Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук


НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук
Сторінка2/21
Дата23.04.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства


Тема 1. Провадження в суді першої інстанції.

Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві.

3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства.

Тема 1.Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Тема 2.Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

Тема 3.Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.

У навчальному плані передбачені лекції, семінари, практичні заняття, а також виконання завдань для модульного контролю та індивідуальних завдань.Форма підсумкового контролюзалік.

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство


С.з. Т.№1.

(2 год)
Лекція Т.№1

(2 год)
«СПОУ» - Т. 2

Адмін. право Т.1,4,6С.з. Т.№2

(4 год)

Лекція Т.№2

(2 год)
«СПОУ» - Т. 2

Адмін. право, Т.1,4,6С.з. Т.№3

(2 год)

С.з./П.З. №3

(2 год.)

Лекція Т.№3

(4год)
Адмін. право, Т.1,4,6С.з. Т.№4

(4 год)
Лекція Т.№4

(2 год)
Адмін. право Т.1,4,6С.з. Т.№5

(2 год)

Лекція Т.№5

(2 год)
«СПОУ» - Т. 2

Адмін. право Т.1,4,6С.з. Т.№6

(4 год)

П.з. Т.№6

(2 год)
Лекція Т.№6

(2 год)
Адмін. право Т.1,4,6__________
С.з. Т.№7

(2год)


С.з. Т.№8

(2 год)
С.з. Т.№7

(2 год)

П.з. Т.№7

(2 год)

_____________
Лекція Т.№7

(4 год)


Лекція Т.№8

(2 год)_____________
Лекція Т.№7

(4 год)


Лекція Т.№8

(2 год)
Лекція Т.№9

(4 год)______________
Адмін. право, Т.1,4,6. Адіністрат. процес Т. 7

Адмін. право, Т.1,4,6. Адіністрат. процес Т. 7,


Адмін. право Т.4

ЗАЛІК

Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

Роль та значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця. “Адміністративне судочинство” — професійно орієнтована дисципліна для юридичних спеціальностей, яка належить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Вивчення курсу адміністративного судочинства має важливе значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс знайомить із нормами, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту прав і свобод громадян від неправомірних дій, рішень і бездіяльності органів публічної адміністрації.

Нині актуальним є вивчення курсу адміністративного судочинства з врахуванням положень Концепції адміністративної реформи в Україні та позицій безумовного пріоритету прав і свобод людини у її відносинах з органами публічної влади.

Курс “Адміністративне судочинство” базується на положеннях Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, чинному законодавстві, теоретичних розробках українських і закордонних вчених.

У навчальному плані передбачені лекції, семінари, практичні заняття, а також виконання завдань для модульного контролю та індивідуальних завдань.

Розроблений навчально-методичний комплекс відображає сутність наукової дисципліни, що дає можливість вивчити основи адміністративного судочинства. При розробці навчально-методичного комплексу автори враховували концепцію комплексного вивчення суспільних наук, яка запроваджена у вищих навчальних закладах системи МВС України та в багатьох навчальних закладах країни.

До основних понять, які вивчаються у запропонованому курсі, значна увага приділяється наступним: судочинство, адміністративні суди, адміністративні справи, публічна адміністрація.

Адміністративне судочинство в Національній академії внутрішніх справ вивчається на 2 курсі. Теоретичними та методичними основами курсу є комплексно-діяльнісний підхід, а також принципи цілісності та взаємодоповнення.

Внутрішня організація та побудова курсу визначається метою та відповідає завданням його вивчення, структурно він складається з двох змістових модулів, які об’єднують дев’ять тем.

Загальною методичною вимогою до вивчення політології є вироблення особистісного ставлення до її проблем на основі критичного вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення та закріплення інформаційно-теоретичної бази, отриманої під час прослуховування лекцій, так і на самостійну роботу. Цілеспрямовано сприяти підвищенню рівня логічного мислення, мобілізувати продуктивність засвоєння теоретичного матеріалу повинен розгляд на семінарських заняттях тих питань, які безпосередньо стосуються реальних фактів і подій сучасності.

Як свідчить практика навчального процесу, найбільш ефективним прийомом вивчення дисципліни є ознайомлення з першоджерелами, працями відомих мислителів не лише в адміністративній галузі, але й теорії держави та права, конституційного права, інших напрямів соціогуманітарного знання. Звертаємо увагу на вивчення публікацій у періодичних виданнях, зокрема, наукових статей з адміністративного права та процесу.

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовку доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння застосовувати їх для аналізу сучасних подій, що відбуваються у житті українського суспільства.

Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань, а також уміння застосовувати ці знання

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ “Адміністративне судочинство

Навчальна програма з дисципліни «Адміністративне судочинство» підготовлена згідно з навчальним планом Національної академії внутрішніх справ для студентів з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» (8.04030201) денної та заочної форм навчання.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка