НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА” для спеціальності «Економіка підприємства» Павлоград


Скачати 126.2 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА” для спеціальності «Економіка підприємства» Павлоград
Дата16.03.2013
Розмір126.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління

Кафедра економіки підприємства

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА”

для спеціальності – «Економіка підприємства»

Павлоград

2007
ВСТУП

Головна мета курсу “Управління потенціалом підприємства” – забезпечити поглиблене науково-практичне оволодіння новітніми підходами до управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства, ефективністю його використання в рамках сучасних соціально-економічних критеріїв, у тому числі за критерієм зростання ринкових можливостей, а також навчитися використовувати мотиваційні ат інноваційні механізми в управлінні суб’єктами господарювання, структурами стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення системи управління потенціалом підприємства в нових умовах господарювання.

Тема 1. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

Підприємство як об’єкт управління. Підсистеми управління. Сутність управління. Використання системного підходу при дослідженні об’єктів як систем. Чотири категорії потенціалу підприємства: базовий потенціал, прихований потенціал, збитковий потенціал, пересічний потенціал.

Основні терміни і поняття: Підприємство. Управління. Потенціал підприємства. Виробничі фактори. Капітал. Капіталізація (реінвестування) прибутку. Грошовий капітал. Власний капітал. Чужий капітал. Інвестування. Самофінансування. Виробнича потужність. Прибуток. Край беззбитковості. Амортизація.

Студент повинен знати і вміти: основні виробничі фактори. Комплексну модернізацію сфер діяльності. Розраховувати капіталізацію прибутку, виробничу потужність. Аналізувати джерела збільшення підприємницького потенціалу.

Контрольні питання:

 1. Основні елементи підприємницького потенціалу підприємства.

 2. Аналіз джерел збільшення підприємницького потенціалу.

 3. Виробничий фактор «капітал» як основне джерело підвищення ефективності виробництва.

 4. Прискорення оборотності капіталу в системі джерел підприємницького потенціалу підприємства.

Література: 1, 2, 23, 31
Тема 2. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Концепція єдності життєвих циклів продукції й технології. Стадії життєвого циклу продукції. Концепція технологічного ланцюга виробництва. Концепція раціонального поєднання властивостей цілісності й відособленості системи. Фактори що спричиняють тенденцію до підвищення цілісності і відособленості системи. Основні напрямки розширення потенціалу підприємства.

Основні терміни і поняття: Життєвий цикл продукції. Технологічний ланцюг виробництва. Клас систем. Цілісна система. Відособлена система.

Студент повинен знати і вміти: життєві цикли продукції і технології. Типи мереж зв’язку технологічного ланцюга. Напрямки розширення потенціалу підприємства. Будувати структуру мережі технологічного ланцюга: блокову і матричні моделі.

Контрольні питання:

  1. Концепція єдності життєвих циклів продукції й технології.

  2. Концепція технологічного ланцюга виробництва.

  3. Концепція раціонального поєднання властивостей цілісності й відособленості систем, що розвиваються.

Література: 2, 3, 11, 31
Тема 3. ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ПАРАМЕТРІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Механізм функціонування організаційного потенціалу підприємства. Формування організаційного потенціалу. Склад організаційних механізмів. Структурні механізми. Організація управління. Механізм корпоративного планування. Організаційно-технічні й організаційно-адміністративні механізми. Типи оргструктур. Етапи проектування нової оргструктури. Засади при розробленні оргструктур управління. Альтернативні структури управління. Основні елементи структури управління. Основні проблеми удосконалення оргструктур управління.

Основні терміни і поняття: Організаційний потенціал. Організаційний механізм. Метод управління. Ланка управління. Щабель (рівень) управління.

Студент повинен знати і вміти: склад механізмів організаційного потенціалу підприємства. Методи і функції управління в процесах формування організаційного потенціалу підприємства. Вибирати раціональну оргструктуру для цілей подання проблем внутрішнього розвитку підприємства. Скласти алгоритм розроблення оргструктури управління.

Контрольні питання:

 1. Механізм функціонування організаційного потенціалу підприємства. Основні елементи.

 2. Роль методів і функцій управління в процесах формування організаційного потенціалу підприємства.

 3. Вибір раціональної оргструктури для цілей подолання проблем внутрішнього розвитку.

Література: 4, 5, 6, 7, 31
Тема 4. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів. Підходи до оцінки вартості підприємства як бізнесу. Основні етапи оцінювання вартості бізнесу. Управління інвестиційним потенціалом підприємства. Мета управління інвестиційним потенціалом. Основні терміни і поняття: Вартість підприємства. Вартість бізнесу. Гудвіл. Надлишковий доход. Коефіцієнт капіталізації. Власний капітал. Чисті активи. Інвестиційні ресурси. Інвестиційна інформація. Кадрові ресурси. Інвестиційний план. Інвестиційний проект. Дисконтування.

Студент повинен знати і вміти: етапи оцінювання вартості бізнесу. Основні підходи і методи визначення вартості підприємства. Показники оцінювання економічної ефективності інвестиційного проекту підприємства. Проводити аналіз економічного зростання підприємства на основі вартості активів.
Контрольні питання:

 1. Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів.

 2. Структурний аналіз ресурсного потенціалу підприємства в системі управління витратами.

 3. Управління інвестиційним потенціалом підприємства.

Література: 4, 5, 31, 32
Тема 5. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРА, ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ, ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства. Класифікація характеристик виробничого потенціалу промислового підприємства. Концептуальні підходи до визначення основних елементів виробничого потенціалу. Оцінювання ефективності використання основних елементів виробничого потенціалу підприємства.

Основні терміни і поняття: Виробничий потенціал. Номінальний виробничий потенціал. Робоче місце. Структурне робоче місце. Основні виробничі фонди. Фондовіддача. Коефіцієнт змінності машинного парку. Продуктивність праці. Енерговіддача.

Студент повинен знати і вміти: класифікацію характеристик виробничого потенціалу промислового підприємства. Підходи до визначення основних елементів виробничого потенціалу. Оцінювати виробничий потенціал підприємства на підставі аналізу рівня ефективності використання його елементів.

Контрольні питання:

 1. Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства. Класифікація характеристик виробничого потенціалу промислового підприємства.

 2. Концептуальні підходи до визначення основних елементів виробничого потенціалу.

 3. Оцінювання виробничого потенціалу підприємства на підставі аналізу рівня ефективного використання структурних робочих місць.

Література: 4, 6, 13, 31
Тема 6. ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Оцінювання ефективності товарних стратегій фірми. Підходи до розроблення нових товарів на підставі аналізу СЗГ. Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі планування прибутку підприємства. Етапи процесу планування прибутку підприємства. Витратне і ринкове ціноутворення товару на ринку. Формули для розрахунку техніко-економічних і фінансових показників нового продукту. Ринкове ціноутворення й сфера його застосування.

Основні терміни і поняття: Стратегічна зона господарювання (СЗГ). Стратегічні господарські підрозділи (СГП). Змінні і постійні витрати.

Студент повинен знати і вміти: принципи оцінювання привабливості стратегічної зони господарювання. Методи прогнозування умов зовнішнього середовища. Фактори планування прибутку при оцінюванні маркетингового потенціалу. Розраховувати техніко-економічні показники нового продукту.

Контрольні питання:

 1. Оцінювання ефективності товарних стратегій фірми. Підходи до розроблення нових товарів на підставі аналізу СЗГ.

 2. Оцінювання інвестиційних можливостей у процесі планування прибутку підприємства.

 3. Попереднє оцінювання цінових стратегій підприємств. Витратне ціноутворення й сфера його застосування.

Література: 13, 15, 22, 27
Тема 7. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Структура діяльності компанії. Диверсифікованість і спеціалізація діяльності. Портфельний аналіз в системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу. Етапи портфельного аналізу. Матриця портфельного аналізу. Оцінювання привабливості галузі. Конкурентноздатність підприємства. Заходи організаційно-економічного механізму управління маркетинговим потенціалом.

Основні терміни і поняття: Диверсифікованість. Спеціалізація. СЗГ. СГЦ. Франчайзинг. “Портфоліо”. Портфельний аналіз. Бізнес-одиниця.

Студент повинен знати і вміти: структуру діяльності компанії. Формування СЗГ. Етапи портфельного аналізу. Побудова матриці портфельного аналізу. Визначити рейтинг нового товару.

Контрольні питання:

 1. Структура діяльності компанії. Диверсифікованість і спеціалізація діяльності.

 2. Стратегічні зони господарювання й стратегічні господарські центри.

 3. Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу.

Література: 7, 12, 31, 33
Тема 8. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Класифікація мотиваційних моделей. Мотивація праці й господарювання. Ієрархія потреб (модель Маслоу). “Управлінські грати” Блейка Моутона. Мотиваційна модель Ф. Герцберга. Соціально-психологічні аспекти ефективності управління. Оцінка ефективності стилю управління. Критерії оцінювання ефективності управління.

Основні терміни і поняття: Мотивація. Потреби. Стимул. Стимулювання. Методи. Стиль управління.

Студент повинен знати і вміти: мотиваційні моделі управління. Модель мотивації в рамках системного підходу. Методи оцінювання соціально-економічної ефективності стилів управління. Оцінювати ефективність стилю управління.

Контрольні питання:

 1. Класифікація мотиваційних моделей. Мотивація праці й мотивація господарювання.

 2. Системний характер мотиваційного механізму.

Література: 23, 27, 30, 31, 32.
Тема 9. ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕТАП УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Мотиваційний механізм розвитку виробництва. Вимір нововведень. Генерування зовнішніх і внутрішніх мотивів нововведень. Система факторів сприйнятливості до нововведень. Формування системи науково-технічного розвитку підприємства. Концепція стратегічного управління інноваційним потенціалом підприємств.

Основні терміни і поняття: Нововведення. Система. Технологія. Об’єкт нововведення. Науково-технічний розвиток. Стратегія. Інноваційний потенціал.

Студент повинен знати і вміти: систему факторів сприйнятливості до нововведень. Вплив властивостей нововведень на їхнє поширення. Науково-технічний розвиток як самоорганізаційний процес. Моделі поширення технологічних нововведень.

Контрольні питання:

 1. Система факторів сприйнятливості до нововведень.

 2. Мотиваційна модель сприйняття нововведень.

 3. Вплив властивостей нововведень на їхнє поширення.

 4. Науково-технічний розвиток як самоорганізаційний процес. Самоорганізація мотиваційного й акціонерного механізмів.

Література: 7, 17, 18, 31
Екзаменаційні питання

 1. Поняття та необхідність управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства.

 2. Сучасні принципи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства.

 3. Методи управління потенціалом підприємства.

 4. Шляхи удосконалення управління потенціалом підприємства.

 5. Доречність застосування показників при порівнянні економічності управління потенціалом підприємства.

 6. Інформаційна система стратегічного управління.

 7. Роль організаційної техніки в удосконаленні управлінської праці.

 8. Технічний зміст засобів управління складними виробничими системами.

 9. Вибір постачальників матеріально- технічних ресурсів за ринкових умов господарювання.

 10. Оптимізація матеріально- технічного потенціалу підприємства.

 11. Сучасна кадрова політика підприємства.

 12. Функціональні підсистеми управління персоналом на підприємстві.

 13. Конкурентоспроможність потенціалу.

 14. Конкурентоспроможність підприємства.

 15. Економічна безпеки в системі діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

 16. Змістова характеристика процесу організації фінансової безпеки суб’єктів господарювання.

 17. Узгодження конкретних завдань і функцій служб безпеки підприємств та організацій.

 18. Сутнісно- змістова характеристика реструктуризації підприємств.

 19. Класична модель процесу фінансового оздоровлення(санації) підприємств та організацій.

 20. Зростання ролі фінансової діяльності підприємства за ринкових умов господарювання.

 21. Наукова обґрунтованність методологічних підходів до визначення фінансово- економічного потенціалу підприємств.

 22. Науково- технічний та організаційний процес зростання ефективності виробництва на підприємстві.

 23. Функції управління потенціалом підприємства та їх адаптація до умов ринкової економіки.

 24. Принципи управління потенціалом на підприємстві.

 25. Економічні методи управління на підприємстві.

 26. Аналіз та оцінка впливу нововведень на економічні, соціальні та еконологічні показники діяльності підприємства.

 27. Принципи та етапи побудови організаційних структур управління потенціалом підприємства.

 28. Проблеми удосконалення централізованого управління підприємствами і організаціями України.ЛІТЕРАТУРА

1. Круглов М.І. Стратегічне управління компанією, — М.: Російська ділова література, 1998. — 767 с.

2. Економіка підприємства / Під ред. Проф. В.Я. Горфінкеля, проф. Е.М. Купрякова, - М.: «ЮНІТІ» 1996р. - 367 с.

3. Економіка підприємства / Під ред. Проф. 0-И. Волкова, М.: Інфра-М, 1998.-415с.

4. Авдєєнко В. Н. Казанів В. А. Виробничий потенціал промис­лового підприємства, М.: 1989. - 325 с.

5. Богатин Ю. В. Швандар В. А. Оцінка ефективності бізнесу й інвестицій, М.: 1999. — 158 с.

6. Ревуцький А. Д. Потенціал і вартість підприємств, М.: 199. — 258 с.

7. Оцінка бізнесу: підручник для студентів вузів з екон. спец. / Під ред. Грязнова А. Г., Федотова М. Г., Ленської А. М. й ін., М.: 2000. - 289 с.

8. Сіинк Д. С. Управління продуктивністю: планування, зміна й оцінка, контроль і підвищення, М.: 1989. — 402 с.

9. Мільнер Б. 3. Теорія організацій: курс лекцій: Навч. посібник для вузів за фахом «Менеджмент», М.: 1990. — 189 с.

10. Управління організацією / Під ред. проф. Поршнева А. Г., М.: 2000. - 489 с.

11. Азоєв Г. Л., Челенков А. П. Конкурентні переваги фірми, М.: 2000. - 459 с.

12. 3айцев Н.Л. Економіка промислового підприємства, М.: Інфра-М, 1999.- 345с.

13. Ансофф Й. Стратегічне управління: Під ред. Л.И. Євенко: Пер. з англ. — М.: Економіка, 1989. — 519 с.

14. Менеджмент організації: Уч. сел. / З.Н. Румянцева, Н.А. Соломатип, М.: ІНФРА-М., 1995. - 456 с.

15. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ./ Під загальною ред. Е.М. Прядив'яної. — М.; Прогрес, 1990. -698 с.

16. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. -М.: Справа, 1992.-769 с.

17. Євланов В.Г. Теорія й практика, прийняття рішень. — М.: Економіка, 1994. — 125с.

18. Економічна стратегія фірми / Навч. посібник під ред. Гра­дова А.П. Спб.: Наука, 1996. - с. 415.

19. ЕвансДж., Берман Б. Маркетинг. — М.: Економіка, 1990. — 235с.

20. Фатхутдинов Р. А. Стратегічний менеджмент; Підручник для вузів, М.: ЗАТ «Бізнес-школа»- Інтел-синтез .- 1998. — 359с.

21. Виханьский О.С., Наумов А.М. Менеджмент: людина, стра­тегія, організація, процес: Уч. — М.: Вид. МГУ, 1995. — 345 с.

22. Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства. Під Ред. Г.Н. Чубакова: М: ІНФРА — М. — 1996.-224с.

23. Фатхутдинов Р. А. Стратегічний менеджмент : посібник для вузів.: М. ЗАТ Бізнес-школа «Інтел-синтез», 1998. — 359с.

24. Ламбен Ж.Ж. Стратегічний маркетинг . Європейська пер­спектива. Пер. з франц.. — Спб.: Наука, 1996. 589 с.

25. Портер М. Стратегія конкуренції й методика аналізу галу­зей і діяльності конкурентів. -ДО.: Основа, 1997. — 451 с.

26. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія й практика. -М.: Акаліс, 1998. -384 с.

27. Томпсон А.А. мол., Стрікленд А.Дж. Стратегічний менедж­мент: концепції й ситуації: Підручник для вузів. Пер. с 9-го англ. вид. - М.: ІНФРА-М, 2000. - XX, 412 с.

28. Маркетинг /Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. й ін. ; Під ред. Ромапова А.Н. -М.; Банки й біржі, ЮНІТІ, 1995. - 560 с.: іл.

29. Бревнов П. А. Маркетинг малих підприємств К.; А-ДІР, 1998.-254с.

30. Стратегія й тактика антикризового управління фірмою / під ред. Градова А.П. , Кузина Б.Й. — Спб : Спецлітература, 1996. - 459 с.

31. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посбник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

32. Економіка підприємства:Підручник /За заг.ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.

33. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни "Бізнес-планування розвитку підприємства" для підготовки студентів V курсу з...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з дисципліни...
«Економіка підприємства», 03050901 «Бухгалтерський облік», 03050801 «Фінанси і кредит»
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка