Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут педагогіки та психології Ка федра педагогіки і методики початкового навчання Заславська Євгенія Євгенівна


НазваМіністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут педагогіки та психології Ка федра педагогіки і методики початкового навчання Заславська Євгенія Євгенівна
Сторінка8/9
Дата04.04.2013
Розмір1.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Висновки до розділу 2

1. Ефективність підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження інноваційних технологій навчання у початковій школі великою мірою залежить від тих умов, за яких організовується цей процес. На основі існуючих підходів до організації професійної підготовки нами виділено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження інноваційних педагогічних технологій: готовність викладачів ВНЗ до побудови навчально-виховного процесу на інноваційній основі, врахування особливостей віку та індивідуальних характеристик студентів при побудові педагогічного процесу, організація особистісно й професійно спрямованого самовиховання й самоосвіти студентів з використанням інформаційно-комунікативтих технологій.

2. Удосконалення підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження інноваційної технологій навчання у початковій школі вирішується на загально-педагогічному та фаховому рівнях. Важливе значення у цій площині відіграє використання можливостей психолого-педагогічних дисциплін і спецкурсів окремими темами й питаннями з проблем використання технологій навчання у роботі з молодшими школярами. Нами включено до робочих програм із психолого-педагогічних дисциплін додатковий теоретичний і практичний матеріал. Важливе місце відіграє педагогічна практика, у яку включено систему завдань для відпрацювання необхідних для інноваційної діяльності практичних навичок.

3. Важливою складовою системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання є позааудиторна робота зі студентами ВНЗ. Вона має достатньо широкі можливості для підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності. Її зміст, форми і методи допомагають реалізувати цілі й завдання педагогічної інноватики, сприяють вирішенню завдань методичного забезпечення системи саморозвитку особистості майбутнього фахівця, що забезпечує проектування соціальної та індивідуальної поведінки. Потенціал спеціально організованої системи позааудиторної роботи може бути використаний для подолання фрустрацій перед нововведеннями, розвитку творчого потенціалу студентів тощо.

4. З метою виявлення динаміки формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до використання інноваційних технологій навчання після апробації розробленого змісту й засобів підготовки нами було проведено повторний зріз. Результати проведеного дослідження позначилось на ступені сформованості кожного із виокремлених компонентів готовності майбутніх учителів до впровадження інноваційних технологій навчання у сучасній початковій школі позитивно. Порівняльний аналіз до- і після експериментальних даних показав що у цілому, збільшилась кількість студентів високого рівня із 8% до 12%, середнього – 36% до 48%; зменшилась частка респондентів низького рівня із 42% до 34%, елементарного – із 12% до 6%.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки:

1. Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Сучасні суспільні виклики зумовлюють створення, впровадження, поширення новацій і змі­н освітнього середовища. Інноваційні процеси є не просто впровадженням нового, а реалізуються як цілеспрямовані зміни цілей, умов, змісту, засобів, методів, форм діяльності, яким властиві новизна, високий потенціал підвищення ефективності діяльності загалом або у певних їх сферах, здатність забезпечити довготривалий корисний ефект, узгодженість з іншими нововведеннями. Технологічний підхід до навчання як один із напрямів у інноватиці має незаперечні переваги: діагностичне визначення мети, критеріальна поточна і підсумко­ва оцінки, алгоритмізація репродуктивного навчання, забезпечен­ня повного засвоєння матеріалу більшістю учнів.

2. Об’єктивна необхідність поширення інноваційних педагогічних технологій вимагає відповідної підготовки вчителя початкових класів. Різні аспекти підготовки вчителів до інноваційної діяльності стали предметом дослідження науковців у галузі педагогіки вищої школи і професійної освіти у контексті тих змін, що відбуваються в системі освіти України. Підготовку вчителя початкової школи до впровадження інноваційних технологій навчання у школі першого ступеня ми розглядаємо як багатогранний навчально-пізнавальний процес, спрямований на оволодіння майбутніми педагогами професійними знаннями, вміннями, навичками та на якісний рівень його готовності як учителя до проектування дидактичних технологій у навчанні молодших школярів під час вивчення різних предметів. Нами виокремлено компоненти готовності студентів до впровадження інноваційних технологій навчання: мотиваційний, змістовий, операційний, оцінювальний.

3. Проведене емпіричне дослідження дозволило виявити стан готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання. На підставі визначених критеріїв і показників було схарактеризовано рівні готовності майбутнього вчителя до впровадження інноваційних технологій навчання у початковій школі (високий, середній, низький та елементарний). Результати аналізу отриманих даних, виявило ряд недоліків у підготовці студентів до використання інноваційних педагогічних технологій навчання у школі І ступеня, часткову готовність до поширення інновацій, домінування низького і елементарного рівнів. Причинами такого явища встановлено: складність інноваційного технологічного підходу, відсутність знань і досвіду, недостатня кількість необхідної літератури тощо.

4. Професійна педагогічна підготовка вчителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання покращиться, якщо дотримуватись психолого-педагогічних умов її організації та впроваджувати оновлений зміст, форми і методи. Формування у майбутніх учителів початкових класів готовності до впровадження інноваційних технологій навчання включає засвоєння студентами збагаченого знаннями з основ педагогічної інноватики й технологічного підходу змісту психолого-педагогічних дисципліни, виконання ними системи практичних завдань з метою вироблення необхідних умінь і якостей, включення їх в різнобічну позааудиторну роботу, спрямовану на поглиблення всіх компонентів готовності, організації педагогічної практики на інноваційній і компетентнісній основі.

5. Апробація розроблених змісту, форм і засобів підготовки студентів до впровадження інноваційних технологій навчання позитивно позначилось на стані їхньої готовності у зазначеній сфері педагогічної діяльності за всіма рівнями. Отримані дані прикінцевого етапу засвідчили якісну динаміку формування компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до впровадження інноваційних технологій навчання. Збільшилась кількість студентів середнього й високого рівнів готовності, зменшився відсоток студентів із елементарним і низьким рівнями. готовності майбутніх учителів до впровадження інноваційних технологій навчання у сучасній початковій школі. Це дало нам підставу сформувати рекомендації викладачам ВНЗ щодо вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкових класів з означеного аспекту готовності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студентів, аспірантів та викладачів вузів / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 558 с. – (Міжнародний фонд «Відродження». Програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні»).

 2. Андрієвський Б.М., Пєтухова Л.Є. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: Монографія. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 3. Асадуллин, Р. М. Новые ориентиры профессионального образования

[Текст] : монография / Р. М. Асадуллин, Л. И. Васильев, В. Г. Иванов. - Уфа : Вагант, 2008.-132 с.

 1. Активізація навчально – творчої діяльності учнів: Конспект лекції в курсу «Основи педагогічної творчості вчителя» / Укл. Даниленко Л.І. – к. – НДУ. – 1998. – 18 с.

 2. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. – М.: Знание, 1987. – 78 [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Педагогика и психология»; № 6).

 3. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения / Ю.К. Бабанский. – М.: Знание, 1978. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Педагогика и психология»; № 2).

 4. Беляева, А. П. Концептуальные основы развития начального профессионального образования [Текст] / А. П. Беляева. - СПб. : Радом, 1997. - 225 с.

 5. Біда О.А. Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі: Теоретико_методичні засади: Монографія. – К.: Наук. Світ, 2002. – 322 с.

 6. Бондар В.І. Дидактичне забезпечення управління процесом навчання: Теорія і практика управління / В.І. Бондар // Освіта і управління. – 1997. – Т.1, № 2. – С. 85-101.
 1. Буланова, Е. Г. Профессиональные намерения студентов и их роль в формировании личности учителя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук. / Е. Г. Буланова. - М., 1983. - 245 с.
 1. Вишківська В.Б. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів: дис. кандидата пед. наук: 13.00.04 / Вишківська Ванда Болеславівна. – К., 2006. – 219 с.

 2. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта Кваліфікація 3310 вчитель початкової школи. – Київ: Альянс, 2006. – 57 с.

 3. Декларація про державний суверенітет України. − Київ: Україна, 1991.

 4. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). − Київ: Райдуга, 1994.

 5. Дубасенюк О.А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності (монографія) / О.А. Дубасенюк. – Житомир: Житомирський державний педуніверситет, 2003. – 192 с.

 6. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса / В.К. Дьяченко. – М.: Педагогика, 1989. – 159 с.

 7. Закон України "Про загальну середню освіту" // Початкова школа. − 1999. − №8.

 8. Закон Української РСР "Про мови в Українській РСР" // Українська мова і література, 1990. − №5.

 9. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк э.Э. Модернизация профессионального образования: компетентностный поход: Учеб. пособие. Москва: Московский психолого-социальный інститут, 2005. – 216 с.
 1. Іванченко І.В. Формування дидактичних умінь майбутнього вчителя в процесі педагогічної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / І.В. Іванченко. – Харків, 1994. – 17 с.
 1. Іонова І. Сутнісні складові навчальної проективної діяльності вчителя / І. Іонова // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 43–46.
 1. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи: технологічна складова: монографія/ Л.В. Коваль. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 375 с.
 1. Конституція України. − Київ: Преса України, 1997.

 2. Наказ Міністерства освіти України. №116. − Київ: Міністерство освіти України. − 12 квітня 1996р.

 3. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002 навчальний рік. Лист Міністерства освіти і науки України. №1/9-271 від 01.08.01. // Початкова освіта. − 2001. − №18. − Вкладка.

 4. Положення про здійснення інноваційної освітньої діяльності. // Освіта України. − 2001. − №6 (7 лютого).

 5. "Про організацію навчально-виховного процесу у 1 класі". Наказ №1/9-266 від 24.07.2001. // Початкова освіта. − 2001. − №18. − Вкладка.

 6. Амонашвілі Ш. Школа життя. // Учительська газета. − 1996. − №15/16.

 7. Балабан М. Что случиться, если силовую класс-школу вывести в свободный парк открытых студий? // Дайджест. Школа-парк. − 2001. − №1-2.

 8. Бабанский Ю. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы. − Москва: Просвещение. − 1982.

 9. Балл Г. Корисні праці з проблемного навчання // Рідна школа. − І994. − №6.

 10. Бєлєнька Г.В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі ( на матеріалі курсу «Методика ознайомлення дошкільників з природою»). 2-ге видання, стереотипне.

 11. Бех І. Наукові засади створення особистісно-орієнтованих виховних технологій // Початкова школа. − 1997. − №9.

 12. Букшина Т., Черняєва Г. (укладачі). Сучасні освітні технології. Рекомендаційний бібліографічний покажчик. Випуск 1. − Київ: Віпол. − 1999.

 13. Букшина Т. Черняева Г. (укладачі). Сучасні освітні технології. Рекомендаційний бібліографічний покажчик. Випуск 2. // Шкільний Світ. − 2000. − №22/23.

 14. Вашенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою. // Педагогічні новації. Науково-методичний щорічник. − Київ. 2001.

 15. Витковская И. Как организовать групповую учебную работу младших школьников. // Начальная школа. − 1997. − №12.

 16. ВІнярська Н. Науковий проект змістового модуля з курсу "Розви-вальні Ігри" в 6 класі.//Рідна школа.-1996.-№8.

 17. Вісник. Асоціація Монтессорі − вчителів України. Випуск 6. − Київ: Школяр. − 2001.

 18. Вісник. Асоціація Монтессорі − вчителів України. Випуск 7. − Київ: Школяр − 2001.

 19. Горюнова В., Михальчук Т. Перша в Україні школа Монтессорі. − Київ: Школяр. − 2001.

 20. Гуз К. "Довкілля” − екологічна філософія для дітей. // Початкова школа. − 1997. − №6.

 21. Довкілля в навчальному році. // Освіта України. − 1997. − №39, 22 вер.

 22. Дусавицький О. Система розвивального навчання: засади становлення. // Початкова школа. − 1996. − №11.

 23. Дьяченко В. Коллективная и групповая формы организации обучения в школе. // Начальная школа. − 1998. − №1.

 24. Дьяченко В. КСО-новая педагогическая технология − путь преодоления школьного кризиса. // Педагогический вестник. − 1996. − №9.

 25. Эльконин Д. Как научить детей читать. // Дошкольное воспитание. − 1994. − №6.

 26. Эльконин Д. Как учить детей читать // Дошкольное образование. − 1994. − №7.

 27. Зайцев В. Технология Совершенствования учебных умений. // Начальная школа. − 1997. − №5.

 28. Зязюн І. Філософія освіти: парадигми і технології // Педагогічні новації столичної освіти... Науково-методичний щорічник. − Київ. − 2001.

 29. Ильин Е. Магия книги:... // Педагогический вестник. − 1995. − №3, 4, 5.

 30. Ильина Т. Понятие "педагогическая технология" в современном буржуазном мире педагогики. // Сов. Педагогика. − 1971. − №9.

 31. Ільченко В., Гуз К., Собакар С. "Довкілля" для 1-3 класів. // Початкова школа. − 1996. − №8.

 32. Лебідь Г., Хмурич Р. Дослідження особливостей мислення молодших школярів // Початкова школа. − 1996. − №4.

 33. Лецких Л. Развивающий канон в системе Эдьконина-Давыдова-Репки-на.//Начальная школа.-1997.

 34. Лысенкова С. Когда легко учиться. Из опыта работы учителя начальных классов. − Москва: Педагогика. − 1985.

 35. Мазур П. Нові педагогічні технології: Поняття і сутність. // Джерела. − 1998. − №1.

 36. Методика викладання української мови. Навчальний посібник. За редакцією Дорошенка С. − Київ: Вища школа. − 1992.

 37. Меєрович М., Шрагіна Л. Випереджальна педагогіка: завдання і можливості. // Директор школи. − 1997. − №5.

 38. Мешанова Г. Експериментальний курс "Розвивальні ігри”. Посібник для вчителів початкової школи. // Рідна школа. − 1996. − №6.

 39. Момот Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. − Київ: Радянська школа. − 1984.

 40. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с.
 1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров. Под редакцией Е. Полат. − Москва: Академия. − 1999.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
Інститут педагогіки НАПН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі, який відбудеться 10 червня 2013 р за адресою: м. Київ 04053, вул. Артема...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Всеукраїнський...
Оціально-педагогічний зміст неформальної освіти підлітків з обмеженими функціональними можливостями
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 1 і 2). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Цивільне право (частина 3 і 4). Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки 030402 Правознавство /...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ...
Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-о та 2 фотокартки, 2 конверти, 2 папки
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка