ВСТУП


НазваВСТУП
Сторінка2/30
Дата02.04.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

МОДУЛЬ І. Облік валютно-фінансових
та експортно-імпортних операцій

Тема 1. Предмет, завдання, загальнотеоретичні
і специфічні основи дисципліни


Під час вивчення цієї теми студенти повинні:

 • розглянути основні форми, види та принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

 • виокремити основні завдання обліку зовнішньоеконо­мічної діяльності та визначити законодавче регламентування його ведення;

 • розглянути класифікацію суб’єктів зовнішньоеконо­мічної діяльності та порядок їх реєстрації;

 • опрацювати літературні джерела щодо організації обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

Ключові терміни: зовнішньоекономічна діяльність, іноземна валюта, види зовнішньоекономічної діяльності, об’єкти обліку у сфері ЗЕД, зовнішньоекономічна операція.

Методичні поради до вивчення теми

Перелік питань

 1. Предмет, його основні завдання.

 2. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку ЗЕД.

 3. Особливості організації бухгалтерського обліку ЗЕД.

 4. Паралельне ведення обліку в іноземній та національній валюті.

1. Предмет, його основні завдання

У сучасних умовах господарювання практично всі підпри­ємства здійснюють операції з іноземними партнерами. Ці різно­манітні за складом операції бухгалтерська служба повинна відобразити в бухгалтерському й податковому обліку.


Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ (із змінами), зовнішньо­економічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяль­ності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єкти господарської діяльності та іноземні суб’єкти господарської діяльності керуються наступними принципами:

 • принципом суверенітету народу України в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

 • принципом свободи зовнішньоекономічного підпри­ємства;

 • принципом юридичної рівності й недискримінації;

 • принципом верховенства закону;

 • принципом захисту інтересів суб’єктів зовнішньоеко­номічної діяльності;

 • принципом еквівалентності обміну, неприпустимості дем­пінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

За своїм складом види зовнішньоекономічної діяльності значно різняться між собою.

Виділяють наступні види зовнішньоекономічної діяль­ності:

 • експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

 • надання послуг, зокрема виробничих, транспортно-експе­диційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експорт­них, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, турист­ських та інших послуг;

 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, вироб­нича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;

 • міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

 • кредитні й розрахункові операції, створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності названих установ на території України;

 • спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зов­нішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами госпо­дарської діяльності, що включає створення спільних підпри­ємств різних видів і форм, проведення загальних господарських операцій та загальне володіння майном як на території України, так і за її межами;

 • підприємницька діяльність на території України, пов’яза­на з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності;

 • організація і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;

 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, по­будована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовніш­ньоекономічної діяльності й іноземними суб’єктами господар­ської діяльності;

 • орендні операції;

 • операції з придбання, продажу та обміну валюти на ва­лютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у винятковій формі законами України.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Склад суб’єктів зовнішньо­економічної діяльності наведений на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Склад суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Основними об’єктами бухгалтерського обліку у сфері ЗЕД є:

 • валютні кошти (іноземна валюта, цінні папери, доро­гоцінні метали);

 • валютні операції (пов’язані та не пов’язані з переходом права власності; з використанням валютних коштів як засобу платежу; з рухом валютних цінностей);

 • товарно-матеріальні цінності, основні засоби, немате­ріальні активи та їх рух за експортно-імпортними операціями;

 • розрахункові та кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами й обслуговуючими їх банками;

 • витрати та кінцеві фінансові результати від операцій у сфері ЗЕД;

 • лізингові операції та інше.

Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України. Але слід врахувати такі вимоги:

 • фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці;

 • юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність у тому випадку, якщо це передбачено їх статутними документами.

Одне з основних завдань бухгалтерського обліку ЗЕД – за­безпечення керівництва підприємства та інших зацікавлених осіб достатньою інформацією, необхідною для прийняття вива­жених управлінських рішень, а також створити систему внут­рішнього контролю з метою посилення ефективності діяльності підприємств та запобігання крадіжок та інших зловживань.

Для досягнення цих цілей необхідно вирішити цілий комплекс бухгалтерських завдань:

 • методологічного характеру: пов’язані з використанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визна­чення цінових компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінювання господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів, вкладання активів, затрат на виробництво й обіг, визначення й розподіл доходів;

 • методичного характеру: спрямовані на достовірне відображення інформації в первинних і зведених документах та регістрах синтетичного і аналітичного обліку; раціональну побудову цих регістрів; формування вихідних документів та форм звітності при автоматизації облікових робіт;

 • організаційного характеру: пов’язані з чітким розпо­ділом функціональних обов’язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної відповідальності за забезпеченням збереженості товарно-матеріальних цінностей і валютних цін­ностей, вибір схеми обліку відповідних об’єктів і формування графіків документообороту, визначення періодичності складан­ня регістрів синтетичного і аналітичного обліку та фінансової звітності);

 • технічного забезпечення: забезпечити раціональне ве­дення обліку за допомогою комп’ютеризації, автоматичної обробки даних первинних документів, облікових регістрів і форм звітності.

2. Нормативно-правове регулювання
бухгалтерського обліку ЗЕД


Зовнішньоекономічні операції своїми правилами, нормами і традиціями відрізняються від аналогічних операцій в Україні, оскільки підпорядковуються одночасно нормам національного і міжнародного права.

Нормативно-правове регулювання ЗЕД здійснюється Закона­ми, указами Президента України, Декретами, постановами Кабінету Міністрів тих країн, на території яких функціонують господарські суб’єкти, а також інструкціями, листами, поло­женнями Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків, Головної державної податкової інспекції, Національного Банку і деяких інших органів, уповноважених здійснювати відповідні функції такого регулювання.

Слід зазначити, що усі нормативно-законодавчі акти України, що регулюють взаємовідносини у сфері ЗЕД, доцільно розподілити на такі групи:

І – НЗА, що регулюють ЗЕД в цілому;

ІІ – НЗА, що регулюють митне оформлення експортно-імпортних операцій;

ІІІ – НЗА, що регулюють оформлення та проведення валют­них та розрахункових операцій;

IV – НЗА, що регулюють оформлення операцій у бухгал­терському обліку ЗЕД.

3. Особливості організації бухгалтерського обліку ЗЕД

Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначається, передусім, тими ціля­ми й завданнями, які вона покликана вирішувати.

На великих підприємствах, що постійно здійснюють зовніш­ньоекономічні операції, у складі бухгалтерської служби слід виділити окремі посади бухгалтерів, кількість яких залежить від обсягів здійснення тих чи інших операцій. До функцій цих бухгалтерів входить:

  • облік розрахунків з іноземними постачальниками та покупцями (при попередній та наступній оплаті);

  • облік розрахунків зі сторонніми організаціями, що спри­яють здійсненню експортно-імпортних операцій (транспортні, страхові організації, декларанти, митниця);

  • контроль за додержанням строків розрахунків, встанов­лених чинним законодавством та укладеними договорами;

  • облік розрахунків з банками (по акредитивах, інкасо, переказах, з купівлі-продажу іноземної валюти);

  • оформлення та облік розрахунків по закордонних від­рядженнях;

  • складання облікових регістрів по операціях у іноземній валюті;

  • подання узагальнених даних щодо зовнішньоекономічної діяльності для складання фінансової звітності;

  • складання податкової та статистичної звітності щодо зовнішньоекономічної діяльності.

Облік зовнішньоекономічної діяльності ведеться на підставі первинних документів, частина яких складається на підпри­ємстві, а інші – надходять від інших підприємств, у тому числі закордонних.

Їх правильне й кваліфіковане оформлення відіграє важливу роль для успіху її здійснення на всіх етапах. Такі документи отримали назву зовнішньоторговельних, вони підтверджують виконання угоди купівлі-продажу з іноземним контрагентом. Головним документом є зовнішньоторговельний контракт, який є результатом домовленості експортера та імпортера, що виз­начає обов’язки сторін на всіх етапах руху товару від продавця до покупця.

4. Паралельне ведення обліку в іноземній
та національній валюті


Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяль­ність, поряд з рахунками в національній валюті мають право на відкриття рахунків в іноземній валюті, де повинні зберігатись тимчасово вільні грошові кошти підприємства в іноземній валюті (власні та позикові).

Аналітичний облік рахунків в іноземній валюті рекомен­дується вести:

 • на окремому субрахунку;

 • за кожним видом іноземної валюти (відкриваючи окремий регістр для кожної валюти);

 • за кожним документом, відображаючи операції у двох валютах (у первинних документах і регістрах).

Вимоги при веденні обліку в іноземній валюті:

 1. Облік ведеться одночасно в одному регістрі у двох валютах (іноземній та в перерахунку в гривні).

 2. У обліку, при відображенні операцій і перерахунку, застосовується курс НБУ на дату проведення операцій або дату звітності.

 3. У зведені регістри записи переносяться тільки в гривнях.

Питання для самостійного вивчення

 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 2. Принципи здійснення і нормативна база зовнішньоеконо­мічної діяльності.

 3. Завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 4. Порядок реєєстрації підприємства як суб’єкта зовнішньо­економічної діяльності.

 5. Нормативна характеристика та правове регулювання бух­галтерського обліку та фінансової звітності в Україні щодо ЗЕД.

 6. Поняття та вибір облікової політики підприємства щодо ЗЕД.

 7. Особливості обліку операцій ЗЕД.

Завдання 1. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміна.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка