РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність


Скачати 217.21 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Дата18.05.2013
Розмір217.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору
Спеціальність: " українська мова і література"
Укладач: доктор філолог. наук, професор Гуменюк В.І.


І. Мета і завдання дисципліниПрищеплення здатності наукового осягнення художнього тексту – надзвичайно важлива складова частина фахової підготовки студента -філолога, чому покликаний безпосередньо сприяти даний курс. Задля досягнення цієї мети необхідно дати студентам наукове уявлення про художній твір як про особливий, відносно самостійний феномен естетичного пізнання дійсності» мистецької свідомості, розкрити специфіку літературного твору як явища мистецтва слова. Студентам належить знати основні рівні структури художнього твору, пов’язані з ними поняття й термінологію, характер їх взаємодії в цілісній системі твору та взаємопов'язаності із зовнішніми щодо твору системами, основні історичні підходи до трактування художнього твору: вміти аналізувати художній твір як цілісну іерархізовану систему в стосунках з іншими системами (особа автора, творчість автора, епоха, національні традиції тощо), застосовувати при аналізі здобутки різних літературознавчих шкіл та напрямків, пам’ятаючи про унікальність того чи іншого мистецького твору, про неплідність застосування в художньому аналізі уніфікованого підходу.

ІІ. Міжпредметні зв’язки

Пізнання особливостей структури художнього твору як функціональної єдності сприятиме кращому засвоєнню навчальних курсів з історії та теорії літератури, ефективнішому написанню курсових та дипломних робіт. Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний зв'язок предмету і з такими курсами як "українська і зарубіжна культура", "Естетика", "Філософія" тощо.

ІІІ. Тематичний план дисципліни

Навчальним планом передбачено 27 годин (0 лекційних, 18 практичних), самостійна робота – 9.

Курс читається на 3 курсі у 5 семестрі.
Вид і тема заняття

Практ

Сам. роб.

Форма контролюЛітературний твір як явище мистецтва. Особливості структури літературного твору

2

1

СпівбесідаПоетика літературного твору. Система літературного твору в контексті інших систем.2

1

Перевірка

конспектуЕстетика античного світу. Значення "Поетики" Арістотеля для осягнення особливостей літературного твору


2

2Трактування літературного твору в часи класицизму й бароко Погляди на літературу в нові
часи


2
Перевірка конспектуОсновні літературознавчі школи й напрямки XX ст., їх концепції художнього твору


2

1

Оцінка участі в практичному заняттіВчення О.Потебні про внутрішню форму слова і його значення для осягнення особливостей літературного твору


2

Еволюція естетичних поглядів І.Франка


2

Неоромантична концепція слова Лесі Українки


2

Жанрово-стильова специфіка літературного твору


2


Всього годин

18

9

Залік


Зміст тем курсу
I. Літературний твір як явище мистецтва.

 1. Естетичне сприйняття дійсності.

 2. Художнє мислення і художня творчість.

 3. Специфіка літературного твору. Мова літературного твору.

 4. Відносна самодостатність літературного твору. Врахування унікальності літературного твору при його аналізі.


II. Особливості структури літературного твору.

 1. Ідейно-тематичні аспекти твору. Поняття художньої ідеї та
  авторського задуму.

 2. Образна система літературного твору.

 3. Духовні й матеріальні параметри художнього твору. Знак і
  означуване. Ідеографічна й символічна природа знаку. Художній твір і
  художній текст.

 4. Моделюючий /пізнавальний/ та семіотичний /інформативний/
  аспекти художнього твору.

 5. Поняття про художню цілісність.


III. Поетика літературного твору.

 1. Історично зумовлені зміни в трактуванні поняття "поетика".
  Поетика як розділ літературознавства про естетичну сутність функціональної структури художнього твору.

 2. Жанр і стиль як основні літературознавчі поняття.

 3. Мікропоетика та макропоетика літературного твору.

 4. Питання відмінності й подібності між поезією та прозою.


ІV. Система художнього твору в контексті інших систем.

 1. Зв'язок літературного твору з постаттю автора.

 2. Літературний твір і літературний процес.

 3. Літературний твір і суспільний контекст.

 4. Літературний твір в ракурсі порівняльного літературознавства.


V. Особливості естетики античного світу, вчення про літературний твір. "

 1. Художній твір та естетичні уявлення "золотого віку" античної культури.

 2. "Поетика" Аристотеля та її значення для європейської літературознавчої думки наступних епох.


VІ. Трактування літературного твору в часи класицизму й бароко.

 1. Особливості мистецтва бароко, його плідний розвиток в
  українській культурі ХVІІ-ХVПІ ст. Прикмети літературного твору
  епохи бароко.

 2. Давні українські поетики (Ф.Прокопович, Г.Кониський та ін.), їх трактування художнього твору.

 3. Єдність естетичних та ідеологічних функцій мистецтва
  доби класициму.

 4. Класицистичне трактування мистецьких творів. "Мистецтво
  поетичне" Н.Буало.


VІІ. Погляди на літературний твір в нові часи.

 1. Романтична концепція поетичної творчості.

 2. Естетика позитивізму.

 3. Ідеологізація літератури (народництво, марксизм).

 4. О.Потебня і значення його вчення про внутрішню форму
  слова для осягнення особливостей літературного твору.

 5. Визрівання модерністського літературного дискурсу в
  європейській культурі, зокрема українській.VІІІ. Основні літературознавчі школи й напрямки XX cт.


  1. Феноменологічні концепції літературного твору (Р.Інгарден).

  2. Значення психоаналітичного підходу для осягнення

  3. особливостей художнього твору (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Н.Фрай).

  4. Російська формалістична школа (В.Пропп, Ю.Тинянов, В.Жирмунський, Б.Томашевський, Б.Ейхенбайм та ін.).

  5. Літературний твір в концепції українських неокласиків (М.Зеров, О.Бургардт, М.Драй-Хмара, П.Филипович).

  6. Значення осягнень структуралізму та семіотики для з’ясування особливостей художнього твору Ф. де Соссюр, К. Леві-Штросс, Р.Барт, Ю. Лотман, М.Ласло-Куцюк та ін.)

  7. Література як діалог (М.Бахтін).

  8. Інтертексгуальні концепціїї (Ю.Крістева). Література і деконструкція (Ж.Дерріда).


Тематика практичних занять

І. "Поетика" Арістотеля і її значення для розвитку естетичної і літературознавчої думки наступних часів. Художній твір в концепції Арістотеля.


Основні питання

1. Особливості античної естетики. Основні напрямки, течії, еволюція розвитку.

2. Життєвий і творчий шлях Арістотеля, умови формування його естетичних поглядів.

3. Основні теоретичні положення "Поетики" Арістотеля.

4. Арістотель про специфіку художньої творчості, її відмінність від наукової діяльності.

5. Вчення Арістотеля про мімезис і його роль в становленні
літературознавчих концепцій наступних епох.

6. Арістотель про особливості художнього впливу мистецтва на
реципієнта, вчення про катарсис,

7. Теорія літературного роду й жанру з "Поетиці" Арістотеля.
8. Концепція цілісності художнього твору в естетичній теорії Арістотеля.

9. Значення "Поетики" Арістотеля для розвитку української і світової літературознавчої думки.

Завдання

 1. Укласти покажчик основних літературознавчих термінів, які вжито у "Поетиці" Аристотеля.

 2. Законспектувати із новочасних літературознавчих праць про "Поетику " Аристотеля, викласти свої судження про неї.

 3. Підготувати реферат на одну із зазначених тем.

Література

1. Лосев А. История античной эстетики: Высокая класика.– М.,1974.

2. Лосев А. История античной эстетики: Последние века- В 2 кн. - М., 1988.

 1. Арістотель. Поетика. – К., 1967.

 2. Аристотель. Сочинения : В 4 т. – Т. 4. – М., 1983.

 3. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

 4. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга.– М.: 1967

 5. Баглай И. Поетика "Арістотеля" українською мовою // Всесвіт. – І967.–№ 6.

 6. Аристотель в античная литертура. – М., 1978.

 7. Чаншев А. Аристотель. – М.: 1987

10. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К., 1998.
II. Вчення О. Потебні про внутрішню форму слова і його значення для осягнення особливостей художнього твору.

Основні питання

1. Багатогранність наукової діяльності О.Потебні, формування
його естетичних поглядів.

2. Мовознавчі й літературознавчі судження О.Потебні в контексті романтичних та позитивістських концепцій.

 1. О.Потебня про зв'язок художньої творчості з фольклорними
  традиціями, з міфопоетичним мисленням народу.

 2. Три рівні структури слова /звук, внутрішня форма, значення/
  і їх проекція на структуру художнього твору.

 3. Поезія і проза як два взаємодоповнюючі напрямки мови,
  особливості їх взаємодії в художньому хворі.

 4. Значення теоретичної спадщини О.Потебні для розвитку
  літературознавчої думки XX ст.

Завдання

 1. Законспектувати фрагменти праць 0.Потебні "Думка й мова",
  "Із лецій з теорії словесності", "Із записок з теорії словесності",
  і яких викладається концепція внутрішньої форми слова.

 2. Підготувати реферат чи повідомлення на одну із вказаних тем.

Література

 1. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985.

 2. Потебня А. Теоретическая поетика. – М., 1990.

 3. Потебня О. Думка й мова //Антологія світової літературно-
  критичної думки XX ст. – Львів, 1996.

 4. Фізер І. Психолінгвістична теорія Олександра Потебні // Там же .

 5. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. – К., 1993.

 6. Фізер І. Теорія Потебні - диреват "берлінської школи"?// Слово і час. – І991. – № 12.

 7. Пресняков О. А,А.Потебня и русское литературоведение конца XIX - начала XX века. – Саратов, 1978.

 8. Олександр Олександрович Потебня: Ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження. – К.1963.

 9. Потебня А. Естетика и поетика. – М., 1976.


ІІІ. Еволюція естетичних поглядів Івана Франка

Основні питання:

1. Захоплення І. Франка соціал-демократичними ідеями, їх вплив на його естетичну концепцію. Стаття "Література, її завдання і найважливіші ціхи"(1878).

2. Франкова теоретична концепція "наукового реалізму". Її значення для осягнення художніх процесів XIX - поч. XX ст.

3. І.Франко – послідовний критик соціал-демократичних
доктрин /філософські і соціологічні праці 80-90-х років/. Відхід
від позицій так званої революційно-демократичної критики, наголос
на художній специфіці літературних явищ, на модерному оновленні
мистецької мови /"Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних
літературах", "Старе й нове в сучасній українській літературі" та ін./

4. Драматизм становища І.Франка як художника слова й речника
суспільного поступу» певна недооцінка ним явищ європейського й
українського модернізму.

5. Естетичний трактат І.Франка "Із секретів поетичної творчості" /1898/, його значення в розвитку української літературознавчої думки.

Завдання

 1. Підготувати доповідь чи повідомлення на одну із вказаних тем.

 2. Законспектувати одну із статей І.Франка, присвячену питанням оновлення література на рубежі ХІХ-ХХ ст.

 3. Охарактеризувати особливості літературної полеміки І.Франка
  й М. Вороного.

 4. І.Франко про психологічні основи художньої творчості /подати характеристику основних понять відповідного розділу трактату
  "Із секретів.." - роль підсвідомості в художній творчості, особливості дії закону асоціацій, вплив аналітичного мислення на поетичну
  фантазій, поетичне символізування/.

 5. І.Франко про естетичні основи художньої творчості /окреслити
  основні питання відповідного розділу зазначеного трактату – поезія і музика, поезія і живопис, своєрідна універсальність поетичної мови.

Література

 1. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К., І976-І986. – Т.26, З1, 35, 37, 41...

 2. Франко І. Краса і секрети творчості. – К., 1980.

 3. Алельгейм Є. Естетичний трактат Івана Франка І проблеми психології творчості //Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К.,1969.

 4. Фізер І. Іван Франко: Від соціологічної до психологічної
  зумовленості літератури //Слово і час. – 1993. – № 5.

 5. Історія Української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. – Кн. 2. – К, 1998.

 6. Наєнко М. Українське літературознавство. – К.,1997.

 7. Пінчук С, Регушевський Є. Словник літературознавчих термінів Івана Франка. – К., 1966.


У. Неоромантична концепція слова Лесі Українки

Основні питання

 1. Естетичні проблеми в художній творчості Лесі Українки /постать митця, взаємини а музою, взаємини з суспільством/.

 2. Питання оновлення літератури в епістолярній спадщині поетеси,
  міркування про особливості неоромантизму і листах до О.Кобилянської, А.Кримського та ін.

 3. Питання оновлення європейських літератур в критичних працях
  Лесі Українки /на прикладі однієї із статей/.

 4. Леся Українка про еволюцію художніх напрямків в українській
  прозі /розвідка про буковинських письменників/«стаття про Винниченка/,

5. Леся Українка – теоретик драми.

Завдання


 1. Укласти покажчик творів Лесі Українки, присвячених естетичним
  проблемам.

Законспектувати лист Лесі до матері від 27. 01.1903, в якому
поетеса відгукується на статтю С. Єфремова "В поисках новой красоты"
/Т.І2. С. 30-35/.

3. Підготувати реферат чи повідомлення на одну і в зазначених тем.


Література

 1. Українка Леся. Зібр. тв.: У 12 т. – К., 1975-1979.

 2. Українка Леся. Про мистецтво. – К., 1966.

 3. Косач-Кривинюк Ольга. Леся Українка: Хронологія життя і
  гворчості. – Нью- Йорк, 1970.

 4. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. – Кн. 2. – К., 1998.

 5. Наєнко М. Українське літературознавство.– К., 1997.

 6. Літературознавчий словник -довідник. – К., 1997.

 7. Козак С. Проблема неоромантизму у творчості Лесі Українки //Вісник Міжнародної асоціації україністів.– К .: 1991.– № 4.

 8. Козак С. Неоромантична концепція слова Лесі Українки// Сучасність. – 1993.– № 2.

 9. Аврахов Г .Художня майстерність Лесі українки-лірика. – К .: 1964.

 10. Гаєвська Л. Леся Українка// Історія української літературної критики. – К .: 1988.

 11. Журавська І. Леся Українка та зарубіжні літератури. – К .: 1963

 12. Зеров М .Твори: У 2 т.– Т .2.– К.: 1990.

 13. Кузякіна Н. Леся Українка и Олександр Блок. – К .: 1980.

 14. Радишевський Р. Іскри єднання: До питання про інтернаціональні мотиви творчості Лесі Українки. – К., 1983.

 15. Рисак Лесин дивосвіт. – Львів, 1992.


Літературний твір як явище мистецтва.

Основні питання

 1. Образна природа художньої творчості. Специфіка літературного твору.

 2. Літературний твір і система естетичних категорій.

 3. Міфопоетичні джерела літературного твору, їх відлуння.

 4. Музикальність літературного твору. Література і музика,

 5. Мальовничість літературного твору. Література га образотворчі мистецтва.

 6. Література театр.

 7. Спільне і відмінне в аналізі літературного твору й творів інших мистецтв.

Завдання

 1. Підготувати реферат чи повідомлення на одну із зазначених тем.

 2. Здійснити усний чи письмовий аналіз літературного твору і
  посталого на його основі твору музичного /вірш-пісня, поема-кантата тощо/або ж літературного твору й художньої ілюстрації до нього.

 3. Здійснити аналіз п'єси і театральної вистави

Література:

1. Ткаченко А. Мистецтво слова. – К.: 1998.

 1. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. - К.. 1965.

 2. Эстетика: Словарь. - М., 1989.

 3. Кривцун О. Эстетика. – М., 1996.

 4. Борев Ю. Эстетика. - М., 1981.

 5. Теория метафоры. – М, 1990.

 6. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978.

 7. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст, – Львів, 1996.

 8. Лифшиц М. Мифология древняя и современная.– М.,1980.

 9. Лосев А. Знак. Символ. Миф. – М., 1981.

 10. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. – М, 1991.

 11. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

 12. Словарь литературоведческих терминов. – М, 1974.

 13. Квятковский А. Поэтический словарь. – М. : 1966.

 14. Книга о музыке. – М.: 1988.

 15. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральних вечеров. – М., 1969.


ІV. Жанрово-стильова специфіка літературного твору.

Основні питання

1. Суб’єктивно-обєктивний характер художньої творчості і пов’язаність з ним існування основних літературних родів.

 1. Літературний стиль як художній аналог розмаїтої мінливості світу.

Стиль як особлива закономірність організації художнього вислову.

 1. Жанр як відносно сталий тип художнього твору, оберіг мистецького досвіду. Стосунок жанру до роду і стилю.

 2. Жанр і стиль як основні літературознавчі поняття. Їх стосунок до ідейно-естетичних та образно-композиційних аспектів мистецького твору.

Завдання

 1. На основі існуючих словників та довідників подати власне визначення жанру і стилю та пов’язаних з ними інших літературознавчих понять.

 2. Охарактеризувати особливості жанру та стилю конкретного художнього твору.

 3. Підготувати реферат чи повідомлення на одну із зазначених тем.

Література:

 1. Літературознавчий словник-довідник. – К .: 1997.

 2. Словарь литературоведческих терминов. – М .: 1974.

 3. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. – К ., 1971.

 4. Лесин В. Літературознавчі терміни. – К .: 1985.

 5. Фролова К. Цікаве літературознавство. – К., 1985.

 6. Квятковский А. Поэтический словарь.– М. : 1966.

 7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества.– М., 1986.

 8. Теория литературы: Основные проблемы в историчесокм отношении/Роды и жанры.– М., 1964.

 9. Поспелов Г. Проблемы исторического развития литературы.– М., 1972.

 10. Проблемы. Жанри. Майстерність. – К ., 1976.

 11. Чернец Л. Литературные жанры. Проблемы типологии и поэтики. – М.:1982.

 12. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ-поч. ХХ ст.– К ., 1986.

 13. Копыстянская Н. Понятие "жанр" в его устойчивости и изменчивости // Контекст.– М., 1986.

 14. Функції жанру і стилю у становленні української літератури // Грабович Гр. До історії української літератури. – К., 1997.

 15. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ-початку ХХ ст.– К., 1987.

 16. Ковальчук О. Стиль як предмет дослідження.. // Українське літературознавство: Випуск 59.– Львів, 1994.

 17. Соколов А. Теория стиля.– М., 1968.

 18. Литературный энциклопедический словар.– М., 1987.ІV. Самостійна робота студентів, консультації

 1. Особливості структури літерагурного твору. Співбесіда.


 2. Система літературного твору в контексті інших систем.

 3. Значення "Поетики" Арістотеля. Перевірка конспекту.

 4. Основні літературні школи й напрямки XX ст., їх концепції художнього твору. Перевірка конспекту.

 5. Вчення О.Потебні про внутрішня форму олова і його значення
  для осягнення особливостей літературного твору. Співбесіда, оцінка
  участі в практичному занятті.

 6. Еволюція естетичних поглядів І.Франка, Співбесіда, перевірка конспекту.

 7. Неоромантична концепція слова Лесі Українки. Оцінка участі
  в практичному занятті, перевірка конспекту.

 8. Літературний твір як явище мистецтва. Письмова робота.

 9. Жанрово-стильова специфіка літературного твору. Письмова робота.

Форми і методи контролю
 1. Оцінка участі в практичних заняттях.

 2. Оцінка письмових робіт, співбесіда за їх результатами.

 3. Залік.
Питання до заліку

 1. Поняття про естетичну природу художнього твору.

 2. Літературний твір як явище мистецтва. Специфіка образного мислення.

 3. Поняття про художню цілісність твору.

 4. Авторський задум і художня ідея.

 5. Поетика літературного твору. Жанр і стиль як основні літературознавчі поняття.

 6. Зв’язок літературного твору з постаттю автора.

 7. Літературний твір і художній процес.

 8. Літературний твір і суспільний контекст.

 9. "Поетика" Аристотеля, її значення для розвитку європейської
  літературознавчої думки.

 10. Трактування літературного твору в часи бароко. Давні українські поетики.

 11. Літературний твір в добу класицизму.

 12. Трактування літературного твору в часи романтизму. Г.Гегель,
  І.Кант, Г.Гердер та ін. про особливості літературного твору, про природу поезії, особливості українського романтизму.

 13. Основні принципи естетики позитивізму. Елементи позитивізму в естетичних концепціях М.Грушевського, М.Драгоманова, С.Єфремова.

 14. Марксистський підхід до трактування літературного твору і літературного процесу.

 15. О. Потебня і значення його вчення про внутрішню форму слова.

 16. Становлення модерністського дискурсу в українській літературі.

 17. Основні принципи психоаналізу. Психоаналіз і художня творчість.

 18. Російська формальна школа в літературознавстві.

 19. Літературний твір в концепції українських неокласиків.

 20. Структуралізм і семіотика у літературознавстві XX ст.

 21. Поняття про інтертекстуальнісгь. Література і деконструкція.


Комплексна контрольна робота /ККР/ з дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору

Варіанти завдань

І.


 1. Естетичне світосприйняття, художнє світосприйняття. Спільне й відмінне в цих поняттях, їх значення для осягнення особливостей літературного твору.

 2. На прикладі конкретного ліричного твору окреслити його особливості як естетичного явища

II


 1. Специфіка літературного твору, спільне й відмінне в літературному творі й творах інших мистецтв.

 2. Охарактеризувати риси художнього синкретизму в одному з творів
  української літератури /за вибором студента/.

ПІ.


 1. Особливості структури художнього типу, поняття про його
  цілісність та відкритість,

 2. Розкрити специфіку цілісності й відкритості літературного твору
  на прикладі вірша з ліричного циклу /за вибором/.


IV.

 1. Окреслити поняття художньої ідеї, розкрити специфіку художньої
  ідеї стосовно ідеї релігійної, наукової, філософської тощо.

 2. З’ясувати особливості художнього осягнення філософської ідеї
  і одному з поетичних творів Г.Сковороди.


V.

 1. Авторський задум і художня ідея, спільне й відмінне в цих поняттях.

 2. Навести приклад нетотожності авторського задуму /відомого з епістолярної спадини, автокоментарів тощо/ та художньої ідеї певного твору.


VІ.

 1. Тематичні аспекти художнього твору, зв'язок між темою твору
  та його образною системою.

 2. Тематичні обрії "Енеїди" І.Котляревського.


VІІ.

1. Обґрунтуйте важливість окреслення образної системи художнього твору при його аналізі.

2. Охарактеризуйте роль системи персонажів в образній системі конкретного епічного твору /за вибором/.


 1. Поетика як розділ літературознавства. Поняття поетики художнього

твору.

 1. З'ясуйте провідні особливості поетики конкретного літературного твору (за вибором).


ІХ.

1. Окресліть поняття літературного роду й жанру, обґрунтуйте їх важливість для аналізу художнього твору.

2. Розкрийте жанрову специфіку творчості Т .Шевченка періоду "Трьох літ".
Х.

1. Окресліть поняття літературного стилю, обґрунтуйте його важливість для аналізу художнього твору.

2. Розкрийте стильову специфіку конкретного літературного твору.
ХІ.

1. Окресліть динаміку взаємозалежностей між стилем конкретного твору, індивідуальним творчим стилем автора, стилем епохи та своєрідністю національного вияву останнього.

2. Бурлеск в українській літературі перших десятиліть ХІХ ст.
ХІІ.

1. Мікропоетика літературного твору, роль тропів, ритміко-синтаксичних конструкцій та інших образотворчих нюансів у художній системі.

2. Розкрити особливості мікропоетичних засобів у загальній художній системі ліричного вірша /за вибором/.
ХІІІ.

1. Система художнього твору в контексті інших систем, динаміка взаємовідношень.

2. Твори Т. Шевченка біблійної тематики в художній структурі "Кобзаря".
ХІV.

1. Життєва постать автора і образ автора в художньому творі, спільність і відмінність цих понять.

2. Ліричний герой, його роль в художній структурі конкретного твору.
ХV

1. Літературний твір і суспільний контекст. Специфіка суспільної
функції художнього твору.

2. Розкрити суспільне значення твору, в якому безпосередньо не
порушується суспільні проблеми /наприклад, любовної чи пейзажної поезії, настроєвий етюд тощо/.
ХVІ

1. Основні історично зумовлені підходи до трактування літературного
твору в європейській культурі.

2. Творчий розвиток античних традицій в українській літературі /на
прикладі конкретного твору/.
ХУП

1. "Поетика" Аристотеля та її значення для розвитку європейської
літературознавчої думки.

2. Здійснити аналіз одного з творів класичної драматургії.
ХУІІІ.

1. Особливості мистецтва бароко, його розвиток в українській культурі
ХУП-ХУПІ cг. Прикмети літературного твору епохи бароко.

2. Проаналізувати один а літературних творів епохи бароко.
ХУХ.

1. Трактування літературного твору в естетиці класицизму. Основні
положення трактату Н. Буало "Мистецтво поетичне".

2. Елементи класицизму в поетиці "Енеїди" І.Котляревського.
XX

1. Романтична концепція поетичної творчості. Особливості розвитку
українського романтизму

2. Проаналізувати один з творів української літератури періоду романтизму.
XXI

1. Літературний твір в естетичних координатах позитивізму: взаємозв’язок між естетикою позитивізму та напрямком класичного реалізму в європейській культурі.

2. Особливості трактування літературного процесу в "Історії українського письменства" С. Єфремова.
XXII

1. Трактування літературного процесу й літературного твору а марксистській естетиці.

2. Основні положення соцреалізму як естетичної концепції тоталітарної
доби. Навести приклад впливу цієї естетики на творчісгь українських письменників.
XXІІІ.

1. Значення вчення О.Потебні про внутрішню форму слова для осягнення
особливостей літературного твору.

2. Проаналізувати невеликий художній твір /ліричний вірш, байку тощо/
в ракурсі теоретичних концепцій О.Потебні.
ХХІУ.

1. Еволюція естетичних поглядів І.Франка.

2. І .Франко-інтепретатор Шевченкової поезії /за трактатом " Із секретів поетичної творчості".

ХУП


1. Філософські засади європейського модернізму. Особливості утвердження модернізму в українській літературі.

2. Проаналізувати один з творів, який свідчить про оновлення української літератури кінця ХІХ- початку ХХ ст.

ХХУ.


1. Неоромантична концепція слова Лесі Українки.

2. Розкрити особливості поетики одного з творів Лесі Українки.

ХХУП.


1. Основні літературознавчі школи й напрямки ХХ ст.

2. Навести приклади суголосності творчих шукань українських письменників естетичним концепціям новітнього часу( пси аналіз, екзистенціалізм тощо).

ХХУП.І


1. Літературний твір в концепції українських неокласиків.

2. Проаналізувати один з поетичних творів письменників-неокласиків.
ХХІХ.

1. Структуралізм та семіотика, значення їх осягнень для з'ясування особливостей художнього твору.

2. Структуралізм в літературознавчих пошуках М.Ласло-Куцюк.
ХХХ.

1. Постмодерні теоретичні пошуки. Література і реконструкція.

2. Постмодерні художні пошуки. Аналіз одного з творів сучасних українських письменників.

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Навчальна програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів...
Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" складена відповідно до навчальних планів Міністерства освіти і науки України, за...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Проблемні питання застосування трудового законодавства» / Укладачі: доцент кафедри трудового...
Тема: Жити з сонцем у душі (за новелою Л. Пономаренко «Гер переможений»). Мета
Тип уроку: урок вивчення та аналізу художнього твору (духовно-естетичне сприйняття твору)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З предмету „ Телекомунікаційні системи...
Робоча навчальна програма складена відповідно до програми, затвердженої директором коледжу
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка