КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора
Сторінка8/41
Дата17.05.2013
Розмір6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Перелік контрольних питань


1. Охарактеризуйте  системність  територіальної  організації державного  управління.

2. Охарактеризуйте структуру системи територіальної організації державного управління.

3. Проаналізуйте принципи територіальної організації державного управління.

4. Інтерпретуйте теоретичні концепції самоврядування.

5. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні.

6. Місцеві державні адміністрації та їхнє місце в  системі територіальної організації державного управління.

7. Питання територіальної організації державного управління в працях М. Драгоманова.
Рекомендована література

 1. Конституція України (Станом на 01.03.07 р.). – Харків: СПДФЛ, 2007. – 86 с.

 2. Лазор О. Д., Лазор О. Я., Чемерис А. О.Територіальна  організація влади. – К: Дакор, 2007 – 576 с.

3. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: Навч.  посіб. 3-е вид. доп. і перер. – К.: Центр  навч. літ., 2003. – С. 46–72.

4. Сахненко С. Є. Територіальна організація  влади  в Україні. – Харків: Магістр. – 2004. – 136 с.

5. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 лют. 2000 р. № 1602-ІІІ // ВВР України. – 2000. – № 25.

6. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 трав. 1997 р. № 280 / 97-ВР // ВВР України. – 1997. – № 24.

7. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 4 лютого 1998 р. № 74/89-ВР // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 8.

 1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // ВВР України. – 1999. – № 20–21. –Ст. 190 (з наступними змінами та доповненнями).

 2. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 черв. 1992 р. № 2460-ХІІ // ВВР України. – 1992. – № 34.

 3. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11 лип. 2001 р. № 2625-Ш // ВВР України. – 2001. – № 48.

 4. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 20, 2 лют.

 5. Указ Президента України “Концепція державної регіональної політики” від 25 трав. 2002 р. № 341 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22.

 6. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні” (з додатком)  від  14 квіт. № 599/2000.

 7. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін-Юре, 1997. – 48 с.

15 Адміністративно-територіальна реформа на Україні // Українська радянська енциклопедія. – К., 1959. – Т. 1. – С. 95–96.

16. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

17. Антонов В. Методологічні підходи щодо оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів України // Управління сучасним містом. – 2003. – №7-9(ІІ). – С. 51–60.

18. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика / Пер. з англ. В. Шульга. – К.: Основи, 2000. – 190 с.

 1. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень:  проблеми теорії, методологїї, практики. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. –  С. 92.

20. Батанов О. В. Функції територіальних громад як специфічних  суб'єктів  конституційного права // Право України. – 1998. – № 8. – С.  23.

 1.  Баштанник В. Адміністративна реформа в умовах регіональної  структуризації  влади // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 4. – С. 126 – 133.

22. Березінська Н. Децентралізащія: поняття, види та доцільність її реалізації // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 117–126.

23. Бєлєнький П., Мікула Н. Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного сшвробітництва в Україні // Регіон. економіка. – 2001. – № 3. – С. 61–73.

24. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогипьний М.В. Місцеве  самовпрядування в Україні: Муніципальне право. – К.: Атіка, 2000. –  304 с.

25. Воронкова В. Г. Менеджмент в державних організаціях: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 256 с.

 1. Государственное  управление:  основы  теории  и  организации. – Учебник / Под  ред. В. А. Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – 912 с.

 2. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. В. Б. Авер’я-нова. – К., 1999. – 266 с.

 3. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні  засади:  Навч.  посіб. /  Заг.  ред. Н. Р.  Нижник,

В. М. Олуйка. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002.

 1. Державне управління в Україні: централізація та децентралізація. / За  ред. Н. Р. Нижник.- К.: Вид-во УАДУ. – 1998. – 488 с.

 2. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посіб. – К.: Ін-Юре. – 1999. – 244 с.

 3. Європейська хартія про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1–2.

 4. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур’єр. – 2002. – № 100. – 4 черв.

 5. Збірник досліджень з ефективності роботи  державних організацій України / Шведське нац. бюро аудит; Швед. ін-т держ. упр. – К., 2001. – 156 с.

 6. Кін Д. Громадянське суспільство. Cтapi образи, нове бачення / Пер. з англ. О. Гриценко. – К.: K.I.C, 2000. – 192 с.

35.Ковальчук Т., Тулуб С. Biд областей до країв. Реформа територіального устрою як необхідний крок демократичного розвитку // Уряд. кур’єр. – 2002. – №181. – С.11–12.

36.Конопльов С. Чорне море стало регіоном, який має геополітичне значения // Уряд, кур’ єр. – 2004. – № 114. – С. 11.

 1. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Моногр.– К.: Факт, 2002. – 260 с.

 2. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Центр політико-правових реформ, Центр розвитку укр. законодавства, 1998. – 61с.

 3. Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування; Кер. проекту В. М. Геєць.

 4. Коротич О. Б. Адміністративно-територіальне  реформування // Актуальні проблеми державного управлшня: 3б. наук. праць: У 2-х ч. – X.: "Maгicтp", 2003. – № 2 (16). – Ч. 1. – С 74 – 81.

41. Мамонова В. В. Місцеве самоврядування в системі управління розвитком території // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць: У 2-х ч. – Х.: "Maгicтp", 2003. – № 2 (16). – Ч. 1. – С. 138–145.

42. Нудельман В. Вдосконалення адміністративно-територіального устрою України // Регіональна  економіка. – 2001. – № 3. – С. 126 – 130.

43. Оболенський О. Ю. Державна служба України: реалізація системних поглядів щодо організації та реформування: Моногр. – Хмельницький: Поділля, 1998.

44. Програма “Україна – 2010”: Проект. – К., 1999. – 92 с.

45. Пухтинський М. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та здійснення державної регіональної політики. – К.: Логос, 2001. – С. 65 – 69.

46. Регіональна політика: методологія, методи, практика / НАН  України. Ін-т регіональних досліджень; Відп. ред. акад. НАН  України  М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 700 с.

47. Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком інтер, 2004. – 80 с.

48. Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні.: Навч. посіб. – Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 672с.

1.3. Державна кадрова політика в умовах

трансформації суспільних відносин

Поняття «державна кадрова політика». Суть та засоби реалізації державної кадрової політики. Об’єкт та суб’єкти державної кадрової політики. Мета, завдання та основні принципи державної кадрової політики. Механізми реалізації державної кадрової політики в Україні. Основні принципи підбору кадрів. Кадрова політика державної служби зайнятості України та особливості її реалізації.

Кадри вирішують все. Ця аксіома не потребує особливих доказів. На перший погляд в кадровому менеджменті все просто й зрозуміло, потрібно заповнити всі ніші управління достойними, професійно підготовленими людьми або замінити поганих працівників хорошими і всі проблеми будуть вирішені, однак, у цій простоті й полягає основна складність.

Стан роботи з кадрами визначається кадровою політикою держави та механізмами її реалізації. Розглянемо концептуальні основи та понятійний апарат кадрової політики.

Основу теоретичної моделі державної кадрової політики складають:

 • суб'єкти кадрової роботи та визначення їхніх повноважень.

 • завдання та пріоритети кадрової політики.

 • організаційні принципи та методи їх реалізації.

 • засоби, форми та технології роботи з кадрами.

Суб’єктом державної кадрової політики є сама держава, партії, рухи, економічні та суспільні об'єднання, наділені народом відповідними повноваженнями, що реалізують кадрову політику через відповідні гілки влади.

Об’єктом державної кадрової політики є система державно-службових відносин в якій задіяні кадри.

Метою державної кадрової політики є ефективне функціонування державного апарату за рахунок забезпечення усіх сфер управління професійно підготовленими кадрами.

Основними завданнями державної кадрової політики є:

 • проведення єдиної кадрової політики у всіх сферах суспільно-політичного життя;

 • наукове обгрунтування потреби державних органів в кадрах;

 • розробка оптимальної системи формування кадрового резерву;

 • розробка ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

 • розробка нормативних актів реалізації державної кадрової політики.

В основу державної кадрової політики закладено такі принципи:

 • демократичний підбір кадрів;

 • просування працівників по службі за діловими якостями;

 • постійне навчання державних службовців;

 • заохочення державних працівників до службової кар’єри;

 • систематичне поновлення кадрів;

 • здійснення контролю за діяльністю кадрів;

 • кадрове забезпечення державної служби на чітко визначеній науково-методичній базі;

 • досягнення гармонійного поєднання інтересів людини і держави.

В основу кадрової політики закладені такі методи:

 • економічні;

 • організаційно-розпорядчі;

 • соціально-психологічні.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Схожі:

За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка