Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук


НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук
Сторінка3/21
Дата23.04.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Роль та значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця. “Адміністративне судочинство” — професійно орієнтована дисципліна для юридичних спеціальностей, яка належить до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які складаються у зв’язку з реалізацією зацікавленими особами права на захист від порушень з боку публічної влади при здійсненні нею владних управлінських функцій.

Вивчення курсу адміністративного судочинства має важливе значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс знайомить із нормами, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту прав і свобод громадян від неправомірних дій, рішень і бездіяльності органів публічної адміністрації. Нині актуальним є вивчення курсу адміністративного судочинства з врахуванням положень Концепції адміністративної реформи в Україні та позицій безумовного пріоритету прав і свобод людини у її відносинах з органами публічної влади. Курс “Адміністративне судочинство” базується на положеннях Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, чинному законодавстві, теоретичних розробках українських і закордонних вчених. Міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни: „Адміністративне право + адміністративна відповідальність”, „Судові та правоохоронні органи України”.

Забезпечувана дисципліна: "Адміністративне судочинство".

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства


Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

Тема 2. Організація адміністративного судочинства

Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства


Тема 1. Провадження в суді першої інстанції.

Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві.

3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства

Тема 1.Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Тема 2.Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

Тема 3.Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.

У навчальному плані передбачені лекції, семінари, практичні заняття, а також виконання завдань для модульного контролю та індивідуальних завдань.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Адміністративне судочинство є:

 освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

 виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни Адміністративне судочинство є: засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються: сутності, предмета та принципів адміністративного судового процесу; структури адміністративної юстиції та компетенції адміністративних судів; видів підсудності адміністративних справ та наслідків недотримання правил підсудності; правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства; правил складання адміністративного позову та порядку його подання; способів забезпечення адміністративного позову; порядку розгляду адміністративного позову судами першої інстанції; порядок апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції; правил; особливостей здійснення касаційного провадження в адміністративних справах; особливостей здійснення адміністративного провадження за окремими категоріями справ; здійснення виконавчого провадження за прийнятими рішеннями.

Основні професійні компетенції:

Засвоївши програму дисципліни «Адміністративне судочинство», студенти мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням досягнень науки та володіти основними професійними компетенція ми з адміністративного судочинства:

у науково-дослідній діяльності:

  • готовність застосовувати сучасні методи дослідження та критерії оцінки ефективності застосування адміністративних судових процедур;

  • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення та розв’язання проблем у сфері суспільних відносин з вирішення адміністративних спорів;

в організаційно-управлінській діяльності:

  • впровадження організаційних і технічних заходів з метою покращення адміністративних судових процедур ;

  • здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з організації діяльності адміністративного судочинства;

  • здатність до організації діяльності адміністративних судів з урахуванням теорії та практики управління;

  • впровадження ефективного розподілу завдань, функцій, обов’язків і повноважень з організації діяльності певного структурного елементу суб’єктів адміністративного судочинства.

у педагогічній діяльності:

  • розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань адміністративного судочинства.

  • у консультаційній діяльності:

  • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань діяльності адміністративних судів та процедури забезпечення адміністративного позову.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.

Дана дисципліна полягає у дослідженні адміністративного судочинства як форми захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб від неправомірних дій, рішень і бездіяльності органів публічної адміністрації; вихованні у студентів поваги до прав і свобод людини та формуванні громадянської позиції стосовно недопущення порушення законності; формування у студентів ідеології “служіння суспільству” як принципу функціонування публічної адміністрації.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

- сутність адміністративного судового процесу, його зв'язок з іншими дисциплінами;

- чинне адміністративно-процесуальне законодавство;

- предметну, територіальну, інстанційну підсудність адміністративних справ;

- систему адміністративних судів, їх компетенцію;

- поняття, структуру адміністративного судового процесу та особливості адміністративних проваджень;

- принципи адміністративного судового процесу;

- процесуальний статус учасників адміністративного судочинства;

Вміти:

- правильно визначати місце і роль адміністративного процесу в системі фундаментальних галузей вітчизняного права

- аналізувати правовідносини, що виникають в ході реалізації юрисдикції адміністративних судів;

- давати визначення основних категорій адміністративного судового процесу,

- вірно тлумачити та застосовувати норми адміністративного процесуального права;

- визначати справи публічно-правового характеру, які не належать до предмету адміністративної юрисдикції;

- визначати коло адміністративних справ, що уповноважений вирішувати конкретний адміністративний суд;

- встановлювати предметної, територіальної та інстанційної підсудності;

- з’ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли порушенню прав і свобод людини в сфері публічного управління;

- оцінювати діяльність посадових осіб органів публічної адміністрації на відповідність закону і поставленим завданням.

- відрізняти адміністративно-процесуальні норми від інших процесуальних норм (кримінально-процесуальних, цивільно-процесуальних);

- вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві; орієнтуватися у поточних проблемах становлення та розвитку адміністративної юстиції;

- правильно застосовувати набуті знання в юридичній практиці.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити.
РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений у таблиці 1.
Таблиця 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна

Семестр

4

Кількість годин, всього

108

Лекції, годин

24

Семінарські, практичні заняття, годин

30

Індивідуальна робота, годин

4

Самостійна робота студентів, годин

50

Підсумковий контроль

залік


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адміністративне судочинство»

ПРОГРАМА КУРСУ

Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства.

Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

Адміністративна юстиція як передумова утвердження верховенства права. Поняття і завдання адміністративної юстиції. Світові моделі адміністративної юстиції. Запровадження адміністративної юстиції в Україні: історія та сучасність. Поняття адміністративного судочинства. Завдання та принципи адміністративного судочинства. Кодекс адміністративного судочинства України: предмет регулювання; структура: основні поняття.

Професійна складова. Оволодіти знаннями щодо: предмету і завдання адміністративного судочинства. характеристики Кодексу адміністративного судочинства. Основних принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Тема 2. Організація адміністративного судочинства

Загальна характеристика адміністративної юстиції сучасної України. Співвідношення понять адміністративної юстиції та адмініст¬ративної юрисдикції . Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. Судові виклики та інші повідомлення. Склад суду та відводи у адміністративному судочинстві

Професійна складова. Знання та розуміння адміністративного судочинства як складова адміністративної юстиції; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Поняття предмету адміністративної юрисдикції. Поняття публічно- правових спорів та їх види. Межі предмету адміністративної юрисдикції. Предмет адміністративної і конституційної юрисдикції. Предмет адміністративної і кримінальної юрисдикції. Предмет адміністративної і цивільної (господарської) юрисдикції. Поняття підсудності адміністративної справи. Предметна підсудність адміністративних справ. Територіальна та інстанційна підсудність. Адміністративний позов: поняття, зміст та структура. Вимоги до позовної заяви.

Професійна складова. Оволодіти знаннями щодо предмету адміністративної юрисдикції та видів підсудності; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Змістовий модуль 2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства

Тема 1. Провадження в суді першої інстанції.

Порядок та умови відкриття провадження в адміністративній справі.

Підстави для відмови у відкритті провадження та правові наслідки відмови судом у прийняття заяви.

Мета та зміст стадії підготовки справи до судового засідання. Примирення сторін під час підготовчого провадження. Об’єднання і роз’єднання справ. Порядок забезпечення адміністративного позову. Судове доручення. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову. Пропозиція суду про надання додаткових доказів. Примирення під час підготовчого провадження.

Попереднє судове засідання: мета та порядок проведення.

Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Залишення позовної без розгляду. Зупинення провадження у справі. Підстави для закриття провадження у справ. Підстави та порядок закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду.

Поняття судового розгляду. Завдання та порядок проведення судового засідання в адміністративній справі.

Етапи судового розгляду у адміністративних справах. Підготовчий етап судового засідання. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі. Роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов’язків. Вирішення судом клопотань, осіб які беруть участь у справі. Обов’язки присутніх у залі судового засідання. Розгляд справи по суті. Зміна позовних вимог. Дослідження доказів. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. Судові дебати. Ухвалення і оголошення рішення. Таємниця нарадчої кімнати.

Повноваження головуючого судді у веденні справи.

Поняття судових рішень. Види судових рішень та їх форма. Порядок ухвалення судових рішень. Різновиди постанов та їх зміст. Питання, які вирішує суд під час прийняття постанов. Окремі ухвали суду та їх зміст. Питання, які вирішує суд під час прийняття ухвал. Проголошення судового рішення. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

Вимоги, яким мають відповідати судові рішення та порядок виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судових рішеннях.

Набрання судовим рішенням законної сили.

Професійна складова. Домогтися обізнаності студентів щодо звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі та порядку виконання судового рішення в адміністративній справі; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь.

Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

Загальна характеристика учасників адміністративного процесу. Поняття адміністративно-процесуальної правосуб’єктності. Сторони в адміністративному провадженні: позивач та відповідач. Правовий статус третіх осіб. Правовий статус осіб, які обслуговують позовне провадження. Правовий статус свідка, експерта та спеціаліста в адміністративно-позовному провадженні.

Професійна складова. Домогтися обізнаності студентів щодо загальної характеристики учасників адміністративного судочинства; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.
Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві.

Докази в адміністративному судочинстві. Судові витрати в адміністративному судочинстві. Строки в адміністративному судочинстві. Показання свідків, висновки експертів, речові докази в адміністративному судочинстві. Принцип офіційності в адміністративному судочинстві. Джерела доказів в адміністративному судочинстві. Обчислення процесуальних строків. Поновлення та продовження процесуальних строків.

Професійна складова. Усвідомити сутність доказів, судових витрат та строків в адміністративному судочинстві; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Змістовний модуль 3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства.

Тема 1. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Право на звернення до адміністративного суду. Відкриття провадження в адміністративній справі. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовка справи до судового розгляду. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судовий розгляд справи. Зупинення провадження в адміністративній справі. Закриття провадження у справі. Заходи процесуального примусу.

Професійна складова. Домогтися обізнаності студентів щодо особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Тема 2. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

Суд, який переглядає судові рішення за винятковими обставинами. Підстави для провадження за винятковими обставинами. Строк оскарження за винятковими обставинами. Порядок провадження за винятковими обставинами. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження за винятковими обставинами.

Підстави для провадження за нововиявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та порядок її подання. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

Професійна складова. Здатність проходження процедур перегляду судових рішень за винятковими обставинами та перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Тема 3. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.

Право на звернення до адміністративного суду. Відкриття провадження в адміністративній справі. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовка справи до судового розгляду. Мирова угода у адміністративному судочинстві. Поворот виконання судових рішень. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судовий розгляд справи. Зупинення провадження в адміністративній справі. Закриття провадження у справі. Заходи процесуального примусу.

Професійна складова. Оволодіння навиками наукових досліджень сутності процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень в адміністративних справах та заходів процесуального примусу; слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство»

Робоча програма навчальної дисципліни укладається кафедрою для користування науково-педагогічними працівниками і містить загальний опис дисципліни, прогнозовані цілі та результати навчання, структуру навчальної діяльності студента, засоби діагностики (критерії, методи і шкалу оцінювання); перелік методичного й інформаційного забезпечення.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Адміністративне судочинство є:

 освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

 виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни Адміністративне судочинство є: засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються: сутності, предмета та принципів адміністративного судового процесу; структури адміністративної юстиції та компетенції адміністративних судів; видів підсудності адміністративних справ та наслідків недотримання правил підсудності; правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства; правил складання адміністративного позову та порядку його подання; способів забезпечення адміністративного позову; порядку розгляду адміністративного позову судами першої інстанції; порядок апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції; правил; особливостей здійснення касаційного провадження в адміністративних справах; особливостей здійснення адміністративного провадження за окремими категоріями справ; здійснення виконавчого провадження за прийнятими рішеннями.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

3

108

24

30

-

4

50

-

-

-

-

-

-

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства

Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

9

2

25Тема 2. Організація адміністративного судочинства

11

2

45Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

13

4

45Разом за змістовим модулем 1

33

8

1015Змістовий модуль 2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства

Тема 1. Провадження в суді першої інстанції

11

2

45Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

11

2

27Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві

18

2

6
2

8Разом за змістовим модулем 2

40

6

12
2

20Усього годин

Змістовний модуль 3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства

Тема 1. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

11

4

25Тема 2. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

9

2

25Тема 3. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу

15

4

4
2

5Разом за змістовим модулем 3

35

10

8
2

15Усього годин

108

24

30
4

50
Форма підсумкового контролю – залік

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка