ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


НазваІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сторінка1/5
Дата05.03.2016
Розмір1.36 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Психологія > Диплом
  1   2   3   4   5
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 1 листопада 2012р.

протокол № 22

голова Експертної комісії

__________________Д.Д.Романовська


Програма занять

формування психологічної готовності дітей до навчання у школі

«КРОК ЗА КРОКОМ»

Укладач:

Андроник А.В., практичний психолог

дошкільного навчального закладу № 9

Чернівці – 2012

Пояснювальна записка
Даруй себе дітям! Будь терплячим і будь

готовим до зустрічі з ними в дитинстві.

Ш. Амонашвілі
Найважливішим наслідком психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. По суті, її становлення свідчить про завершення періоду дошкільного дитинства.

У різний час психологи займалися проблемою готовності дітей до школи, розроблено безліч методик, програм (Гудкіна Н.Н., Овчарова Р.В., Безруких М.І. та ін.) діагностики шкільної готовності дітей і психологічної допомоги у формуванні компонентів шкільної зрілості [2].

Л. І Божович ще в 60-і роки вказувала, що готовність до навчання в школі складається з визначеного рівня розвитку уявної діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції, своєї пізнавальної діяльності до соціальної позиції школяра[6]. Аналогічні погляди розвивав А.В. Запорожець, відзначаючи, що готовність до навчання в школі являє собою цілісну систему взаємозалежних якостей дитячої особистості, включаючи особливості її мотивації, рівня розвитку пізнавальної, аналітико-синтетичної діяльності, ступінь сформованості механізмів вольової регуляції [9].

На сьогоднішній день практично загальновизнано, що готовність до шкільного навчання – багатокомпонентне утворення, що вимагає комплексних психологічних досліджень.

Одним із завдань дошкільного навчального закладу є забезпечення готовності дітей до навчання у школі. Адже, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу дитина набула відповідного особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку. Метою практичної психологічної роботи в цьому напрямку є: формування позитивного ставлення до школи, розвиток мислення, пам’яті, уваги, орієнтації у просторі, формуванню довільної поведінки, розвиток навиків спілкування і взаємодії з ровесниками та дорослими, та попередження негативних проявів. В якості предмета психологічної підтримки дітей виділяємо психологічну готовність дітей до навчання у школі.

Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що готовність до навчання - це система показників фізичного, мотиваційного, інтелектуально-пізнавального, особистісного розвитку, що забезпечать успішність навчання у школі. При цьому виділяють основні компоненти психологічної готовності дітей до школи:

 1. Мотиваційна готовність до навчання у школі. Мотиваційний компонент відображає бажання чи небажання дитини навчатися. Він дуже важливий, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової своєю обов’язковістю, розумовим напруженням, необхідністю подолання труднощів тощо. Розрізняють:

 • внутрішні, або пізнавальні, мотиви навчання, що характеризуються потребою в інтелектуальній активності, пізнавальним інтересом;

 • зовнішні, або соціальні, котрі виявляються в бажанні займатися суспільно значущою діяльністю, у ставленні до вчителя як до представника суспільства, авторитет якого є бездоганним.

Внутрішні та зовнішні мотиви навчання складають внутрішню позицію школяра, яка є одним із основних показників психологічної готовності до навчання [19].

Про наявність внутрішньої позиції учня можна говорити, якщо дитина:

- ставиться до вступу до школи та до перебування в ній позитивно, навіть в умовах необов’язкового відвідування школи прагне до занять специфічно шкільного змісту;

- проявляє особистий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять, віддає перевагу урокам грамоти та лічби, а не заняттям дошкільного типу (малювання, співи, фізкультура тощо), має належне уявлення про підготовку до школи;

- відмовляється від характерної для дошкільного дитинства організації діяльності та поведінки [20].

2. Емоційно-вольова готовність до навчання в школі.

Засвідчує здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності, виявляється у самостійності, зосередженості, готовності й умінні здійснювати необхідні вольові зусилля. Вимоги до позиції школяра ставлять дитину перед необхідністю самостійно і відповідально виконувати навчальні обов´язки, бути організованою й дисциплінованою, вміти адекватно оцінювати свою роботу. Тому цей вид психологічної готовності називають морально-вольовою, оскільки вона пов´язана із сформованістю особистісної позиції дитини, з її здатністю до управління власною поведінкою. Йдеться про вміння дотримуватися правил, виконувати вимоги вихователя, гальмувати афективні імпульси, виявляти наполегливість у досягненні мети; уміння довести до кінця розпочату справу, навіть якщо вона не зовсім приваблива для дитини [19].

3. Розумова (інтелектуальна) готовність дитини до навчання в школі. Виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам´яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності.

Формування умінь навчальної діяльності забезпечує дитині високий рівень здатності до навчання, тобто до виокремлення навчального завдання і вміння перетворити його на самостійну мету діяльності. Це вимагає від дитини здатності аналізувати, шукати причини змін у предметах і явищах, передбачає володiння допитливiстю й спостережливiстю, здатнiстю дивуватися та шукати причини виявленої новизни [3].

4. Психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності.

Це важливе новоутворення обумовлене зміною провідних типів діяльності, переходом від сюжетно-рольової гри до навчальної діяльності. Дитина, у якої не сформовані компоненти психологічної готовності до спілкування та спільної діяльності, відчуватиме такі типові труднощі у навчанні, як: нерозуміння позиції вчителя, невміння слухати товариша, узгоджувати спільні з класом дії, завищена самооцінка та ін.

Загалом, психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне прийняття нею системи вимог школи і вчителя, успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями [17].

Отже, готовність дитини до шкільного навчання складається з багатьох компонентів. Недостатня сформованість якогось із них не може не позначитися на її адаптації до школи. Ще складніше, якщо неготовність виявляється за багатьма показниками. Саме для того, щоб вчасно запобігти дезадаптації, і передбачене використання як групових, так і індивідуальних форм роботи в залежності від рівня психологічної готовності дітей до навчання у школі [13].

Програма занять формування психологічної готовності дітей до навчання у школі «Крок за кроком» повинна допомогти дітям знайти своє місце серед однолітків, підтримати впевненість у собі, у своїх силах, сприяти розвитку пізнавальних психічних процесів, стимулювати розвиток мовлення і слухової уваги дітей та успішній адаптації дітей до навчання у школі.

Метою програми занять практичного психолога щодо формування психологічної готовності дітей до навчання у школі «Крок за кроком» є: сприяння розвитку в дітей старшого дошкільного віку передумов успішного шкільного навчання, розвиток когнітивної сфери дітей, набуття дітьми соціального досвіду.
Завдання:

 • формування позитивної навчальної шкільної мотивації;

 • розвиток інтелектуального компоненту: мислення, пам’яті, сприйняття, уваги, зв’язного мовлення;

 • розвиток дрібної моторики рук;

 • розвиток комунікативних навичок дітей;

 • сприяння розвитку самостійності дітей, уяви, творчих проявів, переживання радості від реалізації своїх задумів та бажань;

 • сприяння розвитку довільності психічних процесів, становленню само оцінювання, самоконтролю і саморегуляції;

 • забезпечення емоційного комфорту.Методичні прийоми:

 • вправи для розвитку уваги, мовлення, пам’яті, мислення, уяви, сприймання, дрібної моторики;

 • рухливі ігри;

 • бесіди;

 • пальчикові ігри та етюди з використанням віршів;

 • релаксаційні вправи.


Організація занять:

 • кількість дітей у групі 10-12 осіб;

 • тривалість заняття – 25-30 хвилин;

 • кількість занять – 15;

 • частота занять – раз на тиждень.


Структура занять:

 • Привітання.

 • Основна частина.

Методичні прийоми:

 • бесіди-ігри;

 • ігри-інсценівки;

 • рухливі ігри;

 • пальчикові ігри та етюди з використанням віршів;

 • проективні малюнкові методики, для вираження дітьми своїх емоцій, почуттів, настроїв;

 • релаксаційні вправи.

 • Рефлексія заняття (Чим ми сьогодні займалися на занятті? Що сподобалося більше всього?)

 • Прощання.


Очікуваний результат:

 • позитивне ставлення до вступу у школу, сформована «внутрішня позиція школяра»;

 • вміння розпізнавати та відтворювати різний емоційний стан людини (радість, сум, страх, злість, образа, інтерес, здивування);

 • достатній і високий рівень розвитку пізнавальної діяльності і окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам´яті, сприймання, мислення, уяви, уваги);

 • високий рівень самооцінки дитини, вміння налагоджувати взаємовідносини в мікросередовищі;

 • середній і високий рівень готовності дітей до навчання у школі за результатами діагностики.


Етапи формування психологічної готовності дітей до навчання у школі:

І Розвивальні заняття з метою формування психологічної готовності дітей до навчання у школі – жовтень – січень.

ІІ Діагностика готовності дітей до навчання у школі – грудень – січень:

ІІІ Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, в яких визначено низький рівень психологічної готовності до навчання у школі – лютий – квітень.

ІV Повторна індивідуальна психодіагностика дітей з метою відстеження динаміки рівня психологічної готовності до навчання у школі, визначення результативності занять – травень.

Діагностичний матеріал:

Діагностичний комплекс програми включає методики, рекомендовані до використання у роботі практичного психолога з дітьми в дошкільних навчальних закладах з метою діагностики психологічної готовності дітей до навчання у школі:

І Мотиваційний компонент

 1. Методика визначення навчальної мотивації (за М. Гінзбургом).

ІІ Інтелектуальний компонент

1. Тест фонематичного слуху.

2. Тест словника.

3. Тест короткочасної пам’яті та міркувань.

4. Визначення розумової активності дитини.

ІІІ Емоційно-вольовий компонент.

1. Тест копіювання безглуздих складів.

2. Тест «Хочете дізнатись, що думає про школу ваша дитина?» (виявлення ознак тривожності).

Тематичне планування занятьСтруктура заняття


Аспект розвитку

Обладнання

Час (год.)

1.

Знайомство

0,5

*

«Ритуал вітання»(виконується на кожному занятті)- налагодження психологічного контакту, створення позитивного емоційного настрою.
1.

Гра «Іменний паравозик».

мовлення, згуртування групи, прийняття власного імені.

стільчики
2.

Вправа "Папуга".

навички роботи в парах, увага, пам'ять, міміка, мовлення.3.

Вправа «Компліменти».

мовлення, моральні якості, зняття емоційного напруження.**

«Ритуал прощання» (виконується на кожному занятті)- розвиток рефлексії.
2.

Граючись, розвиваємось

0,5

1.

Вправа «Настрій у кольорі»

уява, емоційна сфера, налаштування дитини на роботу.

аркуші А4, фарби,

пензлики.
2.

Рухлива гра «Якщо весело тобі, роби так!»

мислення, сприймання, пантоміміка3.

Вправа «Промінці настрою»

навчання дітей розуміти свої почуття, правильно їх виражати.

олівці, смайлики, сонечко з промінцями, скотч
3.

Граючись, розвиваємось

0,5

1.

Гра «Назви сусідів»

увага, прийняття один одного, прийняття власного імені.

м’яч, музика, магнітофон
2.

Бесіда-гра "Я іду до школи!"

виконувати спільні дії за командою, вміння чути одне одного.3.

Вправа «Малюнок на спині сусіда»

розвиток дрібної моторики рук, вміння працювати разом.4.

Вправа «Повітряна кулька»

зняти напругу, заспокоїти дітей4.

Граючись, розвиваємось

0,5

1.

Вправа «Одне до одного»

емоційна чутливість.2.

Вправа «Чотири стихії»

увага, слуховий та руховий аналізатор.3.

Гра «Пантоміма»

емоційна сфера, міміка, пантоміміка.4.

Релаксаційна вправа «Сопілочка»

розслаблення м'язів обличчя, особливо навколо губ.5

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Снігова куля»

пам'ять, увага, мовлення, прийняття власного імені.2.

Гра «Запам’ятай і виклади»

зорова пам’ять, дрібна моторика, увага та спостережливість.

палички(сірники), аркуш паперу
3.

Вправа «Я поклав(-ла) у рюкзак ...»

слухова пам'ять, увага, уява, внутрішня позиція школяра.4.

Релаксаційна вправа «Буря на морі»

розслаблення м'язів тіла, рук, розвиток пластики.6.

Граючись, розвиваємось

0,5

1.

Вправа «Поділимось усмішкою».

мовлення, моральні якості, емоційна чутливість.2.

Вправа «Пограємося з прищіпками»

дрібна моторика рук, мовлення, мислення, уява.


прищіпки, картон.

3.

Вправа «Знайди скарб»

координація пальців, дрібна моторика рук, кмітливість.

глечики з крупами, різні предмети (іграшки)
4.

Пальчикова гімнастика «Пальчики вітаються»

дрібна моторика, мовлення.7.

Граючись, розвиваємось

0,5

1.

Вправа «Малюнок імені»


прийняття власного імені.

аркуші А4, фарби, олівці.
2.

Вправа «Збери картинку»


мислення, сприймання,увага, кмітливість.

розрізані деталі картинки
3.

Вправа «Біп»

спілкування, слухова увага.4.

Рухлива гра «Атоми і молекули»

увага, зняття емоційного напруження.8.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Ім’я – рух».

підвищення самооцінки, можливість відчути себе в центрі уваги.2.

Вправа«Опиши сусіда»

пам’ять, спостережливість, увага.3.

Вправа «Шкільні приналежності»

пізнавальна діяльність, увага, пам’ять.

м'яч
4.

Релаксаційна вправа «Усмішка»

розслаблення м'язів обличчя, зняття емоційного напруження.9.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Клубочок»

створення позитивного емоційного контакту

клубок кольрових ниток
2.

Вправа «Пари слів»

розвиток пам’яті, навчання запам’ятовуванню за асоціаціями3.

Вправа «Чарівне яйце»

уява, сприйняття, мислення, мовлення.

аркуші паперу, олівці, шаблони у вигляді яйця.
4.

Рухлива вправа «Шукай неспинно»

розвиток уваги, зняття емоційного напруження.10.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Передай по колу»

емоційний комфорт, позитивне ставлення один до одного.2.

Гра «Крамниця»

слухова пам’ять, мовлення.3.

Вправа – гра «Торт»

емоційна чутливість, формування відчуття близькості з іншими дітьми.4.

Релаксаційна вправа «Австралійський дощ»

зняття емоційного напруження, нервово-м’язова релаксація.11.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Сонячний зайчик»

створити емоційний комфорт, позитивне ставлення один до одного.2.

Гра «Порівняння предметів»

увага, збагачення словникового запасу.

іграшки
3.

Вправа «Навпаки»

переключення уваги, загальна моторика.4.

Релаксаційна вправа «Метелик»

зняття емоційного напруження, нервово-м’язова релаксація.12.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Танок звірів»

вміння чути одне одного, повага до себе та інших.2.

Гра «Квітка, дерево, фрукт»

концентрація уваги, слухове сприйняття, тривала пам’ять.3.

Вправа «Що сховано в кулаку?»

розвиток творчих здібностей у дітей.

різні предмети невеликого розміру
4.

Релаксаційна вправа «Подарунок під ялинкою»

розслаблення м'язів обличчя, особливо навколо очей.13.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Я дуже хороший»

підвищувати впевненість дітей у собі, у своїх силах.2.

Гра «Злови м’яча»

увага, слухова пам'ять, загальна моторика, вміння працювати разом.

два м’ячі
3.

Психогімнастична вправа «Мандрівка»

загальна моторика, уміння орієнтуватися у просторі.

різні перешкоди: стільчики, стіл та ін.
4.

Релаксаційна вправа «Корабель і вітер»

зняття емоційного напруження, нервово-м’язова релаксація.14.

Граючись, розвиваємось0,5

1.

Вправа «Привітаємося носиками»

створити емоційний комфорт, позитивне ставлення один до одного.2.

Вправа «Зіпсований телефон»

пам'ять, контроль за правильністю засвоєння інформації.3.

Вправа «Буває - не буває»

уява, увага, логічне мислення.4.

Вправа «Розфарбуй метелика»

розвиток уміння організовувати і виконувати спільну роботу.

аркуші паперу з намальованим метеликом, олівці.
15.

Підсумкове0,5

1.

Вправа «Чарівна кулька»

налаштувати дітей на емоційно позитивний лад, на спільну працю.2.

Вправа «Що мені буде потрібно у школі?»

закріпити набутий досвід, формування навчальної мотивації.

аркуші А4, олівці, фарби, пензлики.
3.

Вправа «Колективний малюнок»

прихильність до школи, вміння взаємодіяти з іншими дітьми, домовлятися, згуртування групи.

ватман, олівці, фарби, пензлики
4.

Вправа «Кошик побажань»

сформувати позитивну установку на майбутнє, закріпити доброзичливе ставлення один до одного.


  1   2   3   4   5

Схожі:

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної...
ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11. 06. 2014 (протокол №2)
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс (0372) 52-73-36, Е-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка