МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВОЄНІЗОВАНІЙ) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІЙ СЛУЖБІ


Скачати 339.56 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВОЄНІЗОВАНІЙ) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІЙ СЛУЖБІ
Сторінка1/3
Дата28.03.2013
Розмір339.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МНС УКРАЇНИ”
Том 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВОЄНІЗОВАНІЙ) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІЙ СЛУЖБІ

МНС УКРАЇНИ”

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 7

3 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУОП ТА ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 8

4 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СЛУЖБ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА

ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ 14

5 ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДСВАРС 15

5.1 Обов’язки з охорони праці всіх працівників ДСВАРС 15

    1. Обов’язки з охорони праці Начальника ДСВАРС 16

5.3 Обов’язки з охорони праці заступників начальника ДСВАРС 17

5.4 Обов’язки з охорони праці командирів регіональних

загонів ДСВАРС 17

5.5 Обов’язки з охорони праці керівників структурних

підрозділів регіональних загонів ДСВАРС 18

5.6. Обов’язки з охорони праці окремих посадових осіб і фахівців 20

5.6.1 Обов’язки головного бухгалтера 20

5.6.2 Обов’язки начальника відділу кадрів 20

5.6.3 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної за

безпечну експлуатацію об’єктів, будівель та споруд 21

5.6.4 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної

за справний стан та безпечну експлуатацію технічних засобів 21

5.6.5 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної

за матеріально-технічне забезпечення 22

5.6.6 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної

за безпечну експлуатацію транспортних засобів 22

5.6.7 Обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство 23

6 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДСВАРС 24


6.1 Основні завдання служби охорони праці 24

6.2 Функції служби охорони праці 25

6.3 Права працівників служби охорони праці 29

7 ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ У ДІЮ МЕТОДИЧНИХ

РЕКОМЕНДАЦІЙ 30

8 КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА

ФУНКЦІОНУВАННЯМ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 30
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 32МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МНС УКРАЇНИ”Том 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ (ВОЄНІЗОВАНІЙ) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІЙ СЛУЖБІ МНС УКРАЇНИ”

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1 Методичні рекомендації “Система управління охороною праці в Державній спеціальній (воєнізованій) аварійно-рятувальній службі МНС України” розроблено згідно з вимогами Закону України „Про охорону праці” 1 та інших нормативно-правових актів з охорони праці, з урахуванням специфіки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі - ДСВАРС) згідно з п. 8 Галузевого тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт на 2004-2006 роки, затвердженого 14.05.2004 р. Міністром МНС України Ревою Г.В.

1.2 Система управління охороною праці (далі – СУОП) має бути цільовою підсистемою загальної системи управління ДСВАРС.

1.3 Функціонування СУОП має забезпечувати підготовку, прийняття й реалізацію рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров‘я і працездатності особового складу та всіх працюючих (далі –працівників) у процесі їх професійної діяльності.

1.4 Метою впровадження СУОП є створення на робочих місцях в кожному підрозділі ДСВАРС, незалежно від структури, виду діяльності та підпорядкованості, умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

1.5 Основними принципами функціонування СУОП мають бути:

- нерозривний зв‘язок процесу виконання працівниками професійних обов’язків із заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- додержання працівниками виконавчої, технологічної та трудової дисципліни;

- координація діяльності всіх суб‘єктів управління з метою виконання поставлених завдань і заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці.

- зацікавленість працівників у підвищенні рівня безпеки та поліпшенні умов праці.

1.6 Об‘єктом управління в СУОП є діяльність керівництва ДСВАРС та його структурних підрозділів і працівників із забезпечення на робочих місцях та під час виконання робіт вимог нормативно-правових актів з охорони праці та відповідних нормативних документів.

1.7 Суб‘єктами управління в СУОП є працівники та керівники відповідного рівня.

1.8 Управління охороною праці – це організаційно-розпорядча та контролююча діяльність у сфері охорони праці керівництва та структурних підрозділів (служб) відповідного рівня. Прийняття рішень проводиться на підставі порівняння та аналізу інформації про фактичний стан безпеки та умов праці в структурних підрозділах, на робочих місцях, рівня професійної та з питань охорони праці підготовки працівників, стану рятувальної техніки, устаткування, оснащення спорядженням, засобами колективного та індивідуального захисту працівників тощо відносно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та відповідних нормативних документів.

1.9 Нормативно-правовою основою управління охороною праці є Конституція України 2, Кодекс законів про працю України 3, Закон України “Про охорону праці”, Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” 4, Закон України “Про правові засади цивільного захисту” 5, Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” 6, Закон України “Про пожежну безпеку” 7, Закон України “Про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” 8, Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” 9, Закон України “Про державні адміністрації” 10, Закон України “Про місцеве самоврядування” 11, акти Президента України та Кабінету Міністрів України з питань охорони праці, рішення Ради національної безпеки і оборони України, Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, інші нормативно-правові акти, а також положення цих Методичних рекомендацій (затверджених у встановленому порядку).

1.10 У своїй діяльності щодо управління охороною праці підрозділи ДСВАРС повинні керуватися наказами МНС України, індивідуальними правовими актами (накази, приписи, подання) органів державного нагляду за охороною праці, інших органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соціального страхування від нещасних випадків), матеріалами статистичної звітності з питань умов і безпеки праці, матеріалами перевірок стану охорони праці органами державного нагляду за охороною праці, місцевого самоврядування, представниками відомчого і громадського контролю, страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків, та незалежної експертизи щодо додержання законодавства про охорону праці, яка здійснюється профспілками.

1.11 Загальне керівництво з організації та функціонування СУОП здійснює начальник ДСВАРС, а поточне методичне керівництво - відділ охорони праці ДСВАРС.

2ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


2.1 Завданнями СУОП в органі управління ДСВАРС та його структурних підрозділах мають бути:

- професійний добір працівників 12, які виконують роботи підвищеної небезпеки 13, з урахуванням стану їх здоров’я та психофізіологічних показників, а також попередні та періодичні медичні огляди працівників14;

- професійна підготовка, підвищення кваліфікації працівників, навчання їх безпечним методам ведення робіт та навчання з питань з охорони праці 15;

- організація безпеки під час експлуатації обладнання, веденні аварійно-рятувальних робіт та робіт з ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів;

- забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями 16;

- забезпечення раціональних режимів праці та відпочинку працюючих;

- забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 17;

- розслідування, облік і аналіз причин нещасних випадків, аварій і профзахворювань, пов’язаних з професійною діяльністю 18;

- вивчення, розповсюдження і впровадження передового досвіду безпечного ведення робіт, пропаганда передових досягнень у сфері охорони праці;

- організація виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері охорони праці для потреб ДСВАРС.
3 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУОП ТА ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ


3.1 До основних функцій СУОП мають належати:

- організація та координація робіт з охорони праці;

- облік, аналіз та оцінка показників безпеки і умов праці;

- планування та фінансування робіт з охорони праці;

- контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП;

- проведення коректувальних заходів для підвищення ефективності СУОП;

- безперервне удосконалення СУОП;

- стимулювання діяльності працівників щодо вирішення питань охорони праці.

3.2 Складовими організації та координація робіт з охорони праці мають бути:

- розподіл обов’язків з охорони праці між керівниками підрозділів та іншими працівниками в залежності від посад та напрямів їх діяльності;

- розроблення посадових інструкцій працівників, в які включаються повноваження з охорони праці, відповідно до їх професійної діяльності;

- виконання заходів щодо доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці;

- розробка актів з охорони праці, що діють у межах ДСВАРС 19;

- забезпечення проведення експертизи проектної та технологічної документації щодо повноти відображення в ній вимог охорони праці 20;

- організація проведення навчання працівників з питань охорони праці, їх професійного добору та професійної підготовки;

- забезпечення працівників необхідними для виконання робіт нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах ДСВАРС;

- проведення нарад, семінарів, конкурсів та оглядів з охорони праці.

3.3 Облік показників умов і безпеки праці згідно з Єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки праці 21, має здійснюватися за такими формами звітності:

№ 1- ПВ (Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці) 22;

№ 7-ТНВ (Звіт про травматизм на виробництві) 23;

галузевою формою № 1-УБ (Звіт про стан умов і безпеки праці) 24;

Звіти за цими формами у встановлені терміни надсилаються керівниками структурних підрозділів до ДСВАРС та державних органів виконавчої влади, на їх вимогу.

3.4 Аналіз та оцінка умов і безпеки праці.

3.4.1 Аналіз умов і безпеки праці проводять працівники з охорони праці згідно з Єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки праці.

3.4.2 Основними показниками ефективності роботи з охорони праці є:

- рівень травматизму, пов’язаного з виконанням службових обов’язків (кількість нещасних випадків, у тому числі зі смертельними та тяжкими наслідками, коефіцієнти частоти та тяжкості, Кч, Кт);

- рівень профзахворювань;

- рівень захворювань, пов’язаних з умовами праці;

- кількість осіб, які працюють у шкідливих умовах праці;

- кількість обладнання, машин, механізмів, рятувальних засобів, плавзасобів, транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

- кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

- кількість аварійних будівель та споруд;

- забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту;

- забезпеченість персоналу санітарно-побутовими приміщеннями;

- витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та середовища в робочих приміщеннях;

- витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань;

- витрати на розслідування причин та ліквідацію наслідків нещасних випадків і профзахворювань.

3.4.3 Отримані результати аналізу порівнюються з аналогічними показниками за відповідний період минулого року та попередні роки. За результатами аналізу розробляються рекомендації та проекти заходів, які доводяться до керівництва ДСВАРС, структурних підрозділів і працівників враховуються під час планування робіт з охорони праці і проведення коректувальних заходів для підвищення ефективності СУОП.

3.5 Планування робіт з охорони праці.

3.5.1 Планування робіт з питань охорони праці здійснюється згідно з діючою в ДСВАРС системою планування робіт за участі працівників служби охорони праці.

3.5.2 Керівництво ДСВАРС та структурних підрозділів має забезпечувати за участі працівників ДСВАРС розробку і реалізацію комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам професійного травматизму та профзахворювання, аваріям і пожежам, шляхом складання окремих планів робіт з питань охорони праці, або включення заходів з охорони праці в інші (загальні) плани робіт, визначає обсяги та джерела фінансування цих заходів.

3.5.3 Планування робіт з охорони праці може здійснюватися в таких напрямах:

- розробка перспективних планів з питань охорони праці або включення цих питань в інші перспективні плани ДСВАРС (за необхідності);

- розробка поточних річних (піврічних) планів заходів з охорони праці або включення цих питань у відповідні загальні плани;

- розробка оперативних (квартальних, місячних) планів робіт працівників з охорони праці, структурних підрозділів, або включення заходів з питань охорони праці в загальні плани роботи структурних підрозділів ДСВАРС.

3.5.4 Перспективними планами (заходами) можуть передбачатися: приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативно-правових актів з охорони праці шляхом реконструкції, капітального ремонту будівель і споруд, заміни обладнання, рятувальної техніки та пристосувань на більш безпечні, будівництва й розширення виробничих та санітарно-побутових приміщень, проведення в установленому порядку науково-дослідних робіт, розроблення нормативно-правових актів з охорони праці для ДСВАРС тощо.

3.5.5 У поточних та оперативних планах можуть передбачатися частини заходів з перспективних планів на певний період та заходи щодо оснащення додатковими знаками та табличками безпеки, допоміжними засобами колективного захисту, сигналізації про небезпеку тощо.

3.5.6 В усіх планах за кожним пунктом мають бути визначені терміни виконання та відповідальні за виконання.

3.6 Фінансування заходів з питань охорони праці може здійснюватися за рахунок:

- коштів, виділених МНС України на виконання заходів з охорони праці, зокрема, у разі включення відповідних заходів до Галузевого тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

- асигнувань Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі включення в установленому порядку заходів у Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- асигнувань на такі цілі, як матеріальні витрати на удосконалення технології та організацію роботи, винахідництво та раціоналізацію, впровадження науково-технічних розробок, підтримку основних виробничих фондів у робочому стані, утримання засобів колективного захисту тощо.

3.6.2 Відповідно до Закону України “Про охорону праці” для організацій, які утримаються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевому бюджетах і мають становити не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці. Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат, визначаються згідно з Переліком заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат 25.

3.7 Контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП.

Керівництво ДСВАРС та структурних підрозділів ДСВАРС організовує:

- контроль з боку керівників відповідного рівня за виконанням вимог охорони праці підпорядкованим персоналом та за безпечним станом робочих

місць, будівель і споруд, території та акваторії водних об‘єктів, справним станом плавзасобів, машин, механізмів, обладнання, рятувального майна тощо;

- перевірки стану охорони праці та функціонування СУОП працівниками з охорони праці спільно з представниками професійної спілки або, за її відсутності, уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці;

- розгляд стану охорони праці та ефективності функціонування СУОП на нарадах, засіданнях, зборах.

3.8 Розроблені за результатами аналізу та оцінки умов і безпеки праці та розгляду на нарадах і зборах рекомендації та проекти заходів мають обговорюватися за участю представників МНС України, профспілок, або, за їх відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці та враховуватися керівництвом ДСВАРС під час прийняття управлінських рішень щодо проведення коректувальних дій для підвищення ефективності СУОП на наступний період.

Ці управлінські рішення у вигляді наказів, розпоряджень, планів робіт тощо мають доводитися до відома структурних підрозділів та всіх працівників ДСВАРС.

3.9 Служба охорони праці ДСВАРС має забезпечувати документальне оформлення та зберігання інформації (на паперових і електронних носіях) щодо функціонування СУОП у тому числі коректувальних дій, впродовж необхідного періоду.

3.10 Безперервне удосконалення СУОП

3.10.1 Керівництво ДСВАРС має встановити і підтримувати у робочому стані заходи щодо безперервного удосконалення СУОП.

3.10.2 Ці заходи мають враховувати:

- зміни у законодавчих та інших нормативно-правових актах з охорони праці,

- результати контролю та оцінки ефективності виконання запланованих заходів;

- зміни у стані умов та безпеки праці в структурних підрозділах ДСВАРС;

- висновки щодо аналізу матеріалів розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і реалізації заходів щодо їх попередження;

- пропозиції профспілок щодо удосконалення СУОП;

- матеріали перевірок органами державного нагляду та контролю за охороною праці;

- висновки аналізу ефективності СУОП у ДСВАРС;

- нову інформацію, що відноситься до удосконалення механізмів і методик управління охороною праці;

- сучасні досягнення науки, техніки й технології щодо підвищення рівня безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

3.11 Стимулювання діяльності працівників щодо вирішення питань охорони праці.

Начальник ДСВАРС та керівники структурних підрозділів в межах наданих їм повноважень і можливостей здійснюють моральне та (або) матеріальне заохочення підрозділів та окремих працівників, які плідно працюють над вирішенням питань охорони праці, приймають активну участь в удосконаленні СУОП, здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки проведення аварійно-рятувальних робіт, підтримання техніки, обладнання і спорядження у безпечному стані.


  1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СЛУЖБ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА

ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПРАЦІВНИКІВ
4.1 Відповідно до законодавства служба охорони праці має підпорядковуватися безпосередньо роботодавцю, тобто начальнику ДСВАРС.

4.2 У структурних підрозділах ДСВАРС з кількістю працюючих 50 і більше осіб має бути створена служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці 26.

4.3 В структурних підрозділах з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Такі особи призначаються наказом (розпорядженням) керівника структурного підрозділу. Вони повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальному закладі, який має дозвіл на проведення такого навчання.

4.4 У структурних підрозділах з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку (стаж роботи не менше ніж три роки, пройшли навчання з питань охорони праці і мають відповідне посвідчення).

4.5 Основні завдання, функції та права працівників служби охорони праці викладені в розділі 6 цих Методичних рекомендацій та в Типовому положення про службу охорони праці, до вимог яких доцільно актуалізувати відповідний акт ДСВАРС.
5 ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДСВАРС
5.1 Обов’язки з охорони праці всіх працівників ДСВАРС
5.1.1 Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території (в акваторії) підрозділу.

5.1.2 Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів, актів ДСВАРС та інструкцій з охорони праці, що відносяться до сфери їх професійної діяльності, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами праці, безпечні методи ведення аварійно-рятувальних робіт та робіт з ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів.

5.1.3 Виконувати приписи та вказівки представників органів державного нагляду та відомчого контролю за охороною праці.

5.1.4 Додержуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.1.5 Користуватися засобами колективного та індивідуального захисту у випадках, обумовлених відповідними актами та документами.

5.1.6 Проходити в установленому законодавством порядку медичні огляди.

5.1.7 Вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу життю чи здоров’ю працівника або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

5.1.8 Оповіщати безпосереднього, чи, за його відсутності, вищого керівника про виявлені порушення вимог охорони праці.

5.1.9 Негайно повідомляти керівника робіт або іншу посадову особу та медичну установу про нещасні випадки, що сталися, надавати першу невідкладну допомогу потерпілим.
5.2 Обов’язки з охорони праці Начальника ДСВАРС.

(додатково до обов’язків, викладених у 5.1)
5.2.1 Здійснює загальне керівництво функціонуванням СУОП у ДСВАРС.

5.2.2 У межах своїх повноважень забезпечує виконання таких основних завдань СУОП:

5.2.2.1 Організація:

- професійного добору, навчання працівників з питань охорони праці та безпечного ведення аварійно-рятувальних робіт і перевірки їх знань;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

- забезпечення підпорядкованих підрозділів необхідними нормативними актами з охорони праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки;

- нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці;

- проведення медоглядів та лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, встановлення їх фізіологічної та психологічної придатності до виконання таких робіт.

5.2.2.2 Забезпечення:

- утримання в безпечному стані будівель, споруд, прилеглої території;

- оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

- створення (за необхідності) кімнат відпочинку, психологічного розвантаження та реабілітації, санітарно-побутового обслуговування працівників.

5.2.2.3 Контроль за виконанням підлеглими покладених на них обов’язків.
5.3 Обов’язки з охорони праці заступників начальника ДСВАРС

(додатково до обов’язків, викладених у 5.1)
Визначаються посадовими інструкціями, виходячи з покладених на них повноважень відповідно до розподілу обов’язків.
5.4. Обов’язки з охорони праці командирів регіональних загонів ДСВАРС

(додатково до обов’язків, викладених у 5.1)
5.4.1 Забезпечує функціонування СУОП у загоні.

5.4.2 У межах своїх повноважень:

5.4.2.1 Забезпечення:

- утримання в безпечному стані будівель, споруд, території, прилеглої акваторії водних об’єктів, плавзасобів, устаткування, захисних пристроїв, технічних засобів, водолазного й рятувального майна, робочих місць;

- дотримання вимог безпечності технологічних процесів під час проведення рятувальних заходів, використання плавзасобів, водолазного та рятувального майна;

- проведення навчання працівників з питань охорони праці та безпечного ведення аварійно-рятувальних робіт і перевірки їх знань;

- нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці на постійних робочих місцях;

- проведення (за необхідності) атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці 27, проведення організаційно-технічних заходів щодо усунення або зменшення дії небезпечних чи шкідливих факторів на робочих місцях;

- проведення медоглядів та лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, встановлення їх фізіологічної та психологічної придатності до виконання таких робіт;

- підпорядкованих структурних підрозділів:

необхідними нормативними актами з охорони праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки;

засобами індивідуального захисту, водолазним та рятувальним майном тощо.

5.4.2.2 Створення:

- оптимальних режими праці та відпочинку працівників;

- кімнат відпочинку, психологічного розвантаження та реабілітації, приміщень для санітарно-побутового обслуговування працівників;

5.4.2.3 Контроль за виконанням підлеглими покладених на них обов’язків.

5.5. Обов’язки з охорони праці керівників структурних підрозділів регіональних загонів ДСВАРС

(додатково до обов’язків, викладених у 5.1)
5.5.1 Обсяг обов’язків керівників структурних підрозділів визначається з урахуванням специфіки роботи підрозділу (функцій підрозділу, наявності технічних засобів, обладнання, рятувального майна тощо).

Основними обов’язками є:

5.5.2 Перевірка перед початком та під час виконання робіт стану умов і безпеки праці, усунення виявлених порушень, повідомлення (за необхідності) про них вищому керівникові.

5.5.3 Утримання в безпечному стані будівель, споруд, території, прилеглої акваторії водних об’єктів, плавзасобів, устаткування, захисних пристроїв, технічних засобів, водолазного й рятувального майна, робочих місць.

5.5.4 Дотримання вимог безпечності технологічних процесів під час проведення рятувальних заходів, використання плавзасобів, водолазного та рятувального майна.

5.5.5 Розробка, затвердження в установленому порядку й доведення до відома виконавців інструкцій з охорони праці 28, посадових інструкцій для підпорядкованого особового складу.

5.5.6 Своєчасне проведення з підлеглими працівниками (згідно з 15), інструктажів з охорони праці.

5.5.7 Забезпечення:

- справного стану та правильної експлуатації машин, механізмів, плавзасобів, рятувального майна, приміщень, будівель, споруд, інструменту;

- додержання в приміщеннях нормативних санітарно-гігієнічних умов праці.

5.5.8 Опрацьовування та впровадження заходів з підвищення безпеки праці підпорядкованого персоналу.

5.5.9 Надання керівництву пропозицій щодо поліпшення умов праці в підпорядкованому підрозділі.

5.5.10 Усунення від роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці, встановлені медичні огляди, порушують вимоги безпеки праці, перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.5.11 Призупинення роботи у разі виникнення загрози для життя або здоров’я працівників. Здійснення можливих заходів з ліквідації цієї загрози.

5.5.12 Організація надання необхідної першої та медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, аварій та стихійних лих, негайне повідомлення керівництва про ці випадки і загрози.

5.5.13 Здійснення контролю за:

- додержанням підлеглими працівниками вимог безпеки під час використання плавзасобів, транспортних засобів, засобів рятування, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими знаряддями праці;

- наявністю та справним станом огороджувальних захисних пристроїв, систем блокування, знаків безпеки та сигналізації;

- виконанням працівниками вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, використанням засобів колективного та індивідуального захисту;

- виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці.
5.6. Обов’язки з охорони праці окремих посадових осіб і фахівців

(додатково до обов’язків, викладених у 5.1)
5.6.1 Обов’язки головного бухгалтера.

Участь у формуванні кошторису на виконання заходів з охорони праці та організація контролю за правильним використанням коштів, виділених на виконання цих заходів.
5.6.2 Обов’язки начальника відділу кадрів.

5.6.2.1 Оформлення на роботу осіб тільки після проходження ними встановлених професійного добору, медоглядів, а також вступного інструктажу з охорони праці та ознайомлення їх під розписку з умовами праці на робочому місці та під час виконання професійних обов’язків, про наявні небезпечні та шкідливі фактори, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, та про права працівників на передбачені законодавством пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

5.6.2.2 Передбачення в навчальних програмах з підготовки працівників вивчення вимог необхідних нормативно-правових актів з охорони праці.
5.6.3 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію об’єктів, будівель та споруд.

5.6.3.1 Забезпечення врахування в повному обсязі вимог охорони праці в проектній документації на будівництво та реконструкцію об’єктів, будівель та споруд (на основі експертних висновків).

5.6.3.2 Розробка й здійснення заходів з охорони праці під час виконання будівельних і ремонтних робіт на підвідомчій території.

5.6.3.3 Підготовка пропозицій керівництву щодо необхідності усунення порушень і недоліків з питань охорони праці під час здачі об’єктів в експлуатацію.

5.6.3.4 Безпечна експлуатація об’єктів, будівель, споруд згідно з чинними нормативними документами з цього питання, утримання їх в належному санітарно-гігієнічному стані, проведення профілактичних оглядів їх технічного стану, усунення небезпечних ситуацій, організація проведення ремонтних робіт, клопотання про виведення з експлуатації тих об’єктів, що перебувають у аварійному стані.

5.6.3.5 Координація дій підрядних організацій щодо виконання вимог безпеки під час виконання ними робіт на підвідомчій території.

5.6.3.6 Організація виконання заходів щодо дотримання належного протипожежного стану об’єктів, будівель, споруд, приміщень, території 29.
5.6.4 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної

за справний стан та безпечну експлуатацію технічних засобів.

5.6.4.1 Контроль за дотриманням вимог безпеки під час зберігання та використання технічних засобів (оргтехніка, машини, механізми, обладнання, плавзасоби, засоби рятування та інше).

5.6.4.2 Забезпечення проведення технічних оглядів, випробувань, ремонту технічних засобів згідно з експлуатаційною документацією та вимогами нормативних документів.

5.6.4.3 Призупинення експлуатації технічних засобів, що знаходяться в несправному стані, якщо їх застосування загрожує життю чи здоров’ю людей, або навколишньому середовищу.
5.6.5 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної за матеріально-технічне забезпечення.

5.6.5.1 Вирішення питань щодо забезпечення підрозділів та працівників засобами колективного та сертифікованими засобами індивідуального захисту 30, їх збереження, ремонту, випробувань, санітарно-профілактичної обробки засобів індивідуального захисту, згідно з чинними нормативами.

5.6.5.2 Контроль за дотриманням вимог безпеки під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання, транспортування та використання пожежо-вибухонебезпечних речовин (лаків, фарб, балонів з газом тощо).
5.6.6 Обов’язки керівника, посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію транспортних засобів.

5.6.6.1 Організовує:

- утримання в належному стані і безпечну експлуатацію транспортних засобів;

- проведення передрейсових медичних оглядів водіїв;

- передрейсові перевірки (обстеження) технічного стану транспортних засобів;

- проведення передрейсових інструктажів у разі виїзду у відрядження, на далекі відстані, за складних погодних умов та в інших випадках;

- облік і аналіз причин дорожніх аварій, розробку і впровадження заходів щодо їх запобігання;

- оснащення кабінету (куточків) безпеки руху, проведення лекцій з безпеки руху із залученням фахівців ДАІ;

- ведення необхідної документації тощо.

5.6.6.2 Контролює:

- дотримання вимог Правил охорони праці на автомобільному транспорті 31.

- дотримання графіків обслуговування й ремонту машин, проведення їх технічного огляду;

- виконання вимог безпеки під час використання транспорту, перевезення людей та вантажів;

- правильність ведення документації (шляхових листків, журналів ремонту автомобілів, проведення інструктажів тощо).
5.6.7 Обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство.

5.6.7.1 Забезпечує:

- організацію й проведення планово-попереджувальних ремонтів, профілактичних оглядів та випробувань електричних, енергетичних, вентиляційних установок, апаратури та мереж;

- надійну й безпечну експлуатацію електроустановок 32, вентиляційних систем відповідно до технічної документації;

- своєчасну перевірку справності захисного заземлення (занулення) технологічного обладнання та засобів захисту від блискавок;

- своєчасне випробування (перевірку) та експлуатацію електрозахисних засобів 33, електромереж та апаратури, зокрема, персональних комп’ютерів 34, відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці;

- структурні підрозділи технічною документацією, необхідною для забезпечення правильної експлуатації електроустановок;

- наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються питань безпечного обслуговування й ремонту обладнання, електроенергетичних установок.

5.6.7.2 Здійснює:

- контроль за безпечною експлуатацією й станом електроустановок та правильністю ведення відповідної технічної документації;

- методичне керівництво персоналом, який експлуатує електроустановки;

- заходи щодо безпеки виконання робіт за нарядами та розпорядженнями в діючих електроустановках і збереження електромереж під час виконання земляних робіт;

- організацію проведення навчання та перевірки знань електротехнічного персоналу, проведення з ним інструктажів з охорони праці.

  1   2   3

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства...
Завідувач лабораторії проблем страхування об’єктів підвищеної небезпеки та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
До Iнструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі...
Державній пробірній службі відбитків іменників – спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО КВАЛІФІКОВАНИМИ ТА ПРОФЕСІЙНИМИ ЛІДЕРАМИ
Вже п’ять років поспіль Школа вищого корпусу державної служби, утворена у жовтні 2008 року, здійснює надзвичайно потрібну роботу...
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО КВАЛІФІКОВАНИМИ ТА ПРОФЕСІЙНИМИ ЛІДЕРАМИ
Вже п’ять років поспіль Школа вищого корпусу державної служби, утворена у жовтні 2008 року, здійснює надзвичайно потрібну роботу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка