НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів юридичного факультету КИЇВ 2011
Сторінка4/6
Дата08.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6

К У Р С О В А Р О Б О Т А


з кримінології
на тему _________________________________________________________

студента _______________________

(курс, форма навчання)

_______________________________

(прізвище, ім”я, по батькові)


Керівник________________________

(посада, науковий ступінь, прізвище,

ім”я, по батькові керівника)

КИЇВ – 2009

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ»

Загальна частина

 1. Поняття кримінології як науки

 2. Предмет кримінології

 3. Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності

 4. Причини та умови злочинності як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у їх дослідженні

 5. Особистість злочинця як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у вивченні особистості злочинця

 6. Попередження злочинності як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні шляхів та засобів попередження злочинності

 7. Місце кримінології у системі суспільних наук

 8. Завдання кримінологічної науки, її роль у боротьбі зі злочинністю

 9. Кримінологія як навчальна дисципліна. Предмет та система курсу

 10. Поняття злочинності, її основні риси

 11. Системний характер злочинності як явища. Співвідношення злочинності та конкретного злочину

 12. Показники, що характеризують злочинність

 13. Стан злочинності в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства та тенденції її розвитку

 14. Поняття причин та умов злочинності

 15. Класифікація негативних соціальних явищ та процесів, які породжують злочинність

 16. Концепції загальних причин злочинності у вітчизняній кримінології

 17. Вплив на злочинність протиріч економічного розвитку суспільства

 18. Деформації суспільної свідомості в системі детермінант злочинності

 19. Причини злочинності в сучасній Україні

 20. Поняття особистості злочинця. Особистість злочинця та «злочинна особистість»

 21. «Особистість злочинця» і суміжні поняття юридичних наук: «особа, винна у скоєнні злочину», «суб’єкт злочину», «обвинувачений» тощо

 22. Соціальне та біологічне в особистості злочинця

 23. Структура особистості злочинця

 24. Кримінологічна характеристика особистості злочинця

 25. Кримінологічне поняття причин та умов конкретного злочину

 26. Механізм злочинної поведінки

 27. Місце та роль властивостей особистості злочинця в механізмі злочинної поведінки

 28. Конкретна життєва ситуація, її роль у детермінації злочинної поведінки. Види ситуацій

 29. Віктимологічний аспект злочинної поведінки

 30. Негативні умови формування особистості в сім’ї, школі, за місцем роботи, у найближчому побутовому оточенні як джерело злочинності поведінки

 31. Поняття протидії злочинності.

 32. Системний характер протидії злочинності як виду соціальної діяльності

 33. Класифікація заходів протидії злочинності

 34. Протидія злочинності на загальносоціальному рівні, її значення

 35. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів, його значення у протидії злочинності

 36. Поняття ранньої та безпосередньої профілактики злочинів, припинення злочинного посягання та попередження рецидиву злочинів

 37. Принципи функціонування системи попередження злочинності.

 38. Принцип законності у сфері боротьби зі злочинністю. Правові засади попередження злочинності

 39. Принцип демократизму у сфері боротьби зі злочинністю

 40. Гуманізм як принцип профілактичної діяльності

 41. Поняття суб”єкта протидії злочинності

 42. Класифікація суб”єктів протидії злочинності

 43. Правоохоронні органи, їх місце та роль в системі суб”єктів протидії злочинності

 44. Роль громадськості у боротьбі зі злочинністю. Форми участі громадськості в профілактичній діяльності

 45. Проблема забезпечення взаємодії між суб”актами профілактичної діяльності

 46. Поняття методики кримінології. Методика та методологія кримінологічної науки. Методика конкретного дослідження

 47. Загальна характеристика методів, що застосовуються в кримінологічних дослідженнях

 48. Соціологічні методи, їх використання в кримінології

 49. Застосування в кримінології анкетного методу, його переваги

 50. Вивчення кримінальних справ та інших документів як метод збору кримінологічно значущої інформації. Методика вивчення кримінальних справ

 51. Необхідність та значення використання в кримінології методів статистики


Особлива частина

 1. Поняття організованої злочинності, її основні ознаки.

 2. Суспільна небезпечність організованої злочинності: економічний, політичний, соціальний та інші аспекти.

 3. Стан та основні тенденції розвитку організованої злочинності в Україні.

 4. Причини організованої злочинності. Її зв’язок з тіньовою економікою.

 5. Проблеми боротьби з організованою злочинністю.

 6. Поняття економічної злочинності, її стан в Україні

 7. Причини та умови економічної злочинності.

 8. Кримінологічна характеристика особистості суб’єктів, які вчиняють окремі види економічних злочинів.

 9. Основні напрямки боротьби з економічною злочинністю в умовах переходу до ринкової економіки.

 10. Загальна характеристика злочинів проти індивідуальної власності громадян.

 11. Причини та умови злочинів проти індивідуальної власності громадян.

 12. Кримінологічна характеристика особистості злочинця

 13. Попередження злочинів проти індивідуальної власності громадян

 14. Поняття злочинності неповнолітніх, її стан та тенденції розвитку в Україні

 15. Причини та умови злочинності неповнолітніх

 16. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця

 17. Протидія злочинності неповнолітніх

 18. Поняття рецидивної злочинності, її кримінологічна характеристика

 19. Суспільна небезпека рецидивної злочинності

 20. Причини та умови рецидивної злочинності

 21. Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста

 22. Профілактика рецидивної злочинності

 23. Поняття насильницької злочинності, її кримінологічна характеристика.

 24. Причини та умови насильницької злочинності

 25. Кримінологічна характеристика особистості насильників.

 26. Попередження насильницької злочинності.

 27. Причини та умови вчинення необережних злочинів.

 28. Особливості особистості суб’єктів, які вчинюють необережні злочини.

 29. Попередження необережних злочинів.

 30. Кримінологічна характеристика автотранспортних злочинів, їх причини, заходи попередження.

 31. Пияцтво як соціальне зло, його причини.

 32. Зв’язок пияцтва зі злочинністю.

 33. Віктимологічний аспект зловживання алкоголем.

 34. Попередження пияцтва та пов’язаних з ним злочинів.

 35. Соціальна небезпека наркоманії та її причини.

 36. Зв’язок наркоманії зї злочинністю.

 37. Основні напрямки попередження наркоманії та пов’язаних з нею злочинів.

10. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. Підручники та основна література до всіх тем, видані в Україні

1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. пос. – К.: НАВСУ, 2000.

3. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Стислий словник кримінологічних термінів: Навч. пос. – К., 2000.

4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 1. Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки.– К.: Ін Юре, 2007. – 424 с.

5.Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 2. Кримінологічна характеристика та запобігання вчинення окремих видів злочинів. – К.: Ін Юре, 2007. – 705 с.

6. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика. У 3-х кн. Кн. 3. Практична кримінологія. – К.: Ін Юре, 2008. – 317 с.

7. Зелінский А.Ф. Кримінологія: Курс лекцій. - Харьков. – 1996. – 175 с.

8. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю.Ф.Іванов, О.М.Джужа. МВС України, НАВСУ. – К.: Вид-во Паливода А.В., 2006. – 261 с.

9. Коваленко О.И., Филонов В.П. – Курс лекций по криминологии и профилактике преступности. – Донецк, 1995.- 591 с.

10. Криминология: (Для учебных заведений МВД Украины) / Под ред. В.Г.Лихолоба и В.П.Филонова, Киев-Донецк. – 1997. – 397 с.

11. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Загальна частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Лихолоб В.Г. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 1996. -171 с.

12. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х частинах. Особлива частина (Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.) – Київ. – Українська академія внутрішніх справ, 2000.

13. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

14. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / С.І.Нежурбіда, А.В.Шевчук, Г.П.Жаровська та ін. – Чернівці: Рута, 2004. – 79 с.

15. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М.Джужа, В.В.Василевич, Ю.Ф.Іванов та ін. / За заг. ред. О.М.Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 207 с.

16. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

17. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.

18. Янович Р.М. Кримінологія: Конспект лекцій / Р.М.Янович, І.О.Єсип та ін. Львівський держ. ун-т вн. справ. – Львів, 2006. – 143 с.

19. Кальман А.Г., Христич И.А. Краткий словарь криминолого-статистических терминов, - Харьков, 1998.- 48 с.

20. Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / За ред. О.Г.Кальмана. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 128 с.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ рефератІВ ТА ДОПОВІДЕЙ 18
Науково-методичний комплекс із спецкурсу: “Порівняльне правознавство” для студентів 5-го курсу юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури Київ
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від 2012 року)
Програма курсу: “ Історія України” (“Історія державності України”)...
Програма курсу “Історія України” (“Історія державності України”) для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ Затверджено
України: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. П. С. Гончарук, О.І. Путро, А. В. Святненко....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка