Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук


НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук
Сторінка7/21
Дата23.04.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
ТЕМА.3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

З дисципліни:Адміністративне судочинство.

Категорія студентів: студенти бакалаври.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо предмету адміністративної юрисдикції та видів підсудності; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:4год.

Наочні засоби:лекція, плани семінарських (практичних) занять.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

- забезпечуючи дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес, «СПОУ».

- забезпечувана дисципліна: «Адміністративне судочинство».

Навчальні питання:

1. Предмет адміністративної юрисдикції.

2. Предметна підсудність

3. Територіальна підсудність

4. Інстанційна підсудність.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

1 Юрисдикція адміністративних судів.

2. Предметна підсудність адміністративних справ.

3. Територіальна підсудність.

Семінарське (практичне) заняття №2 (2 год.):

1. Передача адміністративної справи.

2. Вирішення тестових завдань.

Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. N3536, N 37. ст.446.

2. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. 2011. №3. С. 277281.

3. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

4. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

7. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного унту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. Вид. 2ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

10. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. К.: Атіка, 2007. 156 с.

11. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІКА, 2006. – 183 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.:КонусЮ, 2007. 272 с.

14. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

15. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

16. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К. 2006. 158 с.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань

1 Юрисдикція адміністративних судів.

2. Предметна підсудність адміністративних справ.

3. Територіальна підсудність. (20 хв)

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Адміністративна юрисдикція.

2.Підсудність. (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1. Предмет адміністративної і кримінальної юрисдикції.

2. Предмет адміністративної і господарської юрисдикції.

3. Поняття адміністративної справи.

4. Підсудність адміністративних справ.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Семінарське (практичне) заняття №2 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1. Передача адміністративної справи.

2.Вирішення тестових завдань (30 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей)

1. Предмет адміністративної і кримінальної юрисдикції. (10 хв)

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття.

Методичні поради з викладання теми:

При розгляді питань, винесених на семінарське заняття необхідно враховувати можливість використання оновленого законодавства для наведення практичних прикладів застосування теоретичних категорій адміністративного судочинства, обговорювати окремі питання за допомогою заслуховування наукових доповідей студентів з обговоренням у групах, використовувати інтерактивні методи засвоєння матеріалу, у т.ч. роботу у малих групах, «ток-шоу», дискусії, вирішення правових ситуацій.

Методичні рекомендації.

До першого питання.

Розпочати з того, що адміністративна юрисдикція полягає в розгляді адміністративно-правових спорів, справ про адміністративні правопорушення в установленій законом адміністративно-процесуальній формі спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами), яких наділено правом розглядати спори та накладати адміністративні стягнення.

Предмет адміністративної юрисдикції становлять публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (пункт 1 статті З КАС).

Тобто, це "орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень" (п.7 статті З КАС). Під владними управлінськими повноваженнями, що здійснюються на основі законодавства, в тому числі і на виконання делегованих повноважень, слід розуміти будь-які владні повноваження у рамках діяльності держави чи місцевого самоврядування, що не відносяться до законодавчих повноважень та повноважень здійснювати правосуддя.

Юрисдикція адміністративних судів (ст. 17 КАС) поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

До другого питання.

Розпочати, що незважаючи на те, що законодавець лише єдиним пунктом визначив предметну підсудність для окружних адміністративних судів, однак навіть у ньому він передбачив альтернативу. Так, справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються й вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. За таких обставин логічно виникає запитання – для чого було створювати систему окружних адмінсудів, коли їм залишили «куцу» предметну підсудність? Можливо, і цей пункт передати до підсудності місцевих загальних судів?Разом із тим феномен підсудності в адміністративному судочинстві полягає в тому, що судами першої інстанції можуть бути не лише вищевказані суди, а також апеляційні адмінсуди та Вищий адміністративний суд України.

До третього питання.

Приступаючи до розгляду даного питання, необхідно розуміти, що передача адміністративної справи з одного суду до іншого здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без задоволення.

Порушення правил предметної підсудності є підставою для скасування рішень судів нижчих інстанцій з направленням справи на новий розгляд до належного суду.

У разі недотримання правил територіальної підсудності адміністративну справу також необхідно передати до належного суду, але за умови, якщо це було виявлено після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду справи (пункт третій частини першої статті 22 КАС України). Проте якщо недотримання правил територіальної підсудності виявлено вже під час судового розгляду, то суд повинен завершити розгляд справи та ухвалити судове рішення по суті спору. При перегляді справи у суді вищої інстанції саме по собі недотримання правил територіальної підсудності не може мати наслідком скасування судового рішення.
ТЕМА.4.Провадження в суді першої інстанції.

З дисципліни:Адміністративне судочинство.

Категорія студентів: студенти бакалаври.

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів щодо звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі та порядку виконання судового рішення в адміністративній справі; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.

Розвивальна мета:розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:4год.

Наочні засоби:лекція, плани семінарських (практичних) занять.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

- забезпечуючи дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес, «СПОУ».

- забезпечувана дисципліна: «Адміністративне судочинство».

Навчальні питання:

1. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

2. Підготовче провадження.

3. Судовий розгляд.

4. Ухвалення судового рішення.

5. Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

1. Відмова у відкритті провадження.

2. Ухвалення судового рішення.

3. Види судових рішень

Семінарське заняття №2 (2 год.):

1. Негайне виконання постанови суду.

2. Примусове виконання судових рішень.

3. Підготовка та оформлення адміністративного позову.

Література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. N3536, N 37. ст.446.

2. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. 2011. №3. С. 277281.

3. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

4. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

7. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного унту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. Вид. 2ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

10. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. К.: Атіка, 2007. 156 с.

11. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІКА, 2006. – 183 с.

12. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

13. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.:КонусЮ, 2007. 272 с.

14. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

15. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

16. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К. 2006. 158 с.

Семінарське заняття №1 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1. Відмова у відкритті провадження.

2. Ухвалення судового рішення.

3. Види судових рішень

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Відкриття провадження в адміністративній справі.

2.Підготовче провадження.

3. Судовий розгляд (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1.Етапи судового розгляду у адміністративних справах.

2. Набрання судовим рішенням законної сили.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Семінарське заняття №2 (2 год.):

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Розгляд основних питань (20 хв)

1. Негайне виконання постанови суду.

2. Примусове виконання судових рішень.

3. Підготовка та оформлення адміністративного позову

5. Опрацювання додаткових питань теми.

1.Ухвалення судового рішення.

2. Виконання судового рішення в адміністративній справі. (10 хв)

6. Завдання для самостійного вивчення (заслуховування рефератів, доповідей) (30 хв):

1. Обов’язки присутніх у залі судового засідання.

2. Підстави та порядок закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття.

Методичні поради з викладання теми:

При розгляді питань, винесених на семінарське заняття необхідно враховувати можливість використання оновленого законодавства для наведення практичних прикладів застосування теоретичних категорій адміністративного судочинства, обговорювати окремі питання за допомогою заслуховування наукових доповідей студентів з обговоренням у групах, використовувати інтерактивні методи засвоєння матеріалу, у т.ч. роботу у малих групах, «ток-шоу», дискусії, вирішення правових ситуацій.

Методичні рекомендації.

До першого питання.

Правосуддя в адміністративних справах не може вважатися ефективним, якщо судові рішення адміністративних судів не виконуватимуться. Тому КАС передбачена активна участь суду у процесі виконання судових рішень в адміністративних справах. Зокрема, суд уже в самому судовому рішенні у разі необхідності може чітко встановити спосіб, строки і порядок його виконання. Так само на відповідних суб‘єктів владних повноважень може бути покладено обов'язки щодо забезпечення виконання рішення.

До другого питання.

Виконувати належить судові рішення, що набрали законної сили, а також ті, які відповідно до КАС виконуються негайно після постановлення або проголошення. Негайно виконуються ухвали з питань забезпечення адміністративного позову (ст. 118 Кодексу), про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом чи застосування інших заходів процесуального примусу (частина третя статті 271 Кодексу тощо), а також ціла низка постанов (стаття 256 Кодексу).

Виконання постанови адміністративного суду про зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення здійснюється за правилами статті 76 Закону «Про виконавче провадження» щодо виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

КАС визначаються повноваження суду щодо виконання судових рішень. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду одноособово, крім питання про поворот виконання судового рішення, якщо воно вирішується судом апеляційної чи касаційної інстанції.

До третього питання.

Підготовче провадження здійснюється суддею, який відкрив провадження у справі. Завдання цієї стадії – визначити спірні питання між сторонами, а також можливості щодо примирення, а при відсутності у сторін бажання примиритися – зібрати увесь доказовий матеріал, який буде досліджуватися на стадії судового розгляду, з тим, щоб розглянути і вирішити справу в одному судовому засіданні протягом розумного строку.

За обґрунтованим клопотанням позивача про невідкладне вирішення адміністративної справи суддя повинен вжити заходи щодо якнайскорішого розгляду і вирішення справи. У такому разі судові виклики чи повідомлення осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників адміністративного процесу можуть здійснюватися за допомогою кур‘єра, телефону, факсу, електронної пошти чи інших виняткових засобів судових викликів і повідомлень.

На стадії попереднього провадження суддя повинен вирішити питання зокрема щодо збирання необхідних доказів, про залучення третіх осіб до справи, про виклик на судовий розгляд свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів. У разі потреби він може витребувати необхідні докази, звернутися до іншого адміністративного суду із судовим дорученням, вжити заходи забезпечення адміністративного позову, об‘єднати справи в одне провадження чи навпаки роз‘єднати справу у різні самостійні провадження. Матеріали адміністративної справи під час здійснення попереднього провадження є відкритими для кожної особи, яка бере участь у справі.

На відміну від цивільного судочинства, попереднє судове засідання проводиться не у кожній адміністративній справі, а лише там, де суддя визнає це доцільним. Найчастіше необхідність у попередньому судовому засіданні існує, якщо предмет і характер спору свідчить про те, що його може бути вичерпано уже на цій стадії. Роль судді у цьому випадку наближається до ролі медіатора – особи, що сприяє сторонам самостійно врегулювати конфлікт, пропонуючи різні варіанти узгодження інтересів.

Також попереднє судове засідання потрібне, якщо у справі необхідно встановити чимало обставин, про які можуть свідчити найрізноманітніші докази. У цьому випадку суддя за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, повинен чітко визначити предмет доказування (обставини, щодо яких існує спір і які належить встановити під час судового розгляду) та коло необхідних доказів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка