23 жовтня ТОВ «Мета» перерахувало банку 85 000 грн. Для купівлі іноземної валюти на суму 10 000 дол. США.

25 жовтня зараховано придбану іноземну валюту на валют­ний рахунок підприємства.

Банком подано такий рахунок: курс купівлі – 8,40 грн за дол. США; комісійна винагорода банку – 300 грн; перераховано до Пенсійного фонду 1,0 % від суми гривень, сплачених при купівлі іноземної валюти.

Залишок невикористаних грошових коштів зараховано на поточний рахунок підприємства.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка