КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОППЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБ І ЖНИХ КРА Н ”


НазваКАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОППЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБ І ЖНИХ КРА Н ”
Сторінка1/18
Дата13.03.2013
Розмір2.86 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОППЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРА

Н
Для напряму “Право” спеціальності “Правознавство”
Автори:

Олійник А.Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор;

Букач В.В. – доцент кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент;

Лазаренко Л.А. – старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук.

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 20__р.

КИЇВ 2012

ЗМІСТ
1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

3. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни

4. Навчальна програма навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»

5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»

6. Плани-конспекти лекційних занять

7. Плани семінарських занять

8. Завдання для самостійної роботи

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

10. Навчально-методичні матеріали для лекцій

11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів) з підготовки до семінарських занять

12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

13. Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»№ з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Інформаційна

Вміння створювати і підтримувати позитивний власний імідж.

2.

Виховна


2.1. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам.

2.2. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики.Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»№ з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації

1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

2.

Здатність займати активну життєву та громадську позицію

2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії.

2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.3. Виконувати конституційні обов’язки.

2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина.

2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.

3.

Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.

3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.

4.

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

4.3. Тренувати пам’ять.

4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.


Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)

Навчальна дисципліна “Державне право зарубіжних країн”, присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.Предметом вивчення навчальної дисципліни є:


 • Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

 • Конституції зарубіжних країн.

 • Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

 • Форми держави в зарубіжних країнах.

 • Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.

 • Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

 • Глава держави в зарубіжних країнах.

 • Законодавча влада в зарубіжних країнах.

 • Виконавча влада в зарубіжних країнах.

 • Судова влада в зарубіжних країнах.

 • Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.Змістові модулі: 1. Тема 1. Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн. Тема 2. Конституції зарубіжних країн.

2. Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Тема 4. Форми держави в зарубіжних країнах.

3.Тема 5. Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах. Тема 6. Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

4. Тема 7. Глава держави в зарубіжних країнах. Тема 8. Законодавча влада в зарубіжних країнах. Тема 9. Виконавча влада в зарубіжних країнах. Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах. Тема 11. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

Форма підсумкового контролюзалік.
Структурно-логічна схема з Державного права зарубіжних країн допомагає студентам більш глибоко зрозуміти її взаємозв’язок з інщими правовими дисциплінами та зрозуміти міру їх впливу одна на одну.

Так, ДПЗК тісно взаємопов’язана з такими дисциплінами як Теорія держави і права, Конституційне право України, Конституційна реформа в Україні, Правові системи сучасності тощо. Під різними кутами вони вивчають такі основні поняття як держава, право, державний устрій, правовий статус особи, системи і компетенції вищих і місцевих органів, виборчого права зарубіжних країн тощо.

Знання взаємозв’язку ДПЗК з іншими дисциплінами істотно розширяє юридичний світогляд студентів.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

З КУРСУ
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


1. Філософія права.

2. Соціологія та соціологія права.

3. ТДП.

4. Історія держави та права зарубіжних країн.1. Історія вчень про державу та право.

2. Конституційне право.

3. Історія держави та права.


Модуль 1


Філософія

1. Конституційне право України.

2. ТДП.

3. Правові системи.
. Державене право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.


1. Соціологія та соціологія права.

2. ТДП.

3. Історія держави та права зарубіжних країн.
Модуль 2

Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн


1. Міжнародне право.

2. Історія вчень про державу та право.

3. Історія держави і права зарубіжних країн.

4. Цивільне право.


1. ТДП.

2. Конституційне право України.

3. Адміністративне право.


Модуль 3

Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.


1. Конституційне право України.

2. Кримінальне право.

3. Адміністративне право.

1. ТДП.
Форми безпосереднього народовладдя в зарубіжних країнах.

Модуль 4


1. Конституційне право України.

2. Адміністративне право.

3. ДБіМС.


1. ТДП.

2. Організація судових та правоохоронних органів.
Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.
Пояснювальна записка до навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Державне право зарубіжних країн», присвячена узагальненій характеристиці державно – правової теорії і практики країн світу.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання визначається тематичним планом з даної дисципліни, який затверджується на засіданні кафедри та погоджується з начальником навчально-методичного відділу НАВС та начальником відділу комп’ютерного та програмного забезпечення НАВС.

При вивченні змісту навчальної дисципліни студенти повинні в обов’язковому порядку знайомитись із змістом програми навчальної дисципліни та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні згаданих документів студент повинен звернути увагу на розподіл часу по темам та форми занять з них. Особливу увагу рекомендується звернути студенту на тематику та обсяг виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи.

Також студентам необхідно ознайомитися на особливості індивідуальної роботи та чітко запам’ятати, що вона включає в себе консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.


Навчальна програма навчальної дисципліни Політологія

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРА

Н

Програма
нормативної навчальної дисципліни

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня

бакалавр” за спеціальностю „Правознавство”


(Шифр за ОПП 0304 «Право)


Київ

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національна академія внутрішніх справ України

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Лазаренко Л.А. к.ю.н., старший викладач кафедри., Олійник А.Ю. к.ю.н., професор, професор кафедри

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною Радою НАВС

__________________________________________________________________________________________

(шифр і назва напряму)
“_______” __________________ 20___ року, протокол №__ Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Державне право зарубіжних країн ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму (спеціальності) “правознавство”.

Дана дисципліна є нормативною і вивчається у другому навчальному семестрі студентами другого курсу ФПЗПДП та ЮФ ННІПП НАВС з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом «Правознавство» упродовж семестру.

Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота.

Дана дисципліна тісно взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, правові системи сучасності тощо.

Розподіл навчального часу для студентів денної форми навчання визначається тематичним планом з даної дисципліни, який затверджується на засіданні кафедри та погоджується з начальником навчально-методичного відділу НАВС та начальником відділу комп’ютерного та програмного забезпечення НАВС.

При вивченні змісту навчальної дисципліни студенти повинні в обов’язковому порядку знайомитись із змістом програми навчальної дисципліни та робочої програми з навчальної дисципліни. При вивченні згаданих документів студент повинен звернути увагу на розподіл часу по темам та форми занять з них. Особливу увагу рекомендується звернути студенту на тематику та обсяг виконання завдань, рекомендованих для самостійної роботи.

Також студентам необхідно ознайомитися на особливості індивідуальної роботи та чітко запам’ятати, що вона включає в себе консультації для студентів з методики складання таблиць, схем, логічних ланцюжків; характеристику методики написання контрольних, самостійних робіт, рефератів, доповідей та наукових робіт; підготовку з питань до модульного контролю, заліку та іспиту; роботу зі студентами, які потребують навчальної допомоги з окремих тем тощо.

Навчальна дисципліна державного права зарубіжних країн має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів.

Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням конституційно – правових інститутів і методів конституційного регулювання.

Дисципліна закладає основи сучасної професійної підготовки майбутніх правників, їх світогляду, гарантує їм необхідну орієнтацію в світі сучасних держав, їх конституційних та правових систем .

Дана дисципліна розкриває такі проблеми держави:

 1. Конституціоналізм.

 2. Права та свободи.

 3. Представницька та пряма демократія.

 4. Поділ влад.

 5. Політичний режим тощо.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є:


 • Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

 • Конституції зарубіжних країн.

 • Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.

 • Форми держави в зарубіжних країнах.

 • Правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.

 • Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

 • Глава держави в зарубіжних країнах.

 • Законодавча влада в зарубіжних країнах.

 • Виконавча влада в зарубіжних країнах.

 • Судова влада в зарубіжних країнах.

 • Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Конституцiйне право України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Тема 1. Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
С. По-друге, необхідність вдосконалення вітчизняного конституційного процесу потребує вивчення досвіду роботи публічних інституцій...
Закон як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та класифікація
...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Право” 0304 за напрямом підготовки “Правоохоронна діяльність”, форма навчання денна, 2 курс, факультети: кримінальна міліція, міліція...
Питання для державного іспиту з Конституційного права
Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН
За визначенням К. К. Сандровського «Право зовнішніх зносин – це система норм і принципів міжнародного права, спрямованих на регулювання...
План практичних (семінарських) занять Тема 1 Міжнародне приватне...
Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра конституційного та адміністративного...
Укладач: доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права Пришва Надія Юріївна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка