Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук


НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук
Сторінка9/21
Дата23.04.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
ТЕМА.7. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

З дисципліни:Адміністративне судочинство.

Категорія студентів: студенти бакалаври.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:2 год.

Наочні засоби:лекція, плани семінарських (практичних) занять.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

- забезпечуючи дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес, «СПОУ».

- забезпечувана дисципліна: «Адміністративне судочинство».

Навчальні питання:

1.Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів.

2. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

3. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

4. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

5. Виборчі спори.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

1. Порядок вирішення спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

2. Порядок вирішення спорів, що виникають з адміністративних договорів.

3. Порядок вирішення спорів за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. N3536, N 37. ст.446.

2. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. 2011. №3. С. 277281.

3. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

4. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

7. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного унту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. Вид. 2ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

10. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. К.: Атіка, 2007. 156 с.

11. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІКА, 2006. – 183 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.:КонусЮ, 2007. 272 с.

14. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

15. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

16. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К. 2006. 158 с.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1. Порядок вирішення спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

2. Порядок вирішення спорів, що виникають з адміністративних договорів.

3. Порядок вирішення спорів за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Провадження в адміністративних спорах (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв)

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

2. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

3. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

4. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Методичні поради з викладання теми:

При розгляді питань, винесених на семінарське заняття необхідно враховувати можливість використання оновленого законодавства для наведення практичних прикладів застосування теоретичних категорій адміністративного судочинства, обговорювати окремі питання за допомогою заслуховування наукових доповідей студентів з обговоренням у групах, використовувати інтерактивні методи засвоєння матеріалу, у т.ч. роботу у малих групах, «ток-шоу», дискусії, вирішення правових ситуацій.

Методичні рекомендації.

До першого питання.

Категорією справ, віднесених до адміністративної юрисдикції, є спори, що виникають з відносин публічної служби, – щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Поняття публічної служби у КАС розкривається через перелік різновидів цієї служби. Так під публічною службою розуміється «діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування» (пункт 15 статті 3 КАС). Необхідно зауважити, що таке визначення дається лише для цілей КАС, хоча у доктрині значення терміну «публічна служба» може відрізнятися. Наприклад, до цього поняття теоретично можна відносити і працівників бюджетних установ (лікарів, учителів та ін.), державних та комунальних підприємств, нотаріусів тощо.

Слід зазначити, що у КАС йдеться лише про державні політичні посади, оскільки політичними можуть вважатися, наприклад, і посади керівників політичних партій тощо.

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством.

Дипломатична служба – це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном .

До публічної служби відноситься й будь-яка інша державна служба, що у найзагальнішому вигляді визначається як професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів . Це служба в апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Президента України, в органах виконавчої влади, інших державних органах, апаратах судів тощо.

До другого питання.

До юрисдикції адміністративних судів відносяться і так звані компетенційні спори, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів.

Під компетенційними спорами розуміються спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління (публічної адміністрації), у тому числі делегованих повноважень. Особливістю таких спорів є те, що сторонами у них – як позивачем, так і відповідачем – є суб’єкти владних повноважень.

Компетенцію органу чи посадової особи складають їхні владні повноваження, визначені законом. Внаслідок недосконалості законодавства компетенція суб’єктів владних повноважень нерідко може перетинатися, внаслідок чого може виникнути компетенційний спір. Крім того, виникнення компетенційного спору може бути результатом зловживань, що проявляються у формі привласнення повноважень або перевищенні власних повноважень.

Компетенційні спори найчастіше можуть виникати між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, особливо щодо здійснення делегованих повноважень. У рамках таких спорів може вирішуватися, наприклад, питання про протиправність акта суб’єкта владних повноважень, виданого без належних повноважень або з їх перевищенням.

Завдання суду у компетенційних спорах – з урахуванням загального завдання адміністративного судочинства розв’язати законодавчі колізії, що обумовили виникнення спору, а також усунути наслідки дублювання повноважень чи зловживання ними.

Позивачем у компетенційних спорах може бути лише суб’єкт владних повноважень, якщо він вважає, що відповідач своїм рішенням або діями втрутився у його компетенцію, або що прийняття такого рішення чи вчинення дій є його прерогативою. Якщо компетенцію суб’єкта владних повноважень, а відповідно інтересу позивача не було порушено, у задоволенні позову належить відмовити.

До компетенційних спорів можна віднести і частину спорів, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів, а саме ту частину договорів, обома сторонами у яких є суб’єкти владних повноважень. Адміністративний договір є доволі новою для нас формою регулювання відносин між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими суб‘єктами адміністративно-правових відносин через використання диспозитивного методу у публічній сфері. Крім КАС, жоден законодавчий акт поки що не оперує поняттям «адміністративний договір».

Адміністративний договір – дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди.

До третього питання.

.Статтею 182 КАС визначено особливості розгляду справ за адміністративним позовом органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання можуть полягати у забороні проводити збори, мітинги, походи, демонстрації тощо, у забороні проводити ці заходи у певному місці чи у певний час, у визначенні маршруту та ін.

У разі необхідності встановити обмеження у реалізації права на мирні зібрання позивач повинен звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням з відповідною позовною заявою негайно після одержання повідомлення про проведення мирних зібрань. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України, строк завчасного сповіщення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має бути достатнім для того, щоб такий орган міг визначитися, наскільки проведення мирного зібрання відповідає закону, та в разі потреби, згідно з частиною другою статті 39 Конституції України, звернутися до суду для вирішення спірних питань. Конкретні строки завчасного сповіщення мають бути визначені законом з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо.

Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та організатора (організаторів) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань. Позовна заява, яка надійшла в день проведення мирного зібрання або після цього, залишається без розгляду.

Адміністративна справа щодо обмеження права на мирні зібрання повинна бути розглянута і вирішена судом у триденний строк після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до проведення відповідних заходів  невідкладно. У зв’язку зі скороченими строками розгляду допустимо здійснювати судовий виклик або судове повідомлення телеграмою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефоном.
ТЕМА.8.Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

З дисципліни:Адміністративне судочинство.

Категорія студентів: студенти бакалаври.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо перегляду судових рішень за винятковими обставинами та перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:2 год.

Наочні засоби:лекція, плани семінарських (практичних) занять.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

- забезпечуючи дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес, «СПОУ».

- забезпечувана дисципліна: «Адміністративне судочинство».

Навчальні питання:

1. Апеляційна інстанція.

2. Касаційна інстанція.

3. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами.

4. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами

Семінарське заняття №1 (2 год.):

1. Предмет оскарження за винятковими обставинами.

2.Предмет оскарження за винятковими обставинами.

Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. N3536, N 37. ст.446.

2. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. 2011. №3. С. 277281.

3. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

4. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

7. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного унту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. Вид. 2ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

10. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. К.: Атіка, 2007. 156 с.

11. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІКА, 2006. – 183 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.:КонусЮ, 2007. 272 с.

14. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

15. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

16. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К. 2006. 158 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1.Предмет оскарження за винятковими обставинами.

2. Предмет оскарження за винятковими обставинами.

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Апеляційна інстанція

2.Касаційна інстанція (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та порядок її подання.

2. Строки оскарження за винятковими обставинами.

3. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження за винятковими обставинами.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Методичні поради з викладання теми:

При розгляді питань, винесених на семінарське заняття необхідно враховувати можливість використання оновленого законодавства для наведення практичних прикладів застосування теоретичних категорій адміністративного судочинства, обговорювати окремі питання за допомогою заслуховування наукових доповідей студентів з обговоренням у групах, використовувати інтерактивні методи засвоєння матеріалу, у т.ч. роботу у малих групах, «ток-шоу», дискусії, вирішення правових ситуацій.

Методичні рекомендації.

До першого питання.

Неоднакове застосування Вищим адміністративним судом або Вищим адміністративним судом та іншим судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права повинно проявитися у різних справах, однак у подібних правових ситуаціях. Йдеться про застосування насамперед норм матеріального права.

Однак можливі випадки, коли й неоднакове застосування норм процесуального права може стати підставою для оскарження за винятковими обставинами. Передусім це можливо тоді, коли таке застосування виявилось у судових рішеннях Вищого адміністративного суду. Можливі й випадки, коли суди касаційної інстанції в адміністративних справах і, наприклад, у цивільних справах по-різному застосовують аналогічні правила судочинства.

Визнання судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України може бути підставою для перегляду за винятковими обставинами навіть рішення Верховного Суду України в адміністративній справі. Міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, на сьогодні є Європейський суд з прав людини.

Перегляд на цій підставі хоч і може мати більш формальний характер, оскільки рішення Європейського суду підлягають безпосередньому виконанню без “імплементації”, однак це важливо для відновлення справедливості і авторитету національної судової системи. Національна судова система повинна бути здатною визнавати свої помилки. Ця підстава для перегляду випливає з Рекомендації №R (2000) 2 щодо перегляду справ і відновленню провадження у справі на внутрішньодержавному рівні у зв‘язку з рішеннями Європейського суду з прав людини, схвалена Комітетом міністрів Ради Європи 19 січня 2000 року.

Перегляд судових рішень за винятковими обставинами є різновидом касаційного провадження. Тому він здійснюється за правилами адміністративного судочинства, встановленими для касаційного провадження, з урахуванням деяких особливостей. Зупинимося на найбільш суттєвих особливостях.

Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції.

Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

До другого питання.

Завданням провадження за нововиявленими обставинами є перегляд справи з фактичного і (або) правового боку у зв‘язку з виявленням обставин, про які не міг знати адміністративний суд. Йдеться передусім про випадки, коли немає вини суду у неправосудності судового рішення. Тобто підставою для такого провадження є виявлення таких обставин, які об‘єктивно існували на момент вирішення адміністративної справи, але не були відомі і не могли бути відомі суду та хоча б одній особі, яка брала участь у справі.

На результатах розгляду адміністративної справи може позначитися низка обставин, про існування яких не знали і не могли знати за умови добросовісного ставлення до виконання своїх обов‘язків судді і принаймні одна особа, яка брала участь у справі. Ця особа і наділена правом ініціювати перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами. Таким же правом наділена й особа, яка фактично не брала участі в адміністративній справі, але за змістом правовідносин повинна була бути залучена до участі у справі.

У разі вчинення суддею злочинних зловживань при розгляді адміністративної справи, які позначилися на результатах розгляду (наприклад, ухвалення завідомо неправосудного судового рішення) достатньо, щоб хоча б одна особа, яка брала участь у справі, не знала про існування цієї обставини.

Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється протягом розумного строку, але не довше двох місяців після надходження заяви про перегляд. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про дату, час та місце розгляду заяви, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового рішення. Суд до закінчення провадження за нововиявленими обставинами своєю ухвалою може зупинити виконання судового рішення, яке переглядається.

При перегляді судового рішення за нововиявленими обставинами суд користується повноваженнями тієї інстанції, судом якої він є (див. частину першу статті 252 і частину першу статті 253 КАС). Це правило стосується повноважень суду щодо дослідження доказів, встановлення обставин в адміністративній справі, правової кваліфікації відносин, ухвалення судового рішення.

Водночас суд першої чи апеляційної інстанції не зобов‘язані знову досліджувати докази, які належним чином були дослідженні й оцінені при минулому вирішенні справи і щодо яких не виникло сумніву у зв‘язку з нововиявленою обставиною. Якщо перегляд здійснює суд касаційної інстанції (зокрема й Верховний Суд України), то він не має повноважень досліджувати докази та встановлювати обставини у справі.
ТЕМА.9.Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.

З дисципліни:Адміністративне судочинство.

Категорія студентів: студенти бакалаври.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень в адміністративних справах та заходів процесуального примусу; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:4год.

Наочні засоби:лекція, плани семінарських (практичних) занять.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

- забезпечуючи дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес, «СПОУ».

- забезпечувана дисципліна: «Адміністративне судочинство».

Навчальні питання:

1. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

2. Мирова угода у адміністративному судочинстві.

3. Поворот виконання судових рішень.

4. Заходи процесуального примусу, що застосовуються при розгляді адміністративної справи.

5. Заходи процесуального примусу у адміністративно-позовних провадженнях.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

1. Поняття та ознаки виконання судових рішень в адміністративних справах

2. Процедура та особливості виконання судових рішень в адміністративних справах.

3. Поняття процесуального примусу в адміністративному судочинстві

Практичне заняття №1 (2 год.):

1. Вирішення тестових завдань.

Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. N3536, N 37. ст.446.

2. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. 2011. №3. С. 277281.

3. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

4. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

7. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного унту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. Вид. 2ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

10. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. К.: Атіка, 2007. 156 с.

11. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІКА, 2006. – 183 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.:КонусЮ, 2007. 272 с.

14. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

15. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

16. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К. 2006. 158 с.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1.1. Поняття та ознаки виконання судових рішень в адміністративних справах

2. Процедура та особливості виконання судових рішень в адміністративних справах.

3. Поняття процесуального примусу в адміністративному судочинстві

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Виконання судових рішень.

2. Процесуальний примус (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1.Поняття виконавчого провадження.

2. Правове регулювання виконавчого виконавчого провадження.

3. Перелік рішень виконавчого провадження.

4. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

5. Виконавчий лист: його оформлення.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.
Практичне заняття №1 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (30 хв)

1. Вирішення тестових завдань.

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1.Зміни у процесі виконання судового рішення адміністративного суду.

2. Поворот виконання судових рішень.

3. Групи учасників виконавчого провадження: їх процесуальний статус.

4. Правила проведення виконавчого провадження за наявності ускладнень, які можуть перешкоджати такому провадженню.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Методичні поради з викладання теми:

При розгляді питань, винесених на семінарське заняття необхідно враховувати можливість використання оновленого законодавства для наведення практичних прикладів застосування теоретичних категорій адміністративного судочинства, обговорювати окремі питання за допомогою заслуховування наукових доповідей студентів з обговоренням у групах, використовувати інтерактивні методи засвоєння матеріалу, у т.ч. роботу у малих групах, «ток-шоу», дискусії, вирішення правових ситуацій.

Методичні рекомендації.

До першого питання.

Набрання судовим рішенням законної сили є суттєвою процесуальною дією в адміністративному судочинстві. Законна сила судового рішення означає набуття ним властивостей акту правосуддя, спрямованого на виконання завдань судочинства, на охорону політичної та економічної основи України, захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій, на зміцнення законності і правопорядку та виховання громадян, посадових і службових осіб у дусі неухильного виконання Конституції, законів України та поважання правил співжиття, честі і гідності людини.

Насамперед, з набранням законної сили, рішення стає ефективним – набуває властивість викликати певні результати. Результативність його ґрунтується на авторитетності і загальнообов'язковості.

Можна відокремити декілька видів строків набрання законної сили судового рішення:

Після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили.

В разі, якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений КАС України, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи. В той же час нормами КАС України передбачено, якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

До другого питання.

Правосуддя в адміністративних публічних справах не може бути ефективним, без належного виконання рішень адміністративних судів. Норми Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) передбачають активну участь суду у процесі виконання судових рішень з адміністративних справ. Зокрема, суд уже в самому судовому рішенні у разі необхідності може чітко встановити спосіб, строки і порядок його виконання. Також на відповідних суб`єктів владних повноважень може бути покладено обов`язки щодо забезпечення виконання рішення.

Виконувати належить судові рішення, що набрали законної сили, а також ті, які відповідно до КАС України повинні бути виконані негайно після постановлення або проголошення. Негайно виконуються ухвали з питань забезпечення адміністративного позову (частина п`ята статті 118 Кодексу), про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом чи застосування інших заходів процесуального примусу (частина третя статті 271 Кодексу тощо), а також ціла низка постанов (стаття 256 Кодексу). Порядок виконання деяких ухвал адміністративного суду визначено у самому КАС України.

До третього питання.

Заходами процесуального примусу є встановлені в розділі VІ КАС України процесуальні дії, що застосовуються судом, за наявності підстав, установлених законом. Існує два види підстав застосування судом заходів процесуального примусу. Першою підставою є порушення особами встановлених у суді правил. Другою підставою застосування судом заходів процесуального примусу є протиправне перешкоджання особами здійсненню адміністративного судочинства. Це може проявлятись у різноманітних діях, наприклад, у недопущенні свідків, експертів або інших учасників провадження до зали судового засідання чи до виступу тощо, тобто йдеться про порушення не конкретних, встановлених законом правил, а про інші дії, що, на думку суду, створюють перешкоди для здійснення судочинства.

Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.

Завдання для самостійного контролю. Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:

До теми 1.

Поняття та історія становлення адміністративної юстиції.

Завдання адміністративного судочинства.

Справа адміністративної юрисдикції.

Критерії перевірки рішень, дій чи бездіяльності

Принципи адміністративного судочинства.

Верховенство права як принцип адміністративного судочинства.

Гласність і відкритість адміністративного процесу.

До теми 2.

Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі.

Обов’язковість судових рішень.

Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді.

Компетенція адміністративних судів.

Предметна підсудність адміністративних судів.

Територіальна підсудність адміністративних судів.

Інстанційна підсудність адміністративних судів.

До теми 3.

Одноособовий та колегіальний розгляд справи.

Підстави для відводу судді.

Строк звернення до адміністративного суду.

Фіксування адміністративного процесу.

Забезпечення адміністративного позову.

Судові виклики та інші повідомлення.

Склад суду.

Зміни та відводи у складі суду.

До теми 4.

Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність.

Інститут процесуального представництва

Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка