Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “


Скачати 367.52 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Сторінка1/7
Дата17.06.2013
Розмір367.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний економічний університет
Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки

Прикладна статистика” усіх форм навчання

Укладачі: Раєвнєва О. В.

Сєрова І. А.

Аксьонова І. В.


Відповідальний за випуск Раєвнєва О. В.
Харків, 2010

ВСТУП
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки «Прикладна статистика», є дипломна робота. Вона є найбільш активною формою зв'язку теоретичних знань з практичним їх використанням.

При формуванні компетенцій бакалавра з напряму підготовки «Прикладна статистика» використовується системний підхід, що ставить задачу відбиття загального розуміння змісту кваліфікаційного рівня освіти в термінах компетенцій та результатах освіти.

Бакалаври з напряму підготовки «Прикладна статистика» в більшій мірі орієнтовані на аналітичну роботу.

Система аналітичних компетенцій передбачає підготовку випускників до інноваційної роботи в таких ключових сферах зайнятості як бізнес та державне управління, виробітку в них здатності адаптуватися до нового середовища.

Випускник за напрямом підготовки «Прикладна статистика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» повинен оволодіти наступними компетенціями:

застосовувати основні прийоми та способи статистичної характеристики масових соціально-економічних процесів;

виявляти статистичні тенденції та закономірності розвитку соціально-економічних явищ і процесів;

досліджувати взаємозв’язки соціально-економічних, політичних та екологічних явищ та процесів;

бути готовим до управлінсько-організаційної діяльності з малими колективами;

ставити й вирішувати прикладні організаційно-управлінські задачі;

оцінювати існуючі соціально-економічні явища та процеси при вирішенні задач управління;

обробляти та подавати результати наукових досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій;

оцінювати достовірність статистичної інформації, що збирається.

Таким чином, основною метою дипломної роботи є:

поглиблення, систематизація й інтеграція теоретичних знань й практичних навичок;

розвиток вмінь критично оцінювати й узагальнювати теоретичні положення;

застосування отриманих знань при вирішенні прикладних задач;

оволодіння сучасними методами наукового дослідження;

презентація навичок публічної дискусії й захисту наукових ідей;

з’ясування міри підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ринкової економіки.

Дипломна робота – це самостійно виконана наукова праця, яка містить теоретико-аналітичне вивчення конкретної проблеми, має науково-пошуковий та прикладний характер. Основне її призначення – продемонструвати рівень кваліфікації автора, насамперед його вміння бачити професійні проблеми, вести науковий пошук і вирішувати конкретні завдання.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Дипломна робота є самостійною науково-кваліфікаційною роботою і носить характер науково-прикладного дослідження за обраною студентом темою, має певне значення для поліпшення діяльності у сфері статистичної теорії та практики.

Виконання дипломної роботи повинно підтвердити вміння студента генерувати і обґрунтовувати нові ідеї, які мають близьку або далеку перспективу вирішення, його нахил до самостійного проведення аналізу та його обґрунтування.

Підготовка дипломної роботи має показати вміння студента:

використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певних проблем статистичного аналізу;

аналізувати літературні, наукові джерела, статистичну, бухгалтерську та фінансову звітність;

формулювати та розробляти питання плану статистичного спостереження;

узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методи статистичного аналізу при вирішенні визначеної проблеми;

обґрунтовано використовувати статистичний і графічний матеріал, вітчизняний і міжнародний досвід з даного питання;

Мета підготовки дипломної роботи – закріплення та розширення одержаних у процесі навчання знань шляхом розв'язання конкретної, актуальної проблеми в галузі статистики, застосування отриманих знань на практиці; формування вміння проводити економіко-статистичний аналіз для вирішення комплексу питань, пов'язаних з конкретною темою дипломної роботи; підтвердження готовності до самостійного вирішення завдань, що виникають в процесі роботи статистика-аналітика.

Для досягнення вказаної мети студенти повинні вирішити такі завдання:

з урахуванням рекомендованої кафедрою статистики та економічного прогнозування тематики дипломних робіт, сфери наукових інтересів студента, актуальних проблем, що стоять перед фахівцями-статистиками, вибрати тему дипломної роботи та обґрунтувати її актуальність;

опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-правові та інструктивні матеріали, літературні та інші джерела з теми, що досліджується;

провести всебічну діагностику ситуації із застосуванням сучасного статистичного інструментарію;

розробити план статистичного спостереження об'єкта дослідження;

оформити проведені теоретичні та практичні розробки у вигляді дипломної роботи, яка включає пояснювальну записку зі всіма обґрунтуваннями запропонованих заходів та ілюстративний матеріал;

захистити дипломну роботу на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Тематика дипломних робіт опрацьовується кафедрою, виходячи із завдань, що випливають з програм підготовки бакалаврів, актуальності й можливості проведення науково-дослідної роботи з тих чи інших питань протягом часу, передбаченого навчальним планом.

Тематика дипломних робіт складається і затверджується кафедрою статистики та економічного прогнозування, виходячи з напряму підготовки бакалаврів й актуальних проблем статистичного аналізу на макро- та мікрорівні.

Конкретна тема роботи обирається студентом, виходячи з принципів теоретичної значущості та практичних вимог сучасної економічної діяльності.

Студентові надається право запропонувати свою тему дипломної роботи. Ця пропозиція повинна супроводжуватись мотивацією доцільності виконання і можливості інформаційного забезпечення дослідження.

Обрана тема погоджується та уточнюється з керівником, після чого студенти розробляють план і графік роботи, який має відповідати календарному графіку, затвердженому кафедрою.

Тема роботи повинна бути розглянута на засіданні кафедри статистики та економічного прогнозування та за її поданням затверджена наказом ректора університету не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання.
3. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт для студентів напряму підготовки “
Підсумковим етапом навчання в університеті, що дає право на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
Методичні рекомендації до написання ДИПЛОМНИХ робіт для підготовки...
Кафедра управління, адміністративного права і процессу та адміністративної діяльності
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка