Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-дослідна діяльність у Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Скачати 91.92 Kb.
НазваПерспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-дослідна діяльність у Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Дата21.03.2013
Розмір91.92 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Інформатика > Диплом
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-дослідна діяльність у Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області реалізується згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 1 грудня 1998 р. № 284-XIV, «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-III, «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-III, Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 і Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522.

  Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області зорієнтований на проведення ґрунтовної науково-дослідницької роботи з визначення та реалізації політики в сфері післядипломної педагогічної освіти дорослих і проблем професійного розвитку ряду категорій фахівців.

Метою науково-дослідницької діяльності є розробка шляхів оптимізації навчального процесу і покращення якості підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних і керівних кадрів освіти.

Науково-дослідна тема інституту на 2013-2017 рр. «Модернізація змісту, форм та методів роботи ІППОЧО для забезпечення розвитку професіоналізму педагога».

Кафедри інституту працюють над наступними науково-дослідними темами:

 • кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою – «Психолого-педагогічні засади професійного розвитку педагогічних працівників в умовах інформаційного суспільства»;

 • кафедра методики викладання базових дисциплін - «Забезпечення професійної компетентності педагогічних працівників в системі післядипломної освіти»;

 • кафедра методики викладання філологічних дисциплін - «Складові міжкультурного іншомовного спілкування. Розвиток компетенції усного мовлення в урочній діяльності».

Науково-дослідна робота - одна з пріоритетних сфер людської діяльності, важливий чинник удосконалення теоретичної, загальнопрофесійної й спеціальної підготовки. Науково-дослідна робота співробітників інституту є такою ж обов’язковою частиною їх діяльності, як навчальна і методична та спрямована на:

 • підвищення кваліфікації викладачів, включаючи виконання дисертаційних робіт;

 • зростання творчого потенціалу викладачів;

 • забезпечення досконалого знання найновіших досягнень з дисциплін, які забезпечують викладачі;

 • органічне поєднання змісту освіти та програм наукової діяльності;

 •  формування змісту навчальних програм лекцій, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

 • організацію пошуково-дослідницької і експериментальної роботи;

 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами, організаціями, як безпосередньо, так і шляхом організації наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

Однією з основних форм підвищення наукового потенціалу кафедр і інституту в цілому є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з напрямами наукової діяльності кафедр (їхніми науковими темами). Загалом науково-педагогічний персонал братиме участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких сформована на кафедрах, в науково-методичних центрах та інституті в цілому. 

В умовах інноваційного розвитку освіти України одним із важливих напрямків роботи науково-педагогічних працівників є координація роботи дослідно-експериментальних майданчиків, як основи апробації й упровадження в практику нових управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, методик тощо, відстеження процесу розвитку дитини, її навчання і виховання в освітніх закладах з різним середовищем. Станом на 2013 рік в Чернівецькій області налічується 14 дослідно-експериментальних майданчиків, з яких 1 має всеукраїнський рівень, а 13 – регіональний. Дослідно-експериментальна робота розрахована на період до 2017 року.  

Завдання на 2013-2017 рр.

  • систематичне проведення науково-дослідної та експериментальної роботи, спрямованої на удосконалення педагогічного процесу, створення рекомендацій практичним працівникам, науково-обґрунтованих і практично виправданих технологій навчання та виховання;

  • організація діяльності для вирішення актуальних проблем управління освітою, освітньої теорії і практики;

  • розробка науково-методичних, навчально-методичних посібників, підручників для системи післядипломної педагогічної освіти регіону;

  • науково-дослідницька діяльність з метою створення наукового підґрунтя педагогічних інновацій, організації навчального процесу і підготовки педагогічних і керівних кадрів регіону;

  • здійснення наукових досліджень з проблем неперервної педагогічної освіти, підготовки педагогічних і управлінських кадрів освіти, професійної перепідготовки;

 • науково-методичне обґрунтування освітніх проектів і програм стабілізації та розвитку регіональної освіти, організації і координації практико-орієнтовних наукових досліджень;

 • участь у освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні та інтеграцію в європейський освітній простір;

 • розвиток співпраці з науковими, науково-дослідницькими структурами АПН України, вищими навчальними закладами України, центрами зарубіжних країн, включаючи стажування і обмін науково-методичною інформацією;

 • встановлення міжнародних наукових зв’язків, обмін результатами наукових досліджень.

Заходи на 2013-2017 рр.

N п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Науково-методична робота
1

Розробка навчально-методичного посібника з проблем історичної освіти

щорічно

Сахновський О.Є, викладачі кафедри методики викладання базових дисциплін

2.

Розробка програм спецкурсів з проблем історичної освіти (навчальних дисциплін)

щорічно

викладачі кафедри методики викладання базових дисциплін

3.

Рецензування навчальних посібників, навчальних програм, програм гуртків тощо.

щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

4.

Складання завдань для проведення модульного контролю та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю

щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

5.

Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо)

щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін
Підготовка і представлення посібника „English Starter”для навчання англійської мови молодших школярів до МОНМС України для отримання відповідного грифа.

2015 р.

Яківчик О., вчитель англійської мови гімназії № 5 м. Чернівців;

Куриш С. М., завідувач кафедри ІППОЧО, доцент.

Наукова робота
1.Виконання планових наукових досліджень із звітністю


Щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

Видання навчально-методичних посібників

Щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

Розробка наукового дослідження «Британський образ «Нової Європи» в роки Першої світової війни»

2015-2017 рр.

Сахновський О.Є.

Публікації тез доповідей на конференціях, семінарах (міжнародних, вітчизняних, регіональних)

Щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін
Підготовка звітів на засідання Вченої ради Інституту та засідання кафедр

Щорічно

Завідувачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

2.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо.

Щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки, психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

3.

Наукове консультування щодо написання та захисту індивідуальних творчих проектів слухачів


Щорічно


викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін
Участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, веб семінарах

Щорічно

викладачі кафедр методики викладання базових дисциплін; педагогіки , психології та теорії управління освітою; методики викладання філологічних дисциплін

7.

Керівництво та науковий супровід дослідно-експериментальних майданчиків

2013-2017 рр.

наукові керівники та наукові консультанти дослідно-експериментальних майданчиків
Виконання Регіональної програми екологічної освіти та виховання в Чернівецькій області на 2013-2017 рр.

2013-2017 рр.

Григор’єва О.В.
Написання розділів дисертаційного дослідження. Здача іспитів на кандидатський мінімум


2013-2016 рр.

Пентелейчук О.В., Жук І.В., Чебаник В.В.

Організаційна робота
1.

Робота у Вченій раді ІППОЧО

щорічно
2.

Організація та проведення конференцій, семінарів, різного рівня

щорічно
3.
щорічно
Схожі:

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
4. Наказ розмістити на інформаційному сайті Інституту післядипломної...
Чернівецької області та з метою висвітлення науково-практичних результатів щодо сучасного стану та напрямів розвитку інноваційної...
І Всеукраїнської науково-практичної
З 8 до 18 квітня 2013 р відповідно до плану роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбувалася...
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. Д. Романовська, завідувач НМЦ практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької...
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної...
Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Схвалено Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 11. 06. 2014 (протокол №2)
5. Методичні рекомендації щодо удосконалення психологічного супроводу...
Романовська Д. Д., завідувач науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної...
Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької,...
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка