НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011
Сторінка6/6
Дата08.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6

До теми 8. Організована злочинність

1. Андрушко П.П., Єфремов С.О., Шапченко С.Д. Концепція Закону про боротьбу з організованою злочинністю // Рад.право. – 1991. - № 9. – С.26-31.

2. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Сов.государство и право. – 1989. - № 7. – С.65-73.

3. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990. – С. 189-216.

4. Годунов И.В. Энциклопедия противодействия организованной преступности. – М.: Наука, 2006. – 790 с.

5. Гончаренко В.Г., Туркевич І.К. Деякі проблемні питання боротьби з організованою злочинністю / Проблема боротьби з корупцією та організованою злочинністю Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Том 7. Київ, 1998. – С.95-99.

6. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. – М., 2003. – 572 с.

7. Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України. – 2002. – № 9. – С.89 – 91.

8. Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України. – 2003. - № 1. – С.58 – 62.

9. Єфремов С. О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : Науково-практичний журнал. – К., 2001. - №4 . – С.217-225.

10. Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. - 2003. - № 9. – С.95 – 99.

11. Корнієнко М.В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії. – К.: Фонд Юр науки АПС, 2004. – 299 с.

12. Корупция: региональные и отраслевые тенденции: Сб. науч. статей Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Одесса, 2003. – 240 с.

13. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. – К.: Атіка, 2001. – 304 с.

14. Мірошник Ю.П. Організаційно-правові проблеми боротьби з організованою злочинністю в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : Науково-практичний журнал. – К., 2005. –

№ 11 . – С. 15-21.

15. Организованная преступность / Под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова. - М., 1989. - 352 С.

16. Организованная преступность – 2. Под редакцией А.И.Долговой, С.В.Дьякова. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. – 328 с.

17.Организованная преступность – 4. Под ред. Долговой А.И. – М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. – 220 с.

18. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними /Отв. ред А.И.Долгова. – М., 2005. – 331 с.

19. Организованные преступные группы в Украине. - Харьков: НУВС, 2001

20. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996. – 400 с.

21. Правовые проблемы противодействия организованной преступности (сборник науч. ст.). Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: Феникс, 2005. – 283 с.

22. Правові основи боротьби з терроризмом: Збірник документів // Упоряд. Крутов В.В. – К.: СБУ, 2006. – 518 с.

23. Правовые проблемы противодействия организованной преступности (сб. науч. ст.). – Одесса: Феникс, 2005. – 283 с.

24. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / Батиргареєва В.С., Борисов В.І., Гармаш Д.О. – Харків: Одіссей, 2005. – 287 с.

25. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб.науч.тр. / ВНИИ МВД СССР. - М., 1990. - 113 С.

26. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 1995. – 136 с.

27. Самонов А.П. Психология преступных групп. – Пермь: Кн. изд-во, 1991. – 230 с.

28. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Долгова А.И., Емельянова П.В., Красильников А.А. – М., 2006. – 143 с.

29. Фріс П. Питання кримінально-правової політики у сфері боротьби з організованою злочинністю // Право України. – 2004. - № 12. – с.101-104.

 1. Библиографический указатель по проблемам борьбы с организованной преступностью (Бахин В.П., Карпов Н.С.). – К., 2002. – 588 с.


До теми 9. Злочинність неповнолітніх

1. Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. - К., 1982. - 202 с.

2. Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. - М., 1980.-184 с.

3. Голіна В. Проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями // Право України. – 2005. - № 10. – С.74-76.

4. Денисов С.Ф. Формування особи злочинця молодіжного віку / С.Ф.Денисов, О.І. Напиральська // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 1. – С.43-47.

5. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. - М., 1981. - 160 с.

6. Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання: навч. пос. / С.І.Яковенко, Н.Ю.Максимова, Л.І.Мороз та ін. – К.: Паливода, 2006. – 258 с.

7. Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. - М., 1989. - 448 с.

8. Ільковець Л.Б. Туркевич І.К. Характеристика злочинності неповнолітніх // Вісник Київського Університету. - Юридичні науки. - Вип. 33/34. - К., 1995.

9. Інновації в роботі з ре соціалізації неповнолітніх, засуджених до покарання, не по’язаного з позбавленням волі: Метод. Матеріали / Упоряд. Лютий В.П. та ін. – К.: Держ. соц. Служба для сім’ї, дітей та молоді, 2005. – 103 с.

10. Кобринский Ю.Г., Туркевич И.К. Подросток и закон. - К., 1986. - 77 с.

11. Косенко С. Причини та умови вчинення злочинів дітьми «групи ризику» // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 135-136.

12. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. - М., 1990. - 272 с.

13. Криминологические проблемы профилактики правонарушений молодежи / Ф.А.Лопушанский, Ю.Н.Крупка, И.К.Туркевич и др. - К., 1986. - 207 с.

14. Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчинюються неповнолітніми / В.В.Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю.Лукашевич та ін. // Питання боротьби зі злочинністю. – 2007. – Вип.13. – С.3-38.

15. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / В.В.Голіна, В.П.Ємельянов, В.Д.Воднік. – Х.: Право, 2006. – 289 с.

16. Профилактика правонарушений среди учащихся / Т.С.Барило, И.С.Демина, З.Г.Зайцева и др.- К., 1983. - 100 с.

17. Селецкий А.И., Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением. - К., 1985. - 176 с.

18. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. К., 1996.

19. Яницька Н. Поняття молодіжних злочинних угруповань корисливо-насильницької спрямованості // ПУ. - 1998. - № 6. - С. 66.

20. Яницька Н. Сучасні тенденції злочинності серед молоді // ПУ. - 1998. - № 12. - С. 86.
До теми 10. Економічна злочинність

 1. Андрущенко І.Г. Загальні проблеми боротьби з контрабандою у сфері зовнішньо-економічної діяльності // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2005. - № 11. - С.100-105.

 2. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). – Вінниця, 2006. – 1039 с.

 3. Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Личность корыстного преступника. - Томск, 1989. - 160 с.

 4. 3. Бечастный В.Н. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность: Монография. – Донецк, 2007. – 468 с.

 5. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - № 5. - С. 34-37.

 6. 24. Білецький В. Удосконалення боротьби із злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. - 1997. - № 9. - С. 32-35.

 7. Виноградов О.М. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: наук-практ. пос. – Донецьк: Каштан, 2006. – 166 с.

 8. Гега П.Т. Стан боротьби зі злочинністю і корупцією у сфері оподаткування // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2005. - № 12. - С.38-45.

 9. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – Х., 2004. – 210 с.

 10. Головкін Б. Раціонально-прагматичні основи дослідження корисливо-насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна. – 2007. - № 6. – С.90-96.

 11. Джужа О.М. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії // Право України. – 2005. - № 12. – С.35-40.

 12. Долженков О.Ф. Боротьба з контрабандою: необхідність нових підходів // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2005. - № 12. - С.104-112.

 13. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії / Кальман О.Г., Христич І.О., Лукашевич С.Ю. – Харків, 2005. – 255 с.

 14. Карпец И.И. Преступность: Иллюзии и реальность. - М., 1992. - С.11-30.

 15. Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади,організаційно-правові основи, проблеми управління: Монографія – Харків, 2004. – 387 с.

 16. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопр.экономики. - 1990. № . - С. 120-127.

 17. Коноваленко О. Особа злочинця корисливо-насильницької спрямованості: кримінологічна характеристика та типологія // Право України. – 2006 . - № 4. – С.75-78.

 18. Кравченко О.В. Шахрайство як складова кримінологічної ситуації в Україні: досвід психологічного дослідження // Право і безпека. – 2005. – Т.4. - № 2. – С. 181-185.

 19. Кулініч М.І. Боротьба з економічною злочинністю в контексті глобалізації // Збірник наук. праць (Ін-т економіки та міжнарод. відносин). – 2006. – Вип.48. – С.71-80.

 20. Медведев А.М. Экономическая преступность: понятие и система // Сов.государство и право. - 1992. - №1.- С.78-87.

 21. Міжнародні економічні відносини: кримінологічний аспект (під ред.Шакуна В.І., Мельника М.І., Поповича В.М.) - К.: Правові джерела. - 1997. - 168 с.

 22. Ларьков А. Теневая экономика: истоки и сущность // Хозяйство и право. - 1991. -№ 2. - С.119-126.

 23. Панкратов В.В., Арсеньева М.И., Куличева Н.И. Предупреждение квартирных краж, совершаемых несовершеннолетними // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1984. - Вып.40. - С.19-26.

 24. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами / Отв.-ред.Н.В.Володько, И.К.Туркевич. - К., 1990. - 287 с.

 25. Предборський В.А. Детінізація економіки і контексті трансформаційних процесів: питання теорії і методології: Монографія. – К., 2005. – 613 с.

 26. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества / И.Н.Даньшин, В.В.Голина, А.Ф.Зелинский и др.; Под ред.И.Н.Даньшина. - Харьков, 1988. - 180 с.

 27. Предборський В.А. Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності // Право і безпека. – 2006. – Т.5. - № 3. – С.177-181.

 28. Протидія економічній злочинності / Волобуєв А.Ф., Ворнер Р., Зарецька І.М.. – Харків, 2004. – 567 с.

 29. Стрельцов Е.Л. Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами: Генезис, квалификация, профилактика. - К., 1988. - 208 С.

 30. Теневая экономика: опыт криминологического исследования: (А.А.Горшак, Э.А.Дидоренко, В.М.Иванов, Б.Г.Розовский - Луганск: РИО ЛИВД, 1997- 20 с.

 31. Цимбалюк В.С. Кримінологічний аспект Інтернет-торгівлі // Малий та середній бізнес (право, держава, економіка). – 2007. - № 1. – С.26-33.

 32. Туркевич І. Шапченко С. Деякі питання криміналізації відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом // Предпринимательство и право. – 1998. - № 12. - С.19-21.

 33. 25. Кузьменко Б. Корупція та економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави // ПУ. - 1997. - № 7. - С. 12.

 34. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. - М., 1988.До теми 11. Насильницька злочинність

1. Алимов С.Б., Антонов-Романовский Г.В., Резник Г.М. Насильственная преступность в сферах быта и досуга (проблемы криминологической типологии) // Вопр. Борьбы с преступностью. - М., 1980. - Вып.33 . - С.12-22.

2. Головкін Б.М. До питання типології жінок-убивць у сімейно-побутовій сфері // Проблеми законності. – 2005. – вип..72. – С.145-153.

3. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, що вчинюються в сімейно-побутовій сфері. – Харків: Нове слово, 2004. – 252 с.

4. Іваненко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби). – К.: Атіка, 2004. – 109 с.

5. Кашонда В.В. Личность современного насильственного преступника как объект криминологического изучения. – Краснодар, 2007. – 180 с.

6. Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. - Пермь, 1987. - 180 с.

7. Кримінологічна характеристика та детермінація насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчинюються неповнолітніми / В.В.Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю.Лукашевич та ін. // Питання боротьби зі злочинністю. – 2007. – Вип.13. – С.3-38.

8. Луняк М.О. Кримінологічна характеристика психології злочинця та профілактика насильницьких злочинів: Навч. пос. . – Ніжин, 2004. – 91 с.

9. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. - М., 1991. - 238 с.

10. Предупреждение семейно-бытовых правонарушений / Отв.ред. Ф.А.Лопушанский. - М., 1989. - 235 с.

11. Кучер Г.И. Хулиганству - бой. - М., 1986. - 128 с.

12. Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. - Душанбе, 1977. - 237 С.

13. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. - СПб., 1992. - 96 с.

14. Щербакова Л. Теоретические основы предупреждения насильственных преступлений женщин // Уголовное право. – Москва. – 2005. - № 1. – С.111-114.

15. Василевич В. Поняття кримінологічної характеристики насильницьких злочинів // Право України. - 1997. - № 12. - С. 82-84.

16. Мельник М., Хавронюк М. Вбивство на замовлення: деякі аспекти кримінологічної характеристики та проблеми кваліфікації // Право України. - 1997. - № 7. - С. 45-49.

17. Горбачевський В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення // ПУ. - 1999. - № 5. - С. 58.

18. Піщенко Г. Особистість злочинця-хулігана та його основні характеристики // ПУ. - 1999. - № 11. - С. 73.


До теми 11. Рецидивна та професійна злочинність

1. Батиргареєва В.С. Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця // Питання боротьби зі злочинністю. – 2007. – Вип. 13. – С.126-145.

2. Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика стану рецидивної злочинності в Україні (рівень, структура, динаміка) // Питання боротьби зі злочинністю. – 2006. – Вип. 12. – С.42-61.

3. Батиргареєва В.С. До постановки проблеми «злочинної кар’єри» рецидивістів // Юридична Україна. – 2005. - № 10. – С. 64-70.

4. Батиргареєва В.С. Особливості детермінації рецидивної злочинності // Право України.–2005.– № 2. – С.63-66.

5. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М., 1990. -304 с.

6. Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон.- 1990.-№9.

7. Гуров А.И. Криминальный бизнес // Человек и закон.- 1990.- № 10.

8. Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений. - Харьков, 1980. - 152 с.

9. Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. - Минск, 1977 - 190 с.

10. Колб О.Г. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі: навч. пос.. – Луцьк: Вежа, 2005. – 492 с.

11. Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: Монографія. – Харків, 2006. – 103 с.

12. Горобець К. Поняття та кримінологічні показники рецидивної злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 3. – с.130-133.

13. Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.

14. Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной преступности. - Омск, 1980. - 77 с.

15. Подлесских Г., Терешонок А. Воры в законе: бросок к власти. М., 1994.

16. Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика. - Рига, 1983. - 160 с.

17. Торосян К.С. Предупреждение рецидива преступлений прокуратурой. - Ереван, 1977. - 126 с.

18. Скоков С. Рецидивна злочинність та ефективність покарання у вигляді позбавлення волі // ПУ. - 1999. - № 2. - С. 84.

19. Тэсс Л.В. Воры: «в законе» и прочие... Рига, 1993.

До теми 13. Необережні злочини

1. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - М., 1997. - 144 с.

2. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - М., 1989. - 244 с.

3. Квашис В.Э. Теоретические проблемы профилактики неосторожных преступлений: Учеб.пособие. - М., 1977. - 83 с.

4. Квашис В.Е. Профілактика неосторожных преступлений. – К., 1981.

5. Кононов А.Л. О роли личности в механизме неосторожного преступления // Вопр. Борьбы с преступностью. - М., 1985. - Вып.43. - С.31-36.

6. Круміна М. Причини та умови, що призводять до заподіяння смерті і тілесних ушкоджень з необережності // Право України. – 2006. - № 4. – С.78-81.

7. Северин В.А. Личность преступника, совершившего халатность в сфере промышленного производства // Вопр. борьбы с преступностью. - М., 1986. Вып.44. - С.25-37.

8. Совершенствование мер борьбы с преступностью в условиях научно-технической революции. - М., 1980. - 296 с.

9. Строне И.С. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - Кишинев, 1988. - 163 с.

10. Мойсюк О. Про віктимологічну профілактику дорожньо-транспортних злочинів // ПУ. - 1998. - № 6. - С. 63.

11. Мойсюк О. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху // ПУ. - 1999. - № 3. - С. 56.

12. Литвак О. Кримінологія необережності // ПУ. - 1998. - № 3. - С. 35.
До теми 14. Кримінологічна характеристика пияцтва, наркоманії та інших негативних соціальних явищ

1. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М., 1986. - 176 с.

2. Бейсенов Б.С. Алкоголизм: Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - М., 1981 . -200 с.

3. Матышевский П.С., Дидковская С.П., Туркевич И.К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. - К., 1987. - 168 с.

4. Правовые меры борьбы с пьянством. - М., 1987. - 176 с.

5. Профилактика пьянства и алкоголизма / Отв.ред. Г.Г.Заиграев. - М., 1983. - 160 с.

6. Пьянство и преступность: история, проблемы / И.П.Лановенко, А.Я.Светлов, В.В,Скибицкий и др. - К., 1989. - 528 с.

7. Трезвость: иллюзии и реальность / В.И.Тарасенко, Н.Н.Чурилов, А.И.Вишняк и др. - Киев, 1991. - 192 с.

8. Чечот А.М., Шестаков А.А. Социальное зло - алкоголизм. Семья и право. - Л., 1988. - 216 с.

9. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - М., 1986. - 176 с.

10. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. - М., 1990. - 220 с.

11. Дидковская С.П., Фесенко Е.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. - К., 1989. - 157 с.

12. Доброрез І.Ю. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами АРК): Монографія. – Сімферополь, 2006. – 199 с.

13. Заросинський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх // Право України. – 2005. - № 2. – С.59-62.

14. Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. - К.; Одесса, 1988. - 298 с.

15. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Наук.-прак. пос. / Бова А.А., Женунтій В.І., Закалюк А.П. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 294 с.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ рефератІВ ТА ДОПОВІДЕЙ 18
Науково-методичний комплекс із спецкурсу: “Порівняльне правознавство” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Програма курсу: “ Історія України” (“Історія державності України”)...
Програма курсу “Історія України” (“Історія державності України”) для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка