ВСТУП


НазваВСТУП
Сторінка16/30
Дата02.04.2013
Розмір3.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

Теми рефератів


 1. Облік бартерних (компенсаційних) операцій.

 2. Бартерні договори: поняття, різновиди, вимоги до оформлення.

 3. Операції з давальницькою сировиною українського замовника та виконавця: порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку.

 4. Обмеження на здійснення переробки давальницької сировини.

Тести

1. Факт передачі давальницької сировини виконавцю відобра­жається записом:

 1. дебет 23 кредит 201;

 2. дебет 26 кредит 201;

 3. дебет 28 кредит 201;

 4. дебет 206 кредит 201.

2. Готова продукція, виготовлена в Україні з давальницької сировини іноземного замовника, при вивозі:

 1. оподатковується ПДВ;

 2. оподатковується митом, іншими податками і зборами;

 3. не оподатковується митом, іншими податками і збо­рами (окрім митних зборів);

 4. інший варіант.

3. Підприємство здійснило переробку давальницької сирови­ни, вартість давальницької сировини – 6 000 дол. США, вар­тість послуг з переробки сировини – 2 000 дол. США. Підприєм­ство-замовник здійснило передоплату послуг. Курс НБУ на дату передоплати – 8,1 грн за дол. США. Курс НБУ на дату відван­таження продукції з давальницької сировини – 8,3 грн за дол. США. Підприємство відобразило доходи на суму:

 1. 16 600;

 2. 66 600;

 3. 66 000;

 4. 16 200.

4. Вартість давальницької сировини повинна складати:

 1. не більше 20 % вартості виготовленої продукції;

 2. вартість не має значення;

 3. не менше 10 % вартості виготовленої продукції;

 4. не менше 20 % вартості виготовленої продукції.

5. У виконавця давальницька сировина відображається:

 1. на рахунку 20;

 2. на рахунку 23;

 3. на забалансовому рахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки»;

 4. на рахунку 26.

6. Термін здійснення операції з давальницькою сировиною повинен бути не більше:

 1. 30 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

 2. 180 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

 3. 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину;

 4. 60 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину.

7. При ввезенні давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України сплата ввізного мита, податків і зборів проводиться:

 1. шляхом видачі простого векселя з терміном платежу, рівним терміну здійснення операції з давальницькою сировиною;

 2. шляхом сплати грошових коштів;

 3. не проводиться;

 4. інший варіант.

8. У разі вивезення з митної території України готової продукції з давальницької сировини не в повному обсязі:

 1. вексель, виданий при ввезенні давальницької сировини на сплату податків та зборів, погашається;

 2. вексель, виданий при ввезенні давальницької сировини на сплату податків та зборів, погашається частково – відповідно до обсягу ввезеної готової продукції;

 3. вексель погашається шляхом сплати грошових коштів;

 4. інший варіант.

9. Витрати з оплати послуг інших організацій з переробки давальницької сировини у замовника відображаються:

 1. дебет 26 кредит 63;

 2. дебет 23 кредит 63;

 3. дебет 20 кредит 63;

 4. інший варіант.

10. При експорті матеріальних цінностей шляхом бартерних операцій сума ПДВ, сплачена під час придбання матеріальних цінностей, відображається:

 1. по дебету відповідних рахунків обліку запасів і не відноситься до складу податкового кредиту;

 2. відноситься до податкового кредиту;

 3. відшкодовується за рахунок відповідних джерел;

 4. інший варіант.

11. Заборгованість по бартерних операціях:

 1. підлягає перерахунку у зв’язку із зміною валютних курсів;

 2. не підлягає перерахунку у зв’язку із зміною валютних курсів;

 3. підлягає перерахунку у зв’язку із зміною валютних курсів тільки на кінець звітного періоду;

 4. інший варіант.

12. Виручка від реалізації продукції в межах бартерної операції з метою оподаткування визначається, виходячи із:

 1. цін, встановлених контрактом;

 2. звичайних цін;

 3. вільних цін;

 4. цін, встановлених митним органом.

13. При експорті матеріальних цінностей шляхом бартерних операцій сума ПДВ, сплачена під час придбання матеріальних цінностей, відображається:

 1. по дебету відповідних рахунків обліку запасів і не відноситься до складу податкового кредиту;

 2. відноситься до податкового кредиту;

 3. відшкодовується за рахунок відповідних джерел;

 4. інший варіант.

14. Вартість товарів (робіт, послуг), одержаних внаслідок здійснення бартерних операцій, визначається:

 1. із застосуванням валютного курсу на дату відван­таження товарів;

 2. із застосуванням валютного курсу на дату отримання товарів;

 3. із застосуванням валютного курсу на дату здійснення першого із подій – або відвантаження нерезиденту товарів (надання робіт, послуг), або отримання від нерезидента товарів (робіт, послуг);

 4. інший варіант.

15. Доходи, одержані від здійснення бартерних операцій, визначаються із застосування:

 1. із застосуванням валютного курсу на дату відванта­ження товарів;

 2. із застосуванням валютного курсу на дату отримання товарів;

 3. із застосуванням валютного курсу на дату здійснення першого із подій – або відвантаження нерезиденту товарів (надання робіт, послуг), або отримання від нерезидента товарів (робіт, послуг);

 4. інший варіант.

Література: 1–7, 13, 23, 47.

Тема 7. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій

При вивченні цієї теми студенти повинні:

 • розглянути нормативно-правове регулювання здійснення лізингових операцій, реекспортних, реімпортних, консигнацій­них, компенсаційних операцій, комплексного будівництва об’єк­тів за кордоном, надання та отримання технічної і гуманітарної допомоги, кредитів у зовнішньоекономічній діяльності;

 • виокремити особливості обліку на підприємствах, ство­рених за участю іноземного капіталу на митній території України;

 • набути практичні навички щодо бухгалтерського обліку розрахунків з відрядження за кордон та переоцінки кредитор­ської та дебіторської заборгованості.

Ключові терміни: реекспорт, реімпорт, лізингова операція, консигнація, договір комісії, договір консигнації, компенсаційні угоди, підприємство з іноземними інвестиціями, службове відрядження, кредитні операції.

Методичні поради до вивчення теми

Перелік питань

   1. Облік лізингових операцій.

   2. Облік реекспортних і реімпортних операцій.

   3. Облік кредитних операцій.

   4. Облік консигнаційних і комісійних операцій.

   5. Особливості обліку на підприємствах, створених за участю іноземного капіталу на митній території України.

   6. Облік розрахунків по відрядженню за кордон.

1. Облік лізингових операцій

Серед орендних операцій найбільше поширення в міжнарод­ній торговій практиці одержали лізингові операції. Порядок здійснення лізингових операцій регулюється нормами Закону України «Про фінансовий лізинг».

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язу­ється набути у власність річ у продавця (постачальника) відпо­відно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на певний строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Після закінчення терміну дії контракту лізингоодер­жувач може повернути об’єкт оренди лізингодавцю чи купити його за кінцевою вартістю.

Таким чином, у лізинговій операції беруть участь:

  1. орендодавець (лізингодавець) – лізинговий посередник, фірма, яка спеціалізується на купівлі-продажу і будівництві рухомого й нерухомого майна виробничого характеру;

  2. орендар (лізингоодержувач) – користувач чи споживач об’єкта оренди у вигляді промислового чи торгового підпри­ємства;

  3. продавець, постачальник – фірма виробничого чи торгового профілю з випуску або доставки обладнання згідно із заявкою орендатора.

Лізинг є міжнародним, коли лізингова компанія і орендатор, лізингова компанія і постачальник чи всі три учасники операції знаходяться в різних країнах.

Лізингові операції мають як переваги, так і недоліки, що треба враховувати при їх здійсненні в будь-якій країні, особливо в країнах з перехідною економікою.

Переваги лізингу для лізингоодержувача полягають у наступному:

 1. можливість використання нової дорогої техніки, високих технологій без значних одноразових витрат;

 2. питання фінансування і придбання обладнання вирішу­ються одночасно. Лізинг дозволяє 100-відсоткове кредитування угоди;

 3. лізинг дозволяє також спочатку використати машини, а потім купити їх, а обладнання в сезонних галузях орендувати лише на період його фактичної експлуатації;

 4. порядок здійснення лізингових платежів більш гнучкий, ніж при кредитних угодах, орендні платежі найчастіше фіксо­вані, що сприяє стабільності фінансових планів орендатора.

При підготовці лізингового договору сторони повинні врахо­вувати, що в існуючій практиці немає єдиних типових лізин­гових договорів.

Але вони повинні містити в собі такі основні статті:

 • назву сторін;

 • об’єкт лізингу;

 • термін, на який приймається договір;

 • доставка і прийом в експлуатацію об’єкта лізингу;

 • розмір і порядок виплати лізингових платежів;

 • використання обладнання;

 • умови повернення об’єкта лізингу;

 • умови страхування об’єкта лізингу;

 • права й обов’язки сторін;

 • порядок вирішення суперечок;

 • форс-мажорні обставини;

 • додатки.

При визначенні об’єкта лізингового договору вимагаються його чіткий опис, точна назва і вказівка на приналежність. У договорі повинно бути чітко визначено місцезнаходження об’єк­та договору. При переміні місця його знаходження потрібна письмова згода лізингової фірми. У статті про період дії лізин­гового договору треба вказати термін, протягом якого договір не можна розірвати. Він, як правило, становить від 40 до 90 % терміну користування майном відповідно до вимог експлуатації.

Лізинговий договір вступає в силу з дати підписання акта прийому обладнання як об’єкта угоди, зданого в експлуатацію, і діє протягом встановленого в ньому терміну.

Лізингові платежі можуть включати:

 1. суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

 2. платіж як винагороду лізингодавцю за отримане в лізинг майно;

 3. компенсацію відсотків за кредитом;

 4. інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу.

Порядок відображення лізингових операцій має такі особливості:

1) лізингодавець на момент передачі майна у фінансовий лізінг збільшує валові доходи на вартість об’єкта фінансового лізінгу, а в разі передачі у фінансовий лізинг майна, яке на момент такої передачі перебувало у складі основних фондів лізингодавця, змінює вартість відповідної групи основних фондів згідно з правилами, визначеними Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» для продажу основних фондів. Крім того, при нарахуванні винагороди лізингодавцю за отримане в лізинг майно орендодавець збільшує валові доходи;

2) лізингоодержувач збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нара­ховані на вартість об’єкта фінансового лізингу відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбу­вається така передача. На частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізинго­вого платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу), за наслідками податко­вого періоду, в якому здійснюється таке нарахування, збільшує валові витрати;

3) лізингова (орендна) плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця (орендодавця), відноситься до дохо­дів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України. Підприємство, яке виплачує такі доходи, зобов’язане утримувати податок з таких доходів, за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнародних угод, які набрали чинності. Тобто база для оподаткування доходу нерезидента – це сума лізингової плати за винятком суми, що є відшкодуванням під час кожного платежу частини вартості об’єкта лізингу.

Бухгалтерський облік в умовах лізингу аналогічний обліку в умовах звичайної оренди, яка широко застосовується у вітчиз­няній практиці (таблиця 7.1).
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Модуль Олени Горошко і Джулі Снайдер-Юлі Вступ до ґендерних аспектів...
Вступ: Мета цього модуля – ознайомити студентів із тим, як ґендерні відмінності конструюються за допомогою дискурсу електронної комунікації...
Взаємодія школи та родини – один з вирішальних факторів успішного виховання дітей
Школа. Як багато чекань, надій, хвилювань пов'язують діти, батьки, учителі з цим словом. Вступ до школи – це початок нового етапу...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
План Вступ Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення...
У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для...
З УЧНЯМИ
ВСТУП
1 Вступ ( 1 година)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка