ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет заочного навчання ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Скачати 125.32 Kb.
НазваДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет заочного навчання ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Дата23.04.2013
Розмір125.32 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Факультет заочного навчання

ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з курсу

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
(для слухачів 3 курсу факультету заочного навчання)

Дніпропетровськ-2012

Матеріали підготував:

Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В.В.


 1. Навчальна дисципліна:

Адміністративне право ”
Анотація навчальної дисципліни:

Адміністративне право України є однією з фундаментальних галузей вітчизняного права і профілюючих юридичних дисциплін. Воно вивчає суспільні відносини у сфері державного управління і здійснює функції регулювання цих відносин притаманними йому юридичними засобами. Адміністративне право концентрує у собі значний відсоток первинних юридичних засобів і головних, початкових у правовій системі, юридичних режимів. Адміністративне право, поряд з іншими профілюючими галузями, створює юридичну основу змісту цих правових галузей і виступає незамінним інструментом реформування системи органів виконавчої влади.

Призначення навчального курсу “Адміністративне право” полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на належному професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання слухачам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади, навчання вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві, системі і компетенції органів державної виконавчої влади, принципах, методах і формах управління. Засвоєння необхідності неухильно додержуватися вимог законності у практичній діяльності.

Адміністративно-правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це вимагає від слухачів підвищеної уваги до тих поновлень, що відбуваються у структурі і змісті механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів.

Опанування курсу адміністративного права України передбачає слухання лекцій, роботу на семінарських заняттях, виконання практичних завдань, та самостійну роботу.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою :

 • допомогти слухачам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу;

 • краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері державної виконавчої влади на сучасному етапі;

 • привити слухачам комплекс практичних знань та навичок;

 • глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне адміністративне законодавство, виробити в слухачів вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій.

Основною метою самостійної роботи слухачів є глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом, розвиток в них навиків роботи з книгою, в тому числі, з основною та додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати довідки, доповіді, реферати та інше.

У міжсесійний період кожному слухачеві, спираючись на основні і додаткові джерела, а також лекційний матеріал, необхідно опрацювати кожну із запропонованих тем. Найважливіші положення бажано законспектувати.

2. Плани семінарських та практичних занять:
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

2 години
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ГАЛУЗЬ ПРАВА
План


 1. Поняття адміністративного права.

 2. Предмет і метод адміністративного права.

 3. Система та джерела адміністративного права.

 4. Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

2 години
СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
План


 1. Загальне поняття управління. Сутність управління та його роль у суспільстві.

 2. Державне управління як різновид соціального управління. Основні ознаки державного управління.

 3. Принципи державного управління.

 4. Співвідношення державного управління та державної виконавчої влади.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

2 години
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
План


 1. Поняття та види суб’єктів адміністративного права..

 2. Адміністративна правосуб’єктність.

 3. Індивідуальні суб’єкти адміністративного права.

 4. Колективні суб’єкти адміністративного права.3. Перелік питань для самостійного вивчення:


 1. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової системи.

 2. Адміністративне право зарубіжних країн.

 3. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна.

 4. Роль адміністративного права в діяльності органів внутрішніх справ.

 5. Управлінські системи та компоненти.

 6. Управління, як зовнішній вираз влади.

 7. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

 8. Поняття місцевого самоврядування.

 9. Поняття і види об’єднань громадян.

 10. Підприємства як суб’єкти адміністративного права.

 11. Види підприємств та їх об’єднань.

 12. Об’єднання громадян, як суб’єкти адміністративного права.

 13. Класифікація посад державних службовців.

 14. Відставка державного службовця.

 15. Управління державною службою.

 16. Підстави припинення державної служби.

 17. Відповідальність за скоєння корупційних дій.

 18. Права і обов’язки державних службовців у сфері державного управління.

 19. Вдосконалення інституту державної служби в контексті проведення адміністративної реформи.


4. Перелік тем рефератів:

 1. Роль адміністративного права в становленні незалежної Української держави і розвитку ринкових відносин.

 2. Поліцейське право як галузь права

 3. Удосконалення адміністративного законодавства: реалії та перспективи.

 4. Участь громадян у державному управлінні, як важливий принцип його здійснення.

 5. Розмежування державного і громадського управління.

 6. Характеристика біженців, як суб’єктів адміністративного права.

 7. Види класифікації органів виконавчої влади.

 8. Подібне та відмінне у адміністративно-правовому статусі громадян України та іноземців.

 9. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: множинність підходів.

 10. Проблеми та перспективи удосконалення адміністративної відповідальності.


5. Перелік питань для підсумкового контролю:

 1. Поняття адміністративного права.

 2. Предмет і система адміністративного права.

 3. Адміністративне право , як юридична наука і навчальна дисципліна.

 4. Співвідношення адміністративного права та державного управління.

 5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 6. Загальне поняття управління.

 7. Принципи державного управління.

 8. Державне управління, як форма прояву державно-виконавчої влади.

 9. Поняття суб’єктів адміністративного права.

 10. Складові адміністративної правосуб’єктності.

 11. Класифікація органів державної виконавчої влади.

 12. Поняття місцевого самоврядування.

 13. Місце органів державної виконавчої влади в системі державних виконавчо-розпорядчих органів.

 14. Поняття державної служби і державного службовця.

 15. Поняття посади і посадової особи.

 16. Інститут державної служби України.

 17. Характеристика обмежень щодо держаних службовців.

 18. Відповідальність державних службовців.

 19. Управління державною службою.

 20. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові частини.

 21. Поняття адміністративно-правової норми.

 22. Відміна адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.

 23. Реалізація норм адміністративного права.

 24. Структура адміністративно-правової норми.

 25. Класифікація адміністративно-правових норм.

 26. Поняття адміністративно-правових відносин.

 27. Види адміністративних правовідносин. Адміністративно-правові відносини, що виникають за участю ОВС.

 28. Поняття форм державного управління.

 29. Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-розпорядних органів.

 30. Поняття, особливості і мета адміністративного примусу.

 31. Заходи адміністративного попередження і припинення.

 32. Поняття законності і дисципліни у державному управлінні.

 33. Характеристика адміністративного нагляду ,що застосовується міліцією.

 34. Державно-правовий механізм забезпечення законності у державному управлінні.

 35. Контроль і нагляд , як засоби забезпечення законності у державному управлінні.

 36. Поняття адміністративного правопорушення.

 37. Склад адміністративного правопорушення.

 38. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків.

 39. Відповідальність неповнолітніх, посадових осіб, військовослужбовців.

 40. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 41. Поняття адміністративного стягнення.

 42. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

 43. Поняття адміністративного процесу.

 44. Суб’єкти адміністративного процесу.

 45. Адміністративне провадження: поняття, стадії, система, види.

 46. Характеристика управління економікою в сучасний період.

 47. Складові елементи економічної сфери.

 48. Органи управління економікою.

 49. Поняття підприємництва та його види.

 50. Суб’єкти підприємницької діяльності.

 51. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

 52. Державна реєстрація підприємництва.

 53. Порядок отримання ліцензії на право заняття підприємницькою діяльністю.

 54. Поняття та особливості міжгалузевого управління.

 55. Система органів управління кредитно-банківською сферою.

 56. Особливості державного управління в галузі статистики та обліку.

 57. Суб’єкти міжгалузевого управління.

 58. Поняття, зміст та особливості управління адміністративно-політичною сферою.

 59. Система органів управління обороною.

 60. Система органів управління державною безпекою України.

 61. Управління в галузі охорони державного кордону.

 62. Система управління органами юстиції.

 63. Управління закордонними справами.

 64. Поняття соціально-культурної сфери.

 65. Суб’єкти державного управління соціально-культурною сферою.

 66. Управління освітою. Управління освітою в системі МВС.

 67. Управління наукою.

 68. Управління соціальним захистом населення.

6. Основна література з дисципліни:

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Про судоустрій України: Закон України від 7.02.02. // Голос України від 15 березня 2002 р. - №51 (2802).

3. Про звернення громадян: Закон України від 12.10.96. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст.256.

4. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

5. Про аудиторську діяльність: Закон України від 28 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.

6. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. – Ст.490.

7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53 – Ст. 793.

8. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. № 35-36, № 37. - Ст.446.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122 (з наступними змінами та доповненнями).

10. Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України: Указ Президента України від 1 жовтня 2002 р. №889/2002.

11. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів: Указ Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004.

12. Концепція адміністративної реформи в Україні: Схвалена Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 02 серпня.

13. Про оптимізацію центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 12 грудня 2010 року № 1295/2010.

14. Постанова Кабінету Міністрів України № 14 від 10 січня 2002 р. “Про затвердження міжгалузевої комплексної програми “Здоров'я нації” на 2002-2011 роки” // Офіційний вісник України. — 2002. — № 9. — 15 березня. — С. 30. — Ст. 403, код акта 21660/2002.

15. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 липня 2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 29. — 1 серпня. — С. 38. — Ст. 1433, код акта 25801/2003.

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 707 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника міліції” від 12 травня 2007 р. // Офіційний вісник України. — 2007. — № 37. — 1 червня. — С. 79. — Ст. 1461, код акта 39778/2007.
Навчально-методична література

1. Административное право Украины: Учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.; Под ред. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

2. Адміністративне право України: підручник Коломоєць Т.О. – К. Істина, 2008. – 457 с.

3. Адміністративне право України: Підручник/ За ред. С.Г. Стеценка.- К.: АСТ, 2008. – 612 с.

4. Адміністративне право України: Підручник/ За ред. Ю.П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.

5. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

6. Битяк Ю. П., Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій. – Х.: Укр. юр. акад., 1994. – 44с.

7. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб.- К.: Прецедент, 2005.- 192 с.

8. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.

9. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: Учебник для юрид. вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашкив и К°”. – 2003. – 620 с.

10. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посіб. – Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1999. – 53 с.

11. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

12. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учеб. пособие. – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.

13. Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій./ За ред. В.Т. Нора.- К.: Атіка, 2004.- 352 с.

14. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36с.

15. Куркін М.В., Понікаров В.Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навч. посіб. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 412 с.

16. Логвиненко Б. О. Відомча медицина в ОВС як складова системи охорони здоров’я /// Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. — 2006. — № 3 (30). — С. 174—179.

17. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособ.- Х.: Одиссей, 2004.- 272 с.

18. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб.- Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.- 164 с.

19. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

20. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник./ За ред. П.М.Каркача, І.Є. Марочкіна.- Х.: Одіссей, 2005.- 240 с.

21. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. – 798 с.

22. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

23. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

24. Стефанюк В.С. Проблеми реформування адміністративного права в Україні // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №5.

25. Проект кодексу адміністративних процедур в Україні. — К., 2002.

26. Проект адміністративного процесуального кодексу України // Додаток до журналу Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №5.

27. Стефанюк В.С. Основні напрямки розвитку і реформування адміністративного судочинства в Україні // Українське адміністративне право. - С. 39-40.

28. Стефанюк В.С. судова система України та судова реформа. - К., 2001.

29. Стефанюк В.С. Адміністративний процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України, 1999, №12.

30. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 236 с.

31. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис.... канд. юрид. наук. – Харків, 2001. – 171 с.

32. Бандурка О.М. Заходи адміністративного припинення в діяльності міліції: Дис.... канд. юрид. наук. – X.: Укр. юрид. акад., 1994. – 155 с.

33. Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України: Нуково-популярний нарис / За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Юридична книга, 2000. – 60 с.

34. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія.- Запоріжжя: Поліграф, 2004.- 404 с.

35. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: Монографія.– Запоріжжя: “Верже”, 2000.– 241 с.

36. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - 336с.

37. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – Харьков: Право, 1998. – 268 с.

38. Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення: Дис…. к.ю.н: 12.00.07./ НАВСУ.- К., 2003.- 199 с.

39. Миронюк Р.В., Зелінська І.С. Окремі питання створення та діяльності системи адміністративних судів України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №1. – С.219-224.

40. Миронюк Р.В. Деякі повноваження органів внутрішніх справ щодо виконавчого провадження в справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – №2. – С. 216-224.

41. Законодавство України про судові та правоохоронні органи: Зб-к законодавчих і нормативних актів (станом на 1 січня 2005 р.).- К.: Видав. Паливода А.В., 2005.- 464 с.

42. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. нормативних актів/ Уклад.: Мацко А.С., Бойко І.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с.Схожі:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка