Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання


Скачати 453.54 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Сторінка1/8
Дата19.04.2013
Розмір453.54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Створення та обробка баз даних на ПЕОММетодичні рекомендації

до самостійної роботи студентів

заочної форми навчання

усіх спеціальностей освітнього напряму підготовки

0924 Телекомунікації,

0924 Інформаційні мережі зв’язку

0907 Радіотехніка

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Київ -2010

УДК 355.40


Укладач: ст.викладач В.П. Ярцев
Затверджено на засіданні ради факультету

Інформаційні технології ДУІКТ

Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В.П.Ярцев – К.: ДУІКТ, 2010 - 27 с.
Методичні рекомендації містять необхідні матеріали та вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання при вивченні дисципліни Створення та обробка даних на ПЕОМ. Призначені для студентів усіх спеціальностей освітнього напряму.
ВступІнформаційні системи та бази даних сталі обов'язковою частиною у всіх галузях суспільства: в економіці, науці, культурі, промисловості та інших. Зараз узагалі важко знайти область діяльності людини, у якій у тім чи іншому виді не застосовувалися б бази даних (БД). Постійно зростаючі споживи інформатизації суспільства обумовлюють і швидкі темпи розвитку теорії і практики побудови БД. Під інформаційною системою (ІС) звичайно розуміють сукупність технічних і програмних засобів, призначених для рішення задач збору, обробки і представлення інформації користувачу в необхідному виді. Наприклад, це задачі обліку і рухові матеріальних засобів, системи електронних платежів, карткова система сплати телефонних дзвінків, інформаційно-довідкові задачі, і т.д. У кожному з наведених прикладів завжди обов'язково присутні дві елемента ІС: бази даних, у якої винна зберігатися інформація, яка потрібна для вирішення конкретних задач, і засоби управління цією базою даних.

Навчальна дисципліна “Створення та обробка баз даних на ПЕОМ” знайомить з принципам побудови і сутності технологій проектування БД, що вже одержали широке поширення в сучасної практиці.

Методичні рекомендації містять необхідні матеріали та вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання в усіх формах навчального процесу: на лекціях; практичних та лабораторних заняттях; підготовці контрольної роботи; проведенні підсумкового контролю.

Програма курсу побудована таким чином, щоб студент мав можливість вивчати основи теорії проектування БД, познайомитися з призначенням, можливостями, основами роботи в середовищах програмування СОБД Access2002, InterBase, навчитися розроблять додатки в об'єктно - орієнтованому середовище програмування Delphi7, проектувати БД з допомогою СASE- технологій ERWin, IBExpert.

Для успішного вивчання курсові студентові треба мати персональний комп'ютер на який можливо встановити ОС WindowsХР, програми OfficeХР, Delphi7, InterBase7.

Методичній матеріал курсу містить електронній варіант опорного конспектові лекцій, мультімедийнних уроків по СОБД Access2003 та середовищу програмування Delphi7, курсові лабораторних робот, який потрібно виконати для успішної підготовки до виконання контрольної роботи та модульного тестування. Для відкриті файлу лекцій потрібно встановити програму Acrobat 7.

Робота над матеріалом по предмету “Створення та обробка баз даних на ПЕОМ” винно проводити по темам. У кінці кожного з тем приводитися необхідна основна та додаткова література, у кінці кожної лекції - список контрольних запитів щодо самоперевірки.

Робота студента по програми курсу винна складатися в самостійному вивчанні теоретичного матеріалу висловлюваного в опорному конспекті лекцій та указаною літературі. Для закріплення матеріалу потрібно переглянути мультімедійнній урок та виконати лабораторну роботу .

У випадку виникнення утруднень або питань при вивченні теоретичній частині курсу, а також при виконанні контрольних роботи студентові варто звертатися за консультацією до викладачів ведучий курс .

У тому випадку, якщо особиста зустріч з викладачем неможлива, то можна звернутися по електронній пошті або письмово на кафедру "Обчислювальної техніки" за одержанням письмової консультації.

Адреса кафедрі:

м. Київ -03110

вул. Соломянска 7. Кафедра Обчислювальна техніка. Секретарю.

У процесі самостійного вивчення теоретичного матеріалові рекомендується складати конспект. Цей конспект при виклику на лабораторно - екзаменаційну сесію варто доповнити на лекційних заняттях і використовувати його при виконанні лабораторного практикуму і підготовці до заліку.

Самостійну підготовку курсу можна вважати закінченої, якщо студент упевнено відповідає на контрольні питання, уміє створювати таблиці БД, запити, проектувати форми і звіти в СОБД Access2003, InterBase та створювати додатки в Delphi 7.

1. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИКурс Створення та обробка даних на ПЕОМ відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і фактично є вступом до всіх спеціальностей за напрямом підготовки 0924 Телекомунікації,0924 Інформаційні мережі зв'язку,0907 Радіотехніка, освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр.

Предметом навчальної дисципліни є:

теоретичні основи принципів збереження та обробки інформації, побудови баз даних, організації систем управління базами даних, методи проектування баз даних та засобів використання систем управління базами даних (СУБД), засобів розробки сучасних прикладних програм баз даних (БД).

Метою вивчення навчальної дисципліни є :

вивчання основних зрозуміти реляційної моделі даних (таблиці, ключі, індекси, цілісність даних, принципи нормалізації відносин);

опанування принципами розробки БД, основи розуміння щодо різновидів архітектур БД і їхніх можливості та особливості;

вивчати основні можливості і способи застосування сучасних СУБД (на прикладі СУБД Access2003, InterBase7);

опанувати основам мови структурованих запитів SQL, основними поняттями і способами розробки додатків БД (на прикладі застосування середовища програмування Delphi7).

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

уміти виконувати проектування простих баз даних засобами сучасних СУБД (на прикладі СУБД Access2003, InterBase7);

уміти проектувати прості додатки до баз даних для роботи з локальними і віддаленими базами даних (із застосуванням об'єктно – орієнтованого середовища програмування Delphi7).


2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУII.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять


Семестр

Всього годин

Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр.

атест.

Лекції

Лабор.

Практ.

Семін.
СРС

4

144

2

4

2

-

-

136

Д/залік

Усього

144

2

4

2

-

-

136

II.2. Розподіл навчального часу за розділами, темами і видами занять

Номери та найменування тем

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами

занять

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

МК

СРС


72

2

268

Тема 1. Загальні принципи побудови баз даних. Реляційна модель даних.

36

2

-

-

-

34

Тема 2.

Створення баз даних засобами MS Access2003. Мова SQL.

36

-

-

-

-

34


72
-

2
61

Тема 3.Створення прикладних програм баз даних клієнтів з використанням середовища програмування Delphi7.

36

-

2
-

34

Тема 4. Створення та робота з віддаленими БД в архітектурі “клієнт-сервер” на серверу InterBase7.

36

-

-

2

-

36

Усього

144

2

2

2

-

136


3. ЗМІСТ

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів...
Автори: Л. Г. Соляник, Лісовенкова І. М. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 28 с
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка