Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін ЗАТВЕРДЖУЮ


НазваМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін ЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/7
Дата23.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій
Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_____________ О.М. Головко

«___»__________2012 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни ________Міжнародне право___________

(шифр, назва навчальної дисципліни)

Галузь знань _______ 0304 "Право" ________________________

(шифр, назва галузі)

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 "Правознавство" __

(код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Спеціалізація ______________________________________________

(вказується тільки для ОКР спеціаліст, магістр)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______бакалавр______________

(назва ОКР)

м. Харків

2012

Передмова

Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство”(6.030401), спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» на 32 аркушах.СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

інституту права та масових комунікацій
________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради з гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри фундаментальних юридичних дисциплін

________________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
Рецензенти:
Марчук М.І. доцент кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н, доцент
Сікорський О П. ст . викладач кафедри Правознавства Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування

ім..адмірала Макорова, к.ю.н.

Розробник: Т.О. Білозерська-Заяць, Пономарьова О.П. – Харків:

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.

 Т.О. Білозерська-Заяць, О.П.Пономарьова 2012

© Харківський національний університет внутрішніх справ.

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 1

Загальна кількість годин – 72

Кількість модулів – 1

Змістових модулів – 2

0304__ ____Право_______;
_6.030401_ _Правознавство__;
______________бакалавр__________________

(назва ОКР)

Цикл підготовки фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Навчальний курс __2 та 4_______

(номер)

Семестр _______1 та 2_________

(номер)
Види контролю: МК, ПМК

Підсумковий модульний контроль __залік_______еказамен_________ (екзамен, залік)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 20_

самостійної роботи __38__

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції – __18____;

(години)

Семінарські заняття __16__;

(години)

Самостійна робота – _38_;

(години)
Індивідуальні завдання:

)

Реферати (тощо) – 2 (1сем.) та 2 _(2 сем)____

(кількість; № семестру)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)
Лекції – ___8___;

(години)

Семінарські заняття – __8___;

(години)

Самостійна робота – _ 56___;

(години)
Індивідуальні завдання:

Контрольна робота – _1 (_2-ий)___ семестр

(кількість; № семестру)

Реферати 2 (2-ий семестр)_

(кількість; № семестру)


Метою вивчення курсу “Міжнародне право” є отримання студентами Інституту міжнародних відносин суми знань про зміст та характерні риси міжнародного публічного права, усіх його ключових галузей та інститутів. Вивчаються юридична природа, характерні риси, система і структура сучасного міжнародного публічного права, аналізуються інститути міжнародної правосуб’єктності, визнання, правонаступництва та відповідальності, характеризуються міжнародно-правовий статус території і населення. Вивчаються окремі галузі міжнародного права: право міжнародних договорів, зовнішніх зносин, міжнародних організацій, міжнародної безпеки, мирного вирішення міжнародних спорів, а також міжнародне гуманітарне, економічне, морське, повітряне, космічне, екологічне, кримінальне та атомне право. Значна увага приділяється загальним проблемам міжнародного життя і основним правилам спілкування між народами. Вивчається міжнародно-правова концепція України

Завдання навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних засад міжнародного публічного права, аналізування міжнародних правових джерел, рішень міжнародних судових установ, законодавства України, визначення відповідних міжнародних інституційних механізмів тощо.

Інформаційними джерелами навчальної дисципліни є підручники, фахові монографії, навчальні посібники, наукові статті, спеціалізовані енциклопедії, міжнародно-правові акти, судова практика, законодавство України, інших держав, Інтернет-ресурси.

Знати

- систему міжнародного юридичну природу, характерні риси і специфіку міжнародного публічного права в цілому і його основні галузі зокрема;

- поняття, принципи, інститути, загальні теоретичні положення міжнародного публічного права;

- основні концепції та досягнення науки міжнародного права;

- історію становлення, предмет та методи правового регулювання кожної окремої галузі, що вивчається в даному курсі;

- нормативно-правові акти, що складають першооснову конкретної галузі міжнародного публічного права, відповідні положення конвенцій, інших міжнародних договорів, нормативних актів, прецедентів, практику міжнародних судів та арбітражів у справах, пов’язаних з галузями міжнародного публічного права;

- перелік, структуру, компетенцію міжнародних органів та організацій, які забезпечують виконання норм вищезазначених галузей міжнародного права;

- загальні проблеми міжнародного життя і основні принципи спілкування між державами сучасності;

- проблеми і перспективи розвитку галузей міжнародного публічного права, що вивчаються у межах курсу;


Уміти

  • володіти міжнародно-правовою термінологією, користуватися понятійним апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою методологією;

  • користуватися обсягом знань з міжнародного публічного права в цілому і з окремих його галузей зокрема;

  • складати цілісне уявлення про сучасне міжнародне право і оцінювати корінні проблеми його теорії і практики; юридично правильно кваліфікувати відповідні факти і обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовчу міжнародну і національну практику;

  • давати адекватну оцінку поточним політичним подіям у світі міжнародного права;

  • поважати, дотримуватися і правильно застосовувати норми міжнародного права в правозастосовчій практиці;

  • аналізувати норми міжнародних угод, проводити порівняння з нормами чинного законодавства України, давати правову експертизу міжнародних угод України;

  • працювати з міжнародними договорами та іншими міжнародними актами, правильно тлумачити їх стосовно конкретних ситуацій міжнародного життя;

  • правильно тлумачити, аналізувати та узагальнювати положення законодавства України, що стосується її міжнародних обов’язків.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль № 1«Загальна частина Міжнародного публічного права»
Тема № 1 Основні поняття і загальні інститути міжнародного права.

Поняття і система міжнародного права. Історичні коріння міжнародного права. Доктринальні підходи до критеріїв періодизації історії міжнародного права.

Наука міжнародного права: становлення, система, методологія і функції. Міжнародно-правові погляди вчених у стародавні часи. Становлення міжнародно-правової проблематики як самостійної галузі знань. Наука міжнародного права в працях Г.Гроція. Позитивно-правовий, природно-правовий і гроціанський напрями науки міжнародного права. Наука міжнародного права в Україні. Вплив наукової діяльності В.М.Корецького та інших вітчизняних вчених на розвиток науки міжнародного права в Україні.

Визначення поняття «міжнародне публічне право». Функції і характерні риси міжнародного права; методи міжнародно-правового регулювання.

Нормативність і обов’язкова сила міжнародного права. Сучасні доктринальні теорії та концепції сутності і юридично обов’язкової сили міжнародного права. Вітчизняні вчені про сутність міжнародного права.

Поняття, значення систем і структури міжнародного права, їх елементи.

Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право: характерні риси, співвідношення, взаємозв’язок.

Стан, актуальні проблеми і тенденції розвитку сучасного міжнародного права. Роль ООН у прогресивному розвитку міжнародного права Суб’єкти міжнародного права. Поняття і характерні риси суб’єктів міжнародного права. Зміст та обсяг міжнародної правосуб’єктності. Комплекс норм, які визначають правовий статус учасника міжнародних правовідносин. Класифікація суб’єктів. «Первісні» і «похідні» або «вторинні» суб’єкти міжнародного права.

Держави як основні суб’єкти міжнародного права. Міжнародна правосуб’єктність держав. Державний суверенітет і юрисдикція. Основні права та обов’язки держави в системі міжнародно-правового регулювання. Міжнародна правосуб’єктність складних держав, постійно нейтральних держав, державо подібних утворень. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій та джерела її закріплення. Доктринальні дискусії про міжнародну правосуб’єктність транснаціональних корпорацій, міжнародних неурядових організацій, фізичних осіб тощо.

Україна як суб’єкт міжнародного права. Декларація про державний суверенітет України 16.07.1990р.

Поняття, призначення та міжнародно-правові наслідки визнання держав. Конститутивна та декларативна теорії визнання. Види форми та засоби визнання.

Поняття і цілі інституту правонаступництва держав; об’єкти, підстави і адресати. Теорії правонаступництва: універсальна, tabula rasa, тощо. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 23.08.1978р., Віденська Конвенція про правонаступництво державної власності, державних архівів і державних боргів 08.04.1983р Континуітет: поняття, призначення, специфічні риси, умови застосування. Закон України «Про правонаступництво України» 12.08.1991р., Звернення «До парламентів і народів світу» 05.12.1991р., Заява ВР України з приводу укладення угоди про СНД 20.12.1991р., Заява про без’ядерний статус України 24.12.1991р. та інші.
Тема № 2 Джерела, норми і загальновизнані принципи міжнародного права.

Поняття і значення джерел міжнародного права. Доктринальні підходи до видів джерел міжнародного права. «Основні» і «другорядні» джерела. «Тверде» і «м’яке» міжнародне право. Джерела міжнародного права у контексті статті 38 Статуту Міжнародного Суду ООН.

Міжнародний договір серед інших джерел міжнародного права. Соціальна і юридична природа міжнародної угоди. Форми угод суб’єктів міжнародного права. Умови для створення норм міжнародного права міжнародними угодами.

Міжнародний звичай в сучасному міжнародному праві. Елементі міжнародного звичаю (практика, opinion juris). Класифікація міжнародних звичаїв; звичай «миттєвого» права. Співвідношення, взаємодія, особливі риси міжнародного договору.

Поняття і структура міжнародної нормативної системи. Види міжнародних норм. Взаємодія норм міжнародного права з іншими нормами. Взаємозв’язок політичних і правових норм міжнародного характеру. Міжнародна мораль, релігія і міжнародне право. Норми міжнародного права і норми міжнародної ввічливості. Поняття і характерні риси норми міжнародного права. Співвідношення понять «джерело» і «норма» міжнародного права. Класифікація міжнародно-правових норм за різними підставами. Універсальні, групові і локальні (партикулярні) норми. Імперативні (jus cogens) і диспозитивні норми. Ієрархія норм.

Міжнародний правотворчий процес: поняття і форми. «Стихійна» і «цілеспрямована» правотворчість. Особливості створення міжнародно-правових звичаїв. Прогресивний розвиток і кодифікація міжнародного права. Роль Комісії ООН з міжнародного права у кодифікаційному процесі. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. Участь міжнародних судових установ у процесі формування норм міжнародного права.

Поняття, види та значення принципів міжнародного права. Загальні принципи права. Загальновизнані принципи міжнародного права, їх нормативне закріплення та зміст. Ст. ст. 1, 2 Статуту ООН. Декларація про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970р. Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975р.

Взаємозв’язок і взаємодія принципів. Історичний, політичній, правовий та порівняльний аналіз принципів незастосування сили або погрози силою, мирного врегулювання спорів, рівноправності і самовизначення народів, суверенної рівності держав, територіальної цілісності держав, невтручання у внутрішні справи держав, співробітництва держав, сумлінного виконання зобов’язань з міжнародного права тощо. Поняття і характерні риси норми міжнародного права. Співвідношення понять «джерело» і «норма» міжнародного права. Класифікація міжнародно-правових норм за різними підставами. Універсальні, групові і локальні (партикулярні) норми. Імперативні (jus cogens) і диспозитивні норми. Ієрархія норм.

Міжнародний правотворчий процес: поняття і форми. «Стихійна» і «цілеспрямована» правотворчість. Особливості створення міжнародно-правових звичаїв. Прогресивний розвиток і кодифікація міжнародного права. Роль Комісії ООН з міжнародного права у кодифікаційному процесі. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. Участь міжнародних судових установ у процесі формування норм міжнародного права.

Поняття, види та значення принципів міжнародного права. Загальні принципи права. Загальновизнані принципи міжнародного права, їх нормативне закріплення та зміст. Ст. ст. 1, 2 Статуту ООН. Декларація про принципи міжнародного права, які стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 1970р. Заключний акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975р.

Взаємозв’язок і взаємодія принципів. Історичний, політичній, правовий та порівняльний аналіз принципів незастосування сили або погрози силою, мирного врегулювання спорів, рівноправності і самовизначення народів, суверенної рівності держав, територіальної цілісності держав, невтручання у внутрішні справи держав, співробітництва держав, сумлінного виконання зобов’язань з міжнародного права тощо.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС; Сущ О. П., викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет...
Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ...
Передумови утворення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка