МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Скачати 216.45 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Дата22.02.2016
Розмір216.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендаціїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ1.Загальні положення
Закон України „Про охорону праці” встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У навчальних закладах до системи управління охороною праці відносять і питання безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час навчально-виховного процесу, на виробництві та в побуті.

Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу.

Система управління охороною праці складається із елементів, що взаємодіють між собою за допомогою інформаційних, організаційно-технічних засобів для формування безпечних і нешкідливих умов праці і навчання (додаток 1).

Елементи системи управління охороною праці:

вхід – інформація про вимоги до охорони праці (нормативно-правова інформація);

орган управління - власник, служба охорони праці, громадські органи з питань охорони праці (представник профспілки з питань охорони праці, уповноважений трудового колективу, комісія з питань охорони праці);

функції управління – керуючий вплив на об’єкт управління;

об’єкт управління – педагогічний персонал, обслуговуючий персонал, учні, студенти;

вихід – інформація про стан охорони праці на робочих місцях в навчальному закладі;

лінії зворотного зв’язку – лінії, якими надходить інформація про фактичний стан об’єкта.
2. Функціонування системи управління охороною праці
Робота системи управління охороною праці в навчальному закладі полягає не тільки у функціонуванні управління охороною праці, а й містить
питання організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, що здійснюється таким чином:

1. Орган управління доводить до об’єкта управління програму забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання, нормативно-правові акти з охорони праці у вигляді правил, норм, комплексних заходів щодо досягнення відповідних вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження випадків травматизму тощо.

2. Лініями зворотного зв’язку до органу управління надходить інформація про фактичний стан об’єкта управління за допомогою матеріалів перевірки стану охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, атестації робочих місць, аналізу причин виробничого та дитячого травматизму, зауважень уповноважених трудового колективу, комісії з питань охорони праці тощо.

3. При виявленні відхилень об’єкта управління від заданих норм орган управління розробляє управлінське рішення (керуючий вплив), яке направлене на усунення порушень та здійснення профілактичних заходів шляхом розроблення і затвердження планів, наказів, розпоряджень, вказівок тощо.

Зв’язок елементів системи між собою досягається за допомогою усної інформації, письмових повідомлень, звітів, довідок тощо.

За умови неповного виконання функцій управлінського рішення проводиться аналіз причин невиконання і приймаються нові управлінські рішення.

Як приклад роботи системи управління охороною праці, наводимо запровадження в навчально-виховний процес Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (далі – Правила).

Керівник навчального закладу доводить до відома педагогічних працівників, які проводять навчання з фізичної культури і спорту, про введення в дію нових Правил. Наведені в цих Правилах вимоги безпеки щодо проведення навчання, місць проведення, обладнання та інвентарю мають виконуватися всіма особами, які проводять навчання з фізичної культури і спорту.

Під час перевірки навчального закладу до нового навчального року виявлено, що в спортивному залі не проводилась перевірка обладнання, також відсутня аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь, що є порушенням вимог безпеки згідно з Правилами, про що зазначається в акті приймання навчального закладу до нового навчального року. Акт надходить до керівника навчального закладу, який приймає управлінське рішення – видає усне чи письмове розпорядження про проведення перевірки обладнання та забезпечення спортивного залу такою аптечкою. У цьому випадку взаємозв’язок усіх елементів системи управління охороною праці забезпечує створення безпечних і нешкідливих умов навчання учнів з фізичної культури і спорту.
3. Основні принципи системи управління охороною праці
Система управління охороною праці в навчальному закладі базується на основних принципах, а саме:

принцип комплексності – реалізація соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів у вирішенні питань охорони праці;

принцип системності – методи і засоби, що використовуються для виконання зазначених вище заходів, взаємозв’язані і пов’язані з виробничим середовищем;

принцип безперервності – систематичне, регулярне і неперервне використання всіх функцій управління щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання;

принцип динамічності – удосконалення методів і форм управління охороною праці з урахуванням передового вітчизняного і світового досвіду;

принцип науковості – використання наукового підходу до аналізу небезпек і ризиків, прийняття рекомендацій та рішень щодо забезпечення умов праці і навчання;

принцип оптимізації – вибір найбільш оптимального рішення при виконанні робіт з охорони праці;

принцип стандартизації – упорядкування вимог щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці у вигляді державних нормативно-правових актів з охорони праці;

принцип відповідальності – відповідальність кожного працівника за дотримання вимог охорони праці, які викладено в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці для окремих видів робіт або певних професій;

принцип ефективності – аналіз ефективності рішень, що прийняті в процесі управління охороною праці.
4. Методи системи управління охороною праці
До методів управління відносять:

організаційно-розпоряджувальні:

- організаційні заходи (створення комісії з питань охорони праці, з питань розслідування нещасних випадків, колективний договір(угода), розроблення нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності, виконання працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, учнями, студентами вимог безпеки життєдіяльності тощо);

- інструктивно-методичні заходи (видання і виконання наказів, розпоряджень, приписів, рішень з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності);
соціально-психологічні:

- навчальна і виховна робота з працівниками, учнями, студентами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, проведення днів, тижнів місячників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (день цивільної оборони, тиждень пожежної безпеки, місячник охорони праці, конкурси, позашкільні заходи, фестивалі тощо);

- установлення контролю і взаємоконтролю, підвищення дисципліни праці та навчання;

- моральне стимулювання;
економічні:

- виплата премій за відсутність травматизму і профзахворювань;

- матеріальне і моральне заохочення за високий рівень охорони праці і створення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.
5. Складові системи управління охороною праці
До системи управління охороною праці входять наступні складові частини:

1. Нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності:

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (зі змінами), яке визначає обов’язки посадових осіб щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в навчальному закладі. Таке Положення може бути розроблене в навчальному закладі з урахуванням місцевих умов навчання і праці та затверджене наказом керівника.

- Положення про службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яке розробляється згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 №255. За умови неможливості створення такої служби відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці в навчальному закладі несуть особи, призначені наказом керівника (власника):

відповідальний за охорону праці;

відповідальний за експлуатацію електрогосподарства;

відповідальний за пожежну безпеку;

відповідальний за експлуатацію будівель і споруд;

відповідальний за роботу обладнання й устаткування;

відповідальний за роботу з охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях;

відповідальний за організацію позакласних та спортивно-масових заходів.

Ці функції можуть бути об’єднані наказом керівника навчального закладу, наприклад, відповідальний за роботу з охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях відповідає і за роботу обладнання, устаткування.

- Положення про комісію з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, що розробляється з урахуванням Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства, затверджено постановою президії Федерації профспілок України від 20.09.94 № 11-15-3.

- Положення про громадського інспектора з охорони праці в навчальному закладі, що розроблюється в навчальному закладі згідно з Положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою президії Федерації профспілок України від 20.09.94 № 11-15-3.

- Положення про представників профспілки працівників освіти і науки України з питань охорони праці, затверджене постановою президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.05.94 № 11-32.

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, що має бути розроблене з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення) та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за № 806/12680 (далі – Положення про навчання).

- Положення про кабінет охорони праці (безпеки життєдіяльності), що розроблюють у навчальному закладі з урахуванням Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.07.97 №191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за №458/2262.

- Положення про організацію та проведення адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, яке має бути розроблене службою охорони праці (відповідальним за охорону праці) навчального закладу.

У навчальному закладі мають бути розроблені інші нормативні документи, які враховують усі питання забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання і праці в навчальному закладі (інструкції з охорони праці, правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах, майстернях тощо) .

2. Колективний договір – комплексні заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, що розробляються спільно з представниками професійних спілок або уповноважених трудового колективу з питань охорони праці (комісія з питань охорони праці та уповноважені трудового колективу з питань охорони праці). Розділ колективного договору про охорону праці містить питання, що відносяться до компетенції керівництва навчального закладу, наприклад, перелік професій і посад, яким надаються пільги за шкідливі умови праці, а також керівника структурного підрозділу щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання.

  1. Утримання приміщень навчального закладу, його будівель та споруд, виробничого обладнання та устаткування має бути висвітлено в Положенні про службу забезпечення безпечної експлуатації будівель та споруд, яке розроблюється в навчальному закладі. Усі питання готовності приміщень навчального закладу до навчального року слід зазначити в акті прийому готовності навчального закладу до нового навчального року, який складає комісія з представниками органу управління освітою відповідно до підпорядкування навчального закладу та органів державного нагляду за охороною праці.

У кожному навчальному закладі повинен бути кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності, основними завданнями якого є навчання учнів, студентів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань. Діяльність кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності як навчального приміщення здійснюється згідно із Законами України „Про освіту”, „Про охорону праці”, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, охорони праці, рішеннями колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України з питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4. Проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі здійснюється відповідно до Положення про навчання. У навчальному закладі розроблюються та затверджуються положення, інструкції з охорони праці та посадові інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах навчального закладу і встановлюють вимоги до виконання робіт і визначають правила поведінки учасників навчально-виховного процесу.

5. Забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту працівників здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170.

6. Проведення аудиту охорони праці, дослідження умов праці, оцінка технічного стану обладнання та устаткування, атестація робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, контроль за дотриманням працівниками правил поводження з обладнанням, устаткуванням, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці –висновки робить комісія з питань охорони праці та уповноважені трудового колективу з питань охорони праці під час планової перевірки навчального закладу за наказом керівника.

7. Розслідування нещасних випадків, що трапились під час проведення навчально-виховного процесу з працівниками, учнями, студентами, проводиться відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112), Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти (наказ МОН України від 31.08.2001р. № 616 (зі змінами). Нещасні випадки, що трапилися в побуті, розслідуються відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270).

Профілактика нещасних випадків, усунення причин, що призвели до нещасних випадків, професійних захворювань, надання допомоги потерпілим здійснюється на основі аналізу нещасних випадків, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу працівниками служби охорони праці або відповідальними особами навчального закладу.

9. Пожежна безпека, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, наявність планів евакуації в навчальному закладі здійснюється відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240. У навчальному закладі має бути розроблена Інструкція з пожежної безпеки, що затверджується керівником.


  1. Завдання системи управління охороною праці


Завданням системи управління охороною праці є створення умов для високоефективного функціонування навчального закладу.

До функцій системи управління охороною праці належать:

- планування робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- облік, аналіз, оцінка стану охорони праці та функціонування системи управління охороною праці;

- заохочення працівників за дотримання вимог безпеки і охорони праці.

Завдання системи управління охороною праці виконуються шляхом:

навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда здорових і нешкідливих умов праці та навчання;

забезпечення безпеки навчального середовища та обладнання, устаткування, пристроїв тощо;

забезпечення безпеки будов, споруд;

забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

санітарно-побутове забезпечення учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі;

організація лікувально-профілактичних заходів у навчальному закладі;

професійний добір працівників.

Планування робіт з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі здійснюється у вигляді планів, комплексних заходів, переліків, які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання учасників навчально-виховного процесу. Ці плани, заходи можуть розроблювати на рік, квартал, місяць тощо.

Контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності – одна з основних функцій системи управління охороною праці. Систематичний контроль, своєчасне виявлення і ліквідація проблемних ситуацій проводиться з метою подальшого поліпшення і оздоровлення умов праці та навчання в навчальному закладі.

Проведення адміністративно-господарського контролю в навчальному закладі здійснюється у три ступені (додаток 2):

  1. Перший ступінь контролю – контроль на місцях щоденно (для вищих навчальних закладах щотижня):

- перевірка безпечного стану приміщень (проходи, наявність вогнегасників тощо), робочих місць (наявність колективних засобів захисту, запобіжних пристроїв, огорож, справність і відповідність обладнання, інструментів вимогам охорони праці тощо);

- наявність інструкцій з охорони праці для майстерень, інструкцій з безпеки для кабінетів (лабораторій) та інших навчальних приміщень;

- знання учнями, студентами правил безпечного ведення лабораторних, практичних робіт, безпечного проведення трудового і професійного навчання, виробничої практики в навчальному закладі.

Цей вид контролю проводить учитель, викладач, майстер виробничого навчання, тренер тощо.

У разі виявлення недоліків особа, яка проводить навчання, вживає заходів щодо усунення цих недоліків. За неможливості їх усунення учитель (викладач) повідомляє завідувача кабінету (лабораторії), майстерні, керівника навчального закладу.

2. Другий ступінь контролю – щомісяця:

- перевірка безпечного стану приміщень (технічного і санітарного - освітлення, опалення, вентиляція тощо), робочих місць (проведення їх атестації за умовами праці), забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту;

- наявність інструкцій з охорони праці для майстерень, інструкцій з безпеки для кабінетів (лабораторій);

- справність обладнання, пристроїв, відповідність їх вимогам охорони праці тощо;

- наявність куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, стендів, аптечок з набором медичних засобів першої (долікарської) допомоги;

- наявність програми навчання працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, програм навчання учнів, студентів з предметів і дисциплін за напрямами „Охорона праці”, „Безпека життєдіяльності”.

Цей контроль проводиться комісією у складі:

керівник структурного підрозділу (кабінет (лабораторія), майстерня, спортивний зал, навчальний полігон тощо),

учитель (викладач),

відповідальний за охорону праці в структурному підрозділі;

представник трудового колективу з питань охорони праці (профком, громадський інспектор тощо).

Запис про проведення такого контролю з пропозиціями і зауваженнями проводиться комісією в журналі адміністративно-громадського контролю, який зберігається у відповідального за стан охорони праці, безпеки життєдіяльності в структурному підрозділі навчального закладу (примірна форма журналу надана в додатку 3).

  1. Третій ступінь контролю проводиться як правило один раз на півріччя за наказом керівника навчального закладу:

- перевірка усіх приміщень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці та навчання;

- перевірка журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах, кабінетах (лабораторіях), майстернях, інших навчальних приміщеннях;

- перевірка записів у журналі реєстрації триступеневого контролю з охорони праці, безпеки життєдіяльності щодо виконання заходів з ліквідації недоліків, які містяться в журналі реєстрації.

Контроль проводить комісія у складі:

керівник навчального закладу або заступник керівника, на якого покладено відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності,

інженер з охорони праці (відповідальний за електрогосподарство, відповідальний за пожежну безпеку тощо);

голова або представник профкому, громадський інспектор з питань охорони праці тощо.

За результатами проведення контролю проводиться нарада, заслуховуються особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності в структурних підрозділах навчального закладу.

Керівник навчального закладу і голова профкому (голова ради трудового колективу) один раз на півріччя проводять перевірку виконання угоди щодо поліпшення умов праці та навчання в навчальному закладі та виконання розділу з охорони праці колективного договору.

Проведення всебічного контролю має на меті перевірку всього комплексу факторів, що впливають на умови і безпеку праці і навчання. Контроль може бути технічним, тобто контроль виробничих процесів, устаткування, умов праці та навчання, і соціальним, коли об’єкт контролю – діяльність особи (учня,

студента, працівника) щодо виконання обов’язків, завдань, функцій у сфері охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Оцінка відповідності результатів діяльності щодо управління охороною праці здійснюється в навчальному закладі за допомогою функцій обліку і аналізу. Облік полягає в реєстрації і систематизації питань, що характеризують рівень безпеки і умови праці та навчання. Аналіз встановлює рівень стану охорони праці і дозволяє оцінити ефективність функціонування системи управління охороною праці. Наприклад, аналізуючи всі облікові та звітні матеріали про нещасні випадки в навчальному закладі, причини невиконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробляються пропозиції, рекомендації щодо профілактики цих нещасних випадків.

Досягнення мети щодо виконання завдань системи управління охороною праці забезпечується завдяки виконанню необхідних управлінських робіт - функцій управління, що характеризують сферу управлінської діяльності і відповідають на запитання – що, хто, де, коли повинен робити в системі управління щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці.

Питання про матеріальне і моральне заохочення працівників за дотримання вимог безпеки і охорони праці містяться у розділі „Охорона праці” колективного договору (угоди). Реалізація пунктів, що передбачають удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, відповідає основним принципам економічного стимулювання і матеріальної зацікавленості трудових колективів і окремих працівників, учнів, студентів навчальних закладів. Преміювання, додаткова оплата праці, винагороди за раціоналізаторські пропозиції, що поліпшують умови праці і навчання, за участь у конкурсі на кращий колектив, на кращого знавця з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності – це не тільки матеріальний стимул навчання і праці, але й досягнення головної мети охорони праці, безпеки життєдіяльності - ефективність роботи, збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Додаток 1
СХЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (ОП)


Орган управління (власник, служба охорони праці, громадські органи з ОП)


Додаток 2
ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Навчальні заклади

Вид (сту-пінь) конт-ролю

Періодичність контролю

Хто проводить контроль

Об’єкти, які контролюються

Результати перевірки, контролю

1

2

3

4

5

6

Загальноос-вітні, дошкільні, позашкіль-ні

перший

щоденно

Учитель, вихователь, майстер виробничого навчання, тренер, керівник гуртка

Примішення, робочі місця

Усунення незначних недоліків, повідомлен-ня керівника про значні недоліки

другий

щомісяч-но

Комісія у складі: керівник структурного підрозділу (класний керівник, завідувач кабінету, майстерні тощо), представник профкому з питань охорони праці

Технічний і санітарний стан приміщень, робочі місця, наявність нормативних документів у структурному підрозділі

Запис про недоліки, зауваження і пропозиції в журналі реєстрації адміністра-тивно-грома-дського контролю

третій

один раз на півріччя

Комісія у складі:

керівник навчального закладу, заступник керівни-ка, що несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці, голова профспілки

Усі приміщення навчального закладу, робочі місця щодо забезпечення умов навчання та праці, записи про заува-ження і усунення недоліків у журналі реєстра-ції адміністра-тивно-грома-дського контролю

Спільна нарада у керівника навчального закладу з представниками громадсь-кості про результати перевірки з метою прийняття рішень щодо усунення недоліків і поліпшення умов навчання і праці


1

2

3

4

5

6

Професій-но-технічні

перший

щоденно

Учитель, викладач, майстер виробничого навчання

Примішення, робочі місця

Усунення незначних недоліків, повідомлен-ня керівника про значні недоліки

другий

щомісячно

Комісія у складі:

керівник структурного підрозділу (класний керів-ник, завідувач кабінету, лабораторії, майстерні тощо), представник профкому з питань охорони праці

Технічний і санітарний стан приміщень, робочі місця, наявність нормативних документів у структурному підрозділі

Запис про недоліки, зауваження і пропозиції в журналі реєстрації адміністра-тивно-громадсь-кого контролю

третій

один раз на півріччя

Комісія у складі:

Керівник навчального закладу, заступник керів-ника, який несе відпові-дальність за організацію роботи з охорони праці, інженер з охорони праці, голова профспілки

Усі приміщення навчального закладу, робочі місця щодо забезпечення умов навчання та праці, записи про заува-ження і усунення недоліків у журналі реєстра-ції адміністра-тивно-грома-дського контролю

Спільна нарада у керівника навчального закладу з представниками громадсь-кості про результати перевірки з метою усунення недоліків і прийняття рішень щодо поліпшення умов навчан-ня і праці

Вищі

перший

щотижня

Завідувач кабінету, лабораторії, кафедри, викладач, майстер виробничого навчання

Примішення, робочі місця

Усунення незначних недоліків, повідомлен-ня керівника про значні недоліки

другий

щоміся-чно

Комісія у складі: керівник структурного підрозділу (декан факультету, керівник наукового підрозділу, май-стерні, навчального полігону тощо), представник профкому з питань охорони праціТехнічний і санітарний стан приміщень, робочі місця, наявність нормативних документів у структурному підрозділі

Запис про недоліки, зауваження і пропозиції в журналі реєстрації адміністра-тивно-грома-дського контролю

1

2

3

4

5

6
третій

один раз на півріччя

Комісія у складі:

заступник керівника, що несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці, інженер з охорони праці, голова профспілки

Усі приміщення навчального закладу, робочі місця щодо забезпечення умов навчання та праці, записи про заува-ження і усунення недоліків у журналі реєстра-ції адміністра-тивно-грома-дського контролю

Спільна нарада у керівника навчального закладу з представниками громадсь-кості про результати перевірки з метою прийняття рішень щодо усунення недоліків та поліпшення умов навчання і праці


Додаток 3


Рекомендована форма

__________________________

(назва навчального закладу)


Журнал

реєстрації адміністративно-громадського контролю

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

_______________________________________________________

структурний підрозділ (клас, кабінет, майстерня, лабораторія, кафедра тощо)


№№ з/п

Дата проведення контролю

Вид (ступінь ) контролю

Зміст заходів, зауважень щодо умов навчання і праці

Прізвище, ім’я, по бать-кові членів комісії, їх посада

Підписи членів комісії

Примітка про виконання

1

2

3

4

5

6

7
Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства...
Завідувач лабораторії проблем страхування об’єктів підвищеної небезпеки та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Методичні рекомендації щодо організації с истем и діловодства в загальноосвітньому...
Методичні рекомендації щодо організації системи діловодства в загальноосвітньому навчальному закладі
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку “
Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
Методичні рекомендації щодо організації та проведення у Харківській області конкурсу
Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу дитячого малюнку “
Статтею 43 Конституції України гарантовано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка