Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики


НазваТараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра криміналістики
Сторінка2/12
Дата05.04.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- усне опитування: відповідь – 3 балів, доповнення відповіді –2 бали;

  • експрес опитування – 2 бали;


- самостійна робота –3 бали;
  • реферат – 5 балів;


  • тестування –5 балів;

  • модульна контрольна робота – 20 балів.

У разі відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати їх шляхом усного опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або написання реферату на тему, задану викладачем. Невідпрацьовані лекції вважаються пропусками і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Якщо ж студент пропустив більше третини від загальної кількості лекцій та практичних занять, то він ні до відпрацювання, ні до заліку не допускається.
Модульний котроль знань студентів.

Модульний контроль знань студентів проводяться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модуля. Максимальна сума балів за модульну контрольну роботу становить 20 балів, але загальна оцінка за змістовні модулі №1 та №2 буде визначатись як сума балів, отриманих студентом внаслідок поточного контролю знань за відповідний період. Максимальна оцінка може складати загалом 60 балів відповідно по 30 балів за кожний модуль. Протягом семестру студенти виконують по одній модульній контрольній роботі і відповідно можуть набрати по 30 балів за кожну, достатніх для отримання заліку за вказаною сумою балів.



Підсумковий семестровий контроль.

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка за вивчення спецкурсу “Теорія і практика окремих видів досліджень у сфері судочинства” визначається як сума оцінок поточного контролю знань студентів, оцінки за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку. У підсумку студентом може бути отримано максимально 100 балів.

Оцінені за 100–бальною системою знання студента фіксуються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче.

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.
Шкала оцінювання:

Студент отримує залік, якщо сума балів, яку він набрав протягом семестру, є рівною або більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою


оцінювання знань

Оцінка за національною шкалою оцінювання знань студентів

90-100 (відмінно)

5

відмінно

зараховано

85-89 (дуже добре)

4

добре

зараховано

75-84 (добре)

65-74 (достатньо)

3

задовільно

зараховано

60-64 (задовільно)

35-59 (повторне складання)

2

незадовільно

не зараховано

1-34 (повторне вивчення)

Якщо студент набрав достатню кількість балів для заліку, але хоче мати 90-100 балів, він може складати залік, або ж задовольнись тією кількістю балів, яка достатня для одержання заліку без додаткового складання самого заліку.


Спецкурс викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП), яка запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних знань, ритмічної самостійної роботи студентів впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів викладачами та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

З найбільш важливих тем проводяться практичні заняття, на яких використовуються такі форми та методи контролю знань студентів, як: наукова доповідь, експрес-опитування, доповнення відповіді студентів, вільна дискусія, співбесіда, обговорення реферативних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання тощо.

Рівень підготовленості студентів, знань, ерудиції та активності студентів на практичних заняттях оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення спецкурсу проведенням заліку. До заліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість білів і успішно склали змістовні модулі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Укладачі
ВСТУП
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя
Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінально-процесуального права”
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права
Укладачі: д ю н., доц. Рєзнікова В. В., к ю н., доц. Клепікова О. В., к ю н., ас. Кравець І. М
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра правосуддя Укладач: к ю. н., ас. Куйбіда Р. О
Викладачі: к ю н, доц. Гринюк В. О., к ю н., ас. Куйбіда Р. О., к ю н., ас. Крижанівський В. В., к ю н., ас. Мельник І. С., ас. Снідевич...
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного...
Змістовний модуль Регулювання земельних правовідносин органами публічної влади 15
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права
Водночас з'явились нові види контролю, спрямовані на боротьбу з казнокрадством, нецільовим витрачанням бюджетних коштів та іншими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка