Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного


НазваРекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства з урахуванням вимог міжнародного
Сторінка1/12
Дата11.04.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний комітет України з нагляду за охороною праці

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

(ННДІОП)

Рекомендації

щодо розробки системи управління охороною праці

підприємства (з урахуванням вимог міжнародного

стандарту ОНSAS 18001-99 “Система менеджменту

охорони здоров’я та безпеки персоналу”)


Завідувач лабораторії проблем страхування об’єктів підвищеної небезпеки та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві ННДІОП


Г.Г.Лесенкометодичні рЕКОМЕНДАЦІЇ

системи управління охороною праці

в системі МНС України”

Том 4
методичні рЕКОМЕНДАЦІЇ

система управління охороною праці

на підприємстваі”

ЗМІСТ

С.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ СУОП ПІДПРИЄМСТВА. 6

3 ПРИКЛАД РОЗРОБКИ СУОП ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 9

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 36

Додатки 38

Додаток А.1 Зразок проекту наказу 369

Додаток Б. 2 Карта умов праці 3841

Додаток 3В. Карта обліку небезпечних виробничих факторів 3942

Додаток 4Г. Карта обліку мікротравм 403

Додаток 5Д. Карта обліку виходу з ладу інструменту обладнання,

захисних приладів 403

Додаток 6Е. Карта обліку виконання робіт підвищеної

небезпеки за нарядом – допуском 403

Додаток Ж. 7 Карта обліку осіб, які виконують роботи підвищеної

небезпеки 414

Додаток И. 8 Карта обліку працівників, які підлягають

медичним оглядам 414

Додаток К. 9 Норми оцінки ступеня професійного

ризику виробництва 425

Додаток Л. 10 Зразок посадової інструкція головного інженера,

обов’язків з охорони праці працівника, бригадира 503

Додаток М. 11 Основні завдання, функції та права служби

охорони праці 536

Додаток 12Н. ПоПослідовність дій реалізації політики 6158

Додаток П1. 3 Шляхи реалізації програми на І рівні управління 5962

Додаток 14Р. Шляхи реалізації програми на ІІ рівні управління 6063

С.

Додаток 15С. План – звіт про виконання роботи з охорони праці 614

Додаток 16Т. Проведення перевірки знань з питань охорони праці персоналу, що обслуговує об’єкти котлонагляду 652

Додаток 17У. Проведення перевірки знань з електробезпеки 663

Додаток Ф.18 Проведення перевірки знань з правил безпеки

у газовому господарстві 674

Додаток Х. 19 План – графік внутрішнього аудиту на 200_ рік 674

Додаток 20Ц. Опитувальний лист 696


Додаток 21Ш. Контрольний лист аудиту 658

Додаток 22Щ. Протокол невідповідності 696

Додаток 23Ю. Звіт про аудит 7067


Додаток 24Я. Шкала матеріального заохочення працівників 71

ВИСНОВКИ 73

РЕКОМЕНДАЦІЇ 74

Витяг з протоколу № 64 засідання науково-технічної

ради ННДІОП 76

68

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 70


1

м. Київ

2004 рік
1

. Загальні положення

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” на кожному підприємстві (СУОП).

Ввона п
, визначаєВ Україні західних країнах
Країни-республіки колишнього СРСР гармонізують своє законодавство відповідно до законодавства Європейського Союзу. змінила своїпідходи до функціонування, я Згідно з цим Законом, т ,в російськимиматилишеаційний семироків в
Прагнення України вступити до Світової організації торгівлі потребує адаптації нормативно–правової бази з питань промислової безпеки до вимог стандартів та директив Європейського Союзу.

Для вирішення цих питань вже зроблено низку кроків щодо реформування законодавчої бази.

У 2001 році в Україні було прийнято закони “Про стандартизацію”, “Про підтвердження відповідності” які дозволяють в подальшому перейти на регулювання промислової безпеки на базі законів та технічних регламентів, що є обов’язковими для застосування, і стандартів та інших нормативних документів, що застосовуються на добровільних засадах, як це здійснюється у західних країнах.

Принцип добровільного застосування ряду вимог з охорони праці дасть будь-якій особі–суб’єкту господарської діяльності можливість вибору застосовувати чи ні конкретний відомчий акт. У разі його застосування, вимоги із рекомендованих автоматично стають обов’язковими для виконання.

Аналіз закордонного досвіду в галузі менеджменту охорони праці свідчить, що регулювання його необхідно здійснювати на підставі оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та аварій на виробництві..

Для можливості уникнення великих промислових аварій ця система започаткована Законом України “Про об’єкти підвищеної безпеки”, але подальшого розповсюдження поки що не знайшла.

і нам переглянути підходи до формування нормативно-правової базищоб

п, щоб С була;

п, щоб п, обґрунтуванніності
Чоюою межах діючої воїиої

в з залишаєрозсудів

я роботодавець (керівник підприємства) повинен забезпечити функціонування СУОП.

Він очолює цю роботу та несе за це безпосередню відповідальність.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про охорону праці”: Роботодавець - це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю.

1.2 Система управління охороною праці (далі – СУОП) має (може) бути цільовою підсистемою загальної системи управління підприємстваом.

1.3 СУОП має забезпечувати підготовку, прийняття й реалізацію управлінських рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров‘я і працездатності працівників підприємства у процесі їх трудової діяльності.

1.4 Управління охороною праці – це організаційно-розпорядча та контролююча діяльність у сфері охорони праці керівництва та структурних підрозділів (служб) відповідного рівня. Прийняття рішень проводиться на підставі аналізу та порівняння інформації про фактичний стан безпеки та умов праці на робочих місцях працівників підприємства відносно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

1.5 Метою СУОП є забезпечення створення та додержання безпечних і нешкідливих умов праці на всіх робочих місцях і під час виконання працівниками робіт.

1.6 Основними принципами функціонування СУОП є:

- нерозривний зв‘язок робочого процесу із заходами щодо поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- додержання працівниками виконавчої, трудової та технологічної дисципліни;

- координація діяльності всіх суб‘єктів управління з метою виконання поставлених завдань і реалізації заходів щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці;.

- зацікавленість працівників у підвищенні рівня безпеки та поліпшенні умов праці.

1.7 Об‘єктом управління в СУОП є діяльність служб, посадових осіб, структурних підрозділів підприємства, спрямована на збереження здоров’я і працездатності працівників та під час їх трудової діяльності, шляхом дотримання стану обладнання, технологічних процесів, робіт вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

1.8 Суб‘єктами управління є працівники та керівники відповідного рівня.

1.9 Нормативно-правовою основою управління охороною праці в системі МНС України є Конституція України, Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс України, закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки“, “Про державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування”, акти Президента України та Кабінету Міністрів України з питань охорони праці, Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення, інші нормативно-правові акти. До них також можуть бути віднесені ці Методичні рекомендації або створені на їх підставі СУОП, затверджені в установленому порядку.

1.10 У своїй діяльності щодо управління охороною праці підприємства мають спиратися на індивідуальні правові акти органів державного нагляду за охороною праці, інших органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соціального страхування від нещасних випадків), матеріали статистичної звітності з питань умов і безпеки праці, матеріали перевірок стану охорони праці органами державного нагляду за охороною праці, державної експертизи умов праці, місцевого самоврядування, представниками відомчого і громадського контролю та незалежної експертизи щодо додержання законодавства про охорону праці, яка здійснюється профспілками, перевірок стану умов та безпеки праці страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

1.11 Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, аваріям та професійним захворюванням здійснюється відповідно до законів України “Про охорону праці” (ст. 19) та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” з урахуванням заходів та засобів, визначених у 1.
2 . ПОРЯДОК РОЗРОБКИ СУОП ПІДПРИЄМСТВА.
2

.1 СУОП, як підсистема загальної системи управління виробництвом, повинна передбачати такі функціональні складові:

систему організації і координації робіт (обов’язки, відповідальність, повноваження керівників різного рівня, осіб, які управляють, виконують та перевіряють роботи);

систему обліку, аналізу та оцінки ризиків;

систему планування показників стану умов та безпеки праці;

систему контролю планових показників та аудит усієї системи;

систему коригувальних і запобіжних дій та можливість адаптації до обставин, які змінюються;

систему заохочення працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

2.2 СУОП також повинна забезпечувати вирішення таких основних завдань:

 1. 2.2.1 Професійний добір для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, з урахуванням стану здоров’я та психофізіологічних показників.

2.2.2 Навчання та пропаганду знань з охорони праці.

32.2.3 . Безпечний стан обладнання.

2.2.4 Безпечний стан виробничих процесів.

2.2.5 Безпечний стан будівель та споруд.

2.2.6 Забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці.

2.2.7 Наявність засобів індивідуального захисту.

 1. 2.2.8 Оптимальні режими праці та відпочинку.

2.2.9 Лікувально–профілактичне обслуговування працюючих.

2.2.10 Санітарно–побутове обслуговування.

2.3 Відповідно до міжнародних нормативних документів з систем управління охороною праці, під час опрацювання СУОП роботодавець повинен визначити та документально оформити політику підприємства, цілі та завдання в галузі охорони праці, виходячи із існуючого стану умов та безпеки праці та необхідності приведення його до нормативних вимог або підтримання в існуючому стані. При цьому цілі мають бути встановлені для кожної окремої функції та кожного рівня управління. Цілі та завдання повинні мати, за можливості, кількісне вираження.

2.4 Для визначення політики підприємства необхідно насамперед ідентифікувати всі небезпечні та шкідливі виробничі факторі, визначити неприпустимі рівні ризику виникнення нещасних випадків і професійних захворювань та фінансові можливості підприємства і потім встановити першочергові цілі та завдання. Після цього необхідно опрацювати організаційні схему та програму дій для реалізації політики, що декларується, і досягнення її цілей та виконання встановлених завдань.

2.5 Ідентифікація (визначення) небезпек на робочих місцях повинна враховувати:

визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що існують, та їх можливого потенційного впливу на здоров’я та життя працюючих;

ситуації та обставини, що потенційно можуть призвести до травми або професійного захворювання;

аналіз причин нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися раніше.

2.6 Під час ідентифікації небезпек необхідно розглянути на відповідність нормативно-правовим актам існуючу систему організації робіт з охорони праці на підприємстві, порядок проектування робочих місць та розробки технологічних процесів, здійснення монтажу обладнання, його технічного обслуговування, ремонту, а, також, систему вхідного контролю продукції, що застосовується в технологічних процесах.

2.7 Усі ризики, пов’язані з кожною із ідентифікованих небезпек, необхідно оцінити та впорядкувати за пріоритетами та їх рівнями. При цьому слід оцінювати як нормальні умови функціонування виробництва, так і випадки відхилень у роботі, пов’язані з можливими аварійними ситуаціями. Найбільш небезпечні ризики повинні бути використані для розробки цілей та завдань у політиці підприємства з охорони праці.

2.8 На кожному великомупідприємстві середнього розміру існує, як мінімум, два рівня управління: перший - на рівні підприємства, як об’єкта управління в цілому, другий - на рівні окремого структурного підрозділу (цеху, дільниці).

Загальна схема управління зображена на рис. 2.1.

2.9 Органом управління на першому рівні є роботодавець. Координація дій здійснюється через службу охорони праці підприємства.

Органом управління на другому рівні є керівник структурного підрозділу. У оперативному вирішенні питань охорони праці та здійсненні контролю роль органу управління здійснюютьє керівники цього структурного підрозділу (начальник дільницьі, майстери, виконроби, енергетики, механіки тощо).к виконроби

м

2.10 Управлінська інформація складається з даних ідентифікації небезпек по кожному структурному підрозділу, визначених ступенів ризику особливо небезпечних та шкідливих технологічних процесів, стану виконання планів робіт, наказів, розпоряджень, приписів.

Управлінські рішення доводяться до об’єкта управління у вигляді наказів, розпоряджень, приписів, планів робіт тощо.
3 Порядок опрацювання СУОП
Для пПРИКЛАД РОЗРОБКИрикладу опрацюємо СУОП ДЛЯ УМОВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Положення про СУОП для умовного підприємства.
3.1 Підприємство створене одним засновником, який безпосередньо керує підприємством, виконуючи функції директора.

Чисельність працюючих на підприємстві 250 осіб. Підприємство розміщено у окремій двоповерховій будівлі.

Воно має такі виробничі дільниці:

 • первинного холодної обробки металів (верстатиподрібнювання природного силікацеоліту: фрезерувальні, токарні, заточні, шліфувальні);

 • сушки цеоліту;

 • вторинного подрібнювання цеоліту;

 • холодної штамповки (гідравлічні преси)розмелювання природного силікацеолітуту;;

 • термічну (печі електричні, масляні ванни) фасувально-пакувальне;

 • енергетичне;виготовлення цеоліту;

 • зварювальну (електрозварювання та газове зварювання)збагачування цеоліту;

 • агрегатносушки цеоліту–складальну (ручний пневноінструмент, вантажопідіймальні механізми);

 • фасувально-пакувальне;

 • слюсарну.;

 • гальванопокриття;

 • фарбувальну (пульверизаторне фарбування).

Теплопостачання та постачання стиснутого повітря – централізоване від сторонніх постачальників.

(Примітка. Запропонована методика опрацювання СУОП або Положення про СУОП є одним із варіантів впровадження СУОП. Водночас слід зазначити, що якщо на підприємстві не додержуються всі вимоги охорони праці, то це Вона не протирічить чинному законодавству, але потребує погодження із органами Держнаглядохоронпраці України в частині строків усунення відхилень від чинних нормативно–правових актів з охорони праці відповідно до статті 29 Закону України “Про охорону праці).
3.2 Наприклад, до розробкиу СУОП приступаєморозпочинаємо з 01.031.20045 року.

Служба охорони праці готує проект наказу такого змісту:про опрацювання СУОП, наведений у додатку А.
3.3

Для опрацювання системи управління охороною праці (СУОП)

НАКАЗУЮ:


 1. Створити комісію у складі:

Головний інженер – голова комісії.

Спеціаліст з охорони праці – заступник голови комісії.

Головний технолог.

Начальник енерго–механічної служби.

Голова профкому (за погодженням)


 1. Комісії в строк до 01 квітня 2004 року:


2.1. Опрацювати :

 • перелік нормативно–правових актів з охорони праці, дія яких поширюється на підприємство;

 • перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що діють на підприємстві;

 • карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

 • види та рівні ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

 • показники для оцінки ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань;

 • систему контролю за станом умов та безпеки праці.

2.2.Визначити можливості контролю діючих шкідливих виробничих факторів та необхідність залучення для цих цілей сторонніх організацій..
Опрацьовані комісією карти обліку та визначення шкідливих і небезпечних виробничих факторів направити керівникам структурних підрозділів.

3. Керівникам структурних підрозділів у строк до 01 липня 2004 року забезпечити заповнення карт для ідентифікації небезпечних виробничих факторів та надати дані службі охорони праці.

4. Службі охорони праці у строк до 01 серпня 2004 року визначити ступінь ризику кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому, найбільш небезпечні фактори, що впливають на ступень ризику виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і надати пропозиції щодо політики підприємства з охорони праці, його цілей та завдань на поточний і наступні роки..

5. Фінансово-економічній службі в строк до 01 липня 2004 року обрахувати витрати на забезпечення вимог з охорони праці щодо придбання засобів індивідуального захисту, спецмолока, мила і знешкоджуючих засобів, солоної газованої води та інші пільги й компенсації;

- надати службі охорони праці довідку про суму коштів, що складала 0,5 відсадків від обсягу реалізованої продукції у минулому році, та необхідні кошти на виплату пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

 1. Службі охорони праці разом зі службою праці та заробітної плати в строк до 01 липня 2004 року підготувати пропозиції щодо методів заохочення працюючих з питань охорони праці.

 2. Голові комісії в строк до 01 вересня 2004 року подати на затвердження проект Положення про СУОП.


Виконання наказу служба охорони праці починає з опрацювання чи актуалізації переліку нормативно–правових актів з охорони праці, що регулюють вимоги до безпечного ведення робіт, забезпечує їх придбання і доводить до відома керівників структурних підрозділів інформацію про їх наявність.

Враховуючи галузеву спрямованість діяльності підприємства, цей перелік буде виглядати таким чином:

 • Закон України “Про охорону праці “;

 • Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки “;

 • Типове положення про службу охорони праці 2;

 • Типове положення про навчання з питань охорони праці 3;

 • Типове положення про кабінет охорони праці 4;

 • Типове положення про комісію з питань охорони праці 5;

 • Положення про Попорядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві; 6;

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці 7;

 • Положення про медичний огляд працівників певних категорій 8;

 • Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 9;

 • Перелік посад, посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці 10;

 • Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі 11;

 • Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві 12;

 • Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 13;

 • Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 14;

 • Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води 15.;

- Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при нанесенні металопокриттПравила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів 16я;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металівОСТ 21 112.2.002-84 Промисловість будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва силікатної цегли. Вимоги безпеки при експлуатації;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботахОСТ 21 112.3.010-84 Промисловість будівельних матеріалів. Виготовлення цегли і каміння силікатних. Вимоги безпеки;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при фарбуванні виробів у машинобудуванні;

 • Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії у ковальсько-пресовому виробництві;

 • Правила з охорони праці у зварювальному виробництві;

 • ССБТ ГОСТ 12. 2. 009-80 “Станки металлообрабатывающие. Требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.2. 003-91. ССБТ. “Оборудование производственное. Общие требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.2. 010-75 “Машины ручные пневматические3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”;

 • ССБТ ГОСТ 12.23. 117-88009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. “Прессы гидравлические. ТОбщие требования безопасности;”.

 • ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности”;.

 • ОСТ 21 112.2.002-84. Промисловість будівельних матеріалів. Устаткування для виробництва силікатної цегли. Вимоги безпеки при експлуатації;

 • ОСТ 21 112.3.010-84. Промисловість будівельних матеріалів. Виготовлення цегли і каміння силікатних. Вимоги безпеки.


3.4 Наступний етап - опрацювання форм карт обліку та визначення шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Для ідентифікації шкідливих виробничих факторів та факторів трудового процесу пропонується використовувати Карту умов праці (додаток Б) відповідно до Методичних рекомендацій щододля проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою від 1 вересня 1992 року № 41 Міністром праці України та Головногоим державногоим санітарногоим лікаряем України від 1 вересня 1992 року № 41 (додаток 1).згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

На підприємстві атестація робочих місць проводилась у 20003 році і стан умов та безпеки праці на робочих місцях не змінився. Тому використовуємо ті фактори виробничого середовища і трудового процесу, норми яких віднесені до ІІІ класу (рядки 6, 7, 8 додатку Б1).

3.5 Для підготовки карт обліку небезпечних виробничих факторів використовується ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация””. До небезпечних факторів він відносить машини та механізми, що рухаються; незахищені рухомі елементи виробничого обладнання; вироби, заготівки, матеріали, що пересуваються, підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони, небезпечний рівень напруги в електричній мережі, замкнення якої може виникнути через тіло людини; підвищений рівень статичної електрики тощо.. Оцінка безпеки обладнання, машин, механізмів, устаткування буде визначатися наявністю огороджувальних, запобіжних пристроїв, сигналізації безпеки, засобів вентиляції, засобів захисту від дії електричного струму.

3.6 ДДля обліку небезпечних виробничих факторів складаємо таблицю, наведену в додатку В2.

3.7 Для ідентифікації подій, що призвели до мікротравм, або могли призвести до нещасного випадку чи аварії, застосовуємо таблиці, наведені у додатках 3Г, Д, Е, Ж, И-88.

3.8 Опрацьовані форми карт обліку направляються кожному керівнику структурного підрозділу для їх апробації протягом одного кварталу.

3.9 Для можливості оцінки існуючого на підприємстві рівня ризику виникнення смертельних нещасних випадків і прийняття управлінських рішень комісія визначає види ризиків та їх базові показники .

Виходячи з міжнародного досвіду визначення видів і значень ризику, де незначним визнається ризик виникнення одного смертельного нещасного випадку на 1 млн. працюючих за рік, Пприймаємо такі види та значення ризиків:

Незначний ризик: - ≤ 10-6; (3.1)

Припустимий ризик: – 1,001 ∙ 10-6 - 5 ∙ 10-5; (3.2)
Терпимий ризик: – 5,001∙ 10-5 - 5 ∙ 10-4; (3.3)
Неприпустимий ризик: - ≥ 5,001 ∙ 10-4. (3.4)

Наведені види та розміри ризиків сформовані на підставі вивчення міжнародного досвіду.

3.10 Щомісяця (протягом кварталу) служба охорони праці збирає дані згідно з додатками 1Б-И-88, а також вивчає існуючу систему:

 • проектування робочих місць, нестандартного обладнання, пристроїв, технологічних процесів;

 • монтажу, технічного обслуговування, ремонту обладнання;

 • вхідного контролю покупної продукції, що застосовується в технологічних процесах.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Функціонування системи управління охороною праці забезпечує керівник (власник) навчального закладу
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
Реферат на тему: «Системи управління охороною праці на підприємстві»
Людина та її здоров'я найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
1 Соціальне партнерство в сфері охорони праці
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
Щодо внесення змін до організаційної
З метою створення ефективної системи управління товариством та підвищення продуктивності праці існує потреба у проведенні змін в...
ТЕМА 1: УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Проте всі вони як системи мають і певні спільні характеристики (загальні риси), з-поміж яких передовсім треба назвати функції управління...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАКАЗ
На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року №64 "Про заходи щодо виконання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка