ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Скачати 132.91 Kb.
НазваІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата14.11.2013
Розмір132.91 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Психологія > Диплом
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

кафедра медичної психології та психодіагностики

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра вікової та педагогічної психології, кафедра загальної психології та психодіагностики

Кримський факультет Запорізького національного університету
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у V Міжнародній науково-практичній конференції
«ЗДОРОВЯ, ОСВІТА, НАУКА ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ»
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана Франка, 20, м. Чернівці,).

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти, а також практичні психологи, педагоги, соціальні та медичні працівники та ін.
Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Актуальні питання сучасної психології здоров’я: методологічно-концептуальні, теоретичні та прикладні аспекти.

 2. Роль здоров’я, освіти, науки в особистісному та професійному становленні молоді.

 3. Психологічна служба на захисті здоров’я: діяльність психологів освітніх та медичних установ.

 4. Соціально-психологічні та педагогічні проблеми реабілітації, інтеграції, інклюзії та супроводу осіб з особливими потребами.

 5. Здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності навчальних закладів.

 6. Професійна підготовка фахівців до створення здоров’язберігаючого освітнього середовища.

 7. Проблеми формування екологічної свідомості особистості (екологічна психологія, екологічна освіта та виховання).


У рамках конференції запланована робота пленарного і секційних засідань (перший день) та робота майстер-класів і ворк-шопів (другий день).

Робочі мови конференції

Українська, російська, польська, румунська, англійська.

Календар конференції

 • подання заявок та матеріалів доповідей - до 1 березня 2014 р.

 • подання наукових статей – до 7 березня 2014 р.

 • конференція – 27-28 березня 2014 р.

Для участі у роботі конференції до організаційного комітету необхідно подати:

 • заявку на участь у конференції (додаток 1);

 • текст матеріалів доповіді (згідно з вимогами, що додаються);

 • текст наукової статті та оплату за друк;

 • організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 150 грн. (очна форма) або 50 грн. (заочна). У його вартість входить підготовка та розсилка матеріалів конференції, перерва на каву, участь у майстер-класах і ворк-шопах, а також можливість представити власний майстер-клас. Оргвнесок не включає вартості (100 грн.) участі у вечірньому фуршеті. Бажаючі брати участь у вечірньому фуршеті вказують це у заявці. Оплату оргвнеску та участі у фуршеті надсилати за адресою: вул. Залозецького 115, кв. 4, м. Чернівці, 58003, на ім`я Шепенюк Ірини Миколаївни. Призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції.

Копію квитанції про сплату оргвнеску, заявки на участь у конференції, матеріали доповіді надсилати у електронному вигляді на адресу: nauka_conf@ukr.net до 1 березня 2014 року. Після 1 березня 2014 року (початок друку програм) прийом заявок буде припинено.

Контактна інформація:

Е-mail: nauka_conf@ukr.net

050 5815125 – Руда Галина Василівна

050 2992463 – Григор’єва Олена Володимирівна

050 2817273 – Шепенюк Ірини Миколаївни
Адреса оргкомітету:

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, вул. Франка, 20, м.Чернівці, 58002.

Тел.: (0372) 51-14-01
Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.
Публікації

До початку конференції матеріали доповідей будуть безкоштовно видрукувані в науково-методичному журналі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти».

Після завершення роботи конференції учасники можуть опублікувати статтю в одному із збірників наукових праць, що входять до переліку фахових видань ВАК України:

 1. «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (фахове видання з педагогіки);

 2. «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія» (фахове видання з педагогіки та психології).

Умови публікації та вимоги до оформлення статей детальніше подаються у додатках 2,3,4.
Додаток 1

ЗАЯВКА

на участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Здоровя, освіта, наука, та самореалізація молоді»

1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

2. Назва та адреса організації, посада _____________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Науковий ступінь ____________________________________________________________

4. Вчене звання ________________________________________________________________

5. Тематичний напрям __________________________________________________________

6. Тема доповіді _______________________________________________________________

7. Контактна адреса ____________________________________________________________

8. Контактний телефон _________________________________________________________

9. Е-mail ______________________________________________________________________

10. Потреба в готелі ____________________________________________________________

11. Участь у вечірньому фуршеті : ТАК НІ

Планую (потрібне підкреслити)

 • Виступити з доповіддю;

 • Виступити з повідомленням;

 • Видати матеріали доповіді у науково-методичному журналі «Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти»;

 • Видати статтю у збірнику наукових праць «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (фахове видання з педагогіки);

 • Видати статтю у збірнику наукових праць «Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія» (фахове видання з педагогіки та психології).

 • Представити стендову доповідь;

 • Взяти участь у конференції заочно;

 • Провести майстер-клас або ворк-шоп;

 • Використати технічний засіб навчання (мультимедійний проектор, інтерактивна дошка).

Додаток 2

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

для публікації у науково-методичному журналі

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

«Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти».


 1. Обсяг – 6-12 стор.; мова – українська.

 2. Текст статті має бути оформлений у форматі Word 98-2003 (doc); шрифт – Times New Roman, 14 кегль; абзац – міжрядковий інтервал – 1,5 см, відступ – 1,25 см; параметри сторінок: розмір лівого береги – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

 3. На початку статті обов’язково зазначити ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, назву посади та установи, місто.

 4. Назва статті – по центру великими літерами – виділена напівжирним; анотації (3-6 речень) та ключові слова українською та англійською мовами; через 1 інтервал – текст статті.

 5. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word (скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi); ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву; вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються.

 6. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;

 7. Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела; література – в алфавітному порядку згідно з новими вимогами ВАК до бібліографічних описів.

 8. Після тексту статті подаються відомості про авторів.

Текст статті обов’язково повинен містити такі елементи:

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями.

 2. аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор.

 3. виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

 4. формулювання мети статті (постановка завдання);

 5. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 6. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Текст матеріалів доповідей з анотацією українською та англійською мовами разом із заявкою на участь у конференції необхідно надіслати до 1 березня 2014 року електронною поштою на адресу nauka_conf@ukr.net.
Додаток 3

Вимоги до змісту та технічного оформлення статей для публікації у

«Науковому віснику Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» (фахове видання з педагогіки)

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок – назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Джерела та література (кегль 12), через рядок після цього – розширена анотація статті російською та англійською мовами (кожна не менше 850 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом теми та ключових слів.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»).

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні покликання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення:

-  постановка наукової проблеми та її значення;

-  аналіз досліджень цієї проблеми;

-  мета і завдання статті;

-  виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

-  висновки та перспективи подальшого дослідження.

Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом.

Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа  і виділити напівжирним курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним шрифром. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.

Через один рядок після основного тексту – Джерела та література, розширені анотації російською та англійською мовами. Над анотаціями потрібно зазначити ім’я і прізвище автора, назву статті російською та англійською мовами, під анотаціями –  ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською, російською чи англійською мовами):

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • науковий ступінь, місце роботи, посада;

 • домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і роздрукований варіанти).

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Відповідальність за достовірність фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

Матеріали буде надруковано мовою оригіналу (українською, російською, англійською).

Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату редколегія повідомляє після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку (орієнтовна вартість – 137 грн.). Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

Тексти статей до «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» та скановану копію квитанції про оплату надсилати на електронну адресу mira_mush@yahoo.com  (довідка за № моб.тел.: 0951560684 – Мирослава Іванівна Мушкевич).

Додаток 4

Вимоги до змісту та технічного оформлення статей

для публікації у збірнику наукових праць

«Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Педагогіка та психологія» (фахове видання з педагогіки та психології)

 • Формат : А4 (210х297 мм).

 • Поля: праворуч – 1,5 см , ліворуч – 3 см , вгорі і внизу – 2 см.

 • Шрифт: Times New Roman .

 • Розмір шрифта: 14 pt .

 • Інтервал між рядків: 1,5.

 • Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати ).

 • Абзац : 1 см.

 • Розмір статті , включаючи ілюстрації і таблиці – 8-12 сторінок.

 • Назва статті набирається по центру лише великими літерами

 • Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування.

 • Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.

 • Необхідно використовувати «парні» лапки.

 • Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пробілами і довше дефіса).

 • Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.

 • Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці нумеруються.

 • Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах зазначених вище розмірів сторінки.

 • Після списку літератури розміщуються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (без назви і ключових слів).

 • Список літератури та анотації друкуються 12 шрифтом.

Вартість публікації : 20 грн. за 1 сторінку + 10 грн. пересилка збірника.

Текст наукової статті і копію сканованої квитанції про оплату необхідно надіслати до 7 березня 2014 року електронною поштою на електронну адресу оргкомітету nauka_conf@ukr.net.

Оплату статті надсилати за адресою: вул. Червоноармійська, буд. 57 «а», кв. 24, м. Чернівці, 58029, на ім`я Ведмеденко Дарії Василівни. Призначення платежу – оплата статті у науковому віснику.

Можливо, краще буде надсилати статті до Наукового вісника Чернівецького університету відповідальному працівникові універу, тобто людині, яка безпосередньо буде цим займатися…, ніж мені… ??? як це зроблено і домовлено зі Східноєвропейським національним університетом…

Зразок оформлення статті

Наталія Голова

(Чернівці)

СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Актуальність проблеми прогнозування в наш час зумовлена такими чинниками: ускладнились процеси розвитку суспільного життя в умовах НТР; значно розширився обсяг і масштаби прогностичної діяльності, кількісна і якісна багатоманітність об'єктів прогнозування; зросла соціальна, економічна, екологічна,………………………

Список літератури


 1. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Технология прогнозных разработок социальных процессов. – М.: Поиск, 1992. – С.76-89.

 2. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи: Антология современной классической прогностики 1952-1999. // Редактор-составитель И.В.Бестужев-Лада. – М.: Academia, 2000. – С.194-200.

 3. ……………….

АНОТАЦІЯ

В статті досліджено та проаналізовано значення соціального прогнозування в розвитку людської цивілізації. Розмежовані поняття: прогноз, прогнозування та …………………………

АННОТАЦИЯ

В статье исследовано и проанализировано значение социального прогнозирования в развитии человеческой цивилизации. Разграничены понятия: ………………………………….

SUMMARY

The paper investigates and analyzes the importance of social forecasting the development of human civilization. Differentiated concepts: prediction, prediction and ………………………………

Схожі:

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки молоді та спорту Чернівецької обласної...
ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11. 06. 2014 (протокол №2)
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс: (0372) 52-73-36, Е-mail: cv
Чернівецька обласна державна адміністрація ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,...
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел./факс (0372) 52-73-36, Е-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка