Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка7/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


20.

Відображення вимог безпеки у маршрутних картках, картках типового (групового) технологічного процесу, операційних картках, картках типової (групової) операції, відомості операції, карті ескізів, техноло-гічних інструкціях, відомості оснащення, комплектувальної картки.

5

4

20

412

220

0,53

10,6

21

Наявність технологічної документації на робочих місцях

5

10

50

105

63

0,6

30

22.

Наявність технічних паспортів на будівлі та споруди

2

1

2

-

-

0

0

23.

Проведення технічних оглядів будівель та споруд

4

2

8

2

2

1

8

24.

Планово-попереджувальних ремонтів будівельта споруд

8

4

32

3

2

0,67

21,4

25.

Наявність передбачених нормативно-правовими актами припливно-витяжної та місцевої вентиляції

7

5

35

42

30

0,71

24,8

26.

Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень вироб-ничого середовища, рівнів шуму, вібрації, освіт-лення, неіонізуючого випромінювання тощо

8

6

48

32

24

0,75

36

27

Плани евакуацій

4

2

8

-

-

1

8

28

Первинні засоби пожежогасіння

6

5

30

24

20

0,83

24,9

29

Автоматичні установки пожежогасіння

9

7

63

-

-

0

0

30

Установки пожежної сигналізації

5

4

20

-

-

0

0

31

Відповідність обладнання та приміщень класу пожежонебезпечної зони згідно з Правилами влаштування електроустановок

9

7

63

-

-

0

0

32.

Дотримання норм розривів та габаритних розмірів, що забезпечують безпеку

5

4

20

-

-

0

0

33.

Протоколи перевірки ізоляції електромереж

2

3

6

-

-

1


Додаток 11М до п. 3.3022.1 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1. Основні завдання служби охорони праці
1.1 Опрацювання ефективної СУОП у підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

1.2 Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

1.3 Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.4 Вивчення та сприяння впровадженню у практику досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

1.5 Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.
2. Функції служби охорони праці
2.1 Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

2.2 Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

2.3 Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2.4 Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.5 Складання за участю керівників структурних підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

2.6 Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.7 Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

2.8 Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

2.9 Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

2.10. Розгляд:

питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

2.11 Організація:

забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

2.12 Участь у:

розслідуванні аварій, нещасних випадків, професійних захворювань, що мали місце з працівниками підприємства;

розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства;

організації навчання з питань охорони праці;

роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці;.

проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань.;

2.13. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

2.14. Контроль за:

виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, очищення від пилу, ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору; 

дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; 

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.
3. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Додаток 12Н до п. 3.30 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 11
Послідовність дій реалізації політики підприємстваДодаток 13П до п. 3.30 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 12
Шляхи реалізації програми на І рівні управління


Орган управління І рівня

Директор


ООрганізація робіт з охорони праці

Додаток 14Р до п. 3.30 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.

Додаток 13

Шляхи реалізації програми на ІІ рівні управління

Додаток 14

Додаток 15С до п. 3.31.5 СУОП підприємства.

Том 4. Методичних рекомендацій

“Системи управління охороною праці

в системі МНС України”.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка