Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук


НазваНавчально-методичний комплекс з дисципліни «Адміністративне судочинство» для напряму «Право» спеціальності «Правознавство» Автор: Галай В. О., кандидат юридичних наук
Сторінка21/21
Дата23.04.2013
Розмір1.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Основна література:

1. Кодекс Адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV зі змінами, внесеними згідно із Законом N 5411-VI від 02.10.2012р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - N35-36, N 37. - ст.446.

2. Курс адміністративного права України: підручник / за заг. ред. Коваленка В.В. – НАВС, 2012. – 808 с.

3. Адміністративне право України. Загальна частина : курс лекцій / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.В. Горбач та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2011. – 395 с.

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007. — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

5. Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник- довідник / Інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного ун-ту / Ростислав Андрійович Калюжний (уклад.), Сергій Валерійович Пєтков (уклад.). — Запоріжжя : КПУ, 2009. — 220с.

6. Адміністративне право України: Підручник / Т.О. Коломоєць (заг.ред.). — К. : Істина, 2009. — 475с.

7. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

8. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди P.O. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

9. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. – 2003. – №2

10. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352с.

Додаткова література:

2. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори - упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 146 с.

3. Адміністративна юстиція: проблеми та перспективи запровадження в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2002 року) // Верховний Суд України, Центр політико-правових реформ. – К., 2002. – 320 с. – С. 10-14.

4. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – X.: Изд-во НУВД, 2001. – 353с.

6. Битяк Ю. П. Адміністративна юстиція і права людини / Ю. П. Битяк // Проблеми законності. – Вип. 42. – Х., 2001. – С. 113-119.

9. Бородін І.Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: Дис... д.ю.н.: 12.00.07 / Національний університет внутрішніх справ. – X., 2004. – 364 с.

11. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 200 с.

14. Жилин Г. Защита прав человека в гражданском судопроизводстве / Г. Жилин // Российская юстиция. – 1998. – № 1. – С. 5-7.

16. Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства ее реализации // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 66-71.

17. Клименко К. О. Основные тенденции развития административного судопроизводства в евроинтеграционном процессе / К. О. Клименко // Научные труды. – М. : Российская академия юридических наук : Юрист, 2007. – Вып. 7, Т. 2. – С. 115-119.

18. Клименко К. О. Принцип верховенства права в правозастосовній діяльності / К. О. Клименко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – Ірпінь, 2007. – № 4(39). – С. 187-192.

19. Клименко К. О. Принципи диспозитивності та рівності в судовому адміністративному процесі України / К. О. Клименко // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : IX Всеукр. наук.-практ. конф., 13 квіт. 2007 р. : матеріали. – Тернопіль : ТНЕУ : Економічна думка, 2007. – Ч. 1. – С. 249-253.

20. Клименко К. О. Принципи діяльності суб’єктів владних повноважень в контексті судової оцінки правомірності адміністративних актів / К. О. Клименко // Запорізькі правові читання : щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2007 р. : матеріали. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 124-128.

21. Клименко К. О. Проблеми адміністративного судочинства України в контексті європейської інтеграції / К. О. Клименко // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : IІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, 18-19 трав. 2006 р. : тези доп. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. – С. 103-106.

22. Клименко К. О. Тенденції розвитку стандартів адміністративного судочинства / К. О. Клименко // Шевченківська весна : Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених : матеріали. – К. : Принт-центр, 2007. – Вип. V, Ч. 2. – С. 294-298.

23. Клименко К. О. Шляхи удосконалення реалізації завдань адміністративної юстиції в Україні / К. О. Клименко // Актуальні питання реформування правової системи України : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 черв. 2007 р. : зб. наук. ст. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. І. – С. 185-189.

26. Коментар до Закону України “Про судоустрiй України” / О. Ф. Волков, О. С. Захарова, В. К. Іртегов та ін.; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрiнком Iнтep, 2003. – 462 с.

27. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України. – Київ: Прецедент, 2007. – 531 с.

28. Константий О.В. Адміністративна юстиція як атрибут демократичної правової держави // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №4. – С. 46-48.

29. Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к-96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України, – 1996, – № 30, – ст. 141.

34. Пасенюк О.М. Адміністративний позов /Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посібник/ За заг. ред. Куйбіди P.O., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

36. Пасенюк О. М. Перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні / О. М. Пасенюк // Бюл. М-ва юстиції України. – 2003. – № 9. – С. 14-23.

37. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

38. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. посіб. / В. Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

40. Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) / А. Полешко // Право України. – 2003. – № 1. – С. 11-13.

42. Рижков Г. Роль принципу офіційності в адміністративному процесуальному праві за європейським досвідом / Г. Рижков // Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 535 с.

44. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин / А. О. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2000. – 68 с.

53. Стефанюк В. С. Судовий адмiнiстративний процес : монографiя / В. С. Стефанюк. – X. : Консум, 2003. – 463 с.

56. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф. И.Ш. Килясханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 399 с.

57. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник для вищих навч. закл. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

58. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 368 с.

59. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 68 с.

60. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право: Ученик. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 540 с.

61. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. – 304 с.

62. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія. – Харків: Фірма «Консум», 2003. – 464 с.

63. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

68. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. Пос. - К.: Атіка, 2007. - 156 с.

69. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Курс лекцій. – К.: АТІ-КА, 2006. – 183 с.

70. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах: [Навчальний посібник для юрид. вузів и фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Понома-ренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. Харків: Юстініан, 2008. — 144 с.

71. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. К.: Конус-Ю, 2007.- 272 с.

72. Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Філософія Права. - 2011. - №3. - С. 277-281.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Перелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності ОВС, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Факультет...
Адміністративне право – професор кафедри загально правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Доненко В. В
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, кандидат юридичних наук, професор
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО»
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка