ВСТУП


НазваВСТУП
Сторінка1/30
Дата02.04.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ВСТУП


На шляху інтеграції України до європейського освітнього процесу першочергове значення набуває підвищення рівня кон­курентоспроможності фахівців з вищою освітою. Конкурентне середовище потребує прийняття управлінських рішень, тобто ринок праці висуває вимоги до рівня теоретичних знань потен­ційного працівника.

Сучасний фахівець з обліку, аналізу, аудиту, фінансів – це не технічний працівник, обмежений у своїй діяльності численними нормативно-правовими актами і відповідальністю, а, перш за все, ініціативний менеджер, який здатний творчо використо­вувати здобуті знання для прийняття ефективних управлін­ських рішень, постійно навчатися впродовж усього життя, розвивати стратегічне мислення, самостійно вирішувати проб­леми. Тому при підготовці майбутніх фахівців необхідно досяга­ти фундаментальної освіти, глибокого пізнання філософії облі­ково-аналітичних наук, високої якості робіт в умовах постійної зміни законодавчих документів, мотивації партнерів і клієнтів, ризику і невизначеності.

Побудова ринкової системи господарювання неможлива без здійснення зовнішньоекономічних операцій, оскільки практично кожне підприємство рано чи пізно проводить розрахунки та інші операції з іноземними контрагентами. Сьогодні, як ніколи, економіка України пронизана зовнішньою торгівлею. Для забез­печення потреби вітчизняних підприємств у спеціалістах з ведення обліку зовнішньоекономічних операцій, які б змогли здійснювати виробничу, валютно-фінансову і торгово-економіч­ну діяльність із зарубіжними партнерами, вивчається дисцип­ліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності».

Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є од­нією з профілюючих загальних дисциплін для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Предметом дисципліни є методика ведення бухгалтер­ського обліку зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України.

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку зовнішньо­економічних операцій на підприємствах України та вміння використовувати облікову інформацію в плануванні та управ­лінні діяльністю суб’єктів господарювання.

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дис­ципліни визначені:

 • вивчення методів раціональної організації та ведення бух­галтерського обліку зовнішньоекономічних операцій на підпри­ємствах на підставі використання прогресивних форм і націо­нальних стандартів;

 • навчання студентів методиці бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з рухом майна та іноземної валюти, розрахункових операцій у сфері ЗЕД, порядку фор­мування облікової інформації та методиці її використання в управлінні господарськими засобами і процесами;

 • опанування нормативно-законодавчих актів щодо здійс­нення зовнішньоекономічних операцій підприємствами України;

 • формування практичних навичок здійснення економічного аналізу зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України.

Вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяль­ності» базується на знаннях, які студенти отримали з інших дисциплін, передбачених навчальним планом, а саме:

 • професійної підготовки – бухгалтерський облік, фінансо­вий облік І, фінансовий облік ІІ, податковий облік, організація і методика економічного аналізу;

 • загальноекономічної підготовки – зовнішньоекономічна діяльність, митна справа.

Після вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» студент повинен:

знати:

 • суть і місце зовнішньоекономічної діяльності в системі управління підприємством та основи організації її обліку;

 • сутність основних категорій і понять, які характери­зують проблему, що досліджується у сфері зовнішньоеко­номічної діяльності;

 • сутність науково-практичної проблеми для будь-якого об’єкта зовнішньоекономічних операцій;

уміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці при оформленні первинних бухгалтерських документів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій;

 • відображати зовнішньоекономічні операції на рахунках бухгалтерського обліку;

 • визначати вплив зовнішньоекономічних операцій на стат­ті звітності підприємства;

 • збирати, обробляти, використовувати дані обліку, звіт­ності, інші джерела інформації для проведення аналітичних досліджень щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій;

 • робити економічно грамотні аналітичні висновки та вно­сити пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності господарювання у сфері ЗЕД;

 • обирати оптимальні рішення щодо управління ресурсами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за фахом «Облік і аудит» дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяль­ності» належить до блоку дисциплін, що викладаються за вибором навчального закладу.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» підготов­лено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спе­ціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2006 р. № 444.

Навчально-методичний посібник включає тематичний план дисципліни, навчальну програму дисципліни, методичні рекомен­дації щодо застосування КМСОНП, методичні рекомендації до вивчення дисципліни за темами, навчальні завдання для прак­тичних занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, термінологічний словник, перелік рекомендованої для опрацювання літератури.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Модуль І. Облік валютно-фінансових та
експортно-імпортних операцій


Тема 1. Предмет, завдання, загальнотеоретичні і специфічні основи дисципліни

Предмет курсу. Основні завдання дисципліни. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку зовнішньоеко­номічної діяльності (ЗЕД) на території України. Міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку ЗЕД. Особливості організації бухгалтерського обліку у розрізі відкриття окремих рахунків аналітичного обліку. Стандарти та принципи, що засто­совуються в обліку ЗЕД. Паралельне ведення обліку, в одному регістрі, в іноземній та національній валюті.

Тема 2. Основні положення міжнародних контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

Зовнішньоекономічний контракт (зміст, будова, терміни, категорії та документація) як основне джерело інформації для відображення у бухгалтерському обліку операцій, що є предме­том контракту. Розмежування витрат та особливості їх відобра­ження на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД

Поняття «операція в іноземній валюті». Принцип єдиного грошового вимірника. Первинне визнання операції в іноземній валюті. Особливості відображення монетарних та немонетарних статей. Порядок відображення авансів. Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку. Особливості від­ображення в податковому обліку доходів, одержаних в інозем­ній валюті. Особливості відображення в податковому обліку витрат, понесених в іноземній валюті. Порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Види і порядок відкриття валютних рахунків. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування операцій із іноземною валютою. Розрахунки чеками в іноземній валюті. Розрахунки за акредитивами.

Тема 4. Облік імпортних операцій

Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту. Митні процедури і порядок формування митної вар-тості. Порядок нарахування митних платежів − мита, митного збору. Документальне забезпечення імпортних операцій. Поря­док складання вантажної митної декларації. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Облік імпорту робіт, послуг, авансових платежів. Облік імпорту товарів на умовах комер­ційного кредиту. Оподаткування імпортних операцій: оподатку­вання податком на прибуток, оподаткування податком на додану вартість, порядок видачі та подальшого обліку податко­вого векселя.

Тема 5. Облік експортних операцій

Поняття і умови здійснення експортних операцій. Докумен­тальне забезпечення митного оформлення товарів, що експорту­ються. Бухгалтерський облік експортних операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. Облік експорту робіт, послуг. Облік авансових платежів. Облік експор­ту товарів на умовах комерційного кредиту. Облік продажу експортних товарів через посередника. Особливості оподатку­вання експортних операцій: оподаткування податком на при­буток, оподаткування податком на додану вартість, розрахунку мита, митного і акцизного збору.

Модуль ІІ. Облік інших
зовнішньоекономічних операцій


Тема 6. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною

Поняття бартерних операцій, особливості оформлення. Вста­новлення індикативних цін на продукцію, що реалізується за бартерними контрактами. Особливості оподаткування бартер­них операцій. Бухгалтерський облік бартерних операцій. Основ­ні поняття операцій з давальницькою сировиною. Учасники опе­рацій з давальницькою сировиною. Особливості укладення дого­ворів на переробку давальницької сировини. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною. Документальне оформ­лення операцій з давальницькою сировиною. Особливості бух­галтерського обліку операцій з давальницькою сировиною. По­датковий облік операцій з давальницькою сировиною при умо­вах: увезення на митну територію України давальницької сиро­вини іноземним замовником, вивозу готової продукції за межі України, повернення нерезиденту давальницької сировини, вивозу давальницької сировини з України з метою переробки її в готову продукцію.

Тема 7. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій

Поняття іноземних інвестицій. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. Форми здійснення іноземних інвести­цій. Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті. Повернення іноземних інвестицій. Відображення фінансових інвестицій в підприємства, створені за кордоном. Відображення у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном. Види кредитних угод. Умови отримання кредиту. Порядок отримання банківського кредиту. Порядок отримання кредиту відповідно до відкритої кредитної лінії. Порядок отри­мання кредиту від іноземного інвестора. Порядок погашення кредиту. Облік кредитних операцій. Поняття службового від­рядження, розрахунок і видача авансу. Граничний термін відрядження і поряд розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні. Розрахунки із застосуванням пластикових карток. Повернення валюти в касу підприємства. Податковий облік витрат на відрядження. Відображення в бухгалтерському і податковому обліку витрат на відрядження, в іноземній валюті. Облік реекспортних і реімпортних операцій. Облік консигнацій­них і комісійних операцій. Облік лізингових операцій.

Тема 8. Облік на підприємствах, зареєстрованих у вільних економічних зонах

Вільні економічні зони, зони вільної торгівлі, прикордонної торгівлі, офшорні компанії. Мета створення та реєстрація, зако­нодавчо-правова база. Особливості організації та ведення бух­галтерського обліку зовнішньоекономічних операцій на зазна­чених підприємствах.

Тема 9. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Особливості економічного аналізу у сфері зовнішньоеконо­мічних відносин і його інформаційне забезпечення. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій. Попередній аналіз виконання договірних зобов’язань. Узагальнення результатів аналізу і роз­робка заходів, спрямованих на зміцнення фінансового стану та платоспроможності підприємства-контрагента.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИз/п

Назва розділу, модуля, теми

Кількість годин за видами занять

разом

аудиторні

позааудиторні

лекції

практичні заняття

індивідуально-консуль­тативна робота

самостійна робота

Модуль І. Облік валютно-фінансових та експортно-імпортних операцій


1

Предмет, завдання, загально­теоретичні і специфічні основи дисципліни

13

22

9

2

Основні положення міжнарод­них контрактів та особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку

15

2

2

2

9

3

Облік валютно-фінансових операцій у ЗЕД

18

2

2

4

10

4

Облік імпортних операцій

18

2

2

4

10

5

Облік експортних операцій

18

2

2

4

10

Модуль ІІ. Облік інших зовнішньоекономічних операцій


6

Облік бартерних (товарообмін­них) операцій та операцій з давальницькою сировиною

15

2

2

2

9

7

Особливості обліку інших зов­нішньоекономічних операцій

17

2

2

4

9

8

Облік на підприємствах, зареєстрованих у вільних економічних зонах

15

2

2

2

9

9

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності

15

24

9

Усього за навчальний рік

144

18

14

28

84
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка