ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ


Скачати 184.76 Kb.
НазваЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Дата24.02.2016
Розмір184.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
КАФЕДРА ПОЛІТОЛГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПРЕЗИДЕНТ_________ Б.І. ХОЛОД


_____” _________ 2014 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


до вступних випробувань з історіЇ УКРАЇНИ на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Для галузей знань
0203 – “Гуманітарні науки”

0301 – “Соціально-політичні науки”

0304 – “Право”

0305 – “Економіка та підприємництво”

0306 – “Менеджмент і адміністрування”

Дніпропетровськ


2014

Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля / Укладач: І.А. Єремеєва. ― Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. ― 11 с.
Укладач: І.А. Єремеєва, канд. істор. наук, доцент.

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол № 7 від 13.02.2014 р.
Відповідальний за випуск: В. А. Полторак, д-р філос. наук, проф., зав. кафедри політології, соціології та гуманітарних наук.

ЗМІСТ


Вступ 3

1. Змістовна програма вступних випробувань 3

2. Критерії оцінювання 7

3. Література 9

1. Вступ

Метою викладання навчальної дисципліни "Історія України" є ознайомлення студентів з особливостями соціально-економічного розвитку України, еволюцією політичної системи та процесами державотворення на різних етапах вітчизняної історії.

Завдання: вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані висновки; формування свідомості громадянина і патріота України.

По завершенню базової і повної середньої освіти абітурієнти повинні знати з дисципліни Історія України:

 • основні етапи історичного розвитку державності в Україні;

 • особливості розвитку державних утворень на території України у первісний та середньовічний період;

 • умови політичного та економічного розвитку українських земель у складі інших держав;

 • специфіку визвольної боротьби та національних рухів в Україні;

 • еволюцію концепцій державотворення на різних етапах розвитку України;

 • політику національних урядів України періоду національно-демократичної революції;

 • особливості політичного, соціально-економічного та духовного розвитку України у складі СРСР;

 • проблеми розвитку сучасної України.

Абітурієнт повинен вміти чітко, логічно і послідовно висловлювати свої думки, зокрема: аналізувати політичні та соціально-економічні процеси історії України; оцінювати ступінь впливу на еволюцію України різних історичних періодів суспільних, політичних, ідеологічних, економічних факторів; формувати власне ставлення до процесів, що відбувалися та відбуваються в Україні та висловлювати думку з цього приводу.

2. Змістовна програма вступних випробувань

Тема 1. Первісне суспільство та перші державні утворення на території України

Первіснообщинний лад на сучасних українських землях. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Слов'янські протодержавні утворення на українських землях. Теорії походження східних слов'ян. Утворення праукраїнського етносу. Соціально-економічний, політичний, культурний розвиток східних слов'ян.

Тема 2. Київська Русь: становлення, розквіт, занепад держави

Теорії походження Київської держави. Основні етапи розвитку державності в Київські Русі. Виникнення і становлення Держави Київська Русь (кінець ІХ – кінець Х ст.). Політична консолідація східнослов'янських земель, роль у цих процесах князів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Реформи княгині Ольги. Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ ст.). Основні напрямки політики Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Наслідки феодального дроблення Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.). Монголо-татарська навала та встановлення золотоординського іга. Політичний устрій Київської Русі. Передумови та наслідки прийняття християнства. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність. Значення Київської Русі в європейській історії.

Тема 3. Галицько-Волинська держава як спадкоємиця Київської Русі

Особливості політичного життя у Подніпров'ї після розпаду Київської Русі. Передумови виникнення Галицько-Волинського князівства. Основні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства. Організація та функціонування влади у галицько-Волинські державі. Головні напрями діяльності галицько-волинських князів у внутрішній та зовнішній політиці. Роль Данила Галицького у піднесенні держави. Боротьба за владу у Галицько-Волинській державі у тогочасному загальноєвропейському контексті. Причини занепаду та втрати державності Галицько-Волинського князівства. Значення Галицько-Волинського князівства в історії української державності.

Тема 4. Українські землі у складі іноземних держав (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Особливості литовської експансії на українські землі: "оксамитове" литовське проникнення, "ослов’янення литовських правителів; втрата українськими землями залишків автономії. Посилення литовсько-руської боротьби за українські землі. Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV – в середині ХVІ ст. Україна у складі Речі Посполитої. Політичні причини та наслідки Люблінської унії. Соціально-економічний розвиток українських земель другої половини ХІV – першої половини ХVІІ ст. Еволюція форм землеволодіння. Фільваркове господарство. Закріпачення селян. Розвиток ремесла, початок мануфактурного виробництва. Українська політична, релігійна думка наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. Братській рух. Брестська церковна унія: політичні причини та наслідки. Основні етапи становлення українського козацтва. Роль козацтва у формуванні політичної самосвідомості українського народу.

Тема 5. Українська національна революція і становлення української державності

Причини, характер, рушійні сили та періодизація Української національної революції. Політична культура козацтва та його лідерів. Б. Хмельницький. Національно-визвольна війна українського народу (лютий 1648 – серпень 1657 рр.). Формування Української гетьманської держави. Еволюція світогляду ідеологів козаччини на державний устрій України. Політичні та соціально-економічні процеси в українській державі за часів Б. Хмельницького. Союз України з Московською державою: політичні причини та наслідки для України. "Доба Руїни" в Україні. Причини кризи козацької автономії. Громадянська війна (вересень 1657 – червень 1663 рр.). Основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики І. Виговського, Ю. Хмельницького. Територіальний розкол України на два гетьманства 1663 р. І. Брюховецький, П. Тетеря. Політика Польщі та Росії щодо українських земель. Андрусівське перемир'я 1667 р. Боротьба за возз'єднання української держави. П. Дорошенко. Причини та уроки поразки української національної революції.

Тема 6. Україна наприкінці ХVІІ ― у ХVІІІ ст.

Особливості територіально-політичного устрою України після "Вічного миру" 1686 р. між Росією та Польщею. Наступ російської влади на політичну автономію Україну. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату за часів І. Мазепи. Причини та наслідки поразки І. Мазепи. Гетьман в еміграції П. Орлик та його Конституція. Засоби інкорпорації України до складу Російської імперії у ХVІІІ ст. Правління К. Розумовського 1750-1764 рр. Політика Катерини ІІ щодо України, ліквідація царизмом української автономії. Правобережна Україна наприкінці ХVІІ ― у ХVІІІ ст. Соціально-економічний розвиток України. Введення кріпацтва. Мануфактурний період української економіки. Формування українського національного ринку.

Тема 7. Україна у ХІХ ст.

Політичні та економічні наслідки остаточної втрати Української автономії. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської та Австрійської імперій. Особливості промислового перевороту в Східній та Західній Україні. Суспільні рухи. Декабристський рух в Україні. Політизація національного руху в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство. Політичні цілі кирило-мефодіївців. Національне відродження в західноукраїнських землях. "Руська трійця". Вплив європейських революцій 1848-1849 рр. на політичне життя українських земель. Аграрна реформа 1848-1849 рр. у Західній Україні. Селянська реформа 1861 р. в Російській імперії і в Україні. Буржуазні реформи 60-80-х рр. Розвиток капіталізму в Україні у пореформений період. Українське відродження другої половини ХІХ ст. Вплив на політичне життя України громадівського руху. М. Драгоманов. Народницький рух. "Українське народознавство" другої половини ХІХ ст. Національний рух на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. Москвофіли і народовці.

Тема 8. Україна на початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Передумови та хід індустріалізації. Виникнення монополій. Сільське господарство України. Кооперативний рух. Структурування українського суспільства на початку ХХ ст. Виникнення українських політичних партій. Соціалістична течія українського політичного руху. Національно-революційна течія. Програма і тактика українських лібералів. Україна в роки першої російської революції 1905-1907 рр. Українські фракції в Державних думах Російської імперії. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. особливості. Умови парламентської діяльності українців в Австро-Угорщині. Причини і характер еміграції українців наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. Українські землі в роки Першої світової війни.

Тема 9. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920 рр.)

Лютнева революція в Російській імперії. Створення Української Центральної Ради та її політична діяльність. Військове будівництво. Проголошення автономії України. Українсько-російські відносини другої половини 1917 р. Проголошення Української Народної Республіки. Причини поразки УЦР. Гетьманат П. Скоропадського. Політична платформа П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика уряду П. Скоропадського. Падіння гетьманату. Політика Директорії. Державницька концепція Директорії. Занепад української державності. Західноукраїнська Народна Республіка. Більшовицька влада в Україні. Політика "воєнного комунізму".

Тема 10. Україна у 20-30-ті рр. ХХ ст.

Україна у складі СРСР. Міжнародне і внутрішнє становище України на початку 20-х рр. Нова економічна політика в Україні. Політичні дискусії щодо об'єднання радянських республік. Утворення СРСР, втрата Україною незалежності. Сутність більшовицької політики коренізації в Україні. Утвердження комуністичної монопартійної системи. Ідейно-політична боротьба в Україні у 20-ті рр. Націонал-комунізм. Криза НЕПу. Особливості процесу індустріалізації в Україні. Колективізація сільського господарства. Причини голодомору 1932-1933 рр. Формування тоталітарного режиму в СРСР. Посилення ролі репресивних органів у політичному житті. Політична та ідеологічна цензура. Політичні процеси і репресії в Україні наприкінці 20-х – у 30-ті рр. Основні риси радянського тоталітарного режиму. Західноукраїнські землі у 20-30-ті рр. Суспільно-політичний рух в західноукраїнських землях.

Тема 11. Україна напередодні та в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Українське питання в європейській політиці напередодні Другої світової війни. Україна в планах фашистської Німеччини. Пакт Молотова - Ріббентропа. Західні землі України під німецькою та угорською окупацією. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Наслідки "радянізації" західноукраїнських земель. Напад Німеччини на СРСР, хід воєнних дій на території України, причини невдач радянської армії в 1941-1942 рр. Окупаційний режим в Україні, його ставлення до діяльності ОУН-УПА. Діяльність підпілля і партизанський рух в Україні. Збройна боротьба ОУН-УПА. Визволення України від окупації. Закінчення Другої світової війни, її наслідки для України.

Тема 12. Політичний та соціально-економічний розвиток України у 1945 – 1991 р.

Геополітичне становище України після Другої світової війни. Відбудова зруйнованого за роки війни народного господарства. Репресії проти спроб лібералізації тоталітарного режиму. Політика радянської влади в Західній Україні. Операція "Вісла". Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УПА з тоталітарним режимом. Україна в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1956-1964 рр.). Критика культу особи Сталіна. Соціально-економічний розвиток України другої половини 50- першої половини 60-х рр. Реформа управління народним господарством. Експерименти в сільському господарстві. Сутність хрущовської "відлиги". Шістдесятники як прояв політичної опозиції комуністичному режимові. Політичні наслідки для України змін в кремлівському керівництві 1964 р. Особливості періоду "застою" в Україні. Косигинські реформи в Україні. Вплив посилення командно-адміністративної системи на стан промисловості та сільського господарства. Наростання кризових явищ в економіці. Суспільно-політичне життя в Україні в період "застою". Дисидентський рух в Україні. Діяльність Української Гельсінської групи. Національний рух в Україні. Чинники, що зумовили процес перебудови в СРСР. Етапи перебудови 1985-1991 рр. та її наслідки для України. Активізація суспільно-політичних рухів в Україні. Початок формування політичних партій. Прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р.

Тема 13. Розбудова Української незалежної держави (1991-початок ХХІ ст.)

Внутрішні та зовнішні умови проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Становлення владних структур. Основні елементи та функції системи влади сучасної України. Політичне становище незалежної України на різних етапах її розвитку. Конституційний процес та особливості Конституції 1996 р. Специфіка політичної реформи та змін до Конституції України 2006 р. Політичні партії України. Проблеми економічного розвитку України. Здійснення ринкових реформ та їх наслідки. Геополітичне становище сучасної України. Основні напрямки зовнішньополітичного курсу України. Україна і міжнародні організації.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВОГО БАЛУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

2013 року максимально можливий тестовий бал за виконання завдань тесту з Історії України – 75.

Визначення результатів тестування з Історії України здійснюється у два етапи. На першому етапі визначається тестовий бал учасника (максимум –75 балів). На другому етапі, на основі тестового балу визначається рейтингова оцінка результатів учасника за 200-бальною шкалою.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–55). За такі завдання абітурієнт може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів – якщо неправильну відповідь, або зазначено більше ніж одну відповідь, або відповіді не надано.

Завдання з вибором чотирьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№56-60) – тест містить 5 завдань цієї форми, що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал – за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із чотирьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на запитання не надано. Порядок написання відповідей значення не має.

Таблиця переведення тестових балів (від 100 до 200 балів)

Тестовий бал

Бал 100–200

Тестовий бал

Бал 100–200

Тестовий бал

Бал 100–200

Тестовий бал

Бал 100–200

0

100

21

124

42

166

63

188

1

101

22

126

43

168

64

189

2

102

23

128

44

170

65

190

3

103

24

130

45

172

66

191

4

104

25

132

46

174

67

192

5

105

26

134

47

176

68

193

6

106

27

136

48

178

69

194

7

107

28

138

49

178

70

195

8

108

29

140

50

180

71

196

9

109

30

142

51

181

72

197

10

110

31

144

52

182

73

198

11

112

32

146

53

183

74

199

12

113

33

148

54

184

75

200

13

114

34

150

55

18514

115

35

152

56

18615

116

36

154

57

18716

117

37

156

58

18517

118

38

158

59

18618

119

39

160

60

18719

120

40

162

61

18820

122

41

164

62

1894. Перелік рекомендованої літератури

4.1 Основна література

 1. Алексєєв Ю.М. Історія України: Навчальний посібник /

Ю.М. Алексєєв, А.Г. Вертегел, В.М. Даниленко– К.: Каравела, 2004. – 256 с.(базовий підручник)

 1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник / О.Д. Бойко. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 656 с.

 2. Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття: Навчальний посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. – Х.: ООО "Одіссей", 2001. – 480 с.

 3. Кульчицький С.В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів/С.В. Кульчицький, Ю.А. Мицик, В.С. Власов. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 528 с.

4.2 Додаткова література

 1. Сарбей В.Г. Історія України ХІХ – поч. XX ст.: підручник для 9 класу. / В.Г. Сарбей. - К.: Генеза, 1994. – 224 с.

 2. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. 10 клас: підруч. для 10 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл./Ф.Г. Турченко. – К.: Генеза, 2000.- 384 с.

 3. Турченко, Ф. Г. Новітня історія України (1939-2001) : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко.- К. : Генеза, 2001. – 400 с.

 4. Швидько Г. К. Історія України (XIV- XVIII ст.): підручник для 8-го класу / Г.К. Швидько. – К.: Генеза, 1996. – 304 с.


Методичні матеріали до вступних випробувань

з Історії України на навчання до Дніпропетровського

університету імені Альфреда Нобеля

__________________________________________________________________

Підписано до друку Формат 60 x 84 / 16. Ум. друк. арк. 0,3

Оперативна поліграфія. Зам. № Тираж

__________________________________________________________________

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження

Випускаючий підрозділ: кафедра політології, соціології та гуманітарних наук

Розробив

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

1

Доцент

І.А. ЄремєєваЗатверджено на засіданні кафедри. Протокол № 7 від 13.02.2014 р.

Завідувач кафедри Полторак В.А.

Документ узгоджено:

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально - виховним процесом

Павлова В.А.Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник центра з формування контингенту

Бойко Л.Г.

Схожі:

ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)
Список абітурієнтів, які подали ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ на напрям 050502
Сума балів вступних випробувань, творчих конкурсів, та вступних випробувань з фізичної підготовки
КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Конкурсні предмети на вибір
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань)
Уроки розвитку мовлення
Вступ. Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства. Роль книги в сучасному житті. ТЛ. Світова література
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ...
ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка