Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка3/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Оцінка термінів та коштів


Забезпечення виконання запланованих заходівВнутрішній аудит


Затвердження плану заходів щодо реалізації політики на певний період


Визначення виконавців запланованих заходів та строків їх виконання на поточний рік

Впровадження кореигуючих заходів


Забезпечення системи щоквартального планування робіт та звіту при їх виконання
Управлінський вплив І рівня управління
Приписи служби охорони праці.

Накази, розпорядження І рівня управління.

Плани робіт з охорони праці
Служба охорони праці
контроль

План - звіт


Старші майстри, майстри
Забезпечення дотроманнядотримання вимог безпеки, контроль

Робітники

Дотримання вимог безпеки


Інформація для І рівня управління (директор)


Комісія охорони праці
Внутрішній аудит
Управлінська інформація

Карти умов праці.

Карти обліку небезпек.

Ступень ризику.

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Протоколи невідповідності за результатами внутрішнього аудиту з охорони праці

Управлінській вплив та рішення
Преміювання та депреміюванняде преміювання.

Притягнення до дисциплінарної та громадської відповідальності.

Накази, розпорядження.

Проведення інструктажів з охорони праці


Виробниче обладнання

Виробниче середовище
Орган управління І рівня
Директор
Організація робіт з охорони праці

Управлінська інформація
Колективний договір

Комплексні заходи
Інформаційні листи центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Акти перевірки стану умов та безпеки праці органів державного нагляду за охороною праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, служб охорони праці вищого рівня. Результати внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Аналіз ризиків.

Управлінські рішення та вплив

Накази, розпорядження.

Приписи органів державного нагляду за охороною праці.

Приписи служби охорони праці.

Постанови профспілкового комітету.

Колективний договір.

Переміювання та депреміюванняде преміювання.

Притягнення до дисциплінарної та громадської відповідальності.
Служба охорони праці
Вступний інструктаж
Контроль та підготовка управлінських рішень


Дільниці

Енерго-механічний Служба технолога Служба матеріально- Служба кадрів Служба організації праці

відділ технічного постачання та заробітної плати
Забезпечення документацією Забезпечення техно Забезпечення ЗІЗ, мию- Забезпечення Забезпечення розробки

та обладнання. логічним плануванням, чими засобами. навчання працюючих. посадових інструкцій,

Забезпечення інженерно- технологічною Вхідний контроль матері- Ознайомлення із піль- вдосконалення організації

технічними засобами документацією. алів, що застосовуються гами та компенсацій- робочих місць, скорочення

захисту. в технологічному процесі. ними виплатиами важких, трудомістких і

працівників. ручних робіт, надання пільг

та компенсацій за роботу у

важких та шкідливих умовах праці
73.31 . Порядок планування профілактичних

заходів та контролю їх виконання.
3.31.1 Планування профілактичних заходів з охорони праці повинно має базуватись на системі даних щодо існуючих небезпек та ступеня ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Воно повинномає здійснюватись на довгостроковий період, виходячи з прийнятої програми дій та уточнюватись у річних і щоквартальних планах.

3.31.2 Перед складанням довгострокових планів (строк їх визначається програмою діїй) необхідно здійснити оцінку термінівити строк виконання профілактичних заходів та коштіви на їх реалізацію.

Враховуючи, що організаційно–методичну роботу щодо профілактичних заходів здійснює служба охорони праці, на неї покладається робота з опрацювання заходів з питань підвищення рівня безпеки виробництва.
3.31.3 Порядок пПланування профілактичних заходів виглядатиме таким чином:
3.31.4 Організаційно–методичну роботу щодо планування профілактичних заходів здійснює служба охорони праці

.

Підставою для складання планів є програма дій, карти обліку шкідливих та небезпечних виробничих факторів, травм, мікротравм, профзахворювань, виходу із ладу інструментів, обладнання приладів, аналіз ризиків, результати внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Фінансове забезпечення реалізації профілактичних заходів здійснює фінансово-економічна служба

3.31.5 .

Планування заходів з охорони праці здійснюється за такими напрямками:

- 4.1 Розробка довгострокового плану (на 2-5 років). Він повинен передбачити приведення ступеня безпеки на робочих місцях до рівня, визначеного програмою дій за рахунок реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, впровадження сучасних технологій та засобів колективного захисту працюючих, скорочення кількості працюючих зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці. Цей план повинен бути складовою частиною плану розвитку виробницпідприємства.

Довгостроковий план заходів з охорони праці погоджується з місцевими органами державного нагляду за охороною праці.

- 4.2 Розробка щорічних комплексних інженерно–технічних заходів та розділу “Охорона праці” колективного договору.

Щорічні плани; з метою їх своєчасного виконання складаються у поточному році на наступний рік у такі строкипевні терміни:

 • проект наказу про підготовку щорічного плану та його затвердження – лютий місяць;

 • збір пропозицій, розгляд проекту та узгодження заходів – квітень місяць;

 • подання заявки до служби матеріально – технічного постачання - травень місяць;4.3 - Щоквартальне планування робіт для керівників структурних підрозділів здійснюється згідно з формою “План–звіт про виконання роботи з охорони праці”, наведеною у додатку С14.

8. 3.32 . Порядок навчання та інформування працівників з питань охорони праці.


Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці 3 на кожному підприємстві повинномає бути розроблено своє Положення про навчання, яке є складовою СУОП або Положення про СУОП.

Приід час розробкиці такого Положення в ньому доцільно навести перелік посад та професій працівників, які підлягають щорічному або раз на три роки навчанню і перевірці знань з питань охорони праці, періодичність проведення інструктажів для окремих професій. Доцільно до цього Положення включити порядок розробки інструкцій з охорони праці на підставі діючого Положення про розробку інструкцій з охорони праці 7.

Треба пам’ятати, що система навчання повинна базуватись на програмах іта методиках, щоякі забезпечують сприймання працівниками вимог безпеки, розуміння ними наслідків порушення технологічних процесів та інструкцій з охорони праці, передбачати відпрацювання практичних навичок дій працівників у аварійних ситуаціях.

3.32.1 Орієнтовно, система навчання може виглядати таким чином.:
Система навчання на підприємстві здійснюється відповідно до цього Положення.

1.1 Положення визначає види навчання та періодичність перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємств, а саме: посадових осіб, спеціалістів, а також робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

1.2 ООсоби, які суміщають професії, проходять навчання як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

П1.3 Перевірки знань працівників з питань охорони праці проводяться за тими нормативно-правовими актами та нормативними актами підприємства проз охоронуи праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

Ф1.4 Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит у вигляді усного опитування або тестування. Тестування може проводитись на авто екзаменаторі або усним опитуванням. Підтвердженням задовільних знань є протокол та посвідчення (додатки 1 і , 2 до Типового положення про навчання з питань охорони праці).

Працівникам, які проходили навчання та перевірку знань відповідно до чинних нормативно-правових актів на своєму підприємстві, видача посвідчення є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

1.5 ННавчання з питань охорони праці:

 • проводиться під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • для посадових осіб, а, також, працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, крім того проводиться спеціальне навчання (попереднє при прийнятті на роботу та періодичне).

1.6 ССпеціальне навчання працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою та там, де є потреба у професійному доборі, проводиться до початку роботи та щорічно.

1.7 Спеціальне навчання посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, проводиться до початку роботи та періодично один раз на три роки.

1.8 Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти, які одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти України та дозвіл Держнаглядохоронпраці. України.

1.9 Спеціальне навчання керівників підприємств, установ і організацій, їх заступників, виконання службових обов’язків яких пов’язано з організацією безпечного ведення робіт, керівників основних виробничо-технічних служб, спеціалістів служб охорони праці проводиться в навчальних закладах, які отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці України на проведення цієї роботи.

1.І10 Інші працівники проходять навчання та перевірку знань на підприємстві.

Відповідальність за організацію та здійснення навчання та перевірку знань з охорони праці посадових осіб покладається на службу кадрів, інших працівників - на керівників структурних підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

Для перевірки знань працівників на підприємстві створюється постійно діюча комісія, склад якої щорічно переглядається.

1.11 Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводяться:

 • приу разі введеннія в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці;

 • при у разі введенняі в експлуатацію нового устаткування або впровадження нових технологічних процесів;

 • при у разі переведенняі працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;

 • на вимогу представника органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або місцевого органу виконавчої влади, якщо виявлено незнання перевіреними особами вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

1.12 ПУ разіри незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань. ПриУ разі незадовільних результатахів повторної перевірки знань питання працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

1.13 Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організуються заняття: лекції, семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.
2. Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці персоналу, що обслуговує об’єкти котлонагляду здійснюється згідно з таблицею 1додатком Т.

3. Проведення перевірки знань з електробезпеки здійснюється згідно з додатком Утаблицею 2.
4. Проведення перевірки знань з правил безпеки у газовому господарстві здійснюється згідно з таблицею 3 додатком Ф.

5. Порядок проведення інструктажів з охорони праці та строки їх проведення регулюються Положенням про проведення інструктажів, яке (Положення тут не наводиться, воно опрацьовується згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони праці).

3.33 Порядок інформування працюючих з питань охорони праці та про хід реалізації політики може виглядати таким чином:

- Служба охорони праці щотижня інформує директора підприємства про хід реалізації політики в галузі охорони праці на нараді за участю керівників структурних підрозділів.

- Керівники структурних підрозділів щодобово розглядають питання про стан умов таі безпеки праці на нарадах за участю майстрів дільниць.

- У кожному структурному підрозділі організуються стенди з охорони праці для доведення до працівників через засоби друкованої інформації стану реалізації політики з питань охорони праці та стану умов і безпеки праці.

- Ознайомлення з політикою підприємства з питань охорони праці нових працівників здійснює служба охорони праці під час проведення вступного інструктажу.

- Організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці проводиться в кабінеті охорони праці шляхом проведення лекцій, бесід, консультацій, оглядів-конкурсів, розповсюдження засобів друкованої та наочної інформації, перегляду кіно- та відеофільмів.
3.34

9. Система контролю.
У системі управління охороною праціСУОП контроль є дуже важливою функцією, без якої не буде отримано якісної управлінської інформації. Ця система може будуватись по різному, але основне, що повинно бути забезпечене - це об’єктивність контролю та участь у ньому найманих працівників.

Служба охорони праці за своїми посадовими обов’язками повинна забезпечити від імені роботодавця контроль за виконанням вимог нормативно–правових актів з охорони праці на підприємстві.

В той же час систему внутрішнього аудиту з охорони праці можна розглядати як одну з форм адміністративно–громадського контролю.

Аудит дає можливість проводити оцінку міри виконання вимог діючої СУОП, визначити ефективність її функціонування, розробити заходи для її покращліпшення. Для його проведення необхідно мати кваліфікованих спеціалістів, які повинні пройти належну підготовку (навчання) та стажування. Така підготовка може бути проведена на підприємстві або в навчальних закладах з охорони праці. Аудитором не може бути представник служби охорони праці. Найбільш прийнятна кандидатура – уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці та члени комісії з охорони праці.

Обсяг підготовки аудиторів повинен забезпечити знання ними питань охорони праці, методів і техніки обстежень, опитування, оцінювання та підготовки звітів. Аудитор не повинен бути залежним від керівника структурного підрозділу, що ним перевіряється. При цьому керівники структурних підрозділів, що перевіряються, повинні всесторонньо сприяти проведенню аудиту і не розглядати його як контроль за виконанням ними своїх посадових обов’язків.

Роль служби охорони праці полягає у координації дій аудиторів, плануванні їх роботи та аналізі результатів аудиту.

Бажано, щоб протягом року аудитори перевірили всі структурні підрозділи, а після перевірки відслідковували виконання коригувальних дій.

Перевірку дій керівників структурних підрозділів та заступників керівника підприємства здійснює служба охорони праці.

3.35 Враховуючи вище викладене, положення про аудит з охорони праці може виглядати таким чином:

3.35.1 Аудит з охорони праці в системі управління охороною праці є основною формою адміністративно–громадського контролю за функціонуванням СУОП.

Для виконання перевірок в якості аудиторів можуть бути допущені члени комісії з охорони праці, а за її відсутності – уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, які пройшли належну підготовку (навчання) і практично взяли участь у двох перевірках, що проводились службою охорони праці.

Для виконання цих обов’язків аудитор проходить навчання, забезпечується необхідними засобами і звільняється від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

Організацію навчання аудиторів та їх стажування забезпечує служба охорони праці. Воно повинноЦе навчання має забезпечити знання і розуміння аудитором нормативно–правових актів з охорони праці, методів таі техніки контролю, опитування, оцінювання та підготовки звітів.

3.35.2 Планування аудиту.

Аудити поділяються на планові, які повиннімають охоплювати перевірку кожного структурного підрозділу не рідше ніж один раз на рік, та позапланові, які призначаються керівником підприємства приза потребиі.
Обсяг аудиту має передбачати:
- встановлення рівня знань інструкцій з охорони праці працюючими; • стан робочих місць та відповідність їх вимогам безпеки;

 • стан проходів, переходів та проїздів на дільниці;

 • справність обладнання, машини, механізмів, пристроїв, що застосовуються;

 • наявність на робочих місцях документації, що регламентує технологічні процеси;

 • належне виконання працюючими вимог інструкцій з охорони праці;

 • дотримання правил складування заготівок та готової продукції;

 • наявність та справність припливної та витяжної вентиляції, пилепило- та газоуловлювальвловлюючиних пристроїв;

 • наявність та справність засобів інженерно–технічного захисту, змонтованих на обладнанні;

 • наявність та застосування робітпрацівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

 • наявність у працюючих спеціальних посвідчень та наряду–допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки (в разі їх необхідності);

 • наявність на робочих місцях інструкцій з охорони праці;

 • дотримання графіків планово–попереджувальних ремонтів.

3.35.3 5.2 ССлужба охорони праці складає і подає на затвердження керівнику підприємства до 20 грудня поточного року план–графік аудиту на наступний рік згідно із формою, наведеною у додатку Х18.

5.3 Про строк проведення аудиту служба охорони праці повідомляє керівника структурного підрозділу не пізніше ніж за один тиждень до його проведення.

Припускається зміщення строку проведення аудиту за взаємним погодженням керівника структурного підрозділу, аудитора та служби охорони праці, але не більше ніж на 1 місяць.

ПерсоналПрацівники структурного підрозділу повиненмають знати про час проведення аудиту. іАле до ньогоих не повинні застосовуватись види дисциплінарної та моральної відповідальності за виявлені порушення, що від них не залежать..

   1. Підготовка до аудиту.

6.1 Для можливості оформлення результатів аудиту служба охорони праці забезпечує аудиторів необхідною кількістю бланків “Опитувального листа”, “Контрольного листа”, “Протоколу невідповідності”, “Звіту про аудит” (додатки 2-5Ц, Ш, Щ, Ю).

6.2 На стадії підготовки аудитори повинні проаналізувати існуючу в структурному підрозділи, що перевіряється, документацію (інструкції з охорони праці, інструкції поз експлуатації, технологічну документацію, журнал інструктажів з охорони праці, технологічні планування тощо).

У разі виявлення порушень занести данні до “Протоколу невідповідності” (додаток Ш)..

6.3 Аналізуючи стан справ, аудитор визначає, чи всі документи, якіщо використовуються, є адекватними для досягнення поставлених цілей у сфері охорони праці та забезпечать реалізацію функцій СУОП і визначає перелік питань для занесення до “Опитувального листа” (додаток Ц)..

6.4 ККерівник структурного підрозділу визначає склад працівників, які будуть брати участь у перевірці. До їх обов’язків входить сприяння у збиранні необхідної для аудиту інформації, та роль свідків.

До питань аудиту ставиться головна вимога, щоб вони охоплювали всі теми і види діяльності, які належить перевірити.

Аудит не передбачає раптовості та несподіваності питань, що задаються, тому базові опитувальні листи можуть бути заздалегідь передані керівнику структурного підрозділу для поліпшення підготовки співробітників підрозділу до аудиту.

3.36 7. Проведення аудиту.

7.1 ППеред початком проведення аудиту працівникам підрозділу, що перевіряється, повідомляється мета аудиту, порядок його проведення з уточненням черговості зустрічей, часу відвідування.

7.2 ААудит повинен бути проведений у запланований час, безпосередньо на робочих місцях працівників, якіі мають бути опитаніопитуються. При цьому використовуються “Опитувальні листи”. Опитування проводиться у вигляді співбесід з окремими працівниками, при цьому не обов’язково зачитувати запитання. Вони можуть бути задані в довільній формі.

Відповіді опитуваних повинні бути підтверджені, запо можливості, документально (журналом, протоколом, інструкцією, актом тощо).

7.3 Всю одержану інформацію аудитор повинен фіксувати в опитувальному листі безпосередньо при проведенні аудиту із зазначенням назв (позначень) та номерів підтверджуючих документів.
7.4 На кожну виявлену невідповідність аудитор заповнює окрему форму “Протокол невідповідності”.. Кожному протоколу надається індивідуальний номер.

7.5 Керівник структурного підрозділу розглядає разом з аудитором виявлені невідповідності, пропонує коригувальні заходи та строки їх виконання, погоджує їх з аудитором. Після цього вони заносяться до “Протоколу невідповідності”. Копії вказаних протоколів передаються керівнику структурного підрозділу.
Якщо не вдається дійти узгодженого рішення щодо призначення коригувальних дій, то про це повідомляється служба охорони праці і рішення приймається на рівні керівника підприємства.

3.378. Звітні документи.

8.1 ЗЗа результатами аудиту вирозбраховується ступінь ризику виникнення нещасних випадків у даному структурному підрозділі (додаток К9) та складається “Звіт про аудит” (додаток Ю)., який повинен містити висновки про результати оцінки виконання вимог СУОП. В ньому фіксується кількість виявлених невідповідностей, дається стисла характеристика і вказуються призначені коригувальні заходи.

8.2 Документи, що супроводжують аудит, зокрема оформлені “Опитувальні листи”, “Протоколи невідповідності”, матеріали розрахунку ступеня професійного ризику виробництва, “Звіти про аудит”, передаються службі охорони праці.

8.3 Уся документація, якащо стосується аудиту з охорони праці, відповідально зберігається у папках “Внутрішній аудит” служби охорони праці не менше ніж 5 років.
Служба охорони праці готує зведений звіт за результатами проведених аудитів для розгляду на нарадах керівництва.
10. 3.38 Порядок заохочення працюючих.

Система стимулювання є однією з основних функцій у системі управління охороною праці і без неї не буде повноцінно функціонувати. Вона повинна спрямовуватись на забезпечення ефективності заходів з охорони праці, підвищення зацікавленості всіх категорій працівників у формуванні та підтримці здорових та безпечних умов праці. Положення, що буде діяти на підприємстві, має призначатись для використання в процесі організації оплати праці та заохоченняі працівників всіх рівнів. Приід час опрацюваннія Положення необхідбажано відійти від системи покарання, пов’язаної з наявністю порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, якщо це пов’язано із нерозумінням працюючими необхідності їх дотримання та наслідків, до яких можуть призвести ці порушення.

Система стимулювання повиннамає містити форми як матеріального так і морального заохочення, включаючи комплекс заходів економічного,

дисциплінарного впливу за порушення виконання запланованих заходів з охорони праці. Вона повинна будуватись на принципах включення показників охорони праці до загальної кількості показників, що оцінюють показники результатів господарської діяльності підприємства.

3.39

Орієнтовно таке Положення може виглядати таким чином:

1. ММатеріальне стимулювання з охорони праці застосовується при організації оплати праці та заохоченні працівників і єможе бути підсистемою в системі стимулювання господарської діяльності. Воно не застосовується за результатами аудиту з охорони праці.

2. ММоральне стимулювання здійснюється за підсумками роботи за рік. Воно здійснюється шляхом нагородження почесними грамотами, спеціальними вимпелами, знаками відзнаки, занесенням на дошку пошани тощо.

3. Стимулюванням охоплюються всі категоріїі ї працівників. Оціночні показники охорони праці для працівників (додаток 23Я) включаються до числа показників результатів господарської діяльності.

4. Разові санкції у формі дострокового позбавлення або зниження розмірів надбавки, переведення на менш відповідальну та нижче менш оплачувану роботу можуть застосовуватись за разові грубі або неодноразові порушення правил безпеки, що призвели до аварії або смертельного нещасного випадку. Такі заходи не обов’язково повинні порушувати норми трудового законодавства та обов’язково мають передбачатись у колективнимому договоріом підприємстваі не протирічити нормам трудового законодавства.

Наприклад:

5. Матеріальне заохочення посадових осіб та майстрів виробничих дільниць здійснюється в залежності від ступеню професійного ризику виробництва за рахунок зменшення або збільшення розміру основної премії у таких розмірах:

- ступінь професійного ризику виробництва вищий ніж середній по підприємству :– мінус 15%;

- структурний підрозділ працює в межах недоприпустимого ризику:- мінус 25%;

- структурний підрозділ працює в межах терпимого ризику: – 0%;

- структурний підрозділ працює в межах припустимого ризику, що нижчий середнього по підприємству: – плюс 15%;

- структурний підрозділ працює в межах незначного ризику, що нижчий середнього по підприємству: - плюс 25%.

6

. За невиконання заходів з охорони праці у встановлені строки відповідальній посадовій особі знижується розмір премії за місяць відповідно на 25%, 50% або 100% за рішенням балансової комісії.

7. За кожен нещасний випадок (від 6 до 30 діб втрати працездатності) майстер дільниці, де він виник, позбавляється місячної премії на 25% (від 6 до 30 діб втрати працездатності); на 50% (від 31 до 120 відіб втрати працездатності); на 100% приу разі смертельномуго нещасномуго випадку на його дільниці.

8. За кожен смертельний нещасний випадок керівник відповідного структурного підрозділу позбавляється премії на 100%.

9. ППремія не нараховується посадовій особі за той місяць, коли вона була оштрафована представником органу державного нагляду за охороною праці.

10. Службі охорони праці премія встановлюється в залежності від вжитих ними заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва . Її розмір не залежить від кількості нещасних випадків у звітному періоді. Він дорівнює 100% премії, що нараховується керівникам та відповідним спеціалістам основних виробничо-технічних служб і може бути знижений за розпорядженням роботодавцякерівника підприємства ву разі:

- незабезпечення контролю за виконанням заходів з охорони праці, передбачених щорічним планом;

- недостовірності та несвоєчасності підготовки статистичної звітності з охорони праці;

 • низької якості проведеного розслідування нещасного випадку на виробництві;

 • - невідповідності прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка