ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ


Скачати 56.78 Kb.
НазваПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дата08.07.2013
Розмір56.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ


 1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України). 08.06.05.

 2. Актуальні проблеми психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України). 08.09.99

 3. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 08.06.05

 4. Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го дер­жа­в­но­го лін­г­ві­с­ти­ч­но­го уні­вер­си­те­ту. 09.06.99

 5. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки. 12.06.02

 6. Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­чен­ка. Се­рія “Со­ці­о­ло­гія. Пси­хо­ло­гія. Пе­да­го­гі­ка”. 09.06.99

 7. Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 09.02.00

 8. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. 14.11.01

 9. Вісник національної академії оборони України, 14.06.2007.

 10. Ві­с­ник При­кар­пат­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка. Се­рія “Фі­ло­со­фія, со­ці­о­ло­гія, пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

 11. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. 12.06.02

 12. Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го дер­жа­в­но­го пе­да­го­гі­ч­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Г.С. Ско­вороди. Се­рія “Пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

 13. Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

 14. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. 15.01.03

 15. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України). 12.06.02

 16. Збі­р­ник Дні­п­ро­пе­т­ров­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

 17. Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова психологія). 09.06.99

 18. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Ін­сти­ту­ту пси­хо­ло­гії ім. Г.С. Костюка АПН Укра­ї­ни. 09.06.99

 19. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Ки­їв­сь­ко­го вій­сь­ко­во­го гу­ма­ні­та­р­но­го ін­сти­ту­ту Міноборони Укра­ї­ни (військова психологія). 11.05.00

 20. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. 11.04.01

 21. Збірник наукових праць(психологічні науки) (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Бердянський державний педагогічний університет МОН України). 08.06.05

 22. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти України). 09.02.00

 23. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України). 15.01.03

 24. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна).09.04.08

 25. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. 09.02.00

 26. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. 11.04.01

 27. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 30.06.04

 28. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 10.11.99

 29. Наукові записки Острозької академії. 08.09.99

 30. Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія. 10.11.99

 31. Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальні філософія, психологія. 08.06.05

 32. Наукові праці МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом), 14.06.2007.

 33. Наукові студії з політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України). 08.09.99

 34. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України). 11.10.00

 35. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Інститут проблем виховання АПН України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка). 15.12.04

 36. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка). 15.01.03

 37. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка).09.04.08

 38. Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України). 11.05.00

 39. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України). 09.02.00

 40. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (Інститут соціальної та політичної психології АПН України), 04.07.06.

 41. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут). 11.04.01

 42. Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). 11.05.00

 43. Пси­хо­ло­гія. (На­ці­о­наль­ний пе­да­го­гі­ч­ний уні­вер­си­тет ім. М.П. Дра­гоманова). 09.06.99

 44. Со­ці­аль­ні тех­но­ло­гії. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім.Та­ра­са Ше­в­чен­ка). 09.06.99

 45. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки (Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України). 14.11.01

ЖУРНАЛИ
 1. Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. 12.06.02

 2. Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України). 12.06.02

 3. Дефектологія (Міносвіти України, АПН України). 10.11.99

 4. Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса"). 11.04.01

 5. До­ш­кі­ль­не ви­хо­ван­ня. 09.06.99

 6. Журнал практикуючого психолога (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України). 11.05.00

 7. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського), (медична психологія). 15.01.03

 8. Медична психологія (Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство), 18.01.07.

 9. Международный медицинский журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство), (медична психологія). 30.06.04

 10. Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України). 08.09.99

11. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (Інститут педагогічної освіти дорослих АПН України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка).02.07.08

 1. Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія про­фе­сій­ної осві­ти. 09.06.99

 2. Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія. (АПН Укра­ї­ни). 09.06.99

 3. Початкова школа (Міносвіти, "Початкова школа" ЗАТ). 08.09.99

 4. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України). 10.12.03

 5. Практична психологія та соціальна робота (м.Київ). 10.11.99

 6. Професійно-технічна освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, МО). 11.10.00

 7. Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політичної психології АПН України, Волинський державний університет ім. Лесі Українки). 12.06.02

 8. Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства). 14.11.01

 9. Соціальна психологія (Український центр політичного менеджменту). 30.06.04

 10. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). 12.06.02


ДОДАТКОВИЙ СПИСОК


 1. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні наук. Психологічні науки, 15.01.03.

 2. Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки, 30.06.04.

 3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки, 13.12.00.

 4. Віснику післядипломної освіти (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Асоціація безперервної освіти дорослих), 18.01.07.

 5. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: психологічні науки, 10.12.03.

 6. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України), 14.11.01.

 7. Освіта і управління (ТОВ «Редакція науково-практичного журналу «Освіта і управління»), 15.01.03.

 8. Проблеми екстремальної та кризової психології. (Університет цивільного захисту України), 13.02.08

 9. Психодрама та сучасна психотерапія (Інститут соціальної та політичної психології АПН України, “Асоціація психодрами”), 30.06.04.

Схожі:

1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Тактико-психологічні особливості дій працівників ДПО при виконанні службових завдань. Психологічні особливості взаємодії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
Тактико-психологічні особливості дій працівників ДПО при виконанні службових завдань. Психологічні особливості взаємодії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Тема 11. Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Тема Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з особовим...
Тема Психологічні особливості діяльності пожежних під час виконання функціональних обов’язків
Рождественська Д. Б. До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній...
Рождественська Д. Б. До проблеми мисленнєвих образів в інтелектуальній діяльності дитини зі зниженим зором // Дидактичні та соціально-психологічні...
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Всеукраїнської студентської олімпіади по навчальній дисципліні "Інформатика" серед студентів усіх вищих навчальних закладів України....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Тема Соціально-психологічні причини травматизму і загибелі людей на пожежах
Психологічні закономірності та принципи здійснення соціально-педагогічної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка