З УЧНЯМИ


НазваЗ УЧНЯМИ
Сторінка1/4
Дата20.02.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

З УЧНЯМИ

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Система роботи соціального педагога інклюзивної школи.....5
РОЗДІЛ 2. Розробка тижневика по інклюзії

«Мій заклад – відкритий для всіх».................................................10
ВИСНОВКИ..........................................................................................................45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................46
ДОДАТКИ
ВСТУП
Сучасному етапові розвитку системи освіти властиве посилення уваги суспільства до проблем навчання й виховання дітей з особливими потребами. Тому для всебічного розвитку цієї категорії дітей необхідно створювати спеціальні умови, в яких реалізувалися б специфічні завдання їх навчально-виховної діяльності.

Гуманізація освіти повинна базуватися на гуманних цілях і принципах, як облік особливостей людини, її потенційних можливостей, усвідомлення цінності життя, людського роду і унікальності земної цивілізації, розвитку вільної, відповідальної особи, наділеною високою духовністю. Результатом гуманістичної освіти та виховання можна вважати становлення людини, здібної співчувати, готової до вільного гуманістично орієнтованого вибору і індивідуального інтелектуального зусилля, такого, що поважає себе та інших, незалежної в думках, готової зрозуміти чиюсь несподівану думку.

Гуманістичне виховання, нові підходи до морального становлення особистості учня є головними завданнями сучасної школи. Встановлюється система заходів гуманістичного виховання, спрямована передусім на формування духовності особистості, на виховання учня як патріота своєї держави, громадянина, професіонала.

Соціальним педагогом здійснюється соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти (за суб’єктами: діти, батьки, педагогічні працівники).

Проблемою інтеграції дітей та молоді з інвалідністю, їх реабілітацією та спеціальним навчанням, особливостями корекційно-виховної роботи займаються багато сучасних вчених (В. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Капська, В. Ляшенко, М. Сварник, П. Таланчук, В. Тесленко, А. Шевцов та ін.).

Актуальність та соціальна значущість проблеми виховання учнів з обмеженими фізичними можливостями, недостатній рівень її наукової розробки та практичної реалізації обумовили вибір теми дослідження Робота соціального педагога з учнями з особливими освітніми потребами.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити модель роботи соціального педагога з дітьми з особливими освітніми потребами.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

- здійснити аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури і розкрити наукові підходи до проблеми роботи в навчальному закладі соціального педагога з учнями з особливими освітніми обмеженнями;

- обґрунтувати і розкрити змістовну сутність моделі роботи соціального педагога з учнями з особливими освітніми обмеженнями;

- розробити тиждень по інклюзії «Мій заклад – відкритий для всіх», вправи якого передбачено використовувати як при індивідуальній, парній, так і груповій формах роботи з учнями.

Об'єкт дослідження – процес виховання толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми освітніми потребами у середніх навчальних закладах.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та педагогічні умови виховання учнів з особливими освітніми освітніми потребами у середніх навчальних закладах.

Ми сподіваємося, що матеріал дослідження сприятиме поглибленому ознайомленню з роботою соціального педагога в загальноосвітньому закладі з учнями з особливими освітніми потребами.

РОЗДІЛ 1. Система роботи соціального педагога інклюзивної школи

Для надання дітям з особливими освітніми потребами допомоги у адаптації до умов інклюзивної школи соціальний педагог закладу здійснює соціальний супровід таких дітей. Проте, питання соціального супроводу дітей знаходиться на перетині функцій багатьох спеціалістів, а тому не можуть бути віднесені до сфери професійної діяльності виключно одного з них.

Завдання соціального супроводу, а також обов’язки та повноваження педагогічних працівників інклюзивного навчального закладу визначаються низкою документів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Розглянемо ті положення нормативно-правових документів, що стосуються діяльності соціального педагога.

Соціальний педагог забезпечує соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, сприяє взаємодії навчального закладу, сім’ї, служб у справах дітей, соціального захисту, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для молоді, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення сприятливих умов для її розвитку.

Для цього соціальний педагог вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, особливості взаємин дітей у класі та шкільному колективі в цілому; досліджує особливості сімейного виховання дітей (діагностична функція соціального педагога).

На основі спостережень та досліджень соціальний педагог прогнозує посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості дитини; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості (прогностична функція соціального педагога).

Відповідно до результатів діагностики соціальний педагог дає рекомендації або поради батькам, вчителям та іншим особам з питань соціального розвитку дітей; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дітям (консультативна функція соціального педагога).

Соціальний педагог роз’яснює дітям доцільність дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в шкільному середовищі (профілактична функція соціального педагога).

Також соціальний педагог надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб дітей; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, проводить роботу, спрямовану на відновлення фізичного стану дітей та їхніх соціальних функцій, сприяє розвитку дітей з обмеженими можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного стану (соціально-перетворювальна функція соціального педагога); забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей (захисна функція соціального педагога).

У цілому ж соціальний педагог координує взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання; сприяє організації соціально корисної діяльності дітей; формує демократичну систему взаємин в шкільному середовищі; залучає різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (організаційна функція соціального педагога).

Докладніше ознайомитися з посадовими обов’язками та кваліфікаційними характеристиками соціального педагога, а також з формами документів, які він має вести, можна з тексту Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

Алгоритм діяльності соціального педагога в процесі соціального супроводу дитини з особливими освітніми потребами:

1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особливістю протікання захворювання.

2. Консультація з дитиною та її батьками з метою визначення рівня можливостей дитини (самообслуговування, спілкування, пізнавальних можливостей, самоконтролю поведінки тощо).

3. Оцінка освітнього середовища, визначення щодо його відповідності потребам і можливостям дитини, надання пропозицій щодо внесення змін.

4. Вивчення індивідуальних особливостей дитини.

5. Участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини.

6. Проведення зустрічі з батьками і учнями класу (школи), педагогами з метою формування їх психологічної готовності до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

8. Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі.

9. Сприяння соціальній інтеграції дитини: залучення до позакласної та позашкільної діяльності.

10. Моніторинг рівня адаптованості й інтегрованості дитини, здійснення відповідної індивідуальної програми її розвитку.

Докладніше про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання можна дізнатися з методичного листа Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»

У розглянутих вище, а також деяких інших нормативно-правових документах вказано, що одним з обов’язків соціального педагога є соціально-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами. Зазвичай, соціально-педагогічним патронатом охоплюються сім’ї, в яких діти знаходяться на надомному навчанні. У статті 22 Закону України «Про освіту» зазначено, що соціально-педагогічний супровід у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють. Проте на даний час ще не розроблено нормативно-правових документів, які б визначали порядок здійснення соціально-педагогічного патронату дітей з особливими освітніми потребами соціальним педагогом інклюзивної школи. Тому в своїх діях соціальному педагогу доцільно орієнтуватися на основні положення інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату сімей», в якому визначається порядок здійснення соціально-педагогічного супроводу сімей, які мають дітей з особливими освітніми потребами.

Основними завданнями соціально-педагогічного супроводу є:

  • організація цілеспрямованої фахової допомоги сім’ї у вирішенні її проблем адаптації у соціумі;

  • формування соціально-педагогічної компетентності сім’ї - набуття її членами соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації повсякденного життя;

  • забезпечення всебічного розвитку дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування в неї моральних норм та створення умов для її соціалізації;

  • надання комплексної психолого-педагогічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;

  • допомога батькам у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб своєчасного і всебічного розвитку.

Основними етапами діяльності соціального педагога щодо соціально-педагогічного супроводу сімей, які мають дітей з особливими освітніми потребами є: підготовчий, практичний та узагальнюючий.

Підготовчий етап включає в себе наступні складові:

соціально-педагогічна діагностика (додаток 1);

допомога батькам у створенні вдома розвивального середовища для дитини.

Працюючи з сім’єю, соціальний педагог намагається дати поради щодо створення в ній умов, що сприяли б появі нових взаємовідносин між дитиною і дорослими, надає батькам консультації, за необхідності організовує зустрічі з іншими спеціалістами.

Консультації батьків, які виховують дитину з особливими потребами  як основа успішної взаємодії школи і сім’ї. На консультаціях  батьків, які мають дітей з відхиленнями у психофізичному  розвитку,  обговорюються  питання, з якими вони звертаються до соціального педагога перед вступом до школи. Зазвичай,  розмова зводиться до вирішення таких питань:

 1. Чи відбуватиметься розвиток їх дитини в процесі навчання в школі?

 2. Як нормалізувати взаємовідносини між дитиною з особливими потребами і матір’ю або членами родини?

 3. Чи зможе  дитина з ООП спілкуватися з іншими дітьми у школі, чи не завдадуть шкоди хворій дитині інші діти і дорослі, які не мають навичок у задоволенні особливих потреб  у догляді   дитини та спілкуванні з нею?

 4. Як формувати позитивне відношення до навчання, до однокласників, до вчителів, до вихователів школи у дитини з вадами розвитку.

 Окрім  відповідей на запитання важливо надати практичну допомогу сім’ям в організації медичного обстеження, ПМПК, супроводу учня  в школу, якщо сім’я   не в змозі самостійно вирішити ці питання.

Підсумками підготовчого етапу є чітке усвідомлення ситуації в сім’ї, розуміння її особливостей, визначення цілей і завдань допомоги, вибір методів і засобів, які доцільно застосовувати щодо розвитку дитини, її найближчого та широкого оточення для досягнення очікуваних результатів.

Практичний етап включає діагностику дітей, участь у розробці для них індивідуальних розвивальних програм, проведення просвітницької роботи з дітьми, консультації дітям та батькам.

Узагальнювальний етап полягає у здійсненні аналізу результатів, досягнутих у роботі з дитиною, та розробці відповідних рекомендацій для батьків.

Робота з батьками передбачає формування у них здорового способу життя, правової та педагогічної культури, життєвої компетентності, активної життєвої позиції, допомогу в організації змістовного сімейного і дитячого дозвілля, навчання поводження в екстремальних ситуаціях.

Робота з дітьми передбачає їхній розвиток, виховання і навчання відповідно до вікових потреб і можливостей, особливостей світосприймання і виду провідної діяльності. Зміст роботи забезпечується цілеспрямованою підготовкою дитини до самостійного життя в соціумі.

Завданнями цього етапу є створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального), розвиток базових якостей особистості, допомога в набутті дитиною навичок практичного життя, виховання творчого ставлення до дійсності, забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку. Робота також повинна бути спрямована на підтримку, збереження і розвиток здорового способу життя.

Основними формами роботи з дітьми можуть бути гра, спілкування, організація творчої діяльності тощо.

Робота з учнями передбачає врахування сучасних тенденцій розвитку стосунків між батьками і дітьми, їхніх типологій, ціннісних орієнтирів, особистісних якостей батьків і дітей, особливостей впливу сім’ї на становлення особистості дитини.
Розділ 2. РОЗРОБКА ТИЖНЕВИКА ПО ІНКЛЮЗІЇ

Девіз тижня: Мій заклад - відкритий для всіх

План дняНазва заходу

Цільова аудиторія

ПОНЕДІЛОК

Девіз дня: «Щоб нас розуміли і, щоб ми розуміли»

1.

Відкриття тижня інклюзивної освіти. Ознайомлення учнів з роботою соціального педагога під час тижня

учні 1-11-х класів

2.

Інформаційні хвилини «Кожна людина – унікальна і неповторна особистість»

учні 1-11-х класів

3.

Виступ на педагогічній раді на тему «Впровадження інклюзивної освіти в навчально-виховний процес»

Педагогічний колектив

4.

Оформлення стенду соціально-психологічної служби на тему «Щоб нас розуміли і, щоб ми розуміли»

Учні 1-11-х класів

Педколектив

Батьки/опікуни

5.

Привернення уваги до функціонування «Скриньки довіри»

Учні 1-11-х класів

6.

Конкурс міні стінгазет на тему «Людина, душа, всесвіт…»

учні 9-10-х класів

ВІВТОРОК

Девіз дня: «Світ моєї душі»

1

Анкета «Моє ставлення до дітей з особливими потребами» [20]

Учні 5-х класів

учні 6-х класів

2

Анкета «Ти і твоя сім’я»

Учні 4-х класів

3.

Тренінг «Людина-індивід, всі разом-колектив»

Учні 10-х класів

учні 9-х класів

4.

Інформаційне повідомлення «Кофодська школа соціальної реабілітації у Данії» [27]

Педагогічний колектив

5.

Функціонування «Скриньки довіри»

Учні 1-11-х класів

6.

Під час перерв лунає релаксаційна музика

учні 1-11-х класів. Педагогічний колектив

СЕРЕДА

Девіз дня: «Доброта врятує світ»

1

Анкетування педагогів «Ставлення до інклюзивної освіти» [20]

Педагогічний колектив

2.

Лекція для педагогів «Прояви ксенофобії та расизму в Україні та світі»

Педагоги

3.

Благодійна акція «Допоможи ровеснику» для дітей реабілітаційного Центру

Учні 2-4-х класів


ЧЕТВЕР

Девіз дня: «Під гаслом толерантності»

1

Анкета «Моє ставлення до дітей з особливими потребами» [20]

Учні 7-х класів

учні 8-х класів

2

Урок-казка «Злодій і маска»

Учні 1-2-х класів

3.

Виступ на батьківському всеобучі на тему «Світ цінностей у сучасному суспільстві»

Батьки/опікуни учнів старшої школи

4.

Функціонування «Скриньки довіри»

Учні 1-11-х класів

П’ЯТНИЦЯ

Девіз дня: «Мої права, обов’язки, відповідальність»

1

Урок «Закон суворий, але це – закон»

Учні 9-х класів

2.

Групова консультація на тему «Ми відповідальні за свої вчинки перед дітьми»

Батьки

3.

Підведення підсумків конкурсу міні стінгазет на тему «Людина, душа, всесвіт…»

учні 9-10-х класів

4.

Під час великої перерви лунає релаксаційна музика

учні 1-11-х класів. Педагогічний колектив

5.

Підведення підсумків тижня інклюзивної освіти «Моя школа відкрита для всіх»

учні 1-11-х класів. Класні керівники

Класоводи
  1   2   3   4

Схожі:

Закономірності, принципи та прийоми організації процесу взаємодії педагога з учнями
Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної...
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Проект «Родина моя єдина» Мета : розглянути з учнями поняття «сім'я»
Мета: розглянути з учнями поняття «сім'я», «шлюб», «сімейні стосунки»; познайомити із
Урок рольової гри. Обладнання : портрет письменника, виставка його...
Методи, прийоми й форми роботи: розповідь учителя, виразне читання (вчителем і учнями), рольова гра, аналіз поезій, укладання таблиці...
ПЛАН І. Вступ >ІІ. Дидактичні ігри важливий засіб успішного засвоєння...
Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями математичних знань, умінь і навичок
Професійна орієнтація один з основних напрямів виховної роботи з учнями випускних класів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 кл
Використовувати різні інформаційні джерела для набуття учнями предметних компетентностей
Завдання самостійної роботи №5
Заходи по запобіганню побутового травматизму з учнями, співробітниками навчально-виховних закладів
Лекція. Методичне забезпечення: 
Мета: засвоєння учнями поняття запитів SQL і QBE, та використання оператора SELECT
В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка