ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Скачати 285.62 Kb.
НазваЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сторінка1/3
Дата21.02.2016
Розмір285.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


СХВАЛЕНО
Вченою радою

Інституту післядипломної

педагогічної освіти Чернівецької області

Протокол № ___________

від ______________2014р.

Директор ІППОЧО

__________Білянін Г.І.Програма розвитку психологічної компетентності керівників навчальних закладів

Чернівецької області: «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу»


Укладачі:

Д. Д. Романовська, О.В. Ілащук.


Чернівці, 2014


Укладачі

Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

О.В. Ілащук, методист-психолог НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Рецензенти:

Чаплак Я.В., доцент кафедри психології Чернівецького Національного університету ім. Юрія Федьковича, кандидат психологічних наук

Драпака А.В., викладач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної роботи Чернівецької області

За своїм змістом програма спрямована на розвиток психологічної компетентності керівників системи освіти Чернівецької області через розуміння ролі, місця та функціональних обов’язків працівників психологічної служби, відпрацювання навичок взаємодії в системі «адміністрація – психологічна служба».

Пояснювальна записка

Постановка проблеми. Розвиток освіти в Україні в сучасних економічних умовах потребує підготовлених високопрофесійних фахівців, особливо управлінського складу. Від знань та компетентності керівника, в тому числі й психологічних, залежать якість діяльності освітньої організації, значущість її досягнень. Сьогодні зростає необхідність свідомої активності керівника навчального закладу, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери педагогічного колективу. Психологічна компетентність особистості керівника освітньої установи включає знання та вміння, які допомагають забезпечувати ефективність навчально-виховного процесу. Проблему зростання психологічної компетентності керівників освітніх установ можна розв’язати у процесі підвищення кваліфікації, але в навчально-тематичних планах ІППОЧО відсутні години, які виділені на вивчення нормативно-правових аспектів діяльності психологічної служби системи освіти, засобів практичної психології у роботі з педагогічним та учнівським колективом, а кількість годин вивчення загальної, вікової та педагогічної психології недостатня. Цю прогалину в знаннях з можливостей застосування методів практичної психології, психології людських стосунків і управління здатні заповнити методисти-психологи обласного науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи, методисти РМК/ММК, які відповідають за психологічну службу, практичні психологи і соціальні педагоги навчальних закладів.

Працівниками науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО протягом 2010-2013 рр. досліджувались психологічні аспекти діяльності керівників навчальних закладів, зокрема їх впливу на формування позитивного мікроклімату педагогічних колективів. За допомогою, сформованого спеціального комплексу методик було вивчено психологічні аспекти діяльності педагогічних колективів 33 загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області. Аналіз результатів дослідження психологічного клімату педагогічних колективів показав, що у 13 (40%) педагогічних колективах взаємостосунки є нестабільними. У 5 (15%) педагогічних колективах переважає несприятливий соціально-психологічний мікроклімат. Сприятливий позитивний мікроклімат визначено лише у 15 (45%) педагогічних колективах, що свідчить про відсутність системної роботи практичних психологів шкіл із педагогічним колективом та адміністрацією закладу.

Методом експертної експрес-оцінки досліджувалась ефективність діяльності керівника навчального закладу, який має безпосередній вплив на формування мікроклімату у закладі, дії якого або розв’язують або загострюють проблеми. В якості експертів виступали педагогічні працівники навчальних закладів – у вибірці представлено не менше 75% в кожній установі. Результати експертної експрес-оцінки компетентності директорів (n=33) досліджуваних навчальних закладів (за 7-ми бальною шкалою) можна узагальнити у наступні рівні:

 • у 21 (63%) – високий рівень професійної діяльності керівника (6,5 балів);

 • у 6 (18%) – достатній рівень (5,2 бали);

 • у 4 (12) % – середній рівень – недостатня ефективність діяльності (4,5 бали);

 • у 2 (6%) – низький рівень – неефективність керівника закладу (3,5 бали).

Якісний аналіз результатів дослідження дозволив визначити ті професійно-важливі якості, які сформовані, на думку педагогічного колективу, найгірше у керівників навчальних закладів: вміння створювати нормальний психологічний клімат в колективі; використання ефективних стилів керівництва з людьми; наявність авторитету серед колег; наявність емпатії; чітке розуміння і прийняття цілей функціонування школи; уміння впливати на інших людей; прагнення до інновацій.

Отже, результати дослідження дозволяють визначити, що у значної частини керівників навчальних закладів визначено недостатній рівень загальної психологічної компетентності, низький рівень обізнаності про призначення та функціональні можливості діяльності практичних психологів і соціальних педагогів шкіл, що і спричинює не звертання до них із запитами щодо психологічного аналізу проблемних ситуацій та за психологічними рекомендаціями щодо їх вирішення та удосконалення власної управлінської компетентності.

Вдосконаленню діяльності керівників навчальних закладів буде сприяти розвиток особистісно-професійних якостей; формування конструктивної моделі взаємодії з методистом РМК/ММК, який відповідає за психологічну службу та шкільним практичним психологами, соціальними педагогами щодо запобігання та усунення негативних ситуацій в педагогічних та учнівських колективах.

Нормативні документи (наказ Міністерства освіти і науки від 06.08.2013 №1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»; лист Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України від 02.09.2013 № 88; наказ ДОНМС від 19.09.2013 №849 «Про затвердження Програми розвитку психологічної служби Чернівецької області на період до 2017 року») та аналіз соціально-психологічних проблем, що виникають учнівських та педагогічних колективах навчальних закладів обумовили необхідність розробки програми розвитку компетентності керівників навчальних закладів у галузі практичної психології: «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу».

Метою програми є розвиток психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів через розуміння ролі, місця та функціональних обов’язків працівників психологічної служби, відпрацювання навичок взаємодії в системі «адміністрація – психологічна служба».

Основні завдання програми:

 1. Ознайомлення з основними завданнями і принципами організації психологічної служби системи освіти, створення всіх необхідних умов для її функціонування, розвиток професійного розуміння напрямів діяльності практичного психолога і соціального педагога.

 2. Розширення знань керівників про фактори, які впливають на формування стилю керівництва та психологічного клімату в колективі, причини виникнення конфліктів.

 3. Підвищення ефективності взаємодії адміністрації закладу з працівниками психологічної служби та формування адекватної системи очікувань керівників навчальних закладів від діяльності працівників психологічної служби.

 4. Розвиток особистісно-діяльнісних якостей керівника навчального закладу, стимулювання професійного зростання.

 5. Формування у керівників освітніх закладів установки на підвищення ролі і значимості діяльності психологічної служби.

Стратегічні напрямки Програми. Означена програма передбачає роботу на трьох рівнях:

  • перший – розвиток мотивації особистості керівника;

  • другий – розвиток ресурсної сфери особистості керівника;

  • третій – розвиток стратегічного мислення та формування оптимального стратегіального поля ефективної професійної діяльності керівника закладу.

Науково-методичне обгрунтування. Сучасна психологія активно використовує у практичній роботі різноманітні підходи до навчання та формування в управлінців певних навичок та знань. У цьому контексті особливо важливим виступають особистісно-орієнтований, стратегіально-системний та компетентнісний підходи.

Особистісно-орієнтований підхід у навчанні (Г. О. Балл, І. Д. Бех, О. В. Бондаровська, О. М. Пєхота, С. І. Подмазін, В. В. Рибалка, В. В. Сєріков, А. В. Хуторський, І. С. Якиманська та ін.) передбачає створення умов, за яких освітній процес стає особистісно-значимим, і переорієнтовується від спрямованості на запам'ятовування готових знань до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові знання щодо потреб практики, формування функціональної готовності до виконання певних видів діяльності, удосконалення особистісних якостей: професійної спрямованості, творчих умінь і здібностей. Технології особистісно-орієнтованого навчання створюють максимально сприятливі умови для розвитку та саморозвитку особистості керівників, переорієнтовують набуті знання із суспільно-значимих на особистісно-значимі.

Основні принципи стратегіально-системного підходу (В.О. Моляко, М. Смульсон, С.М. Симоненко та ін.), на яких побудована програма: аксіологічний принцип як перспектива вивчення явищ з точки зору виявлення їх можливостей задовольняти потреби людини як найвищої цінності; принцип еврилогізації, який полягає у визнанні як провідної у професійному розвитку та самовираженні особистості продуктивної, творчої діяльності; принцип варіативності, який полягає втому, що максимальний успіх досягається через розкриття власних моделей особистісно-професійного самозростання та найбільш ефективних для нього способів осягнення особистісної і професійної самореалізації; принцип ресурсності як використання сукупності об’єктивно існуючих умов і засобів, необхідних для реалізації потенційних можливостей суб’єкта.

Компетентнісний підхід забезпечує спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових), в тому числі і психологічної, компетентностей особистості керівника закладу. Розвиток психологічної компетентності директорів переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок про психологічну службу в площину формування й розвитку здатності практично використовувати ресурси фахівців, діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід взаємодії у складних учнівсько-педагогічних ситуаціях. При цьому програма формує у директора високу готовність до успішної управлінської діяльності. В такій концептуальній схемі керівники і працівники психологічної служби апріорі орієнтуються на особистісно-орієнтовані і діяльнісні моделі конструктивної взаємодії.

Все більше педагогів-дослідників та освітян-практиків звертаються до ідей компетентнісного підходу в освіті як одного з провідних напрямів вдосконалення національної системи освіти. При цьому поняття компетентності містять набір знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності. Програма «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації навчально-виховного процесу» розроблена опираючись на принципові позиції компетентнісного підходу, особистісно-орієнтованого та системно-стратегіального підходів.

Терміни реалізації Програми: березень 2014 – червень 2015 рр.

Структура Програми. Програма розвитку психологічної компетентності курівників навчальних закладів розрахована на 32 години. Позитивних результатів з точки зору підвищення психологічної компетентності керівників і стимулювання їх особистісного розвитку можна досягти в процесі реалізації працівниками психологічної служби наступних структурних компонентів - модулів комплексної навчальної програми:

 • Психодіагностичний мінімум (2 год)

 • Навчальні семінари-тренінги (24)

 • Психологічне консультування директорів закладів освіти методистами РМК/ММК, що відповідають за психологічну службу за потребами закладу (4 год)

 • Моніторинг та оцінка ефективності програми (2 год)

Форма проведення та види роботи. Психодіагностичний мінімум проводиться у формі навчального практикуму, на якому застосовуються психодіагностичні методи, а саме: тести, опитувальники, анкети та ін. Формування та розвиток психологічної компетентності керівників проходить у формі семінару-тренінгу, який передбачає інтенсивне навчання практичного спрямування. Під час семінару-тренінгу застосовуються такі види роботи: практикум, інтерактивна лекція, інтерактивні вправи – мозковий штурм, дискусія, робота в парах, виконання практичних завдань у групах, розгляд ситуацій та випадків, рольова гра, «домашнє завдання», робота поза групою в реальних умовах життя, написання есе, робота з дидактичними картками: «Креатив», «Мої цінності», «Особистісні стратегії професійної діяльності психолога», психологічні ігри: «Рада директорів, або Червоне і чорне». Психологічне консультування керівників навчальних закладів проходить у формі індивідульної співбесіди, під час якої актуалізуються психологічні та соціальні проблеми учнів/педагогів в школі та визначаються стратегії їх розвитку із залученням працівників психологічної служби. Моніторинг та оцінка здійснюється у формі практикуму за допомогою комплексу психодіагностичних та фахових тестів, опитувальників та анкет.

Пройшовши навчання, керівник повинен знати:

 • Завдання і принципи організації психологічної служби системи освіти.

 • Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність психологічної служби.

 • Особливості функціональних та посадових обов’язків практичних психологів та соціальних педагогів.

 • Особливості надання психолого-педагогічної допомоги в навчальному закладі по вертикалі: від психолога / соціального педагога до мобільного соціально-психологічного консультпункту обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

 • Фактори, які впливають на формування стилю керівництва та психологічного клімату в колективі, причини виникнення конфліктів.

 • Параметричні показники розвитку особистісних компонентів учнів та аналізу групових процесів, за яких необхідно організувати фахову психологічну та соціально-педагогічну допомогу, корекцію.

 • Соціально-психологічні проблеми школи та відповідні їм стратегії психологічної допомоги учням, батькам, вчителям.
  1   2   3

Схожі:

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11. 06. 2014 (протокол №2)
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної...
Чернівецької області та з метою висвітлення науково-практичних результатів щодо сучасного стану та напрямів розвитку інноваційної...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної...
ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення обласного огляду-конкурсу...
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів» на базі...
Сахновський О.Є., завідувач кафедри методики викладання базових дисциплін ІППО Чернівецької області, кандидат історичних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка