Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук


Скачати 474.69 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Сторінка3/3
Дата30.09.2013
Розмір474.69 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Психологія > Автореферат
1   2   3

Висновки
У дисертації представлено теоретичне узагальнення й емпіричне вивчення проблеми психологічних механізмів взаємозв’язку антиципаційних здібностей та життєвої компетентності особистості, що виявляється у визначенні методологічних, теоретико-концептуальних, структурно-функціональних засад розкриття сутності досліджуваних феноменів і відповідних їм систем механізмів і чинників.

1. На підставі теоретико-моделюючого аналізу виокремлено суто психологічний аспект міждисциплінарного дослідження життєвої компетентності в межах розгляду проблеми життєтворчості й визначено структуру феномена, його механізми становлення. Виявлено, що у розкритті психологічної сутності життєвої компетентності важливими є поняття превентивної адаптації, особистісної зрілості та когерентності (операційний аналог життєвої компетентності), життєздійснення та психологічного благополуччя, рольової компетентності. У результаті теоретичного аналізу життєва компетентність трактується як особистісна диспозиція, здатність і потенційна готовність до реальних життєвих виборів і вчинків, що зумовлює успішність взаємодії людини із соціумом у сутнісних людських сферах з опорою на внутрішні ресурси особистості. Життєва компетентність має структурні (рівні компетентності – некомпетентності), динамічні (механізми взаємодії з іншими психічними чинниками) характеристики.

2. У контексті проблеми взаємозв’язку антиципації та життєвої компетентності особистості розглянуто системний, структурно-рівневий, когнітивно-поведінковий, клінічний підходи до дослідження антиципації та прогностичних здібностей. Класифікація механізмів взаємозв’язку антиципації та життєвої компетентності особистості на основі критеріїв психологічного змісту, віднесеності до наукових парадигм, концепцій дало підстави теоретично виокремити основні механізми взаємозв’язку досліджуваних феноменів: рефлексію, децентрацію, ідентифікацію, прокрастинацію, дефлексію, інтерналізацію, часову децентрацію та проективну ідентифікацію.

3. З допомогою методу якісних структур створено модель, що містить континуум критеріїв життєвої компетентності з розгортанням матриці дихотомічних показників (рольової компетентності – некомпетентності; зрілості – інфантильності; механізму часової децентрації на майбутнє – на минуле; коефіцієнта дорослості). На підставі зазначеного відібрані та обґрунтовані методичні засоби емпіричної перевірки наявності взаємозв’язку між досліджуваними феноменами. Системно-структурний підхід до вивчення взаємозв’язку характеристик життєвої компетентності з показниками антиципаційної спроможності-неспроможності особистості зумовив стратометричний відбір експериментальної групи (стать, вік, рівень освіти, сімейний стан). Акцент зроблено на вивчення особистості в період ранньої і середньої дорослості – стадії накопичення та підвищення рівня життєвої компетентності .

4. На системному рівні з’ясовано психологічну сутність механізмів взаємозв’язку досліджуваних феноменів в експериментальній сукупності. Для формування загальної стратегії емпіричного дослідження проведено класифікацію показників антиципаційної спроможності із використанням кластерного аналізу. На основі аналізу кореляційних плеяд критерійних показників емпірично підтверджено, що стрижневим механізмом взаємозв’язку загальної антиципаційної спроможності і життєвої компетентності особистості є децентрація. Доведено, що механізмом взаємозв’язку досліджуваних феноменів на особистісному рівні є рефлексія, яка виступає як усвідомлення життєвих цінностей і смислів, життєвого вибору та залежить від показників психологічного часу особистості. Виявлено, що на рівні ціннісно-смислової сфери особистості зв’язок антиципаційних характеристик з життєвою компетентністю особистості забезпечує механізм інтерналізації, який передбачає прийняття на себе відповідальності, інтерпретацію значимих подій як результат власної діяльності.

5. В основі взаємозв’язку між часовою антиципаційною спроможністю і життєвою компетентністю особистості механізмом є часова децентрація (здатність до аналізу власного життя з будь-якої часової позиції) як основа діяльності у теперішньому щодо перспективної життєвої мети. Виявлено, що механізмом взаємозв’язку між особистісно-ситуативною антиципаційною спроможністю та життєвою компетентністю особистості є інтроективна ідентифікація. Для осіб з загальною і особистісно-ситуативною антиципаційною неспроможністю характерна дія механізму дефлексії як ухиляння від контакту з власними бажаннями і незадіяність власного життєвого досвіду в ситуації прогнозування. В основі взаємозв’язку між антиципацією та життєвою компетентністю на рівні особистісно-ситуативної антиципаційної неспроможності лежить проективна ідентифікація. Механізмом взаємозв’язку на рівні хроноритмологічної антиципаційної неспроможності (часової некомпетентності) та життєвої компетентності особистості є прокрастинація – механізм, в основі якого лежить боротьба з тривогою через відкладання рішень та дій, пов’язаних прийняттям життєво важливих чи повсякденних рішень.

6. При дослідженні психосемантичного простору концепту «життєздійснення» в аспекті прогнозування долі виокремлено антиципаційні схеми, характерні для слов’янських паремій про життєву компетентність людини. Це низка понять, які є критеріями життєвої компетентності з погляду української культурної традиції: «розум» – когнітивний аспект, що містить знання, досвід і мудрість, «чесність» – моральний і етичний аспекти, антитеза хитрості, «щастя» і «доля» – аспект прогнозування та передбачення подій нарізно для жінок та чоловіків, «зрілість» – віковий аспект. Об’єктивними чинниками, які зумовлюють досягнення життєвої компетентності в пареміях, є швидкоплинність часу, обмеженість обставин і кінцевість життя. Паремії в українському фольклорі містять прогнози, що вказують на особисту відповідальність, допомогу з боку інших людей, збіг обставин та чинник «доля – недоля». Створена емпірична типологія антиципування життєздійснення в українських пареміях – ейфоричний, оптимістичний, тривожний, фаталістичний, актуалізований типи.

7. При дослідженні специфіки антиципування у взаємозв’язку з життєвою і рольової компетентністю зазначено деструктивні тенденції: спадкування моделі батьківського життєвого шляху, що містить повторення травматичних переживань, відхід від розв’язання життєвої ситуації, яка виявляється в механізмі ідентифікації, прокрастинації. Аналіз емпіричних результатів засвідчує існування динамічних смислових структур життєздійснення: «визнання – знехтування», «оптимізм – песимізм», «належність – самотність», «уміння захистити себе – безпорадність».

Отримані результати дають змогу спрямувати подальші дослідження в проблемне поле вивчення викривлень антиципаційних схем, пов’язаних із професійною реалізацією, сімейними ролями особистості в контексті проблематики прогнозування біографічних криз та життєвої некомпетентності. Постає питання про те, які механізми спричиняють неконструктивні життєві вибори, що в масштабі життєвого шляху особистості є причиною професійного вигорання, криз подружніх стосунків, відчуття вичерпаності життєвої програми. Перспективним є продовження дослідження на процесуально-динамічному рівні, що сприятиме концептуалізації наукових уявлень про життєве самоздійснення, в яких проявляється нададаптивна природа людини. Такий підхід відповідає тенденціям розвитку сучасної науки і репрезентує життєву компетентність як постійно оновлювальну, перетворювальну форму.
Список опублікованих праць за темою дисертації
Статті у провідних наукових фахових виданнях України:

 1. Шестопалова К. М.  Особистісні чинники прогнозування майбутнього / К. М. Шестопалова // Вісник Дніпропетр. ун-ту : Сер.  «Психологія». – 2010. – Т. 18, Вип. 16, № 9/1. – С. 131–138.

 2. Марченко О. В. Особливості графічної презентації рольової структури сім’ї у дітей шестирічного віку / О. В. Марченко, К. М. Шестопалова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12 «Психологічні науки». – 2010. – Вип. 29 (53). – С. 404–410. (здобувачем теоретично обґрунтовано рольові позиції в структурі сімї, формулювання висновків).

 3. Шестопалова К. М.  Механізми взаємозв’язку антиципації та життєвої компетентності у професійному становленні особистості / К. М. Шестопалова // Соціальна психологія. Науковий журнал / гол. ред. Ю. Ж. Шайгородcький. – 2012. – № 3 (53). – С. 11–21.

 4. Шестопалова К. М. Антиципування життєвого шляху: методи діагностики та корекції / К. М. Шестопалова // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 9. – С. 106–112.

 5. Шестопалова К. М. Критерії життєвої компетентності української ментальності на матеріалі аналізу семантичного простору паремій / К. М. Шестопалова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 12 «Психологічні науки». – 2012. – Вип. 36 (60). – С. 391–395.

 6. Шестопалова К. М.  Психокорекційний підхід у роботі з подієвістю як критерієм життєвої компетентності та ресурсом антиципування / К. М. Шестопалова // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.  «Педагогіка і психологія». – 2012. – Т. 20, Вип. 18, № 9/1. – С. 157–164.


Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:

 1. Шестопалова К. М. Вплив антиципаційної спроможності на життєві стратегії в ситуації ціннісного конфлікту особистості / К. М. Шестопалова // Актуальні проблеми психології : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості /за  ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – 2011. – Т. 11, Вип. 4, Ч. 2. – С. 343–349.


Матеріали доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Шестопалова Е. Н. Антиципация семейной ситуации в структуре представления о будущем на основе анализа визуальной семантики психорисунков / Е. Н. Шестопалова // Ломоносов – 2011 : ХVIII Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 11 – 15 апреля 2011 г. [Електронний ресурс] : тези доп. – М., 2011. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: ПК з процесором 486+; Windows 95; DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – file:///E:/structure_22_1458.htm.

 2. Шестопалова К. М. Професіональний вимір життєвої компетентності як аспект психологічного здоров’я / К. М. Шестопалова // Створення психологічних умов для збереження здоров’я молоді в процесі навчання: Всеукр. наук.-практ. конф., 20 – 25 жовтня 2011 р. : тези доп. – Д., 2011. – С. 64–67.

 3. Шестопалова К. М. Сценарний компонент антиципаційної спроможності в ситуації ціннісного конфлікту особистості / К. М. Шестопалова // Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді : І Всеукр. форум студентів, аспірантів і молодих учених, 14 – 15 квітня 2011 р. : тези доп. – Д. , 2011. – С. 167–169.

 4. Шестопалова К. М. Вплив антиципування та життєвої компетентності на особливості адаптації особистості / К. М. Шестопалова // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики: Соціальні технології адаптаційних процесів у сучасних умовах, 23 березня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 53. – С. 217–225.

 5. Шестопалова  Е. Н.  Жизненная компетентность как ресурс автобиографического антиципирования / Е. Н. Шестопалова // Ломоносов – 2012 : ХІХ Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 9 – 13 апреля 2012 г. [Електронний ресурс] : тези доп. – М., 2012. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: ПК з процесором 486+; Windows 95; DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – file:///E:/structure_21_1356.htm.

 6. Batrachenko І. Procrastination as a mechanism of Anticipation and Eniromental Mastery / I. Batrachenko, K. Shestopalova // Integration Potential of Modern Psychology and Directions of its Development: Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку, 10 – 12 жовтня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2012. – С. 8–10. (здобувачем представлено та проаналізовано дані емпіричного дослідження особливостей взаємозвязку антиципації та життєвої компетентності, формулювання висновків).

 7. Шестопалова К.М. Подієвість в структурі антиципування життєвого шляху / К. М. Шестопалова // Теорія і практика проектування авторських педагогічних систем : Всеукр. наук.-практ. конф., 26 – 27 квітня 2012 р. : тези доп. К. , 2012. С. 266270.

 8. Shestopalova К. Relationships of Psychological mechanisms of Anticipation and Environmental Mastery / K. Shestopalova // Харківська школа психології : спадщина і сучасна наука: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 – 20 жовтня 2012р.: тези доп. – Х. , 2012. – С. 288–289.


Анотація
Шестопалова К. М. Психологічні механізми взаємозвязку антиципації та життєвої компетентності особистості. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровськ, 2013.

У дисертації представлено теоретичне узагальнення й емпіричне вивчення проблеми психологічних механізмів взаємозв’язку антиципаційної спроможності та життєвої компетентності особистості. Представлена психологічна інтерпретація феномена життєвої компетентності на рівні його структури (компетентність-некомпетентність, рівень життєтворчості), взаємодії з іншими психологічними характеристиками (особистісна зрілість, антиципаційна спроможність, психологічний вік).

Завдяки методу якісних структур створено модель, що містить континуум критеріїв життєвої компетентності із розгортанням матриці дихотомічних показників (рольової компетентності – некомпетентності; зрілості – інфантильності; механізму часової децентрації на майбутнє – на минуле; коефіцієнта дорослості). На підставі емпіричного дослідження із застосуванням методів кореляційного, кластерного та якісного аналізів доведено, що в основі взаємозв’язку між досліджуваними феноменами знаходиться системна дія психологічних механізмів рефлексії, децентрації, інтерналізації, часової децентрації, інтроективної ідентифікації; прокрастинації, проективної ідентифікації та дефлексії.

Ключові слова: антиципація, життєва компетентність, рефлексія, децентрація, прокрастинація, інтерналізація, ідентифікація, часова децентрація, дефлексія.

АННОТАЦИЯ
Шестопалова К. Н. Психологические механизмы взаимосвязи антиципации и жизненной компетентности личности. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины, Днепропетровск, 2013.

В диссертации представлены результаты изучение проблемы психологических механизмов взаимосвязи антиципационной состоятельности и жизненной компетентности личности, проявляющихся в определении методологических, теоретико-концептуальных, структурно-функциональных принципов отражения сущности исследуемых феноменов, их закономерных психологических и социокультурных зависимостей, соответствующих им систем механизмов и факторов. На основании системно-структурного анализа и моделирования по методу качественных структур представлена психологическая интерпретация феномена жизненной компетентности на уровне его структуры (компетентность-некомпетентность, уровень жизнетворчества); взаимодействия с другими психологическими характеристиками (личностная зрелость, антиципационная состоятельность, психологический возраст). Предложена модель, содержащая континуум критериев жизненной компетентности с разверткой матрицы следующих дихотомических показателей: ролевой компетентности, временной децентрации, личностной зрелости и психологического возраста (коэффициента взрослости) жизнеосуществления в аспекте взаимосвязи антиципации и жизненной компетентности. При исследовании психосемантического пространства жизнеосуществления в контексте прогнозирования судьбы и достижения жизненной мудрости (компетентности) на материале славянских (русских и украинских) паремий создана классификация антиципационных схем (прогнозов) с учетом параметров типа прогноза, временной ориентации и средства достижения жизненных целей, включающая эйфорический, оптимистический, тревожный, фаталистический и актуализированный типы. Установлена этноспецифичность, отражающая украинскую культурную традицию в понимании жизненной компетентности и прогнозирования жизненного пути (судьбы) человека.

В работе проанализированы современные научные представления о сущности психологического механизма как понятия, теоретически выделены механизмы взаимосвязи антиципации и жизненной компетентности в зависимости от научной парадигмы и структурного уровня анализа психических феноменов. Для эмпирического обоснования действия специфических психологических механизмов взаимосвязи изучаемых феноменов установлены критериальные диагностические показатели жизненной компетентности и антиципационной состоятельности, сформирована адекватная им диагностическая программа с учетом номотетического и идеографического подходов. На основании многоэтапного эмпирического исследования с применением методов корреляционного, кластерного и качественного анализов доказано, что в основе взаимосвязи между исследуемыми феноменами находится системное действие психологических механизмов рефлексии, децентрации и интернализации, синхронизации временных смыслов, временной децентрации, интроективной идентификации; прокрастинации, проективной идентификации и дефлексии.

Ключевые слова: антиципация, жизненная компетентность, рефлексия, децентрация, прокрастинация, интернализация, идентификация, временная децентрация, дефлексия.
SUMMARY
Shestopalova K. Psychological mechanisms of the relationship of anticipation and life competence. – On the right of manuscript.

The thesis for the Candidate degree in psychology in specialty 19.00.01 – General Psychology, History of Psychology. – Dnepropetrovs’k National University Named After Oles’ Gonchar of Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukrane. – Dnepropetrovs’k, 2013.

The thesis presents theoretical synthesis and empirical study of the problem of the relationship of psychological mechanisms of anticipation abilities and individual life competence. The psychological interpretation of the phenomenon of life competence level and its structure (competence vs incompetence, level of life creativity), interaction with other psychological characteristics (personal maturity, anticipation ability, psychological age).

Using the method of qualitative structure a model that contains a continuum of life competence criteria of the deployment matrix dichotomous indicators (role competence vs incompetence; maturity vs infantilism; mechanism of the temporal decentration for the future is the past, the coefficient of adulthood) was created. It was empirically assumed by applying methods of correlation, cluster and qualitative analysis that the basis of the relationship between the studied phenomena is a systemic effect of such psychological mechanisms as reflection, decentration and internalization, synchronization of temporal senses, temporal decentration, introactive identification, procrastination, projective identification and deflection.

Key words: anticipation, life competence, decentration, reflection, procrastination, internalization, identification, temporal decentration, deflection.

1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано на кафедрі конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка