АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


НазваАНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка1/7
Дата15.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Юридичний факультет


Кафедра «Теорії та історії держави і права»

Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»

для студентів денної форми навчання

м. Івано-Франківськ

2011

Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Історія вчень про державу і право» для студентів стаціонарної форми навчання. – Івано-Франківськ, 2011. – 51 с.
Укладач: Андрухів О.І., викладач кафедри «Теорії та історії держави і права».
Робоча навчальна програма обговорена та рекомендована до затвердження на засіданні кафедри «Теорії держави і права»

Протокол № 2 від «30» вересня 2011 р.
Схвалено Науково-методичною радою Івано-Франківсьокго університету права імені Короля Данила Галицького

Протокол № 1 від «31» серпня 2011 р.

ЗМІСТ

 1. Анотація дисципліни………………………………………………….4

 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………..5

 3. CТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ.…………………...………….......6

 4. Зміст ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ.………………………….......8

 5. Методика проведення семінарськИХ занятЬ…………......11

 6. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………………………………......13

 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПМК……………………………….......19

 8. методика проведення індивідуальної роботи………......34

 9. зміст індивідуальної роботи…………………………………......36

 10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………39

 11. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ …………………………………….......41

 12. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІНИ……………………………...43

 13. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ…………………………………..…….………..45

 14. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………..………...49

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: висвітлення закономірностей суспільного прогресу, розкриття процесу становлення та розвитку знань про державу та право, поступового осягнення людською думкою суті держави і права від найдавніших часів до наших днів.

Завдання: вивчити найвизначніші вчення про державу і право, зокрема особливості і тенденції їх розвитку, особливості формування політико-правової думки в Україні в контексті Європейської цивілізації, найсучасніші державно-правові вчення, природу їх виникнення та характер. Студенти повинні вміти при аналізі та оцінці вчень, теорії, фактів, подій всановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати основне і другорядне, об’єктивне і суб’єктивне, давати визначення теоретичним чи історичним поняттям, самостійно опрацьовувати історичні документи, науково-популярну і довідникову літературу, оволодівати теоретичним та історичним мисленням, навчатися конструктивному діалогу, аргументації, теоретичних узагальнень.

Предмет: найвизначніші вчення про державу і право які теоретично обґрунтовані і концептуально викладено. А також ті, які пізнавальною глибиною і цінністю перевершують повсякденні форми відображення політико-правової дійсності.

Предмет «Історія вчень про державу і право» допомагає осмислити еволюцію державно-правових систем їх особливості, характерні риси, а також значення у поглибленому вивченні категорій держави і права.

Адже теоретичні державно-правові концепції минулого мають соціальну значимість і в наш час як в теорії держави і права так і в практичних засадах, що їх здійснює народ України в розбудові своєї держави.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Предмет науки, метод вивчення та значення.

2. Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу.

3. Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства.

4. Політичні та правові вчення у Західній Європі в ХV-ХVІІ столітті.

5. Вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за незалежність США.

6. Вчення про державу і право в Західній Європі кінця ХVІІІ поч. ХІХст.

7. Зародження політичних вчень та політико-правова ідеологія в Росії.

8. Становлення і розвиток вчень про державу і право в Україні.

9. Основні державно-правові вчення Західної Європи др. пол. ХІХ-ХХ ст.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс:

(підготовка бакалаврів, магістрів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2.
Модулів: 3.
Змістових модулів: 2.
Загальна кількість годин: 72.
Тижневих годин: 2.

Шифр та назва напряму:

0601 «Право»
Шифр та назва спеціальності:

7. 060101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Обов’язкова.

Рік підготовки: 2.

Семестр: 4.

Лекції: 18 год.

Семінари: 18 год.

Самостійна робота: 18 год.

Індивідуальна робота: 18 год.

Вид контролю: залік.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство»...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Анотація до навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Анотація з навчальної дисципліни Планування та організація діяльності підприємства
Мета : Формування теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності...
Художня культура (анотація дисципліни )
Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і...
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Анотація до навчальної дисципліни «Політична економія»
Основна мета вивчення політичної економії – це надати студентам знання про закономірності розвитку суспільного виробництва і механізм...
Анотація навчальної дисципліни
Курс правознавства спрямований на формування та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким...
Стратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація
Анотація. У статті ми з’ясували засоби формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслили шляхи його використання в...
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА» для вивчення студентами...
Україні, повинні обов’язково вивчати студенти усіх факультетів та форм навчання. Адже в сучасних умовах все більш зростають вимоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка